Tải bản đầy đủ

Báo cáo Kiểm định chất lượng THCS theo Thông tư 182018 của Bộ GDĐT

Phần IV. PHỤ LỤC
DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG
Tiêu S
chí T
T
1.1

1
2
3

4
5

1.2

Mã minh
chứng

Tên minh chứng


[H1-1.1-01] Văn bản chiến lược phát triển được phê duyệt; Biên bản rà soát, bổ
sung và điều chỉnh chiến lược của nhà trường hằng năm;
[H1-1.1-02
Các báo cáo sơ kết, tổng kết;
[H1-1.1-03] Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020;
Nghị quyết Đảng bộ về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương hằng tháng; Báo cáo sơ kết, tổng kết hằng năm; Nghị
quyết HĐND xã;
[H1-1.1-04] Báo cáo, biên bản rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến
lược xây dựng và phát triển của nhà trường;
[H1-1.1-05] Đường dẫn vào website của nhà trường có đăng chiến lược phát
triển nhà trường;
Văn bản chiến lược của nhà trường tại văn phòng;

6

[H1-1.1-06] Sổ Nghị quyết của nhà trường và Nghị quyết của hội đồng trường.

1

[H1-1.2-01] Hồ sơ Hội đồng trường (Quyết định kiện toàn, kế hoạch, nghị quyết,
biên bản, quy chế làm việc);
[H1-1.2-02] Hồ sơ hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật hằng năm
(Quyết định thành lập hôi đông thi đua khen thương, Đăng ký thi
đua của cá nhân tập thể, biên bản họp hôi đông, quyết định công
nhận thi đua khen thương hằng năm, hô sơ khen thương học sinh);

2

Số, ngày ban
hành, hoặc
thời điểm
phỏng vấn,
quan sát
2015
Từ năm học 20142015 đến nay
2015

Năm 2016


Nơi ban hành
hoặc người
thực hiện
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Đảng ủy,
HĐND xã Phú
Lương

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

Ghi
chú


3

1.3

4

[H1-1.2-03] Quyết định thành lập các hội đồng tư vấn (Hôi đông nghiệm thu
sáng kiến, Hôi đông kiểm tra học kỳ, Hôi đông xét công nhận tốt
nghiệp….);
[H1-1.2-04] Báo cáo sơ kết, tổng kết của hội đồng trường;

5

[H1-1.1-06] Sổ Nghị quyết của nhà trường và Nghị quyết của hội đồng trường.

1

[H1-1.3-01] Hồ sơ Công đoàn (Hô sơ ĐH, quyết định chuẩn y BCH, kế hoạch
hoạt đông, quy chế hoạt đông, nghị quyết, báo cáo sơ kết, tổng kết
hằng năm…);
[H1-1.3-02] Hồ sơ Chi đoàn (Hô sơ Đại hôi, quyết định chuẩn y BCH, danh
sách ĐV, kế hoạch hoạt đông, nghị quyết, báo cáo sơ kết tổng kết
hằng năm…);
[H1-1.3-03] Hồ sơ chỉ huy Liên đội (Hô sơ Đại hôi Liên đôi, Sổ TPT, Sổ liên đôi
trương, kế hoạch hoạt đông, sổ nghị quyết, báo cáo hằng tháng, báo
cáo sơ kết tổng kết hằng năm...);
[H1-1.3-04] Hồ sơ Chi bộ (Hô sơ Đại hôi, quyết định chuẩn y BCH, danh sách
ĐV, quy chế hoạt đông, nghị quyết, báo cáo sơ kết, tổng kết);
[H1-1.1-06] Sổ Nghị quyết của nhà trường và Nghị quyết của hội đồng trường.

2

3

4
5
1.4

1

[H1-1.4-01] Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng;
Quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng;

2

[H1-1.4-02] Hồ sơ tổ Khoa học tự nhiên (QĐ kiện toàn tổ chuyên môn; QĐ bổ
nhiệm tổ trương, tổ phó; Danh sách tổ; Kế hoạch tháng, năm; Biên
bản; báo cáo sơ kết, tổng kết);

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Số: 2768/QĐUBND ngày
16/9/2013;
Số: 3504/QĐUBND ngày
18/10/2018;
Số: 1788/QĐUBND
ngayf30/5/2018
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
UBND huyện
Phú Vang

Trường THCS
Phú Lương


3

5

[H1-1.4-03] Hồ sơ tổ Khoa học xã hội (QĐ kiện toàn tổ chuyên môn; QĐ bổ
nhiệm tổ trương, tổ phó; Danh sách tổ; Kế hoạch tháng, năm; Biên
bản; báo cáo sơ kết, tổng kết);
[H1-1.4-04] Hồ sơ tổ Văn phòng (QĐ kiện toàn tổ văn phòng; QĐ bổ nhiệm tổ
trương; Danh sách tổ; Kế hoạch tháng, năm; Biên bản; báo cáo sơ
kết, tổng kết);
[H1-1.4-05] Sổ kế hoạch hoạt động chuyên môn, Biên bản họp chuyên môn;

6

[H1-1.1-06] Sổ Nghị quyết của nhà trường và Nghị quyết của hội đồng trường;

7

9

[H1-1.4-06] Các biên bản kiểm kê tại liệu, tài sản, thiết bị, tài chính, hồ sơ của tổ
và của nhà trường hàng năm;
[H1-1.4-07] Các chuyên đề chuyên môn và minh chứng thực hiện chuyên đề
chuyên môn;
[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường;

10

[H1-1.4-09] Biên bản đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

1

[H1-1.5-01] Sổ đăng bộ; Sổ chủ nhiệm; Sổ gọi tên và ghi điểm;

2

4

[H1-1.5-02] Biên bản họp bầu ban cán sự của các lớp hằng năm;
Biên bản bình xét thi đua cuối kỳ, cuối năm học;
[H1-1.5-03] Bản tổng hợp thông tin về các lớp theo từng năm học (Tên giáo viên
chủ nhiệm, lớp trương, lớp phó, tổ trương, tổ phó);
[H1-1.5-04] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của lớp.

1

[H1-1.6-01] Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn di, đến;

2

[H1-1.6-02] Sổ quản lý tài chính, tài sản, thiết bị giáo dục;

4

8

1.5

3

1.6

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương


3

[H1-1.6-03] Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trườn;

4

[H1-1.6-04] Hồ sơ chỉ đạo thực hiện ứng dụng CNTT hằng năm; danh sách các
phần mềm lưu trữ và đường truy cập về quản lý tài chính, tài sản và
quản lý hành chính;
[H1-1.6-05] Các tờ trình, văn bản đề nghị của nhà trường với cấp có thẩm quyền
tạo nguồn tài chính cho nhà trường;
[H1-1.6-06] Hồ sơ tài chính hằng năm (Các văn bản hiện hành về quản lý tài
chính, tài sản; Quyết định giao chỉ tiêu ngân sách, Dự toán, chứng
từ kế toán, báo cáo đôt xuất, thường xuyên....Biên bản thẩm định
của phòng tài chính huyện; Bảng thống kê kinh phí được hỗ trợ, tài
trợ, XHH GD; Hợp đông cung cấp nước sạch sinh hoạt);
[H1-1.6-07] Hồ sơ thực hiện "Ba công khai" hằng năm;

5
6

7
8

1.7

9

[H1-1.6-08] Hồ sơ tự kiểm tra hành chính, tài chính, tài sản (Hồ sơ thanh tra
nhân dân);
[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường;

10

[H1-1.6-09] Kế hoạch tài chính xây dựng trường chuẩn Quốc gia hằng năm.

1

2

[H1-1.7-01] Hồ sơ bồi dưỡng CBQL, giáo viên, nhân viên hằng năm (Danh sách
cán bô giáo viên, nhân viên tập huấn; Bảng tổng hợp giáo viên dự
bôi dưỡng hè, đi học nâng cao trình đô chuyên môn, lý luận chính
trị, nghiệp vụ từ năm 2014 đến nay;Danh sách CB,GV,NV đi học
trong 5 năm); Hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên (Kế hoạch, biên bản
đánh giá, xếp loại, bảng tổng hợp kết quả);
[H1-1.7-02] Bảng phân công nhiệm vụ (bảng phân công chuyên môn);

3

[H1-1.7-03] Quy chế phối hợp giữa công đoàn với nhà trường hằng năm;

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Ban thanh tra
nhân dân
trường THCS
Trường
THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương


4

[H1-1.7-04] Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức hằng năm;

5

7

[H1-1.7-05] Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên của hiệu trưởng (sổ
kiểm tra, biên bản kiểm tra) hằng năm;
[H1-1.7-06] Bảng nhận chế độ lương và các chế độ phụ cấp khác của giáo viên,
nhân viên;
[H1-1.1-06] Sổ Nghị quyết của nhà trường và Nghị quyết của hội đồng trường;

8

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường;

9

3

[H1-1.3-01] Hồ sơ Công đoàn (Hô sơ ĐH, quyết định chuẩn y BCH, danh sách
ĐV, kế hoạch hoạt đông, quy chế hoạt đông, nghị quyết, báo cáo sơ
kết, tổng kết hằng năm…).
[H1-1.8-01] Kế hoạch giáo dục năm, tháng, tuần của hiệu trưởng hằng năm;
Biên bản sinh hoạt chuyên môn;
[H1-1.8-02] Kế hoạch giáo dục của giáo viên; Thời khóa biểu hằng năm; Sổ ghi
chép chuyên môn;
[H1-1.8-03] Kê hoạch dạy bù chương trình; Sổ ghi đầu bài;

4

[H1-1.8-04] Kế hoạch dạy học hằng năm (ppct);

5

[H1-1.8-05] Biên bản kiểm tra của Phòng GD&ĐT;

6

[H1-1.2-02] Hồ sơ hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật hằng năm
(Quyết định thành lập hôi đông thi đua khen thương, Đăng ký thi
đua của cá nhân tập thể, biên bản họp hôi đông, quyết định công
nhận thi đua khen thương hằng năm, hô sơ khen thương học sinh);

7

[H1-1.7-05] Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên của hiệu trưởng (sổ
kiểm tra, biên bản kiểm tra) hằng năm;

6

1.8

1
2

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Phòng
GD&ĐT Phú
Vang
Trường
THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương


1.9

8

[H1-1.1-06] Sổ Nghị quyết của nhà trường và Nghị quyết của hội đồng trường;

9

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường.

1

[H1-1.9-01] Quyết định số 04/2000/ QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000;
Quy chế dân chủ của nhà trường hằng năm; báo cáo thực hiện quy
chế dân chủ của nhà trường hằng năm;

2

[H1-1.9-02] Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức;

3

[H1-1.9-03] Báo cáo Ban thanh tra nhân dân;

4

[H1-1.9-04] Biên bản Hội nghị dại dien cha mẹ học sinh;

5

[H1-1.9-05] Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường;

6

[H1-1.3-01] Hồ sơ Công đoàn (Hô sơ ĐH, quyết định chuẩn y BCH, danh sách
ĐV, kế hoạch hoạt đông, quy chế hoạt đông, nghị quyết, báo cáo sơ
kết, tổng kết hằng năm…);

7

[H1-1.1-06] Sổ Nghị quyết của nhà trường và Nghị quyết của hội đồng trường;

8

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường.

1.10 1

2

[H1-1.10-01] Hồ sơ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học (kế hoạch, bản
cam kết, báo cáo; Kế hoạch phòng chống bạo lực học đường; Nôi
quy trường lớp);
[H1-1.10-02] Hồ sơ y tế trường học hằng năm (có phương án và tuyên truyền về
vệ sinh ATTP; kế hoạch phòng chống dịch bệnh; ngô đông thực
phẩm;sổ theo dõi sức khỏe;…);

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
04/2000/QĐBGD&ĐT
01/3/2000
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Bộ GD&ĐT
Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương

Trường THCS
Phú Lương
Trưởng Ban
thanh tra nhân
dânTHCS
Trường
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương


3
4
5

2.1

[H1-1.10-03] Kế hoạch phòng chống tai nạn, thương tích, thảm họa, thiên tai hằng
năm; Kế hoạch kế hoạch phòng chống bão lụt hằng năm;
[H1-1.10-04] Hồ sơ PCCC hằng năm;

6

[H1-1.10-05] Sổ trực của giáo viên hằng năm;
Sổ trực ban cờ đỏ hằng năm;
[H1-1.10-06] Các hình ảnh, tư lệu;

7

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường.

1

[H2-2.1-01] Hồ sơ cá nhân của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (sơ yếu lí lịch, văn
bằng, chứng chỉ; chứng nhậnị, phiếu đánh giá, xếp loại);
[H2-2.1-02] Hồ sơ đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn
hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hằng năm (phiếu tự đánh giá; phiếu
đánh giá của cán bô giáo viên, nhân viên; tổng hợp đánh giá, xếp
loại; phiếu đánh giá, xếp loại của cấp trên);
[H2-2.1-03] Hồ sơ đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo cán bộ
công chức viên chức hằng năm (phiếu tự đánh giá, phiếu đánh giá
xếp loại của cấp trên);

2

3

4

[H2-2.1-04] Các hình thức khen thưởng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

5

[H2-2.1-05] Công văn triệu tập, quyết định cử đi học, bồi dưỡng;

6

[H1-1.7-05] Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên của hiệu trưởng (sổ
kiểm tra, biên bản kiểm tra) hằng năm;
[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường;

7

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
10/2014 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương


2.2

8

[H1-1.2-02] Hồ sơ hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật hằng năm
(Quyết định thành lập hôi đông thi đua khen thương, Đăng ký thi
đua của cá nhân tập thể, biên bản họp hôi đông, quyết định công
nhận thi đua khen thương hằng năm, hô sơ khen thương học sinh).

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương

1

[H2-2.2-01] Báo cáo tình hình đội ngũ giáo viên đầu năm hằng năm (Có đầy đủ
các thông tin về trình đô của GV, NV);
[H2-2.2-02] Quyết định giao định mức biên chế hằng năm;

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
UBND Huyện
Phú Vang
Trường THCS
Phú Lương

2
3

[H2-2.2-03] Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo
viên; Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm của nhà trường
theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

4

[H2-2.2-04] Danh sách giáo viên đạt danh hiệu GVDG cấp huyện 5 năm;
Danh sách giáo viên đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo;

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương

5

[H2-2.2-05] Các quyết định khen thưởng, quyết định công nhận, giấy chứng
nhận của cấp trên;
[H1-1.2-02] Hồ sơ hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật hằng năm
(Quyết định thành lập hôi đông thi đua khen thương, Đăng ký thi
đua của cá nhân tập thể, biên bản họp hôi đông, quyết định công
nhận thi đua khen thương hằng năm, hô sơ khen thương học sinh);

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

7

[H1-1.7-02] Bảng phân công nhiệm vụ (bảng phân công chuyên môn);

8

[H1-1.7-05] Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên của hiệu trưởng (sổ
kiểm tra, biên bản kiểm tra) hằng năm;
[H1-1.3-01] Hồ sơ Công đoàn (Hô sơ ĐH, quyết định chuẩn y BCH, danh sách
ĐV, kế hoạch hoạt đông, quy chế hoạt đông, nghị quyết, báo cáo sơ
kết, tổng kết hằng năm…);

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương

6

9

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường.
10


2.3

1

H2-2.3-01]

2

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương

H2-2.3-02]

Danh sách đánh giá, xếp loại nhân viên hằng năm (đánh giá viên
chức);
[H1-1.7-05] Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên của hiệu trưởng (sổ
kiểm tra, biên bản kiểm tra) hằng năm;
[H1-1.2-02] Hồ sơ hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật hằng năm
(Quyết định thành lập hôi đông thi đua khen thương, Đăng ký thi
đua của cá nhân tập thể, biên bản họp hôi đông, quyết định công
nhận thi đua khen thương hằng năm, hô sơ khen thương học sinh);

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

5

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường.

1

[H2-2.4-01] Quy chế tuyển sinh trường trung học của Bộ;

Từ năm học 20142015 đến nay
30/01/2013

Trường THCS
Phú Lương
Bộ GD&ĐT

2

[H2-2.4-02] Hồ sơ tuyển sinh hằng năm;

3
4

[H2-2.4-03] Quyết định khen thưởng học sinh có thành tích trong học tập và rèn
luyện;
[H2-2.4-04] Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm hàng năm;

5

[H2-2.4-05] Sổ dự giờ và ghi chép chuyên môn;

6

[H1-1.5-01] Sổ đăng bộ; Sổ chủ nhiệm; Sổ gọi tên và ghi điểm;

7

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường.

1

[H3-3.1-01] Giấy CN quyền sử dụng đất;

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Số: 115673 ngày
28/10/2015

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
UBND tỉnh TT
Huế

3
4

2.4

3.1

Danh sách nhân viên có thông tin về trình độ đào tạo của nhà
trường; Các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận về chuyên môn,
nghiệp vụ;


3.2

2

[H3-3.1-02] Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

3

[H3-3.1-03] Ảnh chụp CSVC, Hoạt động của nhà trường (khuôn viên trường cây
xanh, bóng mát, sạch đẹp; Ảnh chụp cổng, biển trường, tường rào;
Ảnh chụp sân chơi, bãi tập; tham gia TDTT, VHVN;Ảnh chụp
phòng học - bên ngoài, bên trong, bàn ghế, biểu bảng);Hình ảnh
phòng bô môn, phòng Đoàn Đôi, Thư viện, truyền thống; Hình ảnh
các khu phòng hành chính, khu phục vụ học tập; ảnh chụp phòng y
tế thư viện thiết bị; Ảnh chụp nhà xe của GV và HS; Ảnh chụp khu
nhà vệ sinh; Ảnh chụp nguôn nước sạch, hệ thống cung cấp và thoát
nước,thu gom rác;Hình ảnh học sinh quét dọn thu và xử lý rác của
học sinh;Hình ảnh hệ thống kết nối intenet của thư viện, phòng máy,
phòng làm việc của GV;Hình ảnh học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt
khó nhận quà; Hình ảnh các ngày tổ chức hoạt đông VH, VN…);

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

4

[H1-1.6-02] Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục;

5

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường;

6

[H3-3.1-05] Hồ sơ thiết bị (Nôi quy phòng bô môn; Sổ thiết bị giáo dục; Sổ sử
dụng thiết bị giáo dục; Danh mục thiết bị giáo dục, đô dùng dạy học
tối thiểu theo quy định của Bô GD&ĐT; Danh mục thiết bị giáo
dục, đô dùng dạy học hiện có của nhà trường; Kế hoạch hoạt đông
TBDH; Kế hoạch hoạt đông phòng học bô môn; Hô sơ mua sắm;
Hô sơ tự làm TBDH; Sổ đăng ký danh mục đô dùng dạy học; Phiếu
đăng ký mượn đô dùng dạy học theo tuần; sổ theo dõi hoạt đông
phòng học bô môn; Hô sơ kiểm kê thiết bị đầu năm, cuối kỳ, cuối
năm;Biên bản thanh lý thiết bị hằng năm; Báo cáo sơ kết, tổng kết
hoạt đông TBDH; Kế hoạch hằng năm của nhà trường về việc sửa
chữa, nâng cấp, bổ sung đô dùng và thiết bị dạy học);
[H3-3.2-01] Biên bản kiểm tra tài sản, cơ sở vật chất;

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

1

Năm 2012

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương


3.3

3.4

3.5

2

[H3-3.2-02] Sơ đố tổng thể của nhà trường;

3

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường.

1

[H3-3.3-01] Nội quy nhà xe của giáo viên và học sinh;

2

[H3-3.2-02] Sơ đố tổng thể của nhà trường;

3

[H1-1.6-02] Sổ quản lý tài chính, tài sản, thiết bị giáo dục;

4

[H3-3.1-05] Hồ sơ thiết bị

1

[H3-3.4-01] Nội quy nhà vệ sinh của GV và học sinh;

2

[H3-3.4-02] Hợp đồng cung cấp nước sạch; Hóa đơn thu tiền nước;

3

[H3-3.1-05] Hồ sơ thiết bị

4

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường.

1

[H3-3.5-01] Thống kê danh mục thiết bị;
Biên bản kiểm kê tài sản;
[H3-3.1-05] Hồ sơ thiết bị

2
3

[H1-1.7-05] Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên của hiệu trưởng (sổ
kiểm tra, biên bản kiểm tra) hằng năm;
[H1-1.6-02] Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục;

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Năm 2012
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
8/2014 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Công ty cấp thoát
nước TT Huế
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương


3.6

4

H3-3.5-02]

1

3

[H3-3.6-01] Hồ sơ thư viện (Các văn bản chỉ đạo công tác thư viện; Danh mục
sách, báo và tài liệu tham khảo được bổ sung hằng năm;Nôi quy
thư viện;Danh mục các loại sách, báo, tài liệu của thư viện hằng
năm;Bản giới thiệu sách hằng tháng của thư viện;Hô sơ quản lý
hoạt đông của thư viện; Hô sơ bạn đọc; Biên bản kiểm kê thư viện
hằng năm; Biên bản thanh lý sách hằng năm của thư viện;Báo cáo
tổng kết công tác thư viện trường học hằng năm;...);
[H1-1.7-05] Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên của hiệu trưởng (sổ
kiểm tra, biên bản kiểm tra) hằng năm;
[H1-1.6-02] Sổ quản lý tài chính, tài sản, thiết bị giáo dục;

4

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường;

1

[H4-4.1-01] Điều lệ Ban đại diện CMHS Ban hành theo Thông tư 55/2011/TTBGD&ĐT của Bộ GD&ĐT;

2

[H4-4.1-02] Hồ sơ đại diện cha mẹ học sinh hằng năm (Danh sách Ban đại diện
cha mẹ học sinh của mỗi lớp và nhà trường; Kế hoạch hoạt đông
của Ban đại diện cha mẹ học sinh; Quy chế hoạt đông của Ban đại
diện CMHS; Báo cáo về hoạt đông của Ban đại diện cha mẹ học
sinh;Quy chế phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện CMHS;Kế
hoạch phối hợp giữa nhà trường và CMHS; Bản cam kết giữa
CMHS và GVCN;Biên bản các cuôc họp cha mẹ học sinh;Biên bản
các cuôc họp định kỳ và đôt xuất giữa nhà trường với cha mẹ học
sinh;Sổ liên lạc giữa nhà trường và cha mẹ học sinh;Kế hoạch,
chương trình tổ chức các cuôc họp định kỳ, đôt xuất giữa nhà
trường và CMHS);
[H4-4.1-03] Danh sách các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tài chính;

2

4.1

Hóa đơn thanh toan tiền Internet.

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
22/11/2011

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Bộ GD&ĐT

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương

8/2014 đến nay

Trường THCS
Phú Lương


4.2

3

[H1-1.1-06] Sổ Nghị quyết của nhà trường và Nghị quyết của hội đồng trường;

4

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường.

1

[H1-1.7-04] Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức hằng năm;

2

4

[H4-4.2-02] Kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức trong và ngoài
nhà trường hằng năm;
[H4-4.2-03] Biên bản bàn giao học sinh về địa phương; Hình ảnh học sinh tham
gia các hoạt động tại địa phương;
[H4-4.2-04] Hồ sơ tìm hiểu nghĩa trang liệt sĩ; chùa; đình làng...

5

[H1-1.1-06] Sổ Nghị quyết của nhà trường và Nghị quyết của hội đồng trường;

6

H1-1.3-04]

7

[H4-4.2-05] Quyết định công nhận chuẩn văn hóa;

8
9

[H1-1.6-05] Các tờ trình, văn bản đề nghị của nhà trường với cấp có thẩm quyền
tạo nguồn tài chính cho nhà trường;
[H1-1.6-09] Kế hoạch tài chính xây dựng trường chuẩn Quốc gia hằng năm;

10

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường;

1

[H5-5.1-01] Tài liệu chuẩn KTKN; Hướng dẫn thực hiện chuẩn KTKN từng môn
học; Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học; Hướng dẫn thực hiện
dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

3

5.1

Nghi quyết, báo cáo của Chi bộ;

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
2018
2018
2018
Từ năm học 20142015 đến nay
2009
2011
2014-2015

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT
TT Huế


2

5.2

3

[H5-5.1-02] Hồ sơ chỉ đạo và thực hiện chuyên môn hằng năm (Hô sơ đổi mới
PP dạy học; hô sơ kiểm tra học kỳ; lưu đề kiểm tra;Chuyên đề, Kế
hoạch – kết quả chuyên đề; Sáng kiến kinh nghiệm; Hô sơ hôi thi
GVDG; Hình ảnh giáo viên dạy học bằng máy chiếu);
[H5-5.1-03] Sổ ghi kế hoạch giảng dạy;

4

[H5-5.1-03] Số ghi dầu bài;

5

[H1-1.1-06] Sổ Nghị quyết của nhà trường và Nghị quyết của hội đồng trường;

6
7

[H1-1.4-07] Các chuyên đề chuyên môn và minh chứng thực hiện chuyên đề
chuyên môn;
[H1-1.4-05] Kế hoạch chuyên môn;

8

[H2-2.4-04] Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm hàng năm;

9

[H2-2.4-05] Sổ dự giờ và ghi chép chuyên môn;

10

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường.

1

3

[H5-5.2-01] Hồ sơ bồi dưỡng học sinh giỏi hằng năm (Kế hoạch bôi dưỡng học
sinh giỏi; kết quả xếp loại);
[H5-5.2-02] Hồ sơ phụ đạo học sinh yếu (Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém;
báo cáo học sinh yếu);
[H5-5.2-03] Danh sách học sinh khá giỏi hằng năm;

4

[H5-5.2-04] Sổ theo dõi thi đua khen thưởng, kỉ luật;

5

[H5-5.1-02] Sổ ghi kế hoạch giảng dạy;

2

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay
2015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
8/2014 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay


5.3

6

[H1-1.4-05] Kế hoạch chuyên môn;

7

[H5-5.4-02] Kế hoạch tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp xã cấp huyện, hội thi
văn nghệ, thể thao, các hoạt động lễ hội dân gian; Kết quả tham gia
HKPĐ, Hội thi thể thao...hằng năm;

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

8

[H1-1.1-06] Sổ Nghị quyết của nhà trường và Nghị quyết của hội đồng trường;

9
10

[H1-1.4-07] Các chuyên đề chuyên môn và minh chứng thực hiện chuyên đề
chuyên môn;
[H2-2.4-04] Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm hàng năm;

11

[H2-2.4-05] Sổ dự giờ và ghi chép chuyên môn;

10

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường.

1

4

[H5-5.3-01] Tài liệu về nội dung giáo dục địa phương từng môn học;
Các công văn chỉ đạo về dạy học giáo dục địa phương;
[H5-5.3-02] Kế hoạch bài dạy của giáo viên các môn Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn,
… có nội dung giáo dục địa phương hằng năm;
[H5-5.3-03] Biên bản có nội dung rà soát, đánh giá nội dung giáo dục địa
phương;
[H5-5.1-02] Sổ ghi kế hoạch giảng dạy

5

[H1-1.1-06] Sổ Nghị quyết của nhà trường và Nghị quyết của hội đồng trường;

6

[H1-1.4-07] Các chuyên đề chuyên môn và minh chứng thực hiện chuyên đề
chuyên môn;
[H2-2.4-04] Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm hàng năm;

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

2
3

7

8/2014 đến nay


5.4

8

[H2-2.4-05] Sổ dự giờ và ghi chép chuyên môn;

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

9

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường;

10

[H1-1.5-01] Sổ đăng bộ; Sổ chủ nhiệm; Sổ gọi tên và ghi điểm.

1

[H5-5.4-01] Hồ sơ tổ chức các hoạt động trải nghiệm (Kế hoạch, hình ảnh, báo
cáo sơ kết, tổng kết…);
[H5-5.4-02] Kế hoạch tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp xã cấp huyện, hội thi
văn nghệ, thể thao, các hoạt động lễ hội dân gian;
Kết quả tham gia HKPĐ, Hội thi thể thao...hằng năm;

5

[H5-5.4-03] Kế hoạch hướng nghiệp dạy nghề hằng năm của nhà trường; Kế
hoạch tổ chức các hoạt động hướng nghiệp hằng năm
[H5-5.4-04] Hồ sơ học nghề phổ thông hằng năm (Bản thống kê tỉ lệ học sinh
học nghề và kết quả xếp loại học nghề của học sinh;);
[H5-5.4-05] Các kế hoạch thi STKHKT của học sinh hằng năm;

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ 8/2014 đến nay

6

[H5-5.1-02] Sổ ghi kế hoạch giảng dạy;

7
8

[H1-1.4-07] Các chuyên đề chuyên môn và minh chứng thực hiện chuyên đề
chuyên môn;
[H2-2.4-05] Sổ dự giờ và ghi chép chuyên môn;

9

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường;

10

[H1-1.5-01] Sổ đăng bộ; Sổ chủ nhiệm; Sổ gọi tên và ghi điểm.

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

2

3
4


5.5

5.6

1

[H5-5.5-01] Hồ sơ giáo dục kỹ năng sống (Kế hoạch tổ chức giáo dục, rèn luyện
các kỹ năng sống cho học sinh; Các hình ảnh về hoạt đông giáo dục
kỹ năng sống; Phân công công trình măng non của Đôi TNTP …);

Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương

2

[H5-5.5-02] Kế hoạch thực hiện giáo dục pháp luật;

3

[H5-5.5-03] Biên bản xét duyệt hạnh kiểm của học sinh hằng năm;

4

H5-5.5-04]

5

[H5-5.4-05] Các kế hoạch thi STKHKT của học sinh hằng năm;

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ 8/2014 đến nay

6

[H5-5.1-02] Sổ ghi kế hoạch giảng dạy;

7
8

[H1-1.4-07] Các chuyên đề chuyên môn và minh chứng thực hiện chuyên đề
chuyên môn;
[H2-2.4-05] Sổ dự giờ và ghi chép chuyên môn;

9

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường;

10

[H1-1.5-01] Sổ đăng bộ; Sổ chủ nhiệm; Sổ gọi tên và ghi điểm.

1

[H5-5.6-01] Biên bản rà soát kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực của học sinh
hằng năm đáp ứng mục tiêu giáo dục;
[H5-5.6-02] Hồ sơ xét duyệt lưu ban lên lớp, hồ sơ kiểm tra lại hè hằng năm
(Danh sách học sinh lưu ban hằng năm;);
[H5-5.6-03] Hồ sơ công nhận TN THCS; bản thống kê kết quả công nhận TN
THCS;
[H5-5.6-04] Sổ cấp phát bằng;

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương

2
3
4

Một số hình ảnh, tư liệu liên quan;

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay


5

7

[H5-5.4-03] Kế hoạch hướng nghiệp dạy nghề hằng năm của nhà trường; Kế
hoạch tổ chức các hoạt động hướng nghiệp hằng năm;
[H5-5.4-04] Hồ sơ học nghề phổ thông hằng năm (Bản thống kê tỉ lệ học sinh
học nghề và kết quả xếp loại học nghề của học sinh;);
H5-5.5-04] Một số hình ảnh, tư liệu liên quan;

8

[H5-5.1-02] Sổ ghi kế hoạch giảng dạy;

9
10

[H1-1.4-07] Các chuyên đề chuyên môn và minh chứng thực hiện chuyên đề
chuyên môn;
[H2-2.4-05] Sổ dự giờ và ghi chép chuyên môn;

11

[H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường;

12

[H1-1.5-01] Sổ đăng bộ; Sổ chủ nhiệm; Sổ gọi tên và ghi điểm.

6

Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay
Từ năm học 20142015 đến nay

Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú Lương
Trường THCS
Phú LươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×