Tải bản đầy đủ

Tu nguon SAFT MP 1600c

CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KV1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TỦ NGUỒN SAFT


H­íng­dÉn­sö­dông­tñ­SAFT­MP­
1600C


1.ưSơưđồưchânưđấuưcảnhưbáoưngoài:


Tủ Saft sử dụng đầu nối 25 chân để đấu cảnh báo ngoài
(phía sau tủ).
Sơ đồ chân nh sau:

Chân 1,3: AC
Chân 4,6 : LVA
Chân 7, 9: REC


2.­S¬­®å­®Êu­ch©n­d©y­truy­nhËp­tñ­
nguån:
Sö­dông­d©y­nèi­cã­1­®Çu­RJ45,­1­®Çu­RS232­c¸i(female)­víi­s¬­®å­
®Êu­ch©n­nh­­sau:
RJ45
4
5
6

RS232(Female)

2
3
5


3.­KÕt­nèi­vµo­tñ:Cµi ®Æt phÇn mÒm, ch¹y file Win1d3
Vµo menu Security\ Administrator

 
NhËp Password: WIZ
Vµo menu Equipment\ Connect •Click­Connect.
•Nót­Setup:­thiÕt­lËp­cæng­COM­kÕt­nèi,­tèc­®é­kÕt­nèi…


•HiÖn­ra­mµn­hiÓn­thÞ­chÝnh:


4.­§Æt­c¸c­th«ng­sè:
Vµo­menu­System\­Parameter­Set
a. Môc Battery:
High­rate­Voltage:­§Æt­®iÖn­¸p­n¹p­

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Low­rate­Voltage­:­§Æt­®iÖn­¸p­n¹p­
®Öm­


b. Miscellaneous


•Rectifier­voltage­high:­Ng­ìng­c¶nh­b¸o­®iÖn­¸p­cao
•Battery­voltage­low:­Ng­ìng­c¶nh­b¸o­®iÖn­¸p­thÊp
•Low­voltage­disconnect:­Ng­ìng­ng¾t­®iÖn­¸p­thÊp
•Sau­khi­®Æt­xong­c¸c­th«ng­sè,­vµo­menu­Configuration\ Send­®


Đặtưmứcưcảnhưbáoưvàưchỉưthịưcácưcảnhư
báo:Click­nót­­­­­­®Ó­quay­l¹i­mµn­h×nh­hiÓn­thÞ­
chÝnh.


5.§Æt­sè­l­îng­Rectifier:

 


Sau khi thay ®æi sè lîng , hoÆc thay ®æi khe c¾m
REC, t¹i mµn h×nh hiÓn thÞ chÝnh, Click nót Reset
Rectifier status.


6. Các lỗi thường gặp


Tủ nguồn Saft có lỗi thường gặp là hay hỏng LVD.Bo mạch kết cấu không chắc chắn.


7.­C¸ch­reset­thñ­c«ng­®Ó­xãa­c¶nh­b¸o­
­A.­REC­SAFT­MP­1600C:
   

Nhấn nút Ft trên card điều khiển đến khi trên màn hình hiện
ra chữ Ft thì nhấn nút bên cạnh, màn hình sẽ hiên lên chữ Y
và N thì nhấn nút Y và nó sẽ reset lại và nhận cấu hình mới
(lưu ý cả lúc thêm vào hoặc rút rect ra đều thực hiện thao tác
này).


B.­Tñ­nguån­SaFt­MT­54­G2­-­REC­1800
1. H×nh ¶nh tö nguån
Card ®iÒu khiÓn tñ
nguån


2.Đối với tủ Saft 1800 thì làm như sau:
 -        Màn hình có 3 nút và nhấn nút giữa và cứ nhấn nút Next cho đến khi màn hình hiển thị chữ Command.
- Nhấn Enter và sau đó màn hình sẽ lên chữ yêu cầu Password (Nhập password là 111)
- Sau khi nhập Password xong thì  cứ nhấn nút Next đến khi màn hình hiện ra chữ Recount thì nhấn nút Enter. Sau đó hệ
thống sẽ reset lại (đối với loại này thì chỉ khi rút rect ra thì mới cần làm thao tác này).


C.Tñ­nguån­SAFT­2000­
1.NhËn­dang­tñ­nguån­ SAFT MP 2000

•Saft 2000 sử dụng card đk ACM1000 thì làm như sau:
 -        Màn hình có 3 nút và nhấn nút giữa và cứ nhấn nút Next cho đến khi màn hình hiển thị chữ
Command.
- Nhấn Enter và sau đó màn hình sẽ lên chữ yêu cầu Password (Nhập password là 111)
- Sau khi nhập Password xong thì  cứ nhấn nút Next đến khi màn hình hiện ra chữ Recount thì nhấn
nút Enter. Sau đó hệ thống sẽ reset lại (đối với loại này thì chỉ khi rút rect ra thì mới cần làm thao
tác này).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×