Tải bản đầy đủ

04 MEVN QUY TRINH YEU CAU VAN HANH CHAY THU

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD.
Unit 01-04, 10th Floor, Vincom Center
72 Le Thanh Ton Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (08) 3910 5945 – Fax: (08) 39105947

TÓM TẮT QUY TRÌNH YÊU CẦU VẬN HÀNH
(SUMMARY OF THE COMMISSIONING REQUEST PROCEDURE)

Dưới đây là phác thảo các quy trình để xử lý thông suốt các yêu cầu khi vận hành của
nhà thầu lắp đặt
(The following outlines the procedure for smooth processing of the installing contractor’s commissioning
request):

1. Nhà thầu hoàn thành đầy đủ theo mẫu danh sách kiểm tra trước khi vận hành chạy
thử của nhân viên kỹ thuật Mitsubishi Electric Việt Nam cung cấp.
(Contractor completes the Request for Pre-Commissioning checklist form.)

2. Nhà thầu nộp mẫu yêu cầu cho nhân viên kỹ thuật Mitsubishi Electric Việt Nam.
(Contractor submits the Request to Mitsubishi Electric Vietnam.)

3. Nhân viên kỹ thuật sẽ liên hệ với các nhà thầu lắp đặt để lên lịch vận hành chạy máy.

(Technician will contact the installing contractor to schedule the commissioning.)

4. Nhà thầu hoàn thành mẫu danh sách kiểm tra trước vận hành chạy thử và gửi cho kỹ
thuật viên Mitsubishi Electric Việt Nam tối thiểu là 48 giờ trước khi vận hành theo lịch
trình.
(Contractor completes the Pre-Commissioning checklist form and submits to Mitsubishi Electric Vietnam a
minimum of 48 hours prior to the scheduled commissioning.)

5. Nhà thầu, chủ đầu tư và nhân viên kỹ thuật gặp nhau tại công trường vào ngày dự
kiến thực hiện buổi vận hành chạy thử.
(The contractor, owner and technician meet at the jobsite on the scheduled date to perform the Supervised
Commissioning session.)

Page 1 of 2


MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD.
Unit 01-04, 10th Floor, Vincom Center
72 Le Thanh Ton Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (08) 3910 5945 – Fax: (08) 39105947

6. Bằng cách điền và ký tên vào mẫu danh sách kiểm tra trước khi vận hành chạy thử,
nhà thầu đại diện xác nhận rằng công việc đã sẵn sàng cho vận hành chạy thử. Nếu khi
đến ngày đã kế hoạch cho vận hành chạy thử máy mà được tìm thấy rằng bất cứ phần
nào của công việc chưa sẵn sàng cho vận hành, nhà thầu phải chịu phí bổ sung.
(By completing and signing the Pre-Commissioning checklist, the contractor confirms and represents that
the job is ready for commissioning. If upon arrival on the scheduled day for the commissioning it is found
that any portion of the job is not ready for commissioning, the contractor shall be subject to additional fees.)

7. Nhà thầu lắp đặt có trách nhiệm sắp xếp quyền sử dụng vào các thiết bị vào ngày vận
hành. Điều này bao gồm thông báo cho các bên cần thiết tại công trình để đảm bảo quyền
tiếp cận vào tất cả các thành phần của hệ thống. Nhà thầu phải cung cấp thang, thang
máy, chìa khóa hay các thiết bị khác cần thiết khác để truy cập vào thiết bị.
(The installing contractor is responsible for arranging access to the equipment on the day of the
commissioning. This includes notifying the necessary parties at the site to insure access to all components
of the system. The contractor must provide any ladders, lifts, keys, or other devices necessary to access
the equipment.)

8. Nhân viên kỹ thuật hỗ trợ vận hành đưa ra sự giám sát đối với nhà thầu thực hiện vận
hành chạy thử tại chỗ. Nhà thầu lắp đặt phải có đầy đủ nhân viên ngay tại thời điểm nhân
viên Mitsubishi Electric Việt Nam hỗ trợ vận hành chạy thử. Nhà thầu lắp đặt có trách
nhiệm cung cấp tất cả dụng cụ đồ nghề, thiết bị kiểm tra, môi chất lạnh và các vật tư cần
thiết khác để thực hiện việc vận hành chạy thử.
Để thiết bị được hoạt động tốt nhất, xin vui lòng hoàn thành tất cả những quy trình trên.
(The technician of commissioning is to offer supervision of the contractor performing the commissioning
onsite. The installing contractor must have adequate personnel onsite at the time of the assisted
commissioning. The installing contractor is responsible for providing all service tools, test equipment,
refrigerant, and other supplies necessary to conduct the commissioning. In order for the product to operate
properly, please finish all the following outlines.)
Page 2 of 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×