Tải bản đầy đủ

Dau canh bao tram cau dao dao xa phong may

Sơ đồ đấu cho trạm có 1 đôi dây từ cầu dao đảo lên phòng máy dùng máy nổ 1 pha, điện AC 1 pha
Cảnh báo
máy nổ

1

5
7

3

1

5
7

8

8

Rơ le 2


Rơ le 1

3

Cảnh báo
AC

Máy nổ 1 pha

-

+

Nguồn AC điện lực


• Sơ đồ đấu cho trạm có 2 đôi dây từ cầu dao đảo lên phòng máy dùng máy nổ 1 pha, điện AC 3 pha
Cảnh báo
AC

1

5
7

8

1 2 3

3

1

5
7

8

Rơ le 2

Rơ le 1

3

Cảnh báo
máy nổ

Nếu dung máy nổ 3 pha
Đấu 2 pha vào pha 1, pha 2 cầu dao đảo, trung tính đấu
dây trung tính chung với AC điện lực

Máy nổ 1 pha
Đấu 1 cực vào pha 1 cầu dao đảo, 1 cực đấu dây trung tính chung với AC điện lực
Pha 1 và 2 trên cầu dao đảo phía máy nổ cần nối với nhau để chạy đủ RECT

+
+ Nguồn AC điện lực
+

-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×