Tải bản đầy đủ

03 MEVN CACH CAI DIA CHI CHO DAN LANH VA DAN NONG

3-2 Vị trí của các nút xoay chuyển mạch
A) Dàn lạnh (Bao gồm LOSSNAY) : 001 ~ 050

0
Fixed

10
1 10
B) Dàn nóng: 051 ~ 099, 100

0
Fixed

10

1

C) Bộ đk ME:
101 ~ 150 main, 151 ~ 199, 200 sub

1

Fixed

3-2 Vị trí của các nút xoay chuyển mạch
A) Cài đặt địa chỉ dàn lạnh:

1


3-2 Vị trí của các nút xoay chuyển mạch
B) Cài đặt địa chỉ dàn nóng:

0 5 1
0

3-2 Vị trí của các nút xoay chuyển mạch
C) Cài đặt địa chỉ bộ điều khiển ME

1
1

0

1

2


3-3 Quy tắc cài đặt địa chỉ:

Note : Để cài đặt địa chỉ dàn nóng là “100”, thì cài địa chỉ vị trí là “50”.

3-3 Quy tắc cài đặt địa chỉ:

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×