Tải bản đầy đủ

word

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC CĂN BẢN
PHẦN WORD

Trang 1


Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word

1. Để chỉnh dòng (Alignment) và chỉnh lề (Indentation) cho văn bản có thể thực hiện trực tiếp
trên:
a)Thanh Formatting
b) Thước
c) Hộp thoại Paragraph
d) Tất cả đáp án trên đều đúng
2. Trong Ms Word, chọn câu trả lời Sai trong các câu sau đây
a) Để bật/tắt thanh công cụ nào đó vào menu View\Toolbar
b) Có thể thêm hoặc xóa bỏ các nút công cụ trên thanh công cụ có sẵn
c) Có thể thay đổi hình ảnh (biểu tượng) của các nút trên thanh công cụ có sẵn
d) Đơn vị đo của thước (ruler) là Meter(m) và Centimeter (cm)

3. Trong Ms Word, chọn câu trả lời Đúng trong các câu sau đây
a) Để bật/tắt thanh công cụ nào đó vào menu Insert\Toolbar
b) Đơn vị đo của thước là Inch(“) và Centimeter (cm)
c) Có thể thay đổi tên (biểu tượng) của các nút trên thanh công cụ có sẵn
d) Độ phóng to tối đa của màn hình Word là 400%
4. Để mở hộp hội thoại định dạng Tab (định các điểm dừng) có thể thực hiện trên
a) Thanh Format\Tab
b) Thanh Format\Paragragh\Tab
c) Cả hai đáp án a, b đúng
d) Cả hai đáp án a, b sai
5. Để tạo chữ đứng trong text box ta thực hiện
a) Chọn nội dung chữ cần thay đổi, vào meu Format\Change Direction
c) Chọn nội dung chữ cần thay đổi, vào menu Fornat\Change Text Direction
b) Chọn nội dung chữ cần thay đổi, vào công cụ Change Text Direction
d) Chọn nội dung chữ cần thay đổi, vào công cụ Text Direction
6. Trong Microsoft Word, để di chuyển dấu nháy nhanh đến một trang bất kỳ nhập từ bàn phím
dùng phím nào sao đây?
a) Ctrl + F5
b) Shift + F5
c) Alt + F5
d) F5
7. Trong Microsoft Word, mở chức năng Help ta dùng phím hay lệnh nào sau đây?
a) F1
b) F2
c) F11
d) F12
8. Trong Microsoft Word, để chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ viết chèn và viết đè (OVR) ta
sử dụng thao tác nào sau đây?
a) Double Click vào ký hiệu OVR trên thanh trạng thái
b) nhấn phím Insert trên bàn phím
c) Cả hai đáp án a, b đúng
d) Cả hai đáp án a, b sai
Trang 2


Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word

9. Trong Microsoft Word, để tạo bảng biểu ta thực hiện?
a) Lệnh Insert\Table.
b) Lệnh Table\Insert\Table


c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + T
d) Cả 3 câu a, b, c đều đúng.
10. Trong Microsoft Word, chức năng Split Cells trong menu Table có tác dụng:
a) Hợp nhất nhiều ô thành một.
b) Tách một ô thành nhiều ô.
c) Tách một table thành nhiều table.
d) Hợp nhất nhiều table thành một.
11. Khi đang soạn thảo văn bản tiếng Việt trong Microsoft Word, xuất hiện các gạch màu đỏ
dưới các chữ, nguyên nhân là:
a) Ta gõ sai kiểu gõ Tiếng Việt.
b) Máy ta đang sử dụng có trục trặc về phần cứng.
c) Monitor ta đang sử dụng có độ phân giải kém.
d) Cả ba câu (a), (b),(c) đều sai.
12. Trong Microsoft Word, để thay đổi kích thước trang giấy, ta chọn lệnh trong menu:
a) File.
b) Insert.
c) Tools.
d) Format.
13. Khi đang sử dụng Microsoft Word, nhấn tổ hợp phím Ctrl + N thì sẽ có tác dụng.
a) Toàn bộ văn bản đang soạn thảo sẽ mất đi nếu ta không lưu (Save) trước đó.
b) Mở một văn bản mới để bắt đầu soạn thảo.
c) Sang một trang mới trên văn bản đang soạn thảo.
d) Sang một đoạn mới trên văn bản đang soạn thảo.
14. Khi đang gõ văn bản trong Microsoft Word, mỗi lần ta nhấn tổ hợp phim Shift + Enter là
a) Sang một trang (page) mới
b) Sang một đoạn (paragrahp) mới
c) Cả hai câu (a), (b) đúng
d) Cả hai câu (a), (b) sai
15. Trong Mirosoft Word, khi click vào biểu tượng
trên thanh công cụ là ta muốn:
a) Mở một tập tin mới để bắt đầu soạn thảo.
b) Xem lại nội dung một tập tin đã soạn thảo.
c) Cả hai câu (a), (b) đúng
d) Cả hai câu (a), (b) sai

16. Trong Microsoft Word, muốn xem tài liệu giống như khi được in ra trên giấy ta dùng lệnh:
a) View\Outline
b) File\Print Preview
c) Cả hai câu (a), (b) đúng
d) Cả hai câu (a), (b) sai
Trang 3


Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word

17. Khi ta chọn một font mới làm font mặc định cho Word:
a) Cần phải khởi động lại Word để font vừa chọn có hiệu lực.
b) Microsoft Word sẽ áp dụng ngay lập tức font vừa chọn cho toàn bộ tập tin hiện hành
c) Tất cả các tập tin Word trong đĩa sẽ bị đổi sang font mới
d) Cả ba câu (a), (b), (c) sai
18. Khi đang gõ văn bản trong Microsoft Word, mổi lần ta nhấn tổ hợp Ctrl + S là :
a) Lưu tất cả các tập tin đang mở vào đĩa
b) Lưu tập tin đang làm việc vào đĩa
c) Lưu tất cả các tập tin đang mở vào bộ nhớ RAM
d) Lưu tập tin đang làm việc vào bộ nhớ RAM
19. Trong Mirosoft Word, khi click vào biểu tượng máy in trên thanh công cụ là ta muốn :
a) Chỉ in trang hiện hành.
b) In tất cả các tập tin đang mở bởi Mirosoft Word
c) Cả hai câu (a), (b) đúng
d) Cả hai câu (a), (b) sai
20. Khi dùng phần mềm Microsoft Word 2003 để mở một tập tin tiếng Việt (đã được soạn thảo
cũng bằng phần mềm này nhưng trên một máy tính khác), nếu ta không thấy được tiếng Việt thì
nguyên nhân là:
a) Máy ta đang sử dụng không có Font cần thiết.
b) Hai máy tính nói trên dùng các phần mềm gõ tiếng việt khác nhau.
c) Cả hai câu (a), (b) đúng
d) Cả hai câu (a), (b) sai
21. Trong Word, click phải chuột trên vùng soạn thảo có nghĩa là:
a) Xóa một đối tượng
b) Mở một menu tắt chứa các lệnh tác dụng lên đối tượng
c) Chọn một đối tượng
d) Không thực hiện thao tác nào
22. Trong Word, để đặt mật khẩu bảo vệ cho tập tin, ta có thể thực hiện thao tác bắt đầu từ
menu
a) File
b) Tools
c) Insert
d) Câu a và b đều đúng
23. Trong Word, muốn sắp xếp dữ liệu trong Bảng, ta dùng lệnh:
a) Data\Sort
b) Table\Sort
c) Format\Cell
d) Các câu a và b đều đúng
24. Trong Word, phím nào sau đây dùng để viết chỉ số trên (ví dụ: X2)
a) Atl +Shift + =
b) Ctrl + =
c) Ctrl +Shift + =
d) Ctrl + Atl + =
25. Trong Word, muốn tạo nét đậm cho Text Box:
Trang 4


Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word

a) Click vào biểu tượng Font Color
b) Click vào biểu tượng Outside Border
c) Vào menu Format\Font
d) Click vào biểu tượng Line Style
26. Trong Word, khi đã chia cột cho văn bản, muốn di chuyển con trỏ sang cột tiếp theo ta sử
dụng phím hay tổ hợp phím nào sau đây:
a) Enter
b) Shift + Enter
c) Ctrl + Enter
d) Ctrl + Shift + Enter
27. Trong Word, Khi nhấn Ctrl + Enter là:
a) Di chuỵển con trỏ xuống dòng mới
b) Di chuyển con trỏ sang trang mới
c) Di chuyển con trỏ sang tập tin văn bản mới
d) Không có thao tác này
28. Trong Word, sau khi đã lỡ xóa nhầm một đoạn văn bản hoặc một thao tác nào đó làm mất
nội dung văn bản, ta có thể phục hồi lại văn bản như trước đó bằng cách:
a) Dùng lệnh Edit Undo
b) Nhấn phím Ctrl + Z
c) Câu a, b, đúng
d) Không thể thực hiện thao tác này
29. Trong Word, muốn tô nền cho Bảng, ta dùng lệnh hay thao tác gì?
a) Vào menu Format\Boder and Shading
b) Click vào biểu tượng Fill Color
c) Click vào biểu tượng Font Color
d) Click vào biểu tượng Shadow
30. Trong Word, muốn tạo một Text Box trên màn hình?
a) Vào menu Format\Font
b) Click vào biểu tượng Rectangle trên thanh Draw
c) Click vào biểu tượng Text Box trên thanh Draw
d) Vào menu Insert\Picture\Text Box
31. Trong Word, muốn vẽ một đoạn thẳng có dấu mũi tên:
a) Vào menu Format\Font
b) Click vào biểu tượng Line
c) Click vào biểu tượng Arrow trên thanh vẽ Draw
d) Click vào biểu tượng Arrow Style
32. Trong Word, đóng tập tin, ta dùng lệnh hay tổ hợp phím nào sau đây?
a) File\Close
b) File\Exit
c) Alt + F4
d) Câu a, b, c đều đúng
33. Trong Word, để xoá một cột và dồn cột trong bảng ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì?
a) Chọn khối cột và dùng lệnh edit\Cut
b) Chọn khối cột và nhấn Delete
Trang 5


Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word

c) Cả hai câu a, b đúng
d) Cả hai câu a, b sai
34. Trong Word, muốn trộn các ô của 1 bảng, sau khi quét khối ô trong bảng, ta dùng lệnh gì?
a) Table\AutoFormat
b) Table\ Split Cells
c) Table\Merge Cells
d) Cả hai câu b, c đúng
35. Trong Word, muốn chia 1 ô của 1 bảng thành nhiều cột, sau khi quét ô đó ta dùng lệnh gì?
a) Table AutoFormat
b) Table Split Cells
c) Table Merge Cells
d) Các câu B và C đều đúng
36. Trong Word, muốn kẻ đường thẳng cho thật thẳng thì phải nhấn và giữ phím gì trước khi
kéo chuột?
a) SHIFT
b) CTRL
c) ALT
d) TAB
37. Trong Word, muốn di chuyển con trỏ từ ô trái trong bảng qua ô phải ta thực hiện ra sao?
a) Nhấn phím 
b) Nhấn phím TAB
c) Nhấn phím ALT
d) Câu A và B đều đúng
38. Trong Word, để tô màu cho một ô đã được chọn trong bảng ta thực hiện
a) Click vao công cụ Fill Color
b) Vào menu Format\Boder and Shadding ….
c) vào menu Table\Shadding Color
d) Câu A và B đều đúng
39. Trong Word, để tô màu cho một ô đã được chọn trong bảng ta thực hiện
a) Click vao công cụ Shadding Color trên thanh công cụ Table and Boder
b) Vào menu Format\Boder and Shadding ….
c) Câu A và B đều sai
d) Câu A và B đều đúng
40. Trong Word, muốn kẻ đường thẳng, chỉnh Text Box, chỉnh hình, cắt xén hình có độ chính
xác nhỏ phải nhấn và giữ phím gì trước khi thực hiện?
a) SHIFT
b) CTRL
c) ALT
d) TAB
41. Trong Word, muốn di chuyển con trỏ từ ô phải trong bảng qua ô trái ta thực hiện ra sao?
a) Nhấn phím 
b) Nhấn phím TAB
c) Nhấn tổ hợp phím SHIFT + TAB
d) Câu A và C đều đúng
Trang 6


Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word

42. Trong Word, muốn định dạng dòng chữ cho ô của bảng từ hàng ngang thành hàng dọc, ta
vào:
a) Format\Font
b) Table\Merge cells
c) Click phải tại ô chọn Change Text Direction
d) Cả 3 câu a, b, c đều sai
43. Trong Word, muốn tô màu cho chữ, ta dùng thao tác hay tổ hợp phím nào sau đây?
a) Dùng lệnh Format/Font
b) Click vào biểu tượng Font Color
c) Cả hai câu a, b đúng
d) Cả hai câu a, b đều sai
44. Trong Word, muốn in toàn bộ tập tin ta thực hiện:
a) Click vào hình máy in trên thanh công cụ
b) Vào menu File\Print
c) Cả hai câu a, b đúng
d) Cả hai câu a, b đều sai
45. Trong Word, khi sửa lại một văn bản đã có, muốn lưu lại với tên mới (tên cũ vẫn còn), ta
thực hiện:
a) Click vào biểu tượng Save trên thanh công cụ
b) Vào menu File\Save as
c) Vào menu File\Save
d) Cả hai câu a, b đều đúng
46. Trong Word, muốn tìm kiếm một ký tự (hoặc nhiều ký tự) trong một tập tin, sau đó thay thế
bởi một ký tự (hoặc nhiều ký tự) khác, thực hiện:
a) Vào menu File\Page Setup
b) Vào menu Edit\Repleace
c) Vào menu Edit\Find
d) Cả hai câu b, c đều đúng
47. Trong Word, muốn cho hoặc không cho xuất hiện thanh công cụ hoặc thanh menu, ta thực
hiện:
a) Vào menu File\ToolBars
b) Vào menu View\ToolBars
c) Vào menu Edit\ToolBars
d) Vào menu Format\ToolBars
48. Trong Word, muốn tạo Header và Footer... ta thực hiện:
a) Vào menu File\Header and Footer
b) Vào menu View\Header and Footer
c) Vào menu Edit\Header and Footer
d) Vào menu Format\Header and Footer
49. Trong Word, muốn chèn hình ảnh vào văn bản ta thực hiện:
a) Vào menu File\Picture
b) Vào menu View\Picture
c) Vào menu Insert\Picture
d) Vào menu Edit\Picture
Trang 7


Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word

50. Trong Word, muốn chia cột cho văn bản ta thực hiện:
a) Vào menu Format\Columns
b) Vào menu Insert\Columns
c) Click vào biểu tượng Columns trên thanh công cụ
d) Cả hai câu a, c đúng
51. Trong Word, để sao chép một đối tượng hoặc một đoạn văn bản từ vị trí này sang vị trí khác
bằng cách kéo thả chuột, cần phải nhấn giữ phím nào sau đây:
a) Shift
b) Alt
c) Ctrl
d) Ctrl + Alt
52. Trong Word, để chèn số trang cho văn bản ta thực hiện:
a) Vào menu Insert\Page Number
b) Vào menu View\Header and footer
c) Vào menu Format\Paragraph
d) Câu a, b đều đúng
53. Trong Word, để chèn số trang cho văn bản ta thực hiện:
a) Vào menu Insert\Page Number
b) Vào menu View\Header and footer
c) Vào menu Format\Paragraph
d) Câu a, b đều đúng
54. Trong Word, để thay đổ cỡ chữ của một nhóm ký tự đã đuợc chọn, ta thực hiện lệnh
Format\Font và chọn tiếp cỡ chữ trong ô nào sau đây:
a) Font
b) Size
c) Small caps
d) Font Style
55. Trong Word, phát biểu nào sau đây là sai:
a) Các tập tin của Word sau khi lưu sẽ có đuôi ngầm định là .doc
b) Mỗi lần lưu văn bản bằng lệnh File\Save, ta phải cung cấp tên của tập tin văn bản
c) Tổ hợp phím Ctrl + S dùng để lưu văn bản
d) Có nhiều cách để mở tập tin
56. Trong Word, để xóa một đọan văn bản đã được chọn ta thực hiện các thao tác, ngoại trừ:
a) Nhấn phím Delete
b) Vào menu Edit\cut
c) Nhấn Alt + Enter
d) Click vào công cụ Cut trên thanh công cụ
57. Trong Word, để chèn nội dung có trong bộ nhớ đệm vào văn bản, ta
a) chọn lệnh Insert\Clipboard
b) chọn lệnh Edit\Paste
c) nhấn Ctrl + V
d) Cả hai câu b, c đúng
58. Trong Word, để xóa phần văn bản đã được chọn và ghi vào bộ nhớ đệm ta
a) nhấn tổ hợp phím Ctrl + X
Trang 8


Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word

b) chọn lệnh Edit\Cut
c) nhấn phải chuột chọn Cut
d) Cả ba câu a, b, c đều đúng
59. Trong Word, cách nào sau đây được sử dụng để di chuyển một đoạn văn bản sau khi đã
chọn nó.
a) Chọn lệnh Cut trong menu File, di chuyển con trỏ đến vị trí mới và chọn Paste trong
menu Edit
b) Chọn lệnh Copy trong menu Edit, di chuyển con trỏ đến vị trí mới và chọn Paste
trong menu Edit
c) Nhấn phải chuột chọn Cut di chuyển con trỏ đến vị trí mới và nhấn Ctrl + V
d) Cả ba câu a, b, c đều đúng
60. Trong Word, để căn đều hai bên cho đoạn văn bản, sau khi đưa con trỏ đến đoạn văn bản
cần định dạng, ta thực hiện:
a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J
b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J
c) Vào menu Format\Justify
d) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E
61. Trong Word, để căn đều hai bên cho đoạn văn bản, sau khi đưa con trỏ đến đoạn văn bản
cần định dạng, ta thực hiện:
a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J
b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J
c) Vào menu Format\Justify
d) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E
62. Trong Word, để đánh số thứ tự các đoạn văn bản, ta chọn các đoạn văn bản đó rồi thực hiện:
a) Chọn lệnh Edit\Bullets and Numbering…
b) Chọn lệnh Insert\Bullets and Numbering…
c) Chọn lệnh Format\Bullets and Numbering…
d) Chọn lệnh Tool\Bullets and Numbering…
63. Việc nào trong những việc dưới đây sẽ không thực hiện được khi ta đánh số trang vào trong
Word bằng lệnh Insert\Page Number….
a) Đặt số thứ tự vào đầu hay cuối trang
b) Đặt số thứ tự ở giữa hoặc bên trái hay bên phải của trang
c) Đặt số thứ tự trang ở các vị trí khác nhau đối với trang chẳn và trang lẻ
d) Đánh số trang bằng chữ (một, hai, ba,…)
64. Trong Word, cách thực hiện nào sau đây là sai khi ta thực hiện in một văn bản
a) Chọn lệnh File\Print ….
b) Chọn lệnh File\Page Setup ….
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P ….
d) Click vào biểu tượng máy in
trên thanh công cụ.
65. Trong Word, phương án nào sau đây là sai đối với lệnh Format\Borders and shading…
a) Dùng tạo đường viền và tô màu nền cho đoạn văn bản
b) Định dạng đoạn văn bản
c) Tạo đường viền và tô màu cho ký tự
d) Tạo đường viền và tô màu cho bảng
Trang 9


Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word

66. Trong Word, chức năng của nút lệnh
trên thanh công cụ là
a) Định cỡ chữ
b) Định khoảng cách giữa các đoạn văn bản
c) Thu nhỏ văn bản
d) Thay đổi tỉ lệ hiển thị văn bản
67. Trong Word, để đổi khổ trang giấy từ giấy đứng, sang khổ giấy ngang, ta thực hiện
a) Vào Menu Edit\Page setup….
b) Vào Menu File\Page setup….
c) Vào Menu Format\Page setup….
d) Vào Menu File\Print….
68. Trong Word, trang màn hình và tran in ra giấy luôn có cùng một kích thước
a) Đúng
b) Sai
69. Trong Word, Để đánh số thứ tự trong Table, sau khi chọn khối các ô vào menu
Format\Border and Shadding.
a) Đúng
b) Sai
70. Trong Word, Để đổi chữ hoa thành chữ thường sử dụng tổ hợp phím Crtl +Shift + F3
a) Đúng
b) Sai
71. Trong Word, Để thay đổi hướng của một đọan văn bản khi đã chọn đoạn văn bản đó ta vào
menu Format\Text Direction
a) Đúng
b) Sai
72. Trong Word, Lệnh Ctrl + ] dùng để tăng kích cở của chữ
a) Đúng
b) Sai
73. Trong Word, Lệnh File\Page Setup dùng để xem tập tin trước khi in
a) Đúng
b) Sai
74. Trong Word, Lệnh Ctrl + P dùng để di chuyển nhanh đến một trang bất kỳ
a) Đúng
b) Sai
75. Trong Word, Menu Insert\Picture dùng để chèn hình ảnh
a) Đúng
b) Sai
76. Trong Word, Để ẩn hoặc xuất hiện thanh thước ngang ta vào menu Edit\Ruler
a) Đúng
b) Sai
77. Trong Word, Để chia cột văn bản vào menu Format
a) Đúng
b) Sai
78. Trong Word, Để định dạng font mặc định cho toàn bộ văn bản vào menu Format \ Font
a) Đúng
Trang 10


Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word

b) Sai
79. Trong Word, Thao tác Draw \ UnGroup dùng để nhóm các đối tượng đã được chọn
a) Đúng
b) Sai
80. Trong Word, Để thiết lập Tab vào menu Format \ Tab
a) Đúng
b) Sai
81. Trong Word, Lệnh Ctrl + C dùng để chép nội dung văn bản
a) Đúng
b) Sai
82. Trong Word, Lệnh Ctrl + Z dùng để phục hồi thao tác trước đó
a) Đúng
b) Sai
83. Trong Word, Chức năng DropCap dùng để chia cột
a) Đúng
b) Sai
84. Trong Word, Tạo WordArt vào menu Format
a) Đúng
b) Sai
85. Trong Word, Tổ hợp phím Ctrl + N dùng để mở tập tin đã có trong máy tính
a) Đúng
b) Sai
86. Trong Word, Để tạo số trang vào menu View
a) Đúng
b) Sai
87. Trong Word, ta có thể ẩn một đoạn văn bản đã được quét chọn
a) Đúng
b) Sai
88. Trong Word, ta không thể chèn 2 nội dung Header khác nhau của cùng một văn bản
a) Đúng
b) Sai
89. Trong Word, ta không thể chọn font mặc định cho toàn bộ văn bản
a) Đúng
b) Sai
90. Trong Word, để hiệu chỉnh đơn vị chia trên thước (inches -> centimeters...) ta vào menu
Edit
a) Đúng
b) Sai
91. Trong Word, để tắt chế độ viết đè (Overtype), ta nhấn phím Insert trên bàn phím
a) Đúng
b) Sai
92. Trong Word, để mở hộp thoại định dạng cột (Columns) vào menu Insert
a) Đúng
b) Sai
Trang 11


Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word

93. Trong Word, chúng ta có thể thay đổi vị trí của thanh menu
a) Đúng
b) Sai
94. Trong Word, để thiết lập Font chữ ta phải sử dụng thanh Standard
a) Đúng
b) Sai
95. Trong Word, chức năng Formular nằm trong menu Table
a) Đúng
b) Sai
96. Trong Word, Nút Default trong hộp thoại Font dùng thiết lập Font chữ mặc định cho văn
bản
a) Đúng
b) Sai
97. Trong Word, để mở một tập tin mới, ta chọn New từ menu File
a) Đúng
b) Sai
98. Trong Word, để định dạng đoạn văn bản (như chỉnh khoảng cách giữa các đoạn là 1.5
lines....) vào menu Format\Paragrap
a) Đúng
b) Sai
99. Trong Word, sau khi vẽ Autoshape ta có thể gõ văn bản trực tiếp vào bên trong Autoshape
mà không cần phải chọn lệnh nào khác
a) Đúng
b) Sai
100. Trong Word, bạn có thể thay đổi màu nền BackGround của văn bản
a) Đúng
b) Sai
101. Trong Word, để tạo hộp thoại Text Box vào menu Format
a) Đúng
b) Sai
102. Trong Word, để hiển thị thước (ruler) vào menu Insert
a) Đúng
b) Sai
103. Trong Word, chức năng Word Count nằm trong menu Tool
a) Đúng
b) Sai
104. Trong Word, Chức năng Bold dùng để in đậm văn bản đã được chọn
a) Đúng
b) Sai
105. Trong Word, Chức năng Underline dùng để in nghiêng văn bản đã được chọn
a) Đúng
b) Sai
106. Trong Word, Chức năng Full Screen từ menu View dùng để phóng to văn bản đầy màn
hình
Trang 12


Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word

a) Đúng
b) Sai
107. Trong Word, để tô màu cho một ô đã được chọn trong bảng ta Click vao công cụ
Shadding Color trên thanh công cụ Table and Boder
a) Đúng
b) Sai
108. Trong Word, để tô màu cho một ô đã được chọn trong bảng ta Click vào công cụ Fill
Color
a) Đúng
b) Sai
109. Trong Word, để tô màu cho một ô đã được chọn trong bảng ta Click vào menu
format\Boder and shadding…
a) Đúng
b) Sai
110. Trong Word, để lưu lại nội dung văn bản ngoài việc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S, ta có thể
nhấn phím ...............................
111. Trong Word, để di chuyển con trỏ đến một trang bất kỳ nào đó trong văn bản ta sử dụng
tổ hợp phím .................................
112. Trong Word, để gạch dưới chân đơn cho một ký tự hoặc nhiều ký tự đã được chọn khối
trong văn bản ta sử dụng tổ hợp phím .................................
113. Trong Word, để chép (copy) một ký tự hoặc nhiều ký tự đã được chọn khối trong văn bản,
ngoài việc nhấn phím Ctrl + C ta có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + .................................
114. Trong Word, để di chuyển con trỏ về đầu văn bản ta sử dụng tổ hợp
phím .................................
115. Trong Word, để di chuyển con trỏ về cuối văn bản ta sử dụng tổ hợp
phím .................................
116. Trong Word, để chuyển đổi qua lại giữa chữ in hoa và chữ thường ta sử dụng tổ hợp
phím..........................................
117. Trong Word, để sử dụng chức năng sao chép định dạng, ngoài việc sử dụng công cụ
Format Painter, ta có thể sử dụng tổ hợp phím.........................................................để thay thế.
118. Trong Word, để xóa ký tự đứng trước con trỏ ta dùng phím................................................
119. khi soạn thảo bằng Ms Word, trong một văn bản hiện hành ta co thể
a) Sử dụng nhiều loại Font khác nhau nhưng cùng 1 bảng mã
b) Sử dụng không quá 4 loại font
Trang 13


Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại cương B - Phần Word

c) Cả hai câu a, b đúng
d) Cả hai câu a, b sai
120. Trong MS Powerpoint, muốn chấm dứt chế độ “slide show”, ta nhấn phím
a) Enter
b) ESC
c) Delete
d) End
121. Trong MS Word, nội dung của một đoạn văn bản sau khi đã bị xóa (bằng phím Delete) sẽ
được
a) Chứa trong bộ nhớ tạm (Clipboard)
b) Chứa trong bộ nhớ Ram
c) Không lưu ở đâu trong máy tính
d) Chứa trong Recycle bin

Trang 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×