Tải bản đầy đủ

04 tam mai cach nhiet

Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự An Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

CHƯƠNG 04 : TẤM MÁI CÁCH NHIỆT

1.
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.6

2.
3.
3.1

TỔNG QUAN .....................................................................................................................................2
NỘI DUNG CÔNG VIỆC ..................................................................................................................2
CÁC TIÊU CHUẨN VÀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN ...................................................................2
HỒ SƠ GIAO NỘP.............................................................................................................................2
TỔNG QUÁT.................................................................................................................................2
HỒ SƠ GIAO NỘP ........................................................................................................................2
BẢN VẼ THI CÔNG .....................................................................................................................3
HỒ SƠ NHÀ THẦU ......................................................................................................................3
MẪU...............................................................................................................................................3
CHẤT LƯỢNG...................................................................................................................................4
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG.....................................................4
KIỂM TRA.....................................................................................................................................4
BẢO HÀNH........................................................................................................................................4
PHỤ TÙNG.........................................................................................................................................5
VẬT LIỆU ..........................................................................................................................................5
TAY NGHỀ THI CÔNG ....................................................................................................................5
TẤM CỨNG CÁCH NHIỆT ..............................................................................................................6

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 04: Tấm Mái Cách Nhiệt
Trang 1/6


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự An Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

1. TỔNG QUAN
1.1 NỘI DUNG CÔNG VIỆC


a) Quy định trong chương này :
1. Mái cách nhiệt, đỉnh mái và các hạng mục mái tương tự.
b) Các chương liên quan:
1. Chương 02: Lát mái và chống thấm
1.2 CÁC TIÊU CHUẨN VÀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
a) Trừ khi được quy định khác đi, toàn bộ công tác tấm mái cách nhiệt được thực hiện
theo Quy định và Tiêu Chuẩn Anh, và các bổ sung tại thời điểm bỏ thầu hiện hành đối
với vật liệu và thi công
1.3 HỒ SƠ GIAO NỘP
1.3.1

TỔNG QUÁT

a) Catalogue của nhà sản xuất, giấy chứng nhận kiểm định, phương pháp láp đặt, mẫu
và bản vẽ thi công, bảng các mẫu và nguyên mẫu của tất cả vật tư và thiết bị sẽ được
trình nộp cho Giám đốc công trình xem xét và phê duyệt.
b) Phạm vị thông tin và mẫu được yêu cầu phải đầy đủ và thích hợp để chứng minh hệ
thống vật liệu đưa vào sử dụng phù hợp với các yêu cầu của hợp đồng. Tuy nhiên,
Giám đốc công trình có thể yêu cầu nhà thầu giao nộp thông tin bổ sung để chứng
minh hiệu suất của hệ thống hoặc nguyên liệu.
c) Tất cả các tài liệu, thông tin giao nộp bằng tiếng Anh
d) Nộp 3 bộ đối với hồ sơ có khổ lớn hơn A3
e) Khi chưa có xác nhận của Giám đốc công trình chấp thuận không ý kiến phản đối các
thông tin tài liệu cung cấp, mẫu và các bảng mẫu vật tư hay nguyên mẫu, không được
tiến hành đặt hàng các vật tư quy mô lớn hay hệ thống lắp đặt. Nhà thầu có trách
nhiệm hoàn toàn về việc đặt hàng theo yêu cầu, phù hợp với tiến độ thi công chung.
f)

Khi Giám đốc công trình yêu cầu Nhà thầu đệ trình nguyên mẫu, Nhà thầu chịu hoàn
toàn trách nhiệm về mọi hậu quả do chậm trể đệ trình mẫu do cần phải tính thời gian
thích hợp để đánh giá và duyệt mẫu, hay do không chấp thuận mẫu đệ trình vì không
phù hợp với quy định của hợp đồng.

g) Không chấp nhận mọi khiếu nại xin thêm thời gian hay chi phí phát sinh do chậm trể
đệ trình mẫu.
h) Thời gian để xem xét mỗi lần đệ trình là 15 ngày làm việc.
1.3.2
2

HỒ SƠ GIAO NỘP

Trước khi tiến hành việc đặt hàng mọi vật tư quy mô lớn và hệ thống, phải yêu cầu
các nhà cung cấp vật tư cung cấp và đệ trình bằng văn bản những hồ sơ sau, trừ khi
có yêu cầu khác của Giám đốc công trình.
1

Bản chứng minh kinh nghiệm của Nhà cung cấp trong lãnh vực công tác liên
quan.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 04: Tấm Mái Cách Nhiệt
Trang 2/6


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

2
3
4
5
6
7

1.3.3

Dự An Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Công suất sản xuất của nguyên liệu được yêu cầu, kích thước, khối lượng
Nguồn cung cấp vật tư
Thuyết minh Kỹ thuật,
Bản vẽ cơ bản và chi tiết,
Hướng dẫn lắp đặt,
Các báo cáo thí nghiệm bởi một đơn vị kiểm định độc lập cho thấy sự phù hợp
các tiêu chuẩn của các thí nghiệm và của chi tiết kỹ thuật này,
BẢN VẼ THI CÔNG

a) Khi theo hợp đồng, Nhà thầu phải cung cấp các bản vẽ thi công, bộ bản vẽ thi công
phải bao gồm bản vẽ, sơ đồ, minh họa, kế hoạch, biểu đồ thi công, và các tài liệu
khác do Nhà thầu phụ, nhà cung cấp hay nhà phân phối minh họa trình bày một số
hạng mục công trình
b) Mọi bản vẽ thi công đệ trình không đóng dấu kiểm tra và xác nhận của Nhà thầu, và
mọi bản vẽ thi công mà theo đánh giá của Giám đốc công trình là không đầy đủ, nhiều
lỗi, hay chưa kiểm tra hay chỉ kiểm tra sơ sài, Giám đốc công trình sẽ trả lại không
kiểm tra để đệ trình lại.
c) Mọi bản vẽ mà Giám đốc công trình đã trả lại phải được hiệu chỉnh và đệ trình lại
trước khi tiến hành gia công, và sẽ không là lý do khiếu nại xin gia hạn thời gian hay
chi phí phát sinh
d) Bản vẽ thi công đệ trình rõ, dể nhận dạng, theo trình tự để không gây chậm trể trong
thi công. Khổ bản vẽ đệ trình phải tương ứng với quy định của hợp đồng.
e) Không triển khai gia công khi bản vẽ thi công liên quan được phê duyệt
1.3.4

HỒ SƠ NHÀ THẦU

a) Trước khi triển khai thi công, Nhà thầu phải yêu cầu các nhà cung cấp đệ trình bằng
văn bản những yêu cầu sau:
1. Chấp thuận nhả thầu lắp đặt: nếu công tác lắp đặt không do Nhà sản xuất thực
hiện, và nếu nhà sản xuất chỉ bảo hành khi chấp thuận nhà thầu lắp đặt, phải có
văn bản chấp thuận của Nhà sản xuất về nhà thầu lắp đặt, bao gồm xác nhận là
nhà thầu lắp đặt có kinh nghiệm cho loại công tác thi công này.
2. Chấp thuận lớp nền: biên bản của nhà thầu lắp đặt xác nhận là kết cấu tòa nhà/
lớp nền đạt yêu cầu cho việc lắp đặt.
1.3.5

MẪU

a) Trước khi tiến hành đặt hàng hệ thống/hàng loạt, đệ trình ít nhất 03 mẫu cho:
1. Tất cả vật liệu và sản phẩm được sử dụng trong các hạng mục
b) Kích thước mẫu
1. Sản phẩm tấm: tối thiểu 0.25m2 (500 x 500 mm) /mẫu
2. Sản phẩm theo mét dài : tối thiểu dài 1000 mm
3. Sản phẩm dạng hạt hoặc dạng lỏng: tối thiểu ½ L
c) Dán nhãn cho mỗi mẫu để nhận dạng, nêu tên thương hiêu và tên sản phẩm, mã nhà
sản xuất, ngày xuất xưởng, và các định dạng khác.
d) Vật tư sử dụng cho thi công phải phù hợp với mẫu đã hoặc cùng loại với mẫu đã
duyệt, theo quy định của Giám đốc công trình, nếu không sẽ không được sử dụng
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 04: Tấm Mái Cách Nhiệt
Trang 3/6


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự An Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

e) Giữ các mẫu đã duyệt trong tình trạng tốt ở công trường cho đến khi hoàn thành công
tác thi công
1.4 CHẤT LƯỢNG
1.4.1

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

a) Trong suốt quá trình thi công, nhà thầu phải cung cấp cho Giám đốc công trình chứng
chỉ xác nhận đã hoàn thành kiểm tra chất lượng đạt theo quy định của thuyết minh kỹ
thuật vả bản vẽ.
b) Trước khi tiến hành thi công phải đệ trình Giám đốc công trình duyệt bản mô tả mỗi
hệ thống quản lý chất lượng, với các điểm liên quan sau:
1. Các Tiêu chuẩn liên quan;
2. Phân loại mức độ nơi tiêu chuẩn áp dụng, cấp phân loại áp dụng;
3. Phạm vi và lãnh vực áp dụng;
4. Nhân sự đảm trách và trách nhiệm của họ;
5. Kế hoạch kiểm tra (ITPs)
6. Các thủ tục khác theo yêu cầu Tiêu chuẩn, bao gồm thủ tục kiểm tra quản lý,
kiểm tra hợp đồng, kiểm tra thiết kế và tài liệu, kiểm tra quy trình gia công, kiểm
tra và thử nghiệm, v.v…;
7. Các thông tin liên quan khác
1.4.2

KIỂM TRA

a) Đưa ra các thông báo thích hợp cho Giám đốc công trình để công tác kiểm tra có thể
được tiến hành tại các thời điểm sau:
1. Sau khi chuẩn bị lớp nền và trước khi đặt tấm mái cách nhiệt.
2. Sau khi đặt tấm mái cách nhiệt và trước khi thi công lớp phủ.
b) Khi các hạng mục thi công theo giai đoạn hay tuần tự trong suốt quá trình thi công dự
án, công tác nghiệm thu kiểm tra sẽ thực hiện theo giai đoạn hay khu vực.
c) Tối thiểu thông báo trước: 3 ngày làm việc
1.5 BẢO HÀNH
a) Nhà thầu cần đệ trình các giấy chứng nhận bảo hành cho các vật liệu, tay nghề thi công
và tính năng của hệ thống đề xuất cho Giám đốc công trình xem xét.
b) Giấy bảo hành sẽ bảo đảm toàn bộ hệ thống bao gồm vật liệu, kết cấu, lắp đặt, tay nghề
thi công và công tác thi công sẽ vận hành chuẩn xác và bình thường phù hợp với các
quy định trong hợp đồng với thời gian bảo hành tối thiểu là Mười (10) năm kể từ ngày
hoàn thành thực tế của các hạng mục chính theo hợp đồng được chứng nhận bởi Giám
đốc công trình.
c) Công việc bảo hành cũng phải đảm bảo rằng bất cứ khiếm khuyết nào của vật liệu, kết
cấu, cấu trúc, tay nghề thi công bị phát hiện trong giai đoạn bảo hành thì phải được Nhà
thầu hoàn thiện bằng chi phí của Nhà thầu đạt mức độ hài lòng của Giám đốc công
trình.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 04: Tấm Mái Cách Nhiệt
Trang 4/6


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự An Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

d) Trước khi được sự xác nhận đồng ý của Giám đốc công trình về nội dung và quy mô
bảo hành đệ trình, Nhà thầu không được tiến hành đặt mua số lượng lớn vật tư hoặc
hệ thống nào.
e) Nhà thầu là người duy nhất chịu trách nhiệm để đảm bảo rằng các vật tư hoặc hệ thống
có thể đặt mua theo kế hoạch tổng thể của Nhà thầu
f)

Không giải quyết bất kỳ yêu cầu thời gian phụ trội hay bất cứ chi phí phát sinh nào do
việc chậm trể đệ trình hồ sơ bảo hành.

g) Việc trả khoản tiền giữ lại vào thời điểm hoàn thành thực tế còn tùy thuộc vào việc đệ
trình 1 giấy bảo hành hợp lệ.
1.6 PHỤ TÙNG
Không yêu cầu
2. VẬT LIỆU
a) Hệ thống mái cách nhiệt cho mái phẳng / mái trên / đỉnh mái phải là loại tấm cứng
cách nhiệt.
b) Phải cung cấp lớp cách nhiệt cứng ở dạng tấm dày 50mm, tuân theo tiêu chuẩn
ASTM C552 hoặc tiêu chuẩn quốc tế tương đương khác, với các tính năng yêu cầu
như sau:
1 suất dẫn nhiệt không hơn 0,05w/mK ở nhiệt độ trung bình là 100C;
2 khối lượng riêng tối thiểu 35kg/ m3,
3 cường độ chịu nén tối thiểu trung bình là 0,5N/mm2 đối với vật liệu tiêu chuẩn,

4 ở nhiệt độ làm việc tối thiểu là 750C.
c. Nhà thầu có thể đề xuất sử dụng cho công trình mọi hệ thông hay sản phẩm sau đây.
Tuy nhiên, Nhà thầu có thể đệ trình hệ thống hay sản phẩm tương đương cho Giám
đốc công trình phê duyệt như phương án thay thế
Tấm cứng cách nhiệt.
1. “Foamglas” thủy tinh bọt.
2. Tấm polystyrene xốp cứng “Styrodur” sản xuất bởi BASF.
3. “Rockwool” ván mái cứng.
4. “Roofmate” ván cách nhiệt.
d) Giám đốc công trình sẽ không giải quyết bất cứ khiếu nại về các chi phí phát sinh
hoặc gia hạn thời gian cho việc áp dụng bất cứ phương án thay thế nào mà Nhà
thầu đề xuất. Nhà thầu phải dự phòng để đảm bảo rằng tất cả các công tác đặt mua
và giao hàng cần thiết phải được tiến hành phù hợp với kế hoạch tổng thể của Nhà
thầu.
Bất cứ việc tiết kiệm chi phí như là kết quả chấp thuận của Giám đốc công trình cho
phương án thay thế sẽ được điều chỉnh phù hợp với các điều kiện trong hợp đồng.

3. TAY NGHỀ THI CÔNG

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 04: Tấm Mái Cách Nhiệt
Trang 5/6


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

3.1

Dự An Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

TẤM CỨNG CÁCH NHIỆT

a) Tấm cứng cách nhiệt khi lắp đặt cần tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định và hướng
dẫn của nhà sản xuất.
b) Một lớp tấm cứng cách nhiệt sẽ được đặt khô lên trên lớp chống thấm hoặc lên trên
tấm bảo vệ để bảo vệ hệ thống chống thấm được yêu cầu bởi hệ thống chống thấm.
c) Sau khi lắp đặt tấm cứng cách nhiệt, một tấm vải phủ bảo vệ sẽ được đặt lên trên tấm
cách nhiệt với phần phủ chồng mí là 150 mm.
d) Trước khi lát tấm gạch bằng bê tông đúc sẳn, hoặc thi công các phần hoàn thiện
khác, phải thi công một lớp vữa láng nền bằng cát xi măng độ dày tối thiểu khoảng
50mm.
---oOo---

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 04: Tấm Mái Cách Nhiệt
Trang 6/6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×