Tải bản đầy đủ

www thuvienhoclieu com de kiem tra 15 phut GT 12 chuong 1

TRƯỜNG THPT
TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
GIẢI TÍCH 12

Thời gian làm bài: 15 phút;
Mã đề 001

Họ và tên:..........................................................................Lớp 12/....
Câu

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10

TL

x2
đồng biến trên khoảng  �; 5 ?
xm
C. Vô số.
D. 7.

Câu 1: Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số y 
A. 0.

B. 6.

Câu 2: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số y   x 3  3mx 2  10 nghịch biến trên
khoảng  4; � .
A. 6.

B. Vô số.

C. 7.

D. 5.

3
2
Câu 3: Đồ thị của hàm số y  x  3x  2 có hai điểm cực trị A và B. Tính diện tích S của tam giác

OAB với O là gốc tọa độ.
A. S  3.


B. S  4 2.
C. S  2.
D. S  2 5.
 x  là đường cong trong hình bên.
Câu 4: Cho hs f  x  xác định trên � và có đồ thị y  f �

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  1; � .
B. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  1;1 .

C. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  �; 1 .
D. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  0;1 .

Câu 5: Cho hàm số y  x 3  3 x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2).
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-5;-2).
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; �) . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  2;0  .
Câu 6: Số điểm cực trị của hàm số y  x 4  3x 2  2018 là:
A. 2.
B. 0.
C. 1.
D. 3.
1 4
2
Câu 7: Gọi m là giá trị để hàm số y  x  (m  3) x  2 đạt cực tiểu tại điểm x = 2. Khẳng định
4

nào sau đây đúng?
A. m �5.
B. 5  m  0.
C. 0 �m  4.
D. m �4.
Câu 8: Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số
y  x3  6 x 2  5 .
A. y  8 x  5.
B. y  8 x  5.
C. y  8 x  5.
D. y  8 x  5.
Câu 9: Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm như sau


Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  �; 3 .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;0  .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  �;0  .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  3; 2  .

Câu 10: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  (m  2) x 4  mx 2 có ba điểm cực trị.
A. 2 �m �0.
B. 2  m  0.
C. m  2 hoặc m  0 .
D. 0  m  2.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


TRƯỜNG THPT
TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
GIẢI TÍCH 12

Thời gian làm bài: 15 phút;
Mã đề 002

Họ và tên:..........................................................................Lớp 12/....
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TL

Câu 1: Gọi m là giá trị để hàm số y 

nào sau đây đúng?
A. m �5.

1 4
x  (m  2) x 2  2 đạt cực tiểu tại điểm x = 2. Khẳng định
4

B. 0 �m  4.

C. m �4.

Câu 2: Số điểm cực trị của hàm số y   x 4  2 x 2  2018 là:
A. 0.
B. 3.
C. 1.
Câu 3: Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0; 2  .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  3; 2  .
Câu 4: Viết phương trình đường thẳng

y   x  6x  4 .
A. y  8 x  4.
3

D. 5  m  0.
D. 2.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  �;0  .
D. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;0  .

đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số

2

B. y  8 x  4.

C. y  8 x  4.

D. y  8 x  4.

Câu 5: Đồ thị của hàm số y  x 3  3x 2  2 có hai điểm cực trị A và B. Tính diện tích S của tam

giác OAB với O là gốc tọa độ.
A. S  2 2.
B. 2

C. S  2 10.

D. S  4 10.

Câu 6: Cho hàm số y  x 3  3 x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;3).
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; �) .
D. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;3 .
 x  là đường cong trong hình bên.
Câu 7: Cho hs f  x  xác định trên � và có đồ thị y  f �
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-2;0).

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


A. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  2;1 .
B. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  0;1 .

C. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  �; 2  .

D. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  1; � .
x3
nghịch biến trên khoảng  6; � ?
xm
C. 2.
D. Vô số.

Câu 8: Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số y 
A. 4.

B. 3.

3
2
Câu 9: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số y  x  3mx  7 đồng biến trên
khoảng  10; � .

A. Vô số.

B. 6.

C. 7.

D. 5.

Câu 10: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  (m  2) x  mx 2 có ba điểm cực trị.
A. 2  m  0.
B. 2 �m �0.
C. m  2 hoặc m  0
D. 0  m  2.
4

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


TRƯỜNG THPT
TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
GIẢI TÍCH 12

Thời gian làm bài: 15 phút;
Mã đề 003

Họ và tên:..........................................................................Lớp 12/....
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TL

Câu 1: Gọi m là giá trị để hàm số y 

nào sau đây đúng?
A. m �5.

1 4
x  (m  3) x 2  2 đạt cực tiểu tại điểm x = 2. Khẳng định
4

B. 0 �m  4.

C. m �4.

Câu 2: Số điểm cực trị của hàm số y  x  3x  2018 là:
A. 1.
B. 3.
C. 0.
Câu 3: Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm như sau
4

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;0  .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  �; 3 .
Câu 4: Viết phương trình đường thẳng

y  x  6x  5 .
A. y  8 x  5.
3

D. 5  m  0.

2

D. 2.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  �;0  .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  3; 2  .

đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số

2

B. y  8 x  5.

C. y  8 x  5.

D. y  8 x  5.

Câu 5: Đồ thị của hàm số y  x 3  3x 2  2 có hai điểm cực trị A và B. Tính diện tích S của tam giác

OAB với O là gốc tọa độ.
A. S  3.
B. S  2 5.

C. S  2.

D. S  4 2.

Câu 6: Cho hàm số y  x 3  3 x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2).

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  2;0  .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-5;-2).
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; �) .
 x  là đường cong trong hình bên.
Câu 7: Cho hs f  x  xác định trên � và có đồ thị y  f �

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  1;1 .

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  0;1 .

C. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  1; � .


D. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  �; 1 .
x2
đồng biến trên khoảng  �; 5 ?
xm
C. Vô số.
D. 7.

Câu 8: Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số y 
A. 0.

B. 6.

3
2
Câu 9: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số y   x  3mx  10 nghịch biến trên
khoảng  4; � .

A. Vô số.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Câu 10: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  (m  2) x  mx 2 có ba điểm cực trị.
A. 2 �m �0.
B. 2  m  0.
C. m  2 hoặc m  0 .
D. 0  m  2.
4

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


TRƯỜNG THPT
TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
GIẢI TÍCH 12

Thời gian làm bài: 15 phút;
Mã đề 004

Họ và tên:..........................................................................Lớp 12/....
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TL

Câu 1: Cho hàm số y  x 3  3 x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;3).
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; �) .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-2;0).
Câu 2: Viết phương trình đường thẳng

y   x  6x  4 .
A. y  8 x  4.
3

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;3 .

đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số

2

B. y  8 x  4.

C. y  8 x  4.

D. y  8 x  4.

Câu 3: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  (m  2) x 4  mx 2 có ba điểm cực trị.
A. m  2 hoặc m  0
B. 0  m  2.
C. 2 �m �0.
D. 2  m  0.
1 4
2
Câu 4: Gọi m là giá trị để hàm số y  x  (m  2) x  2 đạt cực tiểu tại điểm x = 2. Khẳng định
4

nào sau đây đúng?
A. 0 �m  4.

B. 5  m  0.

C. m �5.

D. m �4.

Câu 5: Đồ thị của hàm số y  x  3x  2 có hai điểm cực trị A và B. Tính diện tích S của tam
3

2

giác OAB với O là gốc tọa độ.
A. S  2 2.
B. S  2

C. S  2 10.

D. S  4 10.

3
2
Câu 6: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số y  x  3mx  7 đồng biến trên
khoảng  10; � .

A. Vô số.

B. 7.

C. 5.

D. 6.

x3
nghịch biến trên khoảng  6; � ?
xm
C. 2.
D. 4.

Câu 7: Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số y 
A. Vô số.

B. 3.

Câu 8: Số điểm cực trị của hàm số y   x 4  2 x 2  2018 là:
A. 3.
B. 0.
C. 2.
Câu 9: Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0; 2  .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  3; 2  .

D. 1.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  �;0  .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;0  .
 x  là đường cong trong hình bên.
Câu 10: Cho hs f  x  xác định trên � và có đồ thị y  f �


Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  2;1 .

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  1; � .

C. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  �; 2  .
D. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  0;1 .
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


TRƯỜNG THPT
TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
GIẢI TÍCH 12

Thời gian làm bài: 15 phút;
Mã đề 005

Họ và tên:..........................................................................Lớp 12/....
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TL

Câu 1: Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  �;0  .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  �; 3 .
Câu 2: Gọi m là giá trị để hàm số y 

nào sau đây đúng?
A. 0 �m  4.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;0  .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  3; 2  .

1 4
x  (m  3) x 2  2 đạt cực tiểu tại điểm x = 2. Khẳng định
4

C. m �5.

B. m �4.

D. 5  m  0.

2
Câu 3: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số y   x  3mx  10 nghịch biến trên
khoảng  4; � .
3

A. 5.

B. 6.

C. Vô số.

Câu 4: Số điểm cực trị của hàm số y  x  3x  2018 là:
A. 3.
B. 1.
C. 2.
4

D. 7.

2

D. 0.

Câu 5: Cho hàm số y  x 3  3 x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  2;0  .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-5;-2).

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; �) .
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2).
x2
Câu 6: Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số y 
đồng biến trên khoảng  �; 5 ?
xm
A. 7.
B. 0.
C. Vô số.
D. 6.
 x  là đường cong trong hình bên.
Câu 7: Cho hs f  x  xác định trên � và có đồ thị y  f �

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  1;1 .

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  1; � .
C. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  �; 1 .


D. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  0;1 .
Câu 8: Viết phương trình đường thẳng

y  x  6x  5 .
A. y  8 x  5.
3

đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số

2

B. y  8 x  5.

C. y  8 x  5.

D. y  8 x  5.

3
2
Câu 9: Đồ thị của hàm số y  x  3x  2 có hai điểm cực trị A và B. Tính diện tích S của tam giác

OAB với O là gốc tọa độ.
A. S  4 2.
B. S  2 5.

C. S  2

D. S  3.

Câu 10: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  (m  2) x 4  mx 2 có ba điểm cực trị.
A. 0  m  2.
B. m  2 hoặc m  0 .
C. 2 �m �0.
D. 2  m  0.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


TRƯỜNG THPT
TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
GIẢI TÍCH 12

Thời gian làm bài: 15 phút;
Mã đề 006

Họ và tên:..........................................................................Lớp 12/....
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TL

Câu 1: Cho hàm số y  x 3  3 x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;3).
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; �) .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-2;0).
Câu 2: Gọi m là giá trị để hàm số y 

nào sau đây đúng?
A. 5  m  0.

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;3 .

1 4
x  (m  2) x 2  2 đạt cực tiểu tại điểm x = 2. Khẳng định
4

C. 0 �m  4.

B. m �4.

D. m �5.

Câu 3: Đồ thị của hàm số y  x  3x  2 có hai điểm cực trị A và B. Tính diện tích S của tam
3

2

giác OAB với O là gốc tọa độ.
A. S  2.
B. S  2 2.

C. S  4 10.

D. S  2 10.

Câu 4: Số điểm cực trị của hàm số y   x 4  2 x 2  2018 là:
A. 3.
B. 0.
C. 1.
D. 2.

Câu 5: Cho hs f  x  xác định trên � và có đồ thị y  f  x  là đường cong trong hình bên.

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  2;1 .

B. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  �; 2  .

C. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  1; � .
D. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  0;1 .

Câu 6: Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  3; 2  .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;0  .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0; 2  .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  �;0  .
x3
nghịch biến trên khoảng  6; � ?
xm
C. 3.
D. Vô số.

Câu 7: Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số y 
A. 4.
B. 2.
Câu 8: Viết phương trình đường thẳng

y   x  6x  4 .
A. y  8 x  4.
3

đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số

2

B. y  8 x  4.

C. y  8 x  4.

D. y  8 x  4.

Câu 9: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  (m  2) x 4  mx 2 có ba điểm cực trị.
A. 2  m  0.
B. 2 �m �0.
C. m  2 hoặc m  0
D. 0  m  2.
3
2
Câu 10: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số y  x  3mx  7 đồng biến trên
khoảng  10; � .

A. 7.

B. 5.

C. 6.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

D. Vô số.


TRƯỜNG THPT
TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
GIẢI TÍCH 12

Thời gian làm bài: 15 phút;
Mã đề 007

Họ và tên:..........................................................................Lớp 12/....
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TL

Câu 1: Gọi m là giá trị để hàm số y 

1 4
x  (m  3) x 2  2 đạt cực tiểu tại điểm x = 2. Khẳng định
4

nào sau đây đúng?
A. m �4.
B. 5  m  0.
C. 0 �m  4.
Câu 2: Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  3; 2  .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  �; 3 .

D. m �5.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  �;0  .
D. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;0  .

3
2
Câu 3: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số y   x  3mx  10 nghịch biến trên
khoảng  4; � .

A. 6.
B. 7.
Câu 4: Viết phương trình đường thẳng

y  x  6x  5 .
A. y  8 x  5.
3

C. Vô số.

D. 5.

đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số

2

B. y  8 x  5.

C. y  8 x  5.

Câu 5: Số điểm cực trị của hàm số y  x 4  3x 2  2018 là:
A. 2.
B. 1.
C. 3.

D. y  8 x  5.
D. 0.

Câu 6: Đồ thị của hàm số y  x  3x  2 có hai điểm cực trị A và B. Tính diện tích S của tam giác
3

2

OAB với O là gốc tọa độ.
A. S  2 5.
B. S  3.
C. S  2.
D. S  4 2.
 x  là đường cong trong hình bên.
Câu 7: Cho hs f  x  xác định trên � và có đồ thị y  f �

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  1;1 .

B. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  �; 1 .
C. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  0;1 .


D. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  1; � .
Câu 8: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  (m  2) x 4  mx 2 có ba điểm cực trị.
A. 2 �m �0.
B. 2  m  0.
C. m  2 hoặc m  0 .
D. 0  m  2.
x2
Câu 9: Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số y 
đồng biến trên khoảng  �; 5 ?
xm
A. 0.
B. Vô số.
C. 6.
D. 7.
Câu 10: Cho hàm số y  x 3  3 x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2).
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-5;-2).

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  2;0  .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; �) .

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


TRƯỜNG THPT
TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
GIẢI TÍCH 12

Thời gian làm bài: 15 phút;
Mã đề 008

Họ và tên:..........................................................................Lớp 12/....
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TL

Câu 1: Đồ thị của hàm số y  x 3  3x 2  2 có hai điểm cực trị A và B. Tính diện tích S của tam

giác OAB với O là gốc tọa độ.
A. S  4 10.
B. S  2.
C. S  2 10.
Câu 2: Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  �;0  .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0; 2  .

D. S  2 2.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;0  .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  3; 2  .

Câu 3: Cho hàm số y  x 3  3 x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; �) . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;3).
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;3 .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-2;0).

Câu 4: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số y  x3  3mx 2  7 đồng biến trên
khoảng  10; � .
A. 6.

B. 5.

Câu 5: Gọi m là giá trị để hàm số y 

C. Vô số.

D. 7.

1 4
x  (m  2) x 2  2 đạt cực tiểu tại điểm x = 2. Khẳng định
4

nào sau đây đúng?
A. 5  m  0.
B. 0 �m  4.
Câu 6: Viết phương trình đường thẳng
y   x3  6 x 2  4 .
A. y  8 x  4.
B. y  8 x  4.

C. m �5.

D. m �4.

đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số
C. y  8 x  4.

D. y  8 x  4.

x3
nghịch biến trên khoảng  6; � ?
xm
A. 2.
B. 4.
C. Vô số.
D. 3.
 x  là đường cong trong hình bên.
Câu 8: Cho hs f  x  xác định trên � và có đồ thị y  f �

Câu 7: Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số y 


Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  2;1 .

B. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  �; 2  .

C. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  1; � .
D. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  0;1 .

Câu 9: Số điểm cực trị của hàm số y   x 4  2 x 2  2018 là:
A. 1.
B. 0.
C. 3.

D. 2.

Câu 10: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  (m  2) x 4  mx 2 có ba điểm cực trị.
A. m  2 hoặc m  0
B. 2  m  0.
C. 2 �m �0.
D. 0  m  2.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


TRƯỜNG THPT
TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
GIẢI TÍCH 12

Thời gian làm bài: 15 phút;
Mã đề 009

Họ và tên:..........................................................................Lớp 12/....
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TL

Câu 1: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  (m  2) x 4  mx 2 có ba điểm cực trị.
A. m  2 hoặc m  0 .
B. 2  m  0.
C. 2 �m �0.
D. 0  m  2.
Câu 2: Cho hàm số y  x 3  3 x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  2;0  .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-5;-2).

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; �) .
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2).
x2
Câu 3: Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số y 
đồng biến trên khoảng  �; 5 ?
xm
A. Vô số.
B. 6.
C. 0.
D. 7.
 x  là đường cong trong hình bên.
Câu 4: Cho hs f  x  xác định trên � và có đồ thị y  f �

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  1;1 .

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  1; � .
C. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  �; 1 .
D. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  0;1 .

Câu 5: Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  �;0  .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;0  .
Câu 6: Viết phương trình đường thẳng

y  x  6x  5 .
A. y  8 x  5.
3

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  3;2  .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  �; 3 .

đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số

2

B. y  8 x  5.

C. y  8 x  5.

D. y  8 x  5.


3
2
Câu 7: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số y   x  3mx  10 nghịch biến trên
khoảng  4; � .

A. Vô số.

B. 7.

C. 6.

D. 5.

Câu 8: Đồ thị của hàm số y  x  3x  2 có hai điểm cực trị A và B. Tính diện tích S của tam giác
3

2

OAB với O là gốc tọa độ.
A. S  4 2.
B. S  2 5.

C. S  2.

Câu 9: Gọi m là giá trị để hàm số y 

nào sau đây đúng?
A. m �5.

D. S  3.

1 4
x  (m  3) x 2  2 đạt cực tiểu tại điểm x = 2. Khẳng định
4

B. 0 �m  4.

C. 5  m  0.

Câu 10: Số điểm cực trị của hàm số y  x  3x  2018 là:
A. 1.
B. 0.
C. 2.
4

D. m �4.

2

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

D. 3.


TRƯỜNG THPT
TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
GIẢI TÍCH 12

Thời gian làm bài: 15 phút;
Mã đề 010

Họ và tên:..........................................................................Lớp 12/....
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TL

Câu 1: Gọi m là giá trị để hàm số y 

1 4
x  (m  2) x 2  2 đạt cực tiểu tại điểm x = 2. Khẳng định
4

nào sau đây đúng?
A. m �4.
B. 5  m  0.
C. 0 �m  4.
Câu 2: Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;0  .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  3; 2  .

D. m �5.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  �;0  .
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0;2  .

3
2
Câu 3: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số y  x  3mx  7 đồng biến trên
khoảng  10; � .

A. 7.
B. 5.
Câu 4: Viết phương trình đường thẳng

y   x  6x  4 .
A. y  8 x  4.
3

C. Vô số.

D. 6.

đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số

2

B. y  8 x  4.

C. y  8 x  4.

Câu 5: Số điểm cực trị của hàm số y   x 4  2 x 2  2018 là:
A. 2.
B. 0.
C. 3.

D. y  8 x  4.
D. 1.

Câu 6: Đồ thị của hàm số y  x  3x  2 có hai điểm cực trị A và B. Tính diện tích S của tam
3

2

giác OAB với O là gốc tọa độ.
A. S  2.
B. S  2 2.
C. S  2 10.
D. S  4 10.
 x  là đường cong trong hình bên.
Câu 7: Cho hs f  x  xác định trên � và có đồ thị y  f �

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


A. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  �; 2  .
B. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  2;1 .
C. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  0;1 .

D. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  1; � .
Câu 8: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  (m  2) x 4  mx 2 có ba điểm cực trị.
A. m  2 hoặc m  0
B. 2 �m �0.
C. 2  m  0.
D. 0  m  2.
x3
Câu 9: Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số y 
nghịch biến trên khoảng  6; � ?
xm
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. Vô số.
Câu 10: Cho hàm số y  x 3  3 x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;3).
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; �) .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-2;0).

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;3 .

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


TRƯỜNG THPT
TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
GIẢI TÍCH 12

Thời gian làm bài: 15 phút;
Mã đề 011

Họ và tên:..........................................................................Lớp 12/....
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TL

Câu 1: Cho hàm số y  x 3  3 x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2).
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-5;-2).
Câu 2: Gọi m là giá trị để hàm số y 

nào sau đây đúng?
A. 5  m  0.

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  2;0  .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; �) .

1 4
x  (m  3) x 2  2 đạt cực tiểu tại điểm x = 2. Khẳng định
4

B. m �4.

C. 0 �m  4.

D. m �5.

Câu 3: Đồ thị của hàm số y  x 3  3x 2  2 có hai điểm cực trị A và B. Tính diện tích S của tam giác

OAB với O là gốc tọa độ.
A. S  2 5.
B. S  3.

C. S  4 2.

D. S  2.

Câu 4: Số điểm cực trị của hàm số y  x 4  3x 2  2018 là:
A. 3.
B. 1.
C. 0.
D. 2.
 x  là đường cong trong hình bên.
Câu 5: Cho hs f  x  xác định trên � và có đồ thị y  f �

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  �; 1 .

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  1; � .
C. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  1;1 .

D. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  0;1 .

Câu 6: Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  �; 3 .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  3; 2  .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;0  .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  �;0  .


x2
đồng biến trên khoảng  �; 5 ?
xm
C. 6.
D. 7.

Câu 7: Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số y 
A. 0.
B. Vô số.
Câu 8: Viết phương trình đường thẳng

y  x  6x  5 .
A. y  8 x  5.
3

đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số

2

B. y  8 x  5.

C. y  8 x  5.

D. y  8 x  5.

Câu 9: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  (m  2) x 4  mx 2 có ba điểm cực trị.
A. 2 �m �0.
B. 2  m  0.
C. m  2 hoặc m  0 .
D. 0  m  2.
3
2
Câu 10: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số y   x  3mx  10 nghịch biến trên
khoảng  4; � .

A. 6.

B. 7.

C. 5.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

D. Vô số.


TRƯỜNG THPT
TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
GIẢI TÍCH 12

Thời gian làm bài: 15 phút;
Mã đề 012

Họ và tên:..........................................................................Lớp 12/....
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TL

Câu 1: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  (m  2) x 4  mx 2 có ba điểm cực trị.
A. 2  m  0.
B. 2 �m �0.
C. m  2 hoặc m  0
D. 0  m  2.
Câu 2: Cho hàm số y  x 3  3 x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;3 .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-2;0).

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; �) .
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;3).
x3
Câu 3: Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số y 
nghịch biến trên khoảng  6; � ?
xm
A. Vô số.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
 x  là đường cong trong hình bên.
Câu 4: Cho hs f  x  xác định trên � và có đồ thị y  f �

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  2;1 .

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  1; � .

C. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  �; 2  .
D. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  0;1 .

Câu 5: Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  �;0  .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;0  .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  3;2  .
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0;2  .


Câu 6: Viết phương trình đường thẳng

y   x  6x  4 .
A. y  8 x  4.
3

đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số

2

B. y  8 x  4.

C. y  8 x  4.

D. y  8 x  4.

3
2
Câu 7: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số y  x  3mx  7 đồng biến trên
khoảng  10; � .

A. Vô số.

B. 7.

C. 5.

D. 6.

Câu 8: Đồ thị của hàm số y  x  3x  2 có hai điểm cực trị A và B. Tính diện tích S của tam
3

2

giác OAB với O là gốc tọa độ.
A. S  4 10.
B. S  2 10.
Câu 9: Gọi m là giá trị để hàm số y 

nào sau đây đúng?
A. m �5.

C. S  2.

D. S  2 2.

1 4
x  (m  2) x 2  2 đạt cực tiểu tại điểm x = 2. Khẳng định
4

B. 0 �m  4.

C. m �4.

Câu 10: Số điểm cực trị của hàm số y   x  2 x  2018 là:
A. 3.
B. 0.
C. 2.
4

D. 5  m  0.

2

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

D. 1.


TRƯỜNG THPT
TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
GIẢI TÍCH 12

Thời gian làm bài: 15 phút;
Mã đề 013

Họ và tên:..........................................................................Lớp 12/....
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TL

 x  là đường cong trong hình bên.
Câu 1: Cho hs f  x  xác định trên � và có đồ thị y  f �

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  1;1 .

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  1; � .
C. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  �; 1 .
D. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  0;1 .
Câu 2: Viết phương trình đường thẳng

y  x  6x  5 .
A. y  8 x  5.
3

đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số

2

B. y  8 x  5.

C. y  8 x  5.

D. y  8 x  5.

3
2
Câu 3: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số y   x  3mx  10 nghịch biến trên
khoảng  4; � .

A. 7.

B. 6.

C. Vô số.

D. 5.

Câu 4: Cho hàm số y  x  3 x . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2).
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-5;-2).
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; �) . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  2;0  .
3

2

Câu 5: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  (m  2) x 4  mx 2 có ba điểm cực trị.
A. m  2 hoặc m  0 .
B. 2  m  0.
C. 2 �m �0.
D. 0  m  2.
x2
Câu 6: Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số y 
đồng biến trên khoảng  �; 5 ?
xm
A. Vô số.
B. 0.
C. 6.
D. 7.
Câu 7: Số điểm cực trị của hàm số y  x 4  3x 2  2018 là:
A. 0.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
1 4
2
Câu 8: Gọi m là giá trị để hàm số y  x  (m  3) x  2 đạt cực tiểu tại điểm x = 2. Khẳng định
4

nào sau đây đúng?
A. 5  m  0.

B. m �5.

C. m �4.

D. 0 �m  4.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×