Tải bản đầy đủ

Chuyên đề 1 sự điện li tự luận

Biên soạn: Thầy Nguyễn Mạnh Việt
Dạy ôn luyện thi cho mọi đối tượng

Facebook: Nguyen Manh Viet
Đăng ký học online: 0978760572

CHUYÊN ĐỀ 1: SỰ ĐIỆN LI
DẠNG 1: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN LI
Khi viết phương trình điện li cần lưu ý:

.
 , yếu dùng 
- Phải xét chất điện li đó là mạnh hay yếu, nếu mạnh dùng 

- Trong hợp chất, ion kim loại mang điện tích dương và có giá trị điện tích bằng hóa trị của kim loại.
- Anion gốc axit mang điện tích âm và có giá trị bằng hóa trị của gốc axit. Một số anion gốc axit thường
gặp là: Cl-, NO3-, SO42-, HSO4-, HCO3-, CO32-, SO32-, PO43-,…
- Tổng số điện tích ở hai vế của phương trình điện li phải bằng nhau.
- Với axit yếu, bazơ yếu thì viết từng nấc.
- Với muối axit thì viết 2 phương trình điện li: Phương trình điện li mạnh của muối và điện li yếu của
anion gốc axit.

Câu 1: Cho các chất dưới đây: H2S, HCl, NaOH, NaCl, CH3COOH, CuSO4. Nhóm gồm các chất điện li
yếu là
A. H2O, CH3COOH, CuSO4.
B. CH3COOH, CuSO4.
C. H2S, CH3COOH.
D. H2O, NaCl, CH3COOH, CuSO4.
Câu 2: Cho các chất sau: HNO3, NaOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3, CuSO4, Cu(OH)2. Nhóm gồm các chất
điện li mạnh là
A. NaOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3.
B. HNO3, NaOH, NaCl, CuSO4.
C. NaCl, H2SO3, CuSO4.
D. Ag2SO4, NaCl, CuSO4, Cu(OH)2.
Câu 3: Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh?
A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3.
B. H2SO4, NaOH, Ag3PO4, HF.
C. NH4NO3, H2SO4, KOH, BaCl2.
D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl.
Câu 4: Có mấy chất điện li yếu trong số các chất sau: H2CO3, NaCl, HNO3, Zn(OH)2, CuSO4,
(NH4)2SO4?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 5: Cho các chất sau: Ba(NO3)2, HNO3, KOH, K2CrO4, HBrO4, KH2PO4, NaHCO3, H2SO4, HClO,
NaF, HF. Số chất điện li mạnh là
A. 6.
B. 9.
C. 8.
D. 7.
Câu 6: Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh?
A. CuSO4, HNO3, Mg(OH)2, NaOH.
B. NaCl, Zn(OH)2, NH4Cl, HNO3.
C. Ca(NO3)2, H2SO4, (NH4)2SO4, Ba(OH)2.
D. Ca(OH)2, CH3COOH, NH4NO3, HCl.
Câu 7: Viết phương trình điện li của các chất sau đây:
a) H2SO4, HNO3, H2S, HCl, HClO4, CH3COOH, HBr, HClO, H2CO3, HF, H3PO4.
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tài liệu ôn thi THPTQG

1


Biên soạn: Thầy Nguyễn Mạnh Việt
Dạy ôn luyện thi cho mọi đối tượng

Facebook: Nguyen Manh Viet
Đăng ký học online: 0978760572

b) NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, LiOH.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
c) NaCl, CuCl2, Al2(SO4)3, FeCl3, Mg(NO3)2, K2S, Na2SO4, K2CO3, AgNO3, KNO3, Al(NO3)3, Na3PO4,
NH4Cl, (NH4)2CO3, (NH4)2SO4.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
d) NaHCO3, KHCO3, NaHSO4, NaHS, NaH2PO4, Na2HPO4, Ca(HCO3)2.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 8: Viết phương trình điện li của các hiđroxit lưỡng tính sau đây: Al(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2,
Sn(OH)2, Cr(OH)3.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tài liệu ôn thi THPTQG

2


Biên soạn: Thầy Nguyễn Mạnh Việt
Dạy ôn luyện thi cho mọi đối tượng

Facebook: Nguyen Manh Viet
Đăng ký học online: 0978760572

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

DẠNG 2: TÍNH NỒNG ĐỘ MOL CỦA CÁC ION TRONG DUNG DỊCH
Phương pháp:
- Viết PT điện li.
- Tính số mol phân tử hoặc mol ion.
- Tính nồng độ mol của các ion theo phương trình điện li.
Câu 1: Tính nồng độ mol của các ion trong các dung dịch sau:
a) Dung dịch HCl 0,5M; dung dịch H2SO4 0,02M.
b) Dung dịch NaOH 0,2M; dung dịch Ba(OH)2 0,4M.
c) Dung dịch Al2(SO4)3 0,1M; dung dịch Na2CO3 0,6M; dung dịch NaHCO3 0,5M.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 68,4 gam Al2(SO4)3 vào nước thu được 1 lít dung dịch X. Tính nồng độ mol
của các ion trong dung dịch X?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 3: Người ta hòa tan hoàn toàn 24 gam MgSO4 vào nước để được 500 ml dung dịch.
a) Tính nồng độ mol của muối và các ion trong dung dịch.
b) Tính thể tích dung dịch KOH 0,5M cần dùng để kết tủa hết ion Mg2+ trong dung dịch.
c) Tính thể tích dung dịch BaCl2 0,5M cần dùng để kết tủa hết ion SO 2-4 trong dung dịch.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tài liệu ôn thi THPTQG

3


Biên soạn: Thầy Nguyễn Mạnh Việt
Dạy ôn luyện thi cho mọi đối tượng

Facebook: Nguyen Manh Viet
Đăng ký học online: 0978760572

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 4: Trộn lẫn 150 ml dung dịch CaCl2 0,5M với 50 ml dung dịch NaCl 2M. Tính nồng độ mol của các
ion trong dung dịch thu được?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 5: Trộn lẫn 150 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M với 350 ml dung dịch NaOH 1M. Tính nồng độ mol
của các ion trong dung dịch thu được?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 6: Cho 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M tác dụng với 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Tính nồng độ
của các ion trong dung dịch sau phản ứng?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

DẠNG 3: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH
Một số chú ý:
* Điều kiện: sản phẩm của phản ứng phải có chất kết tủa hoặc chất bay hơi hoặc chất khí hoặc chất điện li
yếu.
* Trong dung dịch, tổng điện tích dương luôn luôn bằng tổng điện tích âm.
* Điều kiện để các ion tồn tại trong cùng 1 dung dịch là các ion phải không phản ứng với nhau để tạo
chất kết tủa, chất bay hơi, chất khí hoặc chất điện li yếu.
Tài liệu ôn thi THPTQG

4


Biên soạn: Thầy Nguyễn Mạnh Việt
Dạy ôn luyện thi cho mọi đối tượng

Facebook: Nguyen Manh Viet
Đăng ký học online: 0978760572

* Bảng tính tan của một số hợp chất:
- Đa số các bazơ đều không tan trừ NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, LiOH,…
- Đa số các muối Cl- đều tan trừ AgCl, PbCl2,…
- Đa số các muối SO42- đều tan trừ BaSO4, CaSO4, Ag2SO4, PbSO4,…
- Đa số các muối CO32- (hoặc SO32-) đều không tan trừ Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3,…
- Đa số các muối PO43- đều không tan trừ Na3PO4, K3PO4, (NH4)3PO4,…
- Đa số các muối S2- đều không tan trừ Na2S, K2S, (NH4)2S, BaS, CaS,…
- Tất cả các muối NO3-, NH4+, muối Na+, K+ đều tan.
Câu 1: Trộn những cặp chất sau đây, trường hợp nào xảy ra phản ứng? Viết phương trình phân tử,
phương trình ion thu gọn.
1) BaCl2 và H2SO4
11) Zn(OH)2 và HNO3
2) BaCl2 và NaOH
12) Zn(OH)2 và NaOH
3) NaCl và AgNO3
13) CaCl2 và AgNO3
4) FeCl2 và NaOH
14) Pb(NO3)2 và Al2(SO4)3
5) Na2S và HCl
15) Fe2(SO4)3 và NaOH
6) Na2SO3 và HCl
16) CH3COONa và HCl
7) CuS và HCl
17) (NH4)2SO4 và Ba(OH)2
8) K2CO3 và HCl
18) NH4Cl và Ba(OH)2
9) Na2S và CuSO4
19) Ba(NO3)2 và CuSO4
10) Al(OH)3 và HCl
20) Al(OH)3 và NaOH
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tài liệu ôn thi THPTQG

5


Biên soạn: Thầy Nguyễn Mạnh Việt
Dạy ôn luyện thi cho mọi đối tượng

Facebook: Nguyen Manh Viet
Đăng ký học online: 0978760572

Câu 2: Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng sau:
1. Fe2(SO4)3+ KOH →
2. AgNO3 + HCl →
3. Cu(OH)2 + HCl →
4. FeS + HCl →
5. HNO3 + KOH →
6. Na2CO3 + Ca(NO3)2 →
7. NaHCO3 + HCl →
8. NaHCO3 + NaOH →
9. Pb(OH)2 + HCl →
10. Al(OH)3 + KOH →
11. CuSO4 + Na2S →
12. (CH3COO)2Ca + HCl →
13. Al(OH)3 + H2SO4 →
14. Al + H2SO4 →
15. BaCO3 + HNO3 →
16. K2SO3 + HCl →
17. NaOH + Fe(NO3)3 →
18. MgCl2 + Ba(OH)2 →
Tài liệu ôn thi THPTQG

6


Biên soạn: Thầy Nguyễn Mạnh Việt
Dạy ôn luyện thi cho mọi đối tượng

Facebook: Nguyen Manh Viet
Đăng ký học online: 0978760572

19. H2SO4 + Ba(OH)2 →
20. Fe(OH)3 + H2SO4 →
Câu 3: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xảy ra trong dung dịch:
1) KNO3 + NaCl →
2) NaOH + HNO3 →
3) Mg(OH)2 + HCl →
4) NaF + AgNO3 →
5) Fe2(SO4)3 + KNO3 →
6) FeS + HCl →
7) NaHCO3 + H2SO4 →
8) NaHCO3 + KOH →
9) K2CO3 + NaCl →
10) Al(OH)3 + HNO3 →
11) Al(OH)3 + Ba(OH)2 →
12) CuSO4 + H2S →

Câu 4: Hoàn thành các phản ứng sau ở dạng phân tử và ion - rút gọn.
1) HCl + NaOH →
2) H2SO4 + KOH →
3) HCl + Ca(OH)2 →
Tài liệu ôn thi THPTQG

7


Biên soạn: Thầy Nguyễn Mạnh Việt
Dạy ôn luyện thi cho mọi đối tượng

Facebook: Nguyen Manh Viet
Đăng ký học online: 0978760572

4) HNO3 + Ba(OH)2 →
5) CH3COOH + NaOH →
6) HCl + Cu(OH)2 →
7) H2SO4 + Cu(OH)2 →
8) H2SO4 + Fe(OH)3 →
9) HCl + Na2CO3 →
10) H2SO4 + KHCO3 →
11) HCl + Ba(HCO3)2 →
12) H2SO4 + Ba(HCO3)2 →
13) NH4Cl + KOH →
14) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 →
15) NH4)2CO3 + Ca(OH)2 →
16) KHSO4 + KOH →
17) NaHSO4 + BaCl2 →
1:1

18) Ca(OH)2 + NaHCO3 

1: 2

19) Ca(OH)2 + NaHCO3 

1:1

20) KHSO4 + Ba(OH)2 

Tài liệu ôn thi THPTQG

8


Biên soạn: Thầy Nguyễn Mạnh Việt
Dạy ôn luyện thi cho mọi đối tượng

Facebook: Nguyen Manh Viet
Đăng ký học online: 0978760572

Câu 5: Viết phương trình phân tử tương ứng với các phương trình ion rút gọn sau:
1) Ca2+ + CO32-→ CaCO3
2) Ba2+ + SO42-→ BaSO4
3) Ag++ Cl-→ AgCl
4) Cu2+ + 2OH-→ Cu(OH)2
5) CO32- + 2H+→ CO2 + H2O
6) Fe3+ + 3OH-→ Fe(OH)3
7) Cu2+ + S2-→ CuS
8) Al(OH)3 + 3H+→ Al3+ + 3H2O
9) MgO + 2H+→ Mg2+ + H2O
10) Fe + 2H+→ Fe2+ + H2
11) Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2
12) H+ + OH- → H2O
Câu 6: Hoàn thành các phản ứng sau dưới dạng phân tử và ion rút gọn.
1) BaCl2 + ?  BaCO3 + ?
7) Zn(OH)2 + ?  ZnSO4 + ?
2) FeS + ?  FeSO4 + ?
8) FeCl2 + ?  Fe(OH)2 + ?
3) Na2CO3 + ?  NaCl + ?
9) Ba(NO3)2 + ?  BaSO4 + ?
4) AgNO3 + ?  AgCl + ?
10) Ba(NO3)2 + ?  BaCO3 + ?
5) Ba(NO3)2 + ?  BaSO4 + ?
11) CaCO3 + ?CaCl2 + ? +?
6) ZnCl2 + ?  AgCl + ?
12) FeCl3 + ? Fe(OH)3+ ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tài liệu ôn thi THPTQG

9


Biên soạn: Thầy Nguyễn Mạnh Việt
Dạy ôn luyện thi cho mọi đối tượng

Facebook: Nguyen Manh Viet
Đăng ký học online: 0978760572

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 7: Trong dung dịch có thể tồn tại đồng thời các ion sau đây được không? Giải thích
a) Na+, Cu2+, Cl-, OH-.
f) K+, Na+, Ba2+, CO32-, Cl-, OH-.
b) K+, Ba2+, Cl-, SO42-.
g) Ag+, K+, Ca2+, NO3-, Cl-.
+
2+
2c) K , Fe , Cl , SO4 .
h) Na+, NH4+, OH-, SO42-, Ag+.
+
d) HCO3 , OH , Na , Cl .
i) Na+, K+, NH4+, NO3-, Cl-.
e) K+, Cu2+, Cl-, NO3-, OH-.
k) HCO3-, K+, OH-, SO42-, Na+.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

DẠNG 4: PHẢN ỨNG AXIT VÀ BAZƠ
(Phản ứng trung hòa)
Phương pháp:
Phản ứng giữa một axit mạnh với một bazơ mạnh hoặc hỗn hợp nhiều axit mạnh phản ứng với hỗn hợp
nhiều bazơ mạnh thì đều có chung một phương trình ion rút gọn là:
H + + OH - 
 H 2O
-3
Câu 1: Cho 100 ml dung dịch HCl 2.10 M.
a) Tính nồng độ [H+] và [OH-] trong dung dịch.
Tài liệu ôn thi THPTQG

10


Biên soạn: Thầy Nguyễn Mạnh Việt
Dạy ôn luyện thi cho mọi đối tượng

Facebook: Nguyen Manh Viet
Đăng ký học online: 0978760572

b) Thêm 50 ml dung dịch KOH 10 -3 M vào dung dịch axit trên. Tính nồng độ mol/lít của các ion trong
dung dịch sau phản ứng.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 2: Cho 100 ml dung dịch HNO3 2.10-3 M.
a) Tính nồng độ [H+] và [OH-] trong dung dịch.
b) Thêm 100ml dung dịch NaOH 4.10-3 M vào dung dịch axit trên. Tính nồng độ mol/lít của các ion
trong dung dịch sau phản ứng.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 3: Trộn lẫn 100 ml dung dịch KOH 1M với 100 ml dung dịch HCl 0,5M thì thu được dung dịch A.
a) Tính nồng độ mol của các ion có trong dung dịch A.
b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 1M đủ để trung hòa hoàn toàn dung dịch A.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tài liệu ôn thi THPTQG

11


Biên soạn: Thầy Nguyễn Mạnh Việt
Dạy ôn luyện thi cho mọi đối tượng

Facebook: Nguyen Manh Viet
Đăng ký học online: 0978760572

Câu 4: Trộn lẫn 100 ml dung dịch KOH 1M với 300 ml dung dịch H 2SO4 0,5M thì thu được dung dịch
X.
a) Tính nồng độ mol của các ion có trong dung dịch X.
b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M đủ để trung hòa hoàn toàn dung dịch X.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 5: Dung dịch X chứa hỗn hợp 2 axit HCl 0,4 M và H2SO4 0,1 M. Dung dịch Y chứa hỗn hợp 2
hiđroxit KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Tính thể tích dung dịch Y cần dùng để trung hoà 200ml dung dịch
X và tính khối lượng kết tủa thu được?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 6: Để trung hoà 50 ml hỗn hợp X gồm HCl và H2SO4 cần dùng 20 ml dung dịch NaOH 0,3M. Cô cạn
dung dịch sau khi trung hoà, thu được 0,381 gam muối khan. Xác định nồng độ mol của các axit trong hỗn
hợp X?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 7: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn
hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, sau phản ứng thu được dung dịch X và m gam kết tủa. Tính
nồng độ của các ion trong dung dịch X và tính m ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tài liệu ôn thi THPTQG

12


Biên soạn: Thầy Nguyễn Mạnh Việt
Dạy ôn luyện thi cho mọi đối tượng

Facebook: Nguyen Manh Viet
Đăng ký học online: 0978760572

Câu 8: Cho 100ml dung dịch A chứa HCl 2M và HNO3 1,5M tác dụng vừa đủ với 0,1 lít dung dịch B
chứa NaOH 0,5M và KOH a M. Tìm a?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 9: Dung dịch X chứa hỗn hợp 2 axit HCl 0,5M và H2SO4 0,2M. Dung dịch Y chứa hỗn hợp 2
hiđroxit KOH 0,2M và Ba(OH)2 0,4M. Tính thể tích dung dịch Y cần dùng để trung hoà 500ml dung dịch
X và khối lượng kết tủa thu được?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 10: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ vào nước
thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch X. Để trung hòa hoàn toàn dung dịch X, cần vừa đủ V (ml) dung
dịch HCl 2M. Tính V?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

DẠNG 5: TÍNH pH CỦA DUNG DỊCH
Phương pháp:
- Nếu dung dịch axit thì tính ngay [H+], sau đó tính pH.
- Nếu dung dịch bazơ thì tính [OH -] rồi mới tính [H+]=

10-14
, sau đó tính pH.
[OH - ]

Tài liệu ôn thi THPTQG

13


Biên soạn: Thầy Nguyễn Mạnh Việt
Dạy ôn luyện thi cho mọi đối tượng

Facebook: Nguyen Manh Viet
Đăng ký học online: 0978760572

- Nếu trộn lẫn nhiều axit với nhiều bazơ thì tính  nH  ,  nOH  sau đó dựa vào pt: H+ + OH- 
 H2 O .
+
So sánh xem H hay OH dư, rồi tính nồng độ lượng này (quyết định đến pH của dung dịch).
- V dung dịch sau khi trộn bằng tổng các V .
- Từ [H+] = 10-a => pH = a hoặc pH = - lg[H+].
Câu 1: Tính pH của các dung dịch sau: HNO3 0,001M; Ba(OH)2 0,005M.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 2: Hòa tan 0,63 gam HNO3 vào nước để được 1000 ml dung dịch A.
a) Tính pH của dung dịch A.
b) Tính thể tích dung dịch KOH 2M đủ để trung hòa dung dịch A.
c) Đổ 1000 ml dung dịch Ba(OH)2 0,015M vào dung dịch A thì sau phản ứng, pH biến đổi như thế
nào? Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 3: Cần bao nhiêu gam NaOH rắn hòa tan vào trong 200 ml dung dịch HCl có pH = 3 để sau phản
ứng, thu được dung dịch có pH = 11?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 4: Thêm 900 ml nước vào 100 ml dung dịch HCl có pH = 2 thì thu được dung dịch mới có pH bằng
bao nhiêu?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tài liệu ôn thi THPTQG

14


Biên soạn: Thầy Nguyễn Mạnh Việt
Dạy ôn luyện thi cho mọi đối tượng

Facebook: Nguyen Manh Viet
Đăng ký học online: 0978760572

Câu 5: Cho 10 ml dung dịch axit HCl có pH = 3. Cần phải thêm bao nhiêu ml nước cất vào để thu được
dung dịch axit có pH = 4?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 6: Trộn 100 ml dung dịch NaOH 0,1 M với 400 ml dung dịch HCl 0,0375 M thu được dung dịch X.
Tính pH của dung dịch thu được?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 7: Trộn 100 ml dung dịch NaOH 0,01M với 100 ml dung dịch H2SO4 0,015M. Tính pH của dung
dịch thu được?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 8: Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,025M cần cho vào 100 ml dung dịch gồm HNO3 và HCl có pH
bằng 1,0 để pH của hỗn hợp thu được bằng 2?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 9: Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a
(mol/lít) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Tính a?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tài liệu ôn thi THPTQG

15


Biên soạn: Thầy Nguyễn Mạnh Việt
Dạy ôn luyện thi cho mọi đối tượng

Facebook: Nguyen Manh Viet
Đăng ký học online: 0978760572

Câu 10: Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 với 100 ml dung dịch NaOH có pH=12. Kết thúc phản ứng, dung
dịch thu được có pH = 2. Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 ban đầu ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 11: Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch Ba(OH) 2 0,1M (giả thiết Ba(OH)2 phân li hoàn toàn theo 1
nấc ) vào 10ml dung dịch HCl 0,1 M để được 1 dung dịch có pH =7 ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 12: Cho hai dung dịch: dung dịch A chứa 2 axit H2SO4 0,1M và HCl 0,2M và dung dịch B chứa 2
bazơ NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch B vào 100ml dung dịch A để được 1
dung dịch có pH=7?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 13: Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,025M với 300 ml dung dịch chứa NaOH 0,15M và KOH
0,05M. Tính pH của dung dịch thu được?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 14: Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH) 2 0,00625M và
KOH 0,05M. Tính pH của dung dịch thu được?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tài liệu ôn thi THPTQG

16


Biên soạn: Thầy Nguyễn Mạnh Việt
Dạy ôn luyện thi cho mọi đối tượng

Facebook: Nguyen Manh Viet
Đăng ký học online: 0978760572

Câu 15: A là dung dịch HCl 0,02M; B là dung dịch H2SO4 0,01M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và
B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 16: Trộn 250 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,01M và KOH 0,02M với 250 ml dung dịch H2SO4 a
mol/lít thu được b gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 2. Tính a, b?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 17: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung
dịch Y. Tính pH của dung dịch Y?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 18: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn
hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X và m gam kết tủa. Tính m và tính pH của
dung dịch X?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tài liệu ôn thi THPTQG

17


Biên soạn: Thầy Nguyễn Mạnh Việt
Dạy ôn luyện thi cho mọi đối tượng

Facebook: Nguyen Manh Viet
Đăng ký học online: 0978760572

Câu 19: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 mol/lít và H2SO4 0,01 mol/lít với 250 ml dung
dịch NaOH a mol/lít, thu được 500 ml dung dịch có pH = 12. Tính a?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 20: Trộn 300 ml dung dịch H2SO4 0,025 mol/lít với 200 ml dung dịch Ba(OH) 2 a mol/lít, thu được
500 ml dung dịch có pH = 12 và m gam kết tủa. Tính a và m?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Tài liệu ôn thi THPTQG

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×