Tải bản đầy đủ

thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Theo quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, có hai con đường quá
độ lên chủ nghĩa xã hội. Con đường thứ nhất là quá độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội từ
những nước tư bản chủ nghĩa phát triển ở trình độ cao. Con đường thứ hai là quá độ gián
tiếp lên chủ nghĩa xã hội ở những nước chủ nghĩa tư bản phát triển còn thấp, hoặc như
V.l.Lênin cho rằng, những nước có nền kinh tế lạc hậu, chưa trải qua thời kỳ phát triển
của chủ nghĩa tư bản cũng có thể đi lên chủ nghĩa xã hội được trong điều kiện cụ thể nào
đó nhất là trong điều kiện đảng kiểu mới của giai cấp vô sản nắm quyền lãnh đạo (trở
thành đảng cầm quyền) và được một hay nhiều nước tiên tiến giúp đỡ.
Trên cơ sở vận dụng lý luận về cách mạng không ngừng, về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin và xuất phát từ đặc điểm tình hình thực tế Việt Nam.
Hồ Chí Minh đã khẳng định con đường cách mạng Việt Nam là tiến hành giải phóng dân
tộc, hòan thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Như
vậy, quan niệm Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là quan
niệm về một hình thái quá độ gián tiếp cụ thể - quá độ từ một xã hội thuộc địa nửa phong
kiến, nông nghiệp lạc hậu sau khi giành được độc lập dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội.
Chính ở nội dung cụ thể này. Hồ Chí Minh đã cụ thể và làm phong phú thêm lý luận Mác
- Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta có những đặc điểm riêng nên không thể
rập khuôn một cách máy móc những nhiệm vụ được quy định ở những nước đã qua chủ
nghĩa tư bản. Nếu như nội dung cơ bản của thời kỳ quá độ ở các nước xã hội chủ nghĩa

đã qua chủ nghĩa tư bản phát triển là cải biến những cơ sở của chủ nghĩa tư bản thành chủ
nghĩa xã hội, thì ở nước ta đồng thời với việc cải biến những cơ sở hiện có thành những
cơ sở của chủ nghĩa xã hội, lại phải chuẩn bị tiền đề vật chất cần thiết cho sự phát triển
của chủ nghĩa xã hội. Như Lênin đã nói: " Một nước càng lạc hậu mà lại phải- do những
bước ngoắt ngoéo của lịch sử - bắt đầu làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, thì nước đó càng
gặp khó khăn"
Thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá trình cải biến nền sản
xuất lạc hậu thành nền sản xuất tiên tiến, hiện đại. Thực chất của quá trình cải tạo và phát
triển nền kinh tế quốc dân cũng là cuộc đấu tranh giai cấp gay go, phức tạp trong điều
kiện mới, khi mà nhân dân ta hoàn thành cơ bản cách mạng dân tộc dân chủ, so sánh lực
lượng trong nước và quốc tế đã có những biến đổi. Điều này đòi hỏi phải áp dụng toàn
diện các hình thức đấu tranh cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm chống lại các
thế lực đi ngược lại con đường xã hội chủ nghĩaHồ Chí Minh nhấn mạnh đến tính chất
tuần tự, dần dần của thời kỳ quả độ lên chủ nghĩa xã hội. Tính chất phức tạp và khó khăn
của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là:


+Một là, xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, xây dựng các tiền
đề kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng cho chủ nghĩa xã hội.
+Hai là, cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo và xây dựng, trong đó lấy
xây dựng làm trọng tâm làm nội dung cốt yếu nhất, chủ chốt, lâu dài

http://kmacle.duytan.edu.vn/Home/ArticleDetail/vn/101/1052/thoi-ky-qua-do-len-chunghia-xa-o-viet-nam
THỰC CHẤT CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XH Ở VIỆT NAM
-Thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là thời kỳ diễn ra các
cuộc đấu tranh giai cấp giữa các giai cấp tư sản bị thất bại,không còn là giai cấp thống trị
và những thế lực thù địch chống phán chủ nghĩa xã hội với giai cấp công nhân và quần
chúng nhân dân lao đọng động. Cuộc đấu tranh này diễn ra hoàn toàn mới là giai cấp
công nhân giành lại chính quyền từ nhà nước và nó diễn ra trong mọi lĩnh vực:
+Trên lĩnh vực kinh tế: thực hiện việc bố trí, sắp xếp các lực lượng sản xuất hiện cả của
xã hội, cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới theo hưởng tạo ra sự
phát triển cân đối của nền kinh tế, bào đảm phục vụ ngày càng tốt đời sống của nhân dân
lao động. Việc sắp xếp, bố trí lại các lực lượng sản xuất của xã hội nhất định không thể
theo ý muốn chủ quan nóng vội mà phải tuân theo tính tất yếu khách quan của các quy
luật kinh tế, đặc biệt là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực
lượng sản xuất.
Đối với những nước chưa trải qua quá trình công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa, lật yêu
phải tiến hành Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nhằm tạo ra được Cơ sở vật chất kỹ
thuật của chủ nghĩa xã hội, đối với những nước này, nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ
quá độ là tiến hành sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế theo hướng xã
hội chủ nghĩa. Quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra ở các nước khác nhau với
điều kiện khác nhau có thể tiến hành với những nội dung, hình thức, bước đi khác nhaua
+Trên lĩnh vực chính trị: tiến hành đấu tranh với các thế lực thù địch, chông phải sự
nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Tiến hành xây dựng, củng cố nhà nước và nền dân chủ
xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh, đảm bảo quyền làm chủ trong mọi hoạt động
kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nhân dân lao động; xây dựng Đảng ngày càng trong
sạch, vững mạnh ngang tầm với các nhiệm vụ của mỗi thời kỳ lịch sử
+Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa: Tuyên truyền, phổ biến các tư tưởng khoa học và cách
mạng của giai cấp công nhân trong toàn xã hội; khắc phục những tư tưởng và tâm lý có


ảnh hưởng tiêu cực đối với tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng nền văn hóa
mới, tiếp thu giá trị tinh hoa của các nền văn hóa trên thế giới.
+Trong lĩnh vực xã hộl: phải khắc phục những tệ nạn xã hội do xã hội cũ để lại từng bước
khắc phục sự chênh lệch phát triển giữa các vùng miền, các tầng lớp dân ca trong xã hội
nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng xả hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với
người

https://toc.123doc.org/document/373729-3-dac-diem-va-thuc-chat-cua-thoi-ky-qua-dolen-cnxh.htmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×