Tải bản đầy đủ

Law 112 LUẬT đất ĐAI topica

Văn bản luật nào thuộc nguồn của Luật Đất đai?

Ngành luật đất đai sử dụng phương pháp nào để điều chỉnh các quan hệ xã hội
phát sinh trong lĩnh vực đất đai?

Luật Đất đai là gì?

Ngành luật đất đai bao gồm bao nhiêu nguyên tắc cơ bản?

Người nước ngoài tham gia trong quan hệ sử dụng đất tại Việt Nam là người có
tham gia quan hệ pháp luật đất đai và là:

Ngành luật đất đai KHÔNG sử dụng phương pháp điều chỉnh nào để điều chỉnh
các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực đất đai?

Ngành luật đất đai phân chia các chủ thể sử dụng đất thành mấy nhóm?

Ông An sang Hoa kỳ định cư từ năm 1975, đã thôi quốc tịch Việt Nam nay về
Việt Nam thực hiện hoạt động đầu tư. Vậy ông A thuộc chủ thể nào được Nhà
nước giao sử dụng đất?


Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng khi xác định đối tượng điều chỉnh của
ngành luật đất đai?

Nội dung quan hệ pháp luật đất đai nói đến:

Đất đai ở Việt Nam thuộc hình thức sở hữu nào?

Đối tượng điều chỉnh của ngành luật đất đai là:


Chủ thể quan hệ pháp luật đất đai bao gồm:

Quan hệ pháp luật đất đai được cấu thành bởi yếu tố nào?

Hộ gia đình sử dụng đất là những người đang sống chung và có quyền sử
dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận
quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất. Họ là những người có
quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật nào?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là:

Hình thức sở hữu toàn dân về đất đai được xác lập từ năm nào?

Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về chế độ sở hữu về đất đai ở Việt
Nam?

Tổ chức dịch vụ công về đất đai bao gồm:

Vai trò của Nhà nước đối với hình thức sở hữu về đất đai ở Việt Nam là gì?

Cơ quan chuyên môn trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai bao gồm:

Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung trong hoạt động quản lý
nhà nước về đất đai bao gồm:
Đa hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu trong đó có đất đai được thừa
nhận ở Hiến pháp năm nào?

Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về quyền sở hữu đất đai?

Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu về đất đai có các quyền:
Cơ sở của việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân về đất đai bao gồm:
Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện
phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người có
đất thu hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ. Phương án
đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt:

Cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp vào mục đích xây dựng chùa, nhà
thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường
đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn
giáo được Nhà nước cho phép hoạt động được Nhà nước trao quyền sử dụng
đất dưới hình thức:
Vi phạm quy định về thực hiện trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và sử
dụng đất KHÔNG bao gồm hành vi:

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển quyền
sử dụng đất thông qua chuyển đổi quyền sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân
khác nếu đất đó là:
Hộ gia đình anh A được thừa kế 700 m2 đất có nhà ở và vườn, ao liền kề trong
cùng thửa tạo lập trước ngày 18/12/1980. Giấy tờ ghi rõ diện tích nói trên là đất
ở, thực tế sử dụng 200 m2 làm nhà còn lại là vườn ao. Hạn mức đất ở tại địa
phương quy định là 400 m2. Vậy khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thì diện tích đất ở được xác định bao nhiêu m2?

Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng hàng năm thì mức
bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Theo đó, giá
được xác định bằng giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất và giá trị sản lượng
của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong:
Ông A sang Hoa kỳ định cư từ năm 1975 thôi quốc tịch Việt Nam nhập quốc tịch
Hoa Kỳ. Nay, về Việt Nam thực hiện dự án đầu tư, được Nhà nước cho thuê đất
trả tiền thuê đất hàng năm. Hỏi ông KHÔNG được thực hiện quyền năng nào
đối với quyền sử dụng đất?


Đa hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu trong đó có đất đai được thừa
nhận ở Hiến pháp năm nào?

Thời điểm được thực hiện quyền về chuyển quyền sử dụng đất trong trường
hợp được thừa kế quyền sử dụng đất khi người sử dụng đất:

Mức thu lệ phí trước bạ nhà đất hiện nay là:
Để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong trường
hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện chưa được xây dựng hoặc
chưa được phê duyệt thì cần căn cứ vào:

Quyết định trưng dụng đất có thể được thực hiện bằng:

Kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh là bao nhiêu năm?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam
thì KHÔNG được tiếp cận hình thức sử dụng đất nào?
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam để thực hiện
dự án đầu tư tại Việt Nam được tiếp cận các hình thức sử dụng đất nào?

Tranh chấp đất đai KHÔNG qua hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp
thì:
Chủ thể nào có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng cấp
huyện?

Định giá đất bằng phương pháp chiết trừ là phương pháp định giá đất:

Một trong những điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán


hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới
hình thức phân lô, bán nền là:

Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng
đất do hộ gia đình cá nhân sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông
nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ nếu:

Định giá đất bằng phương pháp so sánh trực tiếp là phương pháp định giá đất:

Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia là bao nhiêu năm?
Hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng
đồng dân cư trong trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh
giới thì:

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã
được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp;
nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ
việc:

Tổ chức được Nhà nước giao đất KHÔNG thu tiền sử dụng đất được:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất được cấp cho:

Trường hợp quyền sử hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản
khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
là tài sản chung của vợ chồng thì ghi tên ai trên giấy chứng nhận đó?

Hộ gia đình cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất:

Nguyên tắc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất KHÔNG bao gồm nguyên tắc:


Quyền sử dụng đất có trước thời kỳ kết hôn là:
Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất:

Mức thuế suất thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản đối với chủ thể
có thu nhập chịu thuế xác định theo Luật Thuế thu nhập cá nhân là:
Trường hợp nào là đúng khi nói về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất
không được bồi thường về đất?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại
Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở thì được:
Trong trường hợp nào thì người có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
được miễn thuế thu nhập?

Thời điểm được thực hiện quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
khi người sử dụng đất:
Hộ gia đình anh A được thừa kế 700 m2 đất có nhà ở và vườn, ao liền kề trong
cùng thửa tạo lập sau ngày 18/12/1980. Trên giấy tờ ghi rõ diện tích này bao
gồm 200 m2 đất ở, 300 m2 đất ao, 200 m2 đất vườn. Hạn mức đất ở tại địa
phương quy định là 400 m2. Vậy khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thì diện tích đất ở được xác định bao nhiêu m2?

Chủ thể nào có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng cấp tỉnh?

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất, đất trồng rừng sản xuất của hộ gia
đình, cá nhân:
Thời điểm được thực hiện quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng
cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi người sử dụng đất:


Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại
Việt Nam thuộc thẩm quyền của chủ thể nào?

Căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh KHÔNG bao
gồm:
Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một
phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở phải có ngành
nghề kinh doanh phù hợp, phải đáp ứng các điều kiện trong đó có điều kiện về
năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư,
theo đó:

Diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng,
thuê, thuê lại, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn
bằng quyền sử dụng đất từ người khác, nhận khoán, được Nhà nước cho thuê
đất:

Hòa giải tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở là hòa giải diễn ra:
Vi phạm quy định về quản lý đất do được Nhà nước giao để quản lý KHÔNG
bao gồm hành vi:

Căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện KHÔNG bao gồm:

Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị
thiệt hại về tài sản thì:

Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện:
Mọi trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện mục đích quốc phòng, an
ninh thì người có đất bị thu hồi:


Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với:

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất đất trồng cây lâu năm của hộ gia
đình, cá nhân:
Hộ gia đình anh A được thừa kế 700 m2 đất có nhà ở và vườn, ao liền kề trong
cùng thửa tạo lập trước ngày 18/12/1980. Trên giấy tờ không ghi rõ diện tích đất
ở , vườn, ao; thực tế sử dụng 200 m2 đất ở, 300 m2 đất ao, 200 m2 đất vườn.
Hạn mức đất ở tại địa phương quy định là 100 m2. Vậy khi cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất thì diện tích đất ở được xác định bao nhiêu m2?

Kỳ quy hoạch sử dụng đất là bao nhiêu năm?

Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được
công bố phải chuyển mục đích sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải
công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc chuyển mục đích sử dụng đất bởi cơ quan
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất nếu:
Nhận định nào KHÔNG đúng khi nói về trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà
người sử dụng đất bị thu hồi không được bồi thường thiệt hại về tài sản gắn
liền với đất đó?

Cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi đáp ứng điều kiện
nào?
Căn cứ tính tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng,
được chuyển mục đích sử dụng đất, được công nhận quyền sử dụng đất
KHÔNG bao gồm:

Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu
hồi theo phương án bồi thường hỗ trợ đã được phê duyệt phải thực hiện chi
trả tiền bồi thường, hỗ trợ trong thời hạn:

Định giá đất bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là:


Căn cứ tính tiền thuê đất khi được Nhà nước cho thuê đất:

Chủ thể nào có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng cấp tỉnh?
Nhà nước KHÔNG thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh trong trường
hợp nào?

Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất KHÔNG được thực
hiện quyền:
Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích công ích tại địa phương
thì UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông
nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê với thời hạn
không quá:

Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo tiêu chí
nào sau đây cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,
bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai
và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã
hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định?
Tổ chức, cá nhân KHÔNG được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử
dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do
được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước nếu không
được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã,
phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác hoặc do chuyển sang làm nghề
khác hoặc không còn khả năng lao động sau khi sử dụng được 10 năm kể từ
ngày:

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam nếu bị thu hồi
sẽ tùy từng trường hợp mà thẩm quyền thu hồi đất sẽ thuộc thẩm quyền của
chủ thể nào?


Hộ gia đình anh A được thừa kế 700 m2 đất có nhà ở và vườn, ao liền kề trong
cùng thửa tạo lập sau ngày 18/12/1980. Giấy tờ không ghi rõ diện tích nói trên
là đất ở, thực tế sử dụng 200 m2 làm nhà còn lại là vườn ao. Hạn mức đất ở tại
địa phương quy định là 400 m2. Vậy khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất thì diện tích đất ở được xác định bao nhiêu m2?

Thẩm quyền ban hành bảng giá đất tại mỗi địa phương thuộc thẩm quyền chủ
thể nào?
Chủ thể nào có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc
phòng?

Đất vườn ao để được xác định là đất ở thì đất đó phải:

Đất để xây dựng công trình ngầm là phần đất để xây dựng công trình trong
lòng đất mà công trình này không phải là phần ngầm của công trình xây dựng ở
đâu?
Vi phạm quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư KHÔNG bao
gồm hành vi:

Đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp,
nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi
trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được Nhà
nước trao quyền sử dụng đất dưới hình thức:
Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích công ích tại địa phương
thì UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông
nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê với thời hạn
bao lâu?

Tổ chức, cá nhân khi phát hiện công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý
đất đai các cấp vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục liên quan tới hoạt
động quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền của mình thì có quyền gửi
đơn kiến nghị đến chủ thể có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý trách nhiệm là:


Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao gì từ người này sang người
khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho
quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất?

Định giá đất bằng phương pháp thu nhập là phương pháp định giá đất:

Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước trao quyền sử
dụng đất dưới hình thức nào?
Chủ thể nào có thẩm quyền quyết định thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất
công ích của xã, phường, thị trấn?

Trong hoạt động thu hồi đất UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho UBND cấp
huyện thực hiện thu hồi đất nếu:
Vi phạm quy định về hồ sơ và mốc địa giới hành chính KHÔNG bao gồm hành
vi:

Chủ thể KHÔNG có thẩm quyền ra quyết định trưng dụng đất là:

Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm:

Nhà nước giao quyền sử dụng đất là việc Nhà nước ban hành loại văn bản nào
để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất?
Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất đất nuôi trồng thủy sản của hộ gia
đình, cá nhân tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long là:

Hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển
quyền mà đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 7 năm 2007
đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì hộ gia đình, cá nhân:


Kết quả của hoạt động nào mà các bên không chấp hành thì không bị cưỡng
chế?
Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một
phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở phải có ngành
nghề kinh doanh phù hợp, phải đáp ứng các điều kiện trong đó có điều kiện về
năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư
theo đó:

Ông A đang sử dụng 100 m2 đất ở tại Thủ đô. Nay lập hồ sơ để được công
nhận quyền sử dụng đất này. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã xác định
tiền sử dụng đất của ông phải nộp khi được cấp Giấy chứng nhận là 1 tỷ đồng.
Ông không có tiền nộp và được ghi nợ số tiền này trên giấy chứng nhận. Hỏi
ông A phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ tiền sử dụng đất này như thế nào?
Chủ thể nào có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp
quốc gia?

Khi người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà có ghi nợ nghĩa vụ tài chính
thì phải trả nợ nghĩa vụ tài chính tối đa trong:
Tùy vào đối tượng và loại đất thu hồi mà trách nhiệm lập và thực hiện dự án tái
định cư thuộc về:

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất đất trồng rừng sản xuất của hộ gia
đình, cá nhân:
Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất là việc Nhà nước quyết định trao quyền
sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua:

Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho
thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền
tại các khu vực:
Người có đất bị thu hồi đủ điều kiện được bồi thường thì được bồi thường


bằng:

Tranh chấp về tài sản gắn liền với đất mà đương sự có giấy chứng nhận hoặc
có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 thì do
chủ thể nào giải quyết?

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng bao gồm:
Vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
KHÔNG bao gồm hành vi:

Kết quả của hoạt động nào mà các bên không chấp hành thì bị cưỡng chế?

Trách nhiệm tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương nơi có đất
thuộc về chủ thể nào dưới đây?
Nhà nước cho phép chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất
không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được thuê đất thì người
sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất như thế nào?

Ông A có 10 công đất mặt nước mục đích nuôi trồng thủy sản, để sử dụng hiệu
quả ông đã hợp đồng với Công ty tư vấn và cải tạo đất nhằm tư vấn và cải tạo
đất cho phù hợp với mục đích nuôi trồng thủy hải sản. Trị giá hợp đồng là 200
triệu đồng. Nay ông chuyển nhượng lô đất mặt nước này trị giá 2 tỷ đồng. Hỏi
mức thuế suất thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng đất mặt nước này là
bao nhiêu?
Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao
gồm:

So với Luật Đất đai 2003 thì Luật Đất đai 2013 không quy định quyền năng nào
về chuyển quyền sử dụng đất đối với người sử dụng đất?
Kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục
hành chính liên quan tới hoạt động quản lý nhà nước về đất đai thì Chủ tịch Ủy


ban nhân dân hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai có thẩm quyền tiếp
nhận và xử lý các vi phạm đó có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo
cho người có kiến nghị biết trong thời hạn không quá:
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã được thực hiện trong thời
hạn không quá bao nhiêu ngày?

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình,
cá nhân :
Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được
công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng
đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép
chuyển mục đích sử dụng đất thì:

Tranh chấp đất đai mà đương sự có giấy chứng nhận hoặc có một trong các
loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 thì chủ thể nào sẽ giải
quyết?
Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân
cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực
có đất thu hồi:

Căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia KHÔNG bao gồm:

Tổ chức sử dụng đất để xây nhà ở phục vụ công tác tái định cư theo dự án của
Nhà nước được Nhà nước trao quyền sử dụng đất dưới hình thức:
Chủ thể nào có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng cấp
huyện?

Khi thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi
ích quốc gia, công cộng thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo
thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết trước khi có quyết định thu hồi đất,


chậm nhất là:

Vi phạm quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất KHÔNG bao gồm các
hành vi:
Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở
làm việc được Nhà nước trao quyền sử dụng đất dưới hình thức:

Tổ chức, cá nhân khi phát hiện công chức địa chính xã, phường, thị trấn vi
phạm các quy định về trình tự, thủ tục liên quan tới hoạt động quản lý Nhà
nước về đất đai thuộc thẩm quyền của mình thì có quyền gửi đơn kiến nghị đến
chủ thể có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý trách nhiệm là:
Trường hợp tranh chấp đất đai đã được hòa giải thành tại UBND cấp xã mà sau
đó có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì:

Khi Nhà nước thu hồi đất từ người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê trả
tiền hàng năm thì người sử dụng đất được bồi thường đối với quyền sử dụng
đất bằng:

Có bao nhiêu phương pháp xác định giá đất?
Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn
không sử dụng vào mục đích:

Vi phạm quy định về trưng dụng đất KHÔNG bao gồm hành vi:

Ông A sang Hoa kỳ định cư từ năm 1975 thôi quốc tịch Việt Nam nhập quốc tịch
Hoa Kỳ. Nay, về Việt Nam thực hiện dự án đầu tư. Vậy ông A được tiếp cận hình
thức sử dụng đất nào để thực hiện dự án đầu tư?
Ông A nhận chuyển nhượng 10 công đất mặt nước mục đích nuôi trồng thủy
sản trị giá 800 triệu đồng, để sử dụng hiệu quả ông đã hợp đồng với Công ty tư
vấn và cải tạo đất nhằm tư vấn và cải tạo đất cho phù hợp với mục đích nuôi
trồng thủy hải sản. Trị giá hợp đồng là 200 triệu đồng. Nay ông chuyển nhượng


lô đất mặt nước này trị giá 2 tỷ đồng. Hỏi mức thuế suất thuế thu nhập từ hoạt
động chuyển nhượng đất mặt nước này là bao nhiêu?

Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên đối tượng nào?
Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho
thuê không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô,
bán nền tại các khu vực:

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm KHÔNG
được:
Hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng
thủy sản, làm muối được tiếp cận hình thức sử dụng đất nào nếu sử dụng vượt
hạn mức quy định tại Điều 129 Luật Đất đai 2013?
Mức thuế suất thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nếu thu nhập chịu thuế
từ chuyển nhượng bất động sản xác định được bằng giá chuyển nhượng bất động sản
theo từng lần chuyển nhượng trừ giá mua bất động sản và các chi phí liên quan là:

Quỹ phát triển đất được thành lập bởi chủ thể nào?
Nguyên tắc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất KHÔNG bao gồm nguyên tắc
nào?

Tổ chức, cá nhân khi phát hiện thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai vi phạm các
quy định về trình tự, thủ tục liên quan tới hoạt động quản lý nhà nước về đất
đai thuộc thẩm quyền của mình thì có quyền gửi đơn kiến nghị đến người có
thẩm quyền tiếp nhận và xử lý trách nhiệm là:
Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá
nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, khi Nhà nước thu hồi đất phải
tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ
thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi
thường:


Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về thẩm quyền giao đất, cho thuê
đất?

Hộ gia đình anh A được thừa kế 700 m2 đất có nhà ở và vườn, ao liền kề trong
cùng thửa tạo lập trước ngày 18/12/1980. Trên giấy tờ không ghi rõ diện tích đất
ở, vườn, ao; thực tế sử dụng 200 m2 đất ở, 300 m2 đất ao, 200 m2 đất vườn.
Hạn mức đất ở tại địa phương quy định là 200 m2. Vậy khi cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất thì diện tích đất ở được xác định bao nhiêu m2?
Khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường,
thị trấn đang cho người sử dụng đất thuê thì người sử dụng đất được bồi
thường bằng:

Định giá đất bằng phương pháp thặng dư là:

Hạn mức giao đất cho cá nhân hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm
nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối có sự khác nhau giữa:
Quyết định trưng dụng đất được thực hiện bằng lời nói thì cơ quan của người
đã quyết định trưng dụng đất bằng lời nói phải xác nhận bằng văn bản việc
trưng dụng đất và gửi cho người có đất trưng dụng trong khoảng thời gian kể
từ thời điểm quyết định trưng dụng chậm nhất là:

Hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển
quyền mà đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm
2007 thì phần diện tích đất vượt hạn mức:
Hộ gia đình, cá nhân KHÔNG được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
nông nghiệp là đất trồng lúa nếu không:

Trách nhiệm điều tra, khảo sát, theo dõi, đánh giá quỹ đất bãi bồi ven sông, ven
biển thường xuyên được bồi tụ hoặc thường bị sạt lở, để có kế hoạch khai
thác, sử dụng thuộc:
Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất đất trồng cây hàng năm của hộ gia


đình, cá nhân tại khu vực nông thôn miền Bắc là:

Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là bao nhiêu năm?

Việc thu hồi đất ở có thực hiện chính sách tái định cư cho người có đất bị thu
hồi chỉ được thực hiện sau khi:
Tranh chấp đất đai là tranh chấp của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều
bên trong quan hệ đất đai về yếu tố gì?

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo tiêu chí
nào sau đây để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất?

Quy hoạch sử dụng đất đã được quyết định, phê duyệt được điều chỉnh khi:
Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị
trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá
bao nhiêu % tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất
nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương?

Tranh chấp đất đai mà đương sự không có giấy chứng nhận hoặc không có
một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự
được lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp đất đai tại:

Căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh KHÔNG bao gồm:
Khi người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà có ghi nợ tiền sử dụng đất
trên giấy chứng nhận thì khi thực hiện nghĩa vụ trả nợ tiền sử dụng đất thì:

Hộ gia đình anh A được thừa kế 700 m2 đất có nhà ở và vườn, ao liền kề trong
cùng thửa tạo lập trước ngày 18/12/1980. Giấy tờ không ghi rõ diện tích nói trên
là đất ở, thực tế sử dụng 200 m2 làm nhà còn lại là vườn ao. Hạn mức đất ở tại
địa phương quy định là 400 m2. Vậy khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng


đất thì diện tích đất ở được xác định bao nhiêu m2?

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền trong trường hợp:
Tổ chức, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử
dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do
được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước nếu không
được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã,
phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác hoặc do chuyển sang làm nghề
khác hoặc không còn khả năng lao động sau khi sử dụng đất kể từ ngày có
quyết định giao đất là bao nhiêu năm?

Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất được:

Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị
trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại địa
phương:
Kể từ ngày có quyết định giao đất nếu được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất
xác nhận không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị
trấn nơi cư trú để đến nơi khác hoặc do chuyển sang làm nghề khác hoặc
không còn khả năng lao động thì hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu
số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà
nước chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau thời gian là
bao nhiêu năm?

Trong trường hợp nào thì người có thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử
dụng đất được miễn thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất?
Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản mà tại
thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì người sử dụng có đất bị thu
hồi:

Trong thời gian thực hiện khung giá đất Chính phủ điều chỉnh khung giá đất
cho phù hợp nếu:


Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh là bao nhiêu năm?
Chủ thể nào có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc
phòng?

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung
nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ:

Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ:

Văn bản luật nào thuộc nguồn của Luật Đất đai?

Ngành luật đất đai sử dụng phương pháp nào để điều chỉnh các quan hệ xã hội
phát sinh trong lĩnh vực đất đai?


Luật Đất đai là gì?

Ngành luật đất đai bao gồm bao nhiêu nguyên tắc cơ bản?

Người nước ngoài tham gia trong quan hệ sử dụng đất tại Việt Nam là người có
tham gia quan hệ pháp luật đất đai và là:

Ngành luật đất đai KHÔNG sử dụng phương pháp điều chỉnh nào để điều chỉnh
các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực đất đai?

Ngành luật đất đai phân chia các chủ thể sử dụng đất thành mấy nhóm?

Ông An sang Hoa kỳ định cư từ năm 1975, đã thôi quốc tịch Việt Nam nay về
Việt Nam thực hiện hoạt động đầu tư. Vậy ông A thuộc chủ thể nào được Nhà
nước giao sử dụng đất?

Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng khi xác định đối tượng điều chỉnh của
ngành luật đất đai?

Nội dung quan hệ pháp luật đất đai nói đến:

Đất đai ở Việt Nam thuộc hình thức sở hữu nào?

Đối tượng điều chỉnh của ngành luật đất đai là:

Chủ thể quan hệ pháp luật đất đai bao gồm:

Quan hệ pháp luật đất đai được cấu thành bởi yếu tố nào?


Hộ gia đình sử dụng đất là những người đang sống chung và có quyền sử
dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận
quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất. Họ là những người có
quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật nào?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là:

Hình thức sở hữu toàn dân về đất đai được xác lập từ năm nào?

Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về chế độ sở hữu về đất đai ở Việt
Nam?

Tổ chức dịch vụ công về đất đai bao gồm:

Vai trò của Nhà nước đối với hình thức sở hữu về đất đai ở Việt Nam là gì?

Cơ quan chuyên môn trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai bao gồm:

Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung trong hoạt động quản lý
nhà nước về đất đai bao gồm:
Đa hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu trong đó có đất đai được thừa
nhận ở Hiến pháp năm nào?

Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về quyền sở hữu đất đai?

Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu về đất đai có các quyền:

Cơ sở của việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân về đất đai bao gồm:

Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, Ủy ban nhân dân


cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện
phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người có
đất thu hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ. Phương án
đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt:
Cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp vào mục đích xây dựng chùa, nhà
thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường
đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn
giáo được Nhà nước cho phép hoạt động được Nhà nước trao quyền sử dụng
đất dưới hình thức:

Vi phạm quy định về thực hiện trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và sử
dụng đất KHÔNG bao gồm hành vi:
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển quyền
sử dụng đất thông qua chuyển đổi quyền sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân
khác nếu đất đó là:

Hộ gia đình anh A được thừa kế 700 m2 đất có nhà ở và vườn, ao liền kề trong
cùng thửa tạo lập trước ngày 18/12/1980. Giấy tờ ghi rõ diện tích nói trên là đất
ở, thực tế sử dụng 200 m2 làm nhà còn lại là vườn ao. Hạn mức đất ở tại địa
phương quy định là 400 m2. Vậy khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thì diện tích đất ở được xác định bao nhiêu m2?
Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng hàng năm thì mức
bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Theo đó, giá
được xác định bằng giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất và giá trị sản lượng
của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong:

Ông A sang Hoa kỳ định cư từ năm 1975 thôi quốc tịch Việt Nam nhập quốc tịch
Hoa Kỳ. Nay, về Việt Nam thực hiện dự án đầu tư, được Nhà nước cho thuê đất
trả tiền thuê đất hàng năm. Hỏi ông KHÔNG được thực hiện quyền năng nào
đối với quyền sử dụng đất?
Đa hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu trong đó có đất đai được thừa
nhận ở Hiến pháp năm nào?


Thời điểm được thực hiện quyền về chuyển quyền sử dụng đất trong trường
hợp được thừa kế quyền sử dụng đất khi người sử dụng đất:

Mức thu lệ phí trước bạ nhà đất hiện nay là:
Để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong trường
hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện chưa được xây dựng hoặc
chưa được phê duyệt thì cần căn cứ vào:

Quyết định trưng dụng đất có thể được thực hiện bằng:

Kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh là bao nhiêu năm?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam
thì KHÔNG được tiếp cận hình thức sử dụng đất nào?
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam để thực hiện
dự án đầu tư tại Việt Nam được tiếp cận các hình thức sử dụng đất nào?

Tranh chấp đất đai KHÔNG qua hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp
thì:
Chủ thể nào có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng cấp
huyện?

Định giá đất bằng phương pháp chiết trừ là phương pháp định giá đất:

Một trong những điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán
hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới
hình thức phân lô, bán nền là:

Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng


đất do hộ gia đình cá nhân sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông
nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ nếu:

Định giá đất bằng phương pháp so sánh trực tiếp là phương pháp định giá đất:

Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia là bao nhiêu năm?
Hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng
đồng dân cư trong trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh
giới thì:

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã
được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp;
nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ
việc:

Tổ chức được Nhà nước giao đất KHÔNG thu tiền sử dụng đất được:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất được cấp cho:

Trường hợp quyền sử hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản
khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
là tài sản chung của vợ chồng thì ghi tên ai trên giấy chứng nhận đó?

Hộ gia đình cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất:

Nguyên tắc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất KHÔNG bao gồm nguyên tắc:

Quyền sử dụng đất có trước thời kỳ kết hôn là:
Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×