Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đắk song tỉnh đắk nông

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
ðI HC ðÀ NNG

NGUYN THANH DUY

HOÀN THIN QU
N LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN ðA
BÀN HUYN ð
K SONG T


NH ð
K NÔNG

LU
N VĂN THC SĨ KINH T

ðà Nng – Năm 2016


B GIÁO DC VÀ ðÀO TO

ðI HC ðÀ NNG

NGUYN THANH DUY

HOÀN THIN QU
N LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN ðA
BÀN HUYN ð
K SONG T


NH ð
K NÔNG

Chuyên ngành: Kinh t phát tri ᄉ n
Mã s ᄉ: 60.31.01.05

LU
N VĂN THC SĨ KINH T
Ng i h ng dn khoa hc: TS. NGUYN HIP

ðà Nng – Năm 2016


LI CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan lun văn: “Hoàn thi n qun lý chi ngân sách nhà n c
trên ña bàn huy n ðk Song – t nh ðk Nông” là kt qu ca quá trình h
c tp, nghiên c


u

c lp, nghiêm túc ca riêng tôi.
Các s

khoa

h


li ᄂ u trong lun văn có ngun g
c rõ ràng, ñáng tin cy và ñ c x lý khách quan, trung th ᄂ c và chưa t ᄂ ng
ñ c ai công b


trong bt kỳ công trình nào khác.
Các gi i pháp nêu trong lun văn ñ c rút ra t ᄂ nhng cơ s lý lun và quá
trình nghiên c


u th ᄂ c tin.
Tác gi
Nguyn Thanh Duy


MC LC
M ð-U..................................................................................................................................................... 1
1. Tính cp thit ca ñ tài....................................................................................................... 1
2. Mc tiêu nghiên c


u..................................................................................................................................................... 2
3. ð


i t ng và ph-m vi nghiên c


u..................................................................................................................................................... 3
4. Phương pháp nghiên c


u..................................................................................................................................................... 3
5. Ý nghĩa lý lun và th ᄂ c tin ca ñ tài nghiên c


u..................................................................................................................................................... 4
6. Kt cu ca lun văn.............................................................................................................. 4
7. T ng quan tài li ᄂ u nghiên c


u..................................................................................................................................................... 4
CHƯƠNG 1. CƠ S LÝ LU
NV
N LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ

QU

NƯ C C!A CHÍNH QUY N ðA PHƯƠNG C"P HUYN................................. 13
1.1. CÁC V!N ð" CHUNG V" NGÂN SÁCH NHÀ NƯ$C

VÀ CHI

NGÂN SÁCH NHÀ NƯ$C..................................................................................................... 13
1.1.1. Khái ni ᄂ m ngân sách nhà n %c................................................................. 13
1.1.2. ð&c ñi'm ca ngân sách nhà n %c.............................................................. 13
1.1.3. Vai trò ca ngân sách nhà n %c...................................................................... 13
1.1.4. Chi ngân sách nhà n %c.................................................................................. 16
1.2. KHÁI QUÁT V" QU(N LÝ CHI NSNN ð)A PHƯƠNG..............................18
1.2.1. Khái ni ᄂ m, ñ&c ñi'm, vai trò ca qu n lý chi NSNN......................18
1.2.2. Nguyên t+c qu n lý chi NSNN.................................................................... 22
1.3. N I DUNG QU(N LÝ CHI NSNN ð)A PHƯƠNG........................................... 25
1.3.1. Lp d ᄂ toán NSNN.............................................................................................. 25
1.3.2. Chp hành d ᄂ toán chi NSNN........................................................................ 28
1.3.3. Quyt toán chi NSNN.......................................................................................... 29
1.4. PHƯƠNG TH,C QU(N LÝ CHI NSNN................................................................. 30
1.4.1. Phương th


c qu n lý chi theo kt qu

ñ-u ra........................................ 31


1.4.2. Phương th


c qu n lý chi ngân sách theo chương trình, d ᄂ án................................33
1.5. CÁC NHÂN T. (NH H /NG ð0N QU(N LÝ CHI NSNN.............................34
1.5.1. Các nhân t


khách quan........................................................................................................................... 34
1.5.2. Các nhân t


ch quan................................................................................................................................... 35
1.6. KINH NGHI1M QU(N LÝ CHI NSNN C2A M T S. ð)A PHƯƠNG
VÀ BÀI H3C CHO HUY1N ð4K SONG – T5NH ð4K NÔNG......................36
1.6.1. Kinh nghi ᄂ m qu n lý chi NSNN ca m
ts


ñ6a phương....................................................................................................................... 36
1.6.2. Bài h
c cho huy ᄂ n ð+k Song............................................................................................... 38
CHƯƠNG 2. TH#C TRNG QU
N LÝ CHI NSNN TRÊN ðA BÀN
HUYN ð
K SONG – T


NH ð
K NÔNG............................................................................................................................................. 39
2.1. ð7C ðI8M T9 NHIÊN, DÂN S., LAO ð NG VÀ VI1C LÀM C2A
HUY1N ð4K SONG – T5NH ð4K NÔNG................................................................... 39
2.1.1. V6 trí ñ6a lý.......................................................................................................... 39
2.1.2. ð6a hình, ñ6a m-o............................................................................................. 39
2.1.3. Giao thông............................................................................................................... 39
2.1.4. Dân s


, lao ñ
ng và vi ᄂ c làm.................................................................................................................. 40
2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRI8N KINH T0 - XÃ H I HUY1N ð4K SONG
GIAI ðON 2010 – 2015............................................................................................................... 41
2.2.1. Tăng tr ng kinh t và chuy'n d6ch cơ cu kinh t.................................... 41
2.2.2. Tình hình văn hóa – xã h
i................................................................................................................................................... 42
2.2.3. Tình hình an ninh qu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×