Tải bản đầy đủ

Bộ máy di truyền của VSV

Bộ máy di truyền của VSV
1/ DNA NST:

-

Không có nhân hoàn chỉnh
NST chỉ có 1 phân tử DNA mạch kép dạng vòng
Mang các gen thiết yếu cho sự sống của VK
DNA không chứ các đoạn exon như SV nhân thực
Chỉ có 1 trình tự khỏi đầu trong cả phân tử.
Quá trình nhân đôi, phiên mã, dịch mã xảy ra cùng lúc tại tế bào chất


Bộ máy di truyền của VSV
2/ DNA ngoài trong tế bào chất:
a/ Plasmid:

-

Là phân tử DNA ngắn nằm trong tế bào chất của khuẩn.
Plasmid có chiều dài từ 0.1-5% chiều dài của DNA vùng nhân

Mang các gen không thiết yếu nhưng giúp tế bào chống lại áp lực của chọn lọc tự nhiên. Chúng thường mang những gen liên quan đến
độc lực, kháng kháng sinh,...


Bộ máy di truyền của VSV
2/ DNA ngoài trong tế bào chất:
a/ Plasmid:

-

Mỗi plasmid đều chứ một trình tự khởi đầu, mang lại cho plasmid khả năng nhân đôi độc lập với DNA NST
Số lượng plasmid trong tế bào phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ, chất kháng sinh, các chất dinh dưỡng ...


Bộ máy di truyền của VSV
2/ DNA ngoài trong tế bào chất:
a/ Plasmid:

-

-

Dựa vào chức năng, ta có 5 loại plasmid sau:

-

Plasmid giới tính (F Plasmid): mang các tra gene, có khả năng tiếp hợp.
Plasmid mang tính kháng (R plasmid): mang các gene có khả năng kháng lại các thuốc kháng sinh hay các chất độc.
Col-plasmid: chứa gene mã hóa cho một protein có thể giết chết các vi khuẩn khác.
Plasmid phân hủy: giúp phân hủy các chất lạ như toluene hay salicylic acid.
Plasmid mang độc tính: quyết định tính độc của vi khuẩn.

Một plasmid có thể thuộc 1 hoặc nhiều nhóm trên


Bộ máy di truyền của VSV
2/ DNA ngoài trong tế bào chất:
b/ Các yếu tố di truyền động:
b.1/ Transposon

-

Là các gen có khả năng di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác trên DNA hay từ DNA này đến DNA khác.
Sự chuyển vị này góp phần tạo nên sự biến đổi nhanh của vi khuẩn.


Bộ máy di truyền của VSV
2/ DNA ngoài trong tế bào chất:
b/ Các yếu tố di truyền động:
b.2/ Integron

-

Là các transposon khả năng thu nhận và biểu hiện các gen từ nhiều nguồn khác nhau.
Khác với transposon, sự chèn của integron có tính chọn lọc cao, thường là được chèn vào plasmid
Trên integron, có chứa trình promoter cho phép các gen trên đó được biểu hiện


Bộ máy di truyền của VSV
2/ DNA ngoài trong tế bào chất:
b/ Các yếu tố di truyền động:
b.3/ PAI : là trường hợp đặc biệt của chromosomal islands (các tiểu đảo trên NST)
- Các gene mã hóa các yếu tố độc lực xếp thành một cụm trên NST,
gồm: độc tố, các yếu tố bám, các yếu tố xâm nhập,...
- Chứa các gene đặc biệt giúp PAI chèn vào DNA vật chủ.
- Có thể được tìm thấy ở bộ gene của thực khuẩn thể.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×