Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH tổ CHỨC sử DỤNG vở GIÁO dục đạo đức LIÊM CHÍNH TRONG dạy học môn GDCD

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT

Số

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/KH-THPT

………….., ngày tháng 09 năm 2019
KẾ HOẠCH

Sử dụng tài liệu tham khảo "Giáo dục đạo đức học liêm chính
cho sinh THPT" và Vở học tập Giáo dục đạo đức liêm chính
năm học 2019 – 2020

Thực hiện công văn Số /SGDĐT-TTr, ngày 15/7/2019 của Sở GD&ĐT về việc
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số / /SGDĐTTTr, ngày 16/9/2019 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn sử dụng tài liệu tham khảo
"Giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh THPT" và Vở học tập Giáo dục đạo đức
liêm chính.
Trường THPT …… xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ
1. Mục tiêu
- Giáo dục đạo đức liêm chính để học sinh có nhận thức đúng về các vấn đề liên
quan đến tính trung thực, kỷ luật và ý thức trách nhiệm; giáo dục cho các em ý thức,
hiểu biết, tích cực hành động ngay thẳng, công bằng, trong sạch và trách nhiệm góp
phần phòng chống tham nhũng trong trường học và cộng đồng.
- Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong và nếp sống cho học sinh; Giáo
dục lý tưởng, hoài bão, ước mơ và truyền thống yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào
1


dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật; Xây dựng nhà trường có môi trường giáo dục lành
mạnh không có tiêu cực, không có tệ nạn xã hội.
2. Yêu cầu
- Giáo dục đạo đức liêm chính phải được thể hiện thành tình cảm, niềm tin, hành
động thực tế của học sinh; định hướng được cho học sinh phải có lý tưởng, ước mơ, ý
thức công dân và tuân thủ pháp luật.
- Giáo dục đạo đức liêm chính được thực hiện thông qua việc truyền thụ kiến thức
về những giá trị mang tính lịch sử, đạo đức truyền thống; về các tiêu chuẩn đạo đức
liêm chính đối với học sinh; về tầm quan trọng của đạo đức liêm chính; về cách thức
thực hành đạo đức liêm chính của học sinh.
- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc nội quy
nhà trường, từ đó xây dựng kỷ cương nề nếp trong các hoạt động giáo dục trong nhà
trường.
- Giáo dục đạo đức liêm chính được thực hiện thông qua dạy học chính khóa
trong môn GDCD bằng cách tích hợp vào nội dung các bài theo quy định và các hoạt
động giáo dục khác như: Lồng ghép với giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn của
dân tộc như 20/10; 20/11; 22/12; 03/02; 26/03; 30/4; 19/5.....trong các tiết sinh hoạt lớp,
sinh hoạt dưới cờ…
II. NỘI DUNG
1. Đối với bộ môn Giáo dục công dân
- Nhóm trưởng chuyên môn môn GDCD thống nhất với giáo viên trong nhóm bộ
môn xây dựng kế hoạch sử dụng Vở học tập Giáo dục đạo đức liêm chính trong dạy học
chính khóa cho học sinh khối 10, 11, 12. Xác định rõ địa chỉ lồng ghép, phương pháp và
2


hình thức dạy học phù hợp với từng bài và từng chủ đề dạy học và phải được thể hiện
trong giáo án.
- Phân công giáo viên trong nhóm tổ chức soạn giảng các tiết dạy có tích hợp nội


dung Giáo dục đạo đức liêm chính, báo cho tổ chuyên môn và Ban giám hiệu dự giờ,
đánh giá tiết dạy và lưu phiếu đánh giá giờ dạy. Mỗi khối thực hiện 01 tiết.
- Hướng dẫn học sinh sử dụng và khai thác hiệu quả Vở học tập Giáo dục đạo đức
liêm chính.
- Thực hiện việc khảo sát và tổ chức khảo sát 100% giáo viên dạy môn GDCD và
học sinh toàn trường về nội dung PCTN, giáo dục đạo đức liêm chính; tổng hợp phiếu
hỏi, ý kiến và tham mưu xây dựng báo cáo cuối học kì và cuối năm học, báo cáo đột
xuất cho Ban giám hiệu để gửi Sở GD&ĐT theo quy định.
2. Đối với giáo viên chủ nhiệm
- Nhận Tài liệu tham khảo “Giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh THPT”
của Bộ GDĐT xây dựng kế hoạch sử dụng tài liệu trong hoạt động giáo dục tập thể như:
sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ… trong đó xác định rõ nội dung, phương pháp, hình
thức tổ chức và thời gian thực hiện.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cho Ban giám hiệu thông qua các buổi họp
Hội đồng giáo viên chủ nhiệm hoặc báo cáo cho khối trưởng chủ nhiệm để tổng hợp,
báo cáo Ban giám hiệu.
3. Đối với Ban phổ biến GDPL nhà trường

3


- Tổ chức tuyên truyền, lồng ghép các nội dung giáo dục phòng chống tham
nhũng, giáo dục đạo đức liêm chính trong các buổi tuyên truyền pháp luật cho cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.
- Tổ chức biểu dương những cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh thực
hiện tốt, tham gia giám sát hoặc phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng trong và ngoài
nhà trường.
- Phối hợp với Ban kiểm tra nội bộ kiểm tra việc thực hiện công tác giảng dạy của
giáo viên bộ môn GDCD và giáo viên chủ nhiệm trong thực hiện nội dung giáo dục
phòng chống tham nhũng và giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh.
4. Đối với các tổ chuyên môn, Đoàn thanh niên, Công đoàn nhà trường
- Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện lồng
ghép nội dung giáo dục phòng chống tham nhũng, giáo dục đạo đức liêm chính cho tổ
viên phù hợp từng nội dung, công việc tùy theo đặc thù của tổ và các ddaonf thể.
- Đoàn thanh niên tổ chức cho các chi đoàn sinh hoạt trong đó có các nội dung
lồng ghép giáo dục đạo đức liêm chính, giáo dục phòng chống tham nhũng trong đoàn
viên thanh niên.
- Công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đó có lồng
ghép nội dung phòng chống tham nhũng, giáo dục đạo đức liêm chính cho đoàn viên
công đoàn thông qua các buổi sinh hoạt công đoàn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch và phổ biến đến toàn thể hội
đồng giáo dục nhà trường biết và thực hiện.
4


2. Bộ môn GDCD chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng Vở học tập Giáo dục đạo
đức liêm chính gửi Ban giám hiệu phê duyệt và thực hiện theo đúng kế hoạch đã phê
duyệt.
3. Hội đồng giáo viên chủ nhiệm thống nhất xây dựng kế hoạch, gửi Ban giám
hiệu phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt.
4. Các tổ chuyên môn, các đoàn thể đưa các nội dung giáo dục phòng chống tham
nhũng, giáo dục đạo đức liêm chính vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sao cho phù hợp
với nhiệm vụ được giao.
Trên đây là kế hoạch Sử dụng tài liệu tham khảo "Giáo dục đạo đức học liêm
chính cho sinh THPT" và Vở học tập Giáo dục đạo đức liêm chính năm học 2019 –
2020 của trường THPT ./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Sở GDĐT (b/c);
- Ban giám hiệu;
- TTCM; Đoàn thanh niên; Công đoàn;
- Giáo viên GDCD;
- GVCN các lớp;
- Lưu VT.
1

5


Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Sở GDĐT (b/c);
- Ban giám hiệu;
- TTCM; Đoàn thanh niên; Công đoàn;
- Giáo viên GDCD;
- GVCN các lớp;
- Lưu VT.

TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD
MÔN GDCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày

tháng 09 năm 2019

KẾ HOẠCH
Vở học tập Giáo dục đạo đức liêm chính trong dạy học chính khóa
cho học sinh lớp 10, 11, 12 năm học 2019 – 2020
6


Thực hiện công văn Số /SGDĐT-TTr, ngày 15/7/2019 của Sở GD&ĐT về việc
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số / /SGDĐTTTr, ngày 16/9/2019 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn sử dụng tài liệu tham khảo
"Giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh THPT" và Vở học tập Giáo dục đạo đức
liêm chính.
Căn cứ kế hoạch số /KH-THPT, ngày /9/2019 của trường THPT , kế hoạch Sử
dụng tài liệu tham khảo "Giáo dục đạo đức học liêm chính cho sinh THPT" và Vở học
tập Giáo dục đạo đức liêm chính năm học 2019 – 2020.
Bộ môn GDCD xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:
1. Mục tiêu - Yêu cầu
- Hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả Vở học tập Giáo dục đạo đức liêm
chính. Thông qua đó, giáo dục đạo đức liêm chính để học sinh có nhận thức đúng về các
vấn đề liên quan đến tính trung thực, kỷ luật và ý thức trách nhiệm; giáo dục cho các em
ý thức, hiểu biết, tích cực hành động ngay thẳng, công bằng, trong sạch và trách nhiệm
góp phần phòng chống tham nhũng trong trường học và cộng đồng. Giáo dục đạo đức
liêm chính phải được thể hiện thành tình cảm, niềm tin, hành động thực tế của học sinh;
định hướng được cho học sinh phải có lý tưởng, ước mơ, ý thức công dân và tuân thủ
pháp luật.
- Giáo dục đạo đức liêm chính được thực hiện thông qua việc truyền thụ kiến thức
về những giá trị mang tính lịch sử, đạo đức truyền thống; về các tiêu chuẩn đạo đức
liêm chính đối với học sinh; về tầm quan trọng của đạo đức liêm chính; về cách thức

7


thực hành đạo đức liêm chính của học sinh.
2. Địa chỉ lồng ghép tích hợp
2.1. Lớp 10
- Bài 10 – Quan niệm về đạo đức (mục 1a. Đạo đức là gì).
- Bài 11 – Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học (mục 2. Lương tâm).
2.2. Lớp 11
- Bài 9 – Nhà nước xã hội chủ nghĩa (mục 2c. Chức năng của nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa).
- Bài 10 – Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (mục 2b. Nội dung cơ bản của dân chủ
trong lĩnh vực chính trị).
2.3. Lớp 12
- Bài 2 – Thực hiện pháp luật (mục 2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí).
- Bài 3 – Công dân bình đẳng trước pháp luật (mục 2. Công dân bình đẳng về
trách nhiệm pháp lí).
3. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
3.1. Phương pháp
Trong quá trình soạn giảng, giáo viên có thể nghiên cứu, lựa chọn các phương
pháp dạy học cho phù hợp với từng bài, ở từng nội dung và ở từng khối lớp, có thể là:
- Phương pháp đàm thoại, vấn đáp.
- Phương pháp tình huống.
- Phương pháp thảo luận.
- Phương pháp đóng vai.
- Phương pháp nêu gương….
8


3.2. Hình thức tổ chức dạy học
- Giáo dục đạo đức liêm chính được thực hiện thông qua dạy học chính khóa
trong môn GDCD bằng cách tích hợp vào nội dung các bài theo quy định.
- Dạy học theo lớp học.
4. Cách sử dụng Vở Giáo dục đạo đức liêm chính
- Trong khi soạn giáo án, các nội dung dạy học Giáo dục đạo đức liêm chính phải
được thể hiện rõ trong giáo án.
- Hướng dẫn học sinh làm các bài tập, trả lời các câu hỏi trong Vở học tập Giáo
dục đạo đức liêm chính; sử dụng các câu chuyện trong Vở để minh họa cho bài học; yêu
cầu học sinh làm bài tập trong vở đầy đủ.
- Giáo viên thực hiện việc kiểm tra, đánh giá việc làm bài tập của học sinh, có thể
sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá đó vào điểm kiểm tra miệng của học sinh.
5. Phân công thực hiện giờ dạy dự giờ đánh giá
- Lớp 10: Đ/c .
- Lớp 11: Đ/c .
- Lớp 12: Đ/c .
Các đồng chí giáo viên chủ động soạn bài, báo cáo nhóm trưởng về lớp dạy, tiết
dạy, ngày dạy để nhóm trưởng báo Tổ chuyên môn và Ban giám hiệu dự giờ, rút kinh
nghiệm, đánh giá, lưu phiếu đánh giá giờ dạy làm minh chứng.
Sau khi dạy xong, nộp 01 bản giáo án để lưu cùng phiếu đánh giá giờ dạy.
Trên đây là kế hoạch Vở học tập Giáo dục đạo đức liêm chính trong dạy học
chính khóa của môn GDCD năm học 2019 – 2020./.

9


Duyệt của Ban giám hiệu

Nhóm trưởng chuyên môn

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×