Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động ở công ty TNHH xây dựng cầu đường hoàng nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đà Nẵng – Năm 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Chuyên ngành: Kế Toán
Mã số: 60.34.03.01

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.

Đà Nẵng – Năm 2016LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được
ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tác giả luận văn


M
MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài..................................................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu...........................................................................2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu......................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu....................................................................2
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài........................................... 3
6. Bố cục đề tài......................................................................................3
7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu............................................................3
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP....................................................................8
8
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động.................................................8
1.1.2. Khái niệm và ý nghĩa phân tích hiệu quả hoạt động....................9
................................................................................................ 10
.................................. 11

13
................................................................................................ 13
................................................................. 14
................................................................. 15

17
................................................. 18
......................................................................................................... 18


1.4.1. Khái quát nội dung phân tích hiệu quả hoạt động trong doanh
nghiệp. ...........................................................................................................

18
.... 19


1.4.3. Phân tích hiệu quả tài chính của doanh nghiệp .........................

30

.......................................................................................

33

...........................................................................

39

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1...............................................................................

41

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

HOÀNG NAM .............................................................................................. 42
............................................................................................... 42
2.1.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty .................................................... 42
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty .......................................... 43
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty ........................................ 46
2.1.4. Những khó khăn và thuận lợi của công ty ................................. 49
................ 50
2.2.1. Về tổ chức công tác phân tích hiệu quả hoạt động Công ty ... 50
2.2.2. Về nội dung phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động Công ty.52
2.3.
................ 55
2.3.1. Ưu..................................................................................... 55
2.3.2. Hạn chế ...................................................................................... 56
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2............................................................................... 59


CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẦU

ĐƯỜNG HOÀNG NAM.............................................................................. 60

NAM ...............................................................................................................
3.2.

60

NAM ...............................................................................................................

61

3.2.1.

....... 61

3.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin phục vụ phân tích hiệu
quả hoạt động Công ty ................................................................................

67

3.2.3.
Công ty ...........................................................................................................
3.2.4.

68
Công ty .... 82

3.3. KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN .....................................................................

89

3.3.1. Kiến nghị đối với Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng
Nam ................................................................................................................

90

3.3.2.Kiến nghị đối với nhà nước ........................................................

90

...............................................................................

91

...................................................................................................

92

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
SAO)


BCKQHĐKD
BQ
CĐKT
CP
ĐBTC
SXKD
LNST
LNTT
TNDN
TSCĐ
TS
VLĐ

ng kinh doanh


Bảng

Trang

2.1

Các chỉ
Công ty

ệu suất sử dụng tài sản của

52

2.2

Các chỉ
ệu quả kinh doanh của Công ty
TNHH xây dựng cầu đườ

53

2.3

Chỉ tiêu về hiệu quả tài chính

54

2.4

55

3.1

Mẫu bảng kế hoạch phân tích hiệu quả hoạt động tạ
ầu đường Hoàng Nam

63

3.2

Mẫu Mẫu báo cáo kết quả phân tích ở
cầu đường Hoàng Nam

66

3.3

Phân tích chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh cá biệt

69

3.4a

72

3.4b

73

3.5

74

3.6a

Phân tích chỉ tiêu ROA và các nhân tố ảnh hưởng

77

3.6b

Phân tích chỉ tiêu mức độ ảnh hưởng của các nhân tố
đến chỉ tiêu ROA

77

3.7

78

năm 2014
3.8a

3.8b

Phân

c

79

c

80


3.9

Bảng phân tích biến động doanh thu, lợi nhuận của
Công ty

81

3.10

82

3.11

84

3.12a

Phân tích chỉ tiêu ROE và các nhân tố ảnh hưởng theo
mô hình Dupont

86

3.12b

Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ROE

86

3.13

Lãi suất vay bình quân

87

3.14

89


Số hiệu
sơ đồ

Tên sơ đồ

Trang

2.1

43

2.2

46

2.3

49


Số hiệu
Biểu đồ

Tên biểu đồ

3.1

Trang
70

- 2014
3.2

75
năm 2012 -2014

3.3

83
2012-2014

3.4

87

3.5

88


1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, doanh nghiệp nước ta
có thêm nhiều cơ hội, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khắn, thách
thức. Vì vậy, các doanh nghiệp không những phải năng động trong kinh
doanh, nhạy bén nắm bắt cơ hội mà còn phải đánh giá đúng hiệu quả hoạt
động của bản thân để tồn tại, vươn lên và tự khẳng định mình trong nền kinh
tế thị trường. Điều này cho thấy vai trò của phân tích hiệu quả hoạt động trong
các doanh nghiệp cần được nâng cao, và cần thực sự xem phân tích hiệu quả
hoạt động là một khâu quan trọng, không thể thiếu trong quá trình quản lý và
điều hành doanh nghiệp.
Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam là một công ty hoạt
động trong lĩnh vực xây lắp trên địa bàn tỉnh Đak Lak. Trong thời gian qua,
thị trường bất động sản bị đóng băng đã gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp
kinh doanh về bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, xây
lắp trong cả nước nói chung và ở tỉnh Đak Lak nói riêng. Để có thể vượt qua
giai đoạn khó khăn này thì nhiều doanh nghiệp đã chủ động thường xuyên
kiểm tra, đánh giá đầy đủ, chính xác diễn biến kết quả hoạt động của mình
dựa trên số liệu kế toán; tìm hiểu, phát huy những điểm mạnh, hạn chế mặt
yếu kém trong mối quan hệ với môi trường xung quanh để tìm biện pháp nâng
cao hiệu quả hoạt động.
Qua thực tế tìm hiểu tại Công ty TNHH Xây Dựng Cầu Đường Hoàng
Nam cho thấy: việc phân tích hiệu quả hoạt động đã được Công ty áp dụng
trong những năm gần đây, song công tác phân tích vẫn còn nhiều thiếu sót:
lung túng trong khâu chuẩn bị phân tích, và không đi sâu vào việc tìm hiểu
những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Nên thông tin phân
tích chưa phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động của Công ty, chưa đáp ứng


2
được yêu cầu thông tin cho ban giám đốc trong việc hoạch định các chiến
lược kinh doanh.
Xuất phát từ lý do trên tôi chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác phân
tích hiệu quả hoạt động ở Công ty TNHH Xây Dựng Cầu Đường Hoàng
Nam” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu của đề tài là tập trung nghiên cứu công tác phân tích hiệu quả
hoạt động của Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam, đánh giá
khái quát công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty. Từ đó đưa ra giải
pháp để hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH
xây dựng cầu đường Hoàng Nam.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Công tác phân tích hiệu quả hoạt động của
Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam.
Luận văn nghiên cứu trong phạm vi: Công ty TNHH xây dựng cầu
đường Hoàng Nam bao gồm của các đơn vị liên quan đến hiệu quả hoạt động
của toàn Công ty

-2014.

4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu báo cáo tài chính của
Công ty trong giai đoạn 2012-2013-2014.
- Phỏng vấn trực tiệp cán bộ Phòng Tài chính – kế toán của Công ty
TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam về những vấn đề liên quan đến số
liệu của Công ty cũng như công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty.
- Luận văn sử dụng các phương pháp phân tích tổng hợp, suy di
sử dụng phương pháp đối chiếu, so sánh giữa thực tiễn
công tác phân tích hiệu quả hoạt động và cơ sở lý thuyết để tìm ra những bất


3
cập trong công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Làm rõ cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp.
- Đánh giá thực trạng và đề xuất được các giải pháp hoàn thiện
công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại
6. Bố cục đề tài
Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp
Chương 2: Thực trạng về công tác phân tích hiệu quả hoạt đông tại
Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt đông
tại Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam
7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện công tác phân tích hiệu
quả hoạt động tại Công ty TNHH Xây Dựng Cầu Đường Hoàng Nam”, tác
giả đã tham khảo một số tài liệu sau:
Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh II của GS.Trương Bá Thanh
và PGS. Trần Đình Khôi Nguyên (2001), NXB Giáo dục. Giáo trình đã hệ
thống hóa cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh; nguồn
thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả hoạt động ( báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,…) cũng
như các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp như
phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ, phương pháp chi tiết,...


4
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp hiện đại, của PGS.TS Trần Ngọc
Thơ (2007), NXB Thống Kê. Giáo trình giúp tác giả hiểu sâu thêm về bản
chất tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính và kế hoạch tài chính, tác
động của đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lời, hoạch định ngân sách vốn đầu
tư, chi phí sử dụng vốn, chính sách nợ tác động như thế nào đến giá trị doanh
nghiệp, nguyên tắc cơ bản hoạch định cấu trúc tài chính, phương thức các
doanh nghiệp phát hành chứng khoán, các quyền chọn và phòng ngừa rủi ro,
quản trị tài chính ngắn hạn, quản trị hàng tồn kho và tiền mặt, và quản trị rủi
ro doanh ngiệp.
Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính của PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc
(2008), NXB Đại học kinh tế Quốc dân. Giáo trình đã hệ thống hóa cơ sở lý
luận về phân tích báo cáo tài chính. Ngoài ra giáo trình còn giúp tác giả hiểu
rõ hơn về nội dung, phương pháp cũng như thông tin sử dụng trong phân tích
các chỉ tiêu hiệu suất sử dụng tài sản, tỷ suất sinh lời của tài sản và của vốn
chủ sở hữu bằng cách triển khai phân tích theo mô hình Dupont.

Báo cáo ngành xây dựng, của chuyên gia phân tích Nguyễn Tấn Quang
Vinh (2015), Công ty cổ phần chứng khoán FPT – FPTS. Báo cáo đã tổng
quan tình hình phát triển của ngành xây dựng Việt Nam và thế giới trong giai
đoạn 2013 – 2014, cũng như dự báo tình hình hoạt động của ngành trong


5
năm 2015. Đồng thời báo cáo cũng đề cập đến những chính sách và luật liên
quan đến ngành xây dựng.
Bên cạnh đó, tác giả còn tham khảo một số luận văn thạc sĩ khác như:
Luận văn: “Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công
ty cao su Kom Tum” (2013) – Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh – Đại học
Đà Nẵng của tác giả Nguyễn Thành Luân. Luận văn này đã trình bày lý luận
về phân tích hiệu quả hoạt động, so sánh giữa thực tiễn công tác phân tích
hiệu quả hoạt động và cơ sở lý thuyết để tìm ra những bất cập trong công tác
phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty. Từ đó đưa ra một số gải pháp nhằm
hoàn thiện công tác phân tích như: Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích,
hoàn thiện nội dung, phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động bao gồm hoạt
động kinh doanh và hoạt động tài chính, cụ thể là sử dụng phương pháp loại
trừ để phân tích mức độ của các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu ROA, ROE;
hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh theo lĩnh vực hoạt động và đơn vị
trực thuộc tại Công ty.
Luận văn: “ Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Tổng
Công ty xây dựng công trình giao thông 5” (2010) – Luận văn thạc sĩ kinh tế
- Đại học Đà Nẵng của Trần Thị Phương Thảo. Luận văn đã hệ thống hóa lý
thuyết về phân tích hiệu quả tài chính; trình bày khái quát thực trạng công tác
phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông
5. Từ đó, luận văn đã đưa ra một số giải giáp để hoàn thiện công tác này như:
hoàn thiện tài liệu phục vụ lập báo cáo tài chính, hoàn thiện nội dung phương
pháp phân tích báo cáo tài chính như: bổ sung nội dung phân tích tình hình
đảm bảo vốn hoạt động kinh doanh, bổ sung nội dung phân tích tính ổn định
của nguồn tài trợ, phân tích hiệu quả sử dụng tài sản và hàng tồn kho, phân
tích hiệu quả sử dụng vốn vay bằng các phương pháp phân tích như: phương


6
pháp so sánh, phương pháp cân đối liên hệ, phương pháp loại trừ, phương
pháp dupont.
Luận văn: “ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của
các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt
Nam” (2014) – Luận văn thạc sĩ kinh tế - Đại học Đà Nẵng của tác giả Thái
Thị Nhung. Đề tài xác định được bản chất của cấu trúc tài chính là quan hệ
giữa nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay, thể hiện bằng chỉ tiêu tỷ suất nợ trên
tổng tài sản; hệ thống lại lý thuyết về cấu trúc tài chính, các nhân tố ảnh
hưởng tới cấu trúc tài chính của doanh nghiệp; đề tài đã xây dựng thành công
mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp.
Luận văn: “Phân tích hiệu quả hoạt động của các công ty ngành dược
trên thị trường chứng khoán Việt Nam” (2013) – Luận văn thạc sĩ kinh tế Đại học Đà Nẵng của tác giả Võ Đức Nghiêm. Luận văn đã trình bày lý luận
về phân tích hiệu quả hoạt động; đánh giá hiệu quả của từng doanh nghiệp,
vận dụng phương pháp phân tích tương quan hồi quy bội để xây dựng mô
hình các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA). Qua đó
đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp dược; và cũng đưa ra một
số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp dược
trên thị trường chứng khoán Việt Nam như: quản lý các yếu tố đầu vào (tiết
kiệm và giảm thiểu chi phí kinh doanh, định hướng đầu tư TSCĐ, chủ động
nguồn nguyên liệu), quản lý các yếu tố đầu ra (biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ,
đẩy nhanh tốc độ thu nợ đối với khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm,
đảm bảo áp dụng tiêu chuẩn GPP cho các nhà thuốc), chính sách tín dụng với
ngân hàng và người bán, hoạch định chiến lược trong tương lai.
Qua việc tham khảo các tài liệu trên đã giúp tác giả hiểu rõ hơn, sâu
hơn về phân tích hiệu quả hoạt động

doanh nghiệp, hệ thống hóa được cơ

sở lý luận về phân tích hiệu quả hoạt động.


7
tác giả nhận thấy chưa đi sâu vào đánh giá công tác phân tích cũng như
đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động trong
doanh nghiệp xây lắp. Với đề tài “ Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả
hoạt động tại Công ty TNHH Xây Dựng Cầu Đường Hoàng Nam’’ tác giả đi
sâu tìm hiểu, mô tả thực tế công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty;
kế thừa những nội dung, phương pháp phân tích theo lý thuyết của các giáo
trình chuyên khảo, và những luận văn thạc sĩ trên để chỉ ra những kết quả đạt
được, những mặt hạn chế trong công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại
Công ty, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác này tại Công ty Xây
Dựng Cầu Đường Hoàng Nam.


8
CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA DOANH NGHIỆP
1.1.
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động
là một vấn đề được các nhà kinh tế và quản lý
kinh tế rất quan tâm. Mọi hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào
cũng đều hướng tới mục tiêu hiệu quả. Các doanh nghiệp đều có mục đích
chung là làm thế nào để một đồng vốn bỏ vào kinh doanh mang lại hiệu quả
cao nhất, khả năng sinh lời nhiều nhất. Vậy hiệu quả kinh doanh là gì?

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được xem xét trong mối quan hệ
của 2 yếu tố: Đầu vào và đầu ra. Đầu ra là kết quả của doanh nghiệp (doanh
thu, lợi nhuận, giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm …) và đầu vào là các nguồn
lực sử dụng như: Vốn, nguồn nhân lực, các loại tài sản… [15, tr 90]
Tóm lại: Hiệu quả phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực đầu vào để
đạt được kết quả đầu ra cao nhất với chi phí nguồn lực đầu vào thấp nhất.


9
Để đánh giá hiệu quả hoạt động, ta có công thức chung:
Kết quả đầu ra
Hiệu quả hoạt động =
Các yếu tố đầu vào
1.1.2. Khái niệm và ý nghĩa phân tích hiệu quả hoạt động
a. Khái niệm phân tích hiệu quả hoạt động
Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là việc đánh giá khả
năng đạt được kết quả, khả năng sinh lãi của doanh nghiệp [15, tr89], nhằm
làm rõ chất lượng hoạt động kinh doanh và các nguồn tiềm năng cần khai
thác, trên cở sở đó đề ra các phương án và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động ở doanh nghiệp.
Phân tích hiệu quả hoạt động là đi sâu nghiên cứu nội dung, kết cấu và
mối quan hệ qua lại giữa các số liệu biểu hiện hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp bằng những phương pháp khoa học nhằm thấy được chất
lượng hoạt động, nguồn năng lực sản xuất tiềm tàng trên cơ sở đó đề ra những
phương án mới và biện pháp khai thác có hiệu quả.
Bởi vì mục đích cuối cùng của người chủ sở hữu, của nhà quản trị là
bảo đảm sự giàu có, sự tăng trưởng tài sản của doanh nghiệp; để thực hiện tốt
nhiệm vụ này, doanh nghiệp phải sử dụng và phát triển tiềm năng kinh tế của
mình. Nếu không đảm bảo được khả năng sinh lãi thì lợi nhuận tương lai sẽ
không chắc chắn, giá trị doanh nghiệp sẽ bị giảm, người chủ có nguy cơ bị
mất vốn [15, tr 89]
Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được đặc trưng bởi việc
xem xét hiệu quả sử dụng toàn bộ các phương tiện kinh doanh trong quá trình
sản xuất, tiêu thụ cũng như các chính sách tài trợ. Quá trình phân tích này
thường cung cấp cho người lãnh đạo, nhà quản trị các chỉ tiêu để làm rõ: hiệu


10
quả của đơn vị đạt được là do tác động của quá trình kinh doanh hay do tác
động của chính sách tài chính.
b. Ý nghĩa của phân tích hiệu quả hoạt động
Là công cụ phát hiện những khả năng tiềm tàng trong hoạt động kinh
doanh, cải tiến cơ chế quản lý trong kinh doanh và phòng ngừa rủi ro.
Cho phép các nhà doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn về khả năng, sức
mạnh cũng như những hạn chế trong doanh nghiệp của mình. Trên cơ sở này
các doanh nghiệp sẽ xác định đúng mục tiêu cùng các chiến lược kinh doanh
có hiệu quả.
Phân tích hiệu quả hoạt động không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với
bản thân doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đối với những ai quan tâm đến
doanh nghiệp đặc biệt là nhà đầu tư, ngân hàng, nhà cung cấp...Vì phân tích
hiệu quả hoạt động sẽ giúp cho họ có những thông tin để có những quyết định
được đúng đắn.
Đồng thời phân tích hiệu quả hoạt động sẽ cung cấp thông tin để đánh
giá giá trị doanh nghiệp.

1.2.
Chất lượng phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp phụ thuộc
rất nhiều vào thông tin
xác, đầy đủ, k

sử dụng.Thông tin dùng để phân tích phải chính
trong


11
1.2.1.

-

L

.
+ Về mặt kinh tế: Số liệu phần tài sản cho phép đánh giá một cách tổng
quát về quy mô, kết cấu tài sản của doanh nghiệp, từ đó cho phép đánh giá
một cách tổng quát tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp. Số liệu của phần
nguồn vốn thể hiện cơ cấu nguồn vốn được đầu tư và huy động vào sản xuất
kinh doanh. Qua đó có thể đánh giá một cách khái quát khả năng và mức độ
chủ động về tài chính của doanh nghiệp.
+ Về mặt pháp lý: Số liệu phần tài sản thể hiện giá trị các loại tài sản
mà doanh nghiệp có quyền quản lý và sử dụng lâu dài để sinh lời. Còn phần
nguồn vốn phản ánh phạm vi trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp về
tổng số vốn kinh doanh với chủ nợ và chủ sở hữu.
-

doanh cho biết được
thông tin tổng hợp về tình hình và kết quả sử dụng các tiềm năng về vốn, lao
động, kỹ thuật và trình độ quản lý sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp

vay, hay kiểm tra tình hình thực hiện trách triệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp
đối với Nhà nước về các khoản thuế và các khoản phải nộp khác.


12

-

là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh

việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh
nghiệp. Nó cung cấp thông tin về những dòng tiền vào, ra của doanh nghiệp
trong một thời kỳ nhất định, để đáp ứng kịp thời các khoản nợ cho các chủ nợ,
chia cổ tức cho cổ đông hoặc nộp thuế cho Nhà nước. Ngoài ra, Báo cáo lưu
chuyển tiền tệ là cơ sở để dự đoán các dòng tiền ra vào trong tương lai, giúp
nhà quản trị trong công tác hoạch định và kiểm soát các hoạt động của doanh
nghiệp, đồng thời có thể đánh giá thời cơ kinh doanh để ra các quyết định kịp
thời, thiết lập mức ngân quỹ dự phòng tối thiểu cho doanh nghiệp nhằm đảm
bảo khả năng chi trả.
-

-

:

+ Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp không thể chỉ giới
hạn trong phạm vi nghiên cứu các báo cáo tài chính mà phải mở rộng sang
các báo cáo khác như: Bảng chi tiết lãi lỗ tiêu thụ về sản xuất, tình hình tăng
giảm tài sản cố định và các tài liệu khác về giá trị sản xuất và số lượng sản
phẩm tiêu thụ.
+

+


13

1.2.2.

-

+T
+
+
+
+ Thô

.
1.3. P


14
1.3.1.
Đây là phương pháp phổ biến trong phân tích để đánh giá kết quả, xác
định vị trí và xu hướng biến động của các chỉ tiêu phân tích. Khi thực hiện
ph

những vấn đề cơ bản như xác định

tiêu chuẩn so sánh, điều kiện so sánh, kỹ thuật so sánh.
Tiêu chuẩn so sánh
Tiêu chuẩn so sánh là chỉ tiêu gốc được chọn làm căn cứ để so sánh.
Chỉ tiêu gốc còn gọi là số gốc. Mỗi loại chỉ tiêu gốc
- Số gốc là số kỳ trước: Tiêu chuẩn so sánh này có tác dụng đánh giá
mức độ biến động, xu hướng của chỉ tiêu phân tích qua hai hay nhiều kỳ.
- Số gốc là số kế hoạch (Định mức hoặc dự toán): Tiêu chuẩn so sánh
này có tác dụng đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu đã đặt ra.
- Số gốc là số trung bình ngành: Tiêu chuẩn so sánh này thường sử
dụng khi đánh giá kết quả của doanh nghiệp so với trung bình tiên tiến của
doanh nghiệp có cùng quy mô trong ngành.
Điều kiện so sánh
- Phải phản ánh cùng nội dung kinh tế, thông thường nội dung kinh tế
của chỉ tiêu có tính ổn định và thường được quy định thống nhất. Tuy nhiên,
nội dung kinh tế của chỉ tiêu có thể thay đổi trong trường hợp chế độ, chính
sách tài chính - kế toán của Nhà nước thay đổi, do thay đổi phân cấp quản lý
tài chính trong doanh nghiệp. Trường hợp có sự thay đổi của nội dung kinh tế,
để đảm bảo tính so sánh được, trị số gốc của chỉ tiêu cần so sánh cần phải
được tính toán lại theo nội dung quy định mới.
- Phải có cùng phương pháp tính toán: Trong kinh doanh các chỉ tiêu có
thể được tính theo các phương pháp khác nhau, điều này là do sự thay đổi
phương pháp hạch toán tại đơn vị, sự thay đổi chế độ tài chính kế toán của Nhà


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×