Tải bản đầy đủ

Phát triển trang trại trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
ðI HC ðÀ NNG

LÊ NHT QUANG

PHÁT TRIN TRANG TRI TRÊN ðA BÀN
HUYN KRÔNG NĂNG, TNH ð
KL
K

LUN VĂN THC SĨ KINH T
PHÁT TRIN


ðà N


ng – Năm 2016


B GIÁO DC VÀ ðÀO TO

ðI HC ðÀ NNG

LÊ NHT QUANG

PHÁT TRIN TRANG TRI TRÊN ðA BÀN
HUYN KRÔNG NĂNG, TNH ð
KL
K

Chuyên ngành: Kinh t phát trin
Mã s: 60.31.01.05

LUN VĂN THC SĨ KINH T
PHÁT TRIN
Ng ᄉ i h ᄉ ng dn khoa hc: TS. TRN PH C TR


ðà N


ng – Năm 2016


LI CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cu ca riêng tôi.
Các s liu, kt qu nêu trong lun văn là trung thc và chưa t


ng
ñ
c ai công b trong b


t kỳ công trình nào khác.
Tác gi
Lê Nht Quang


MC LC
M- ðU..................................................................................................................................................... 1


1. Tính cp thit c a ñ
tài................................................................................................................................................. 1
2. M


c tiêu nghiên c
u..................................................................................................................................................... 2
3. ð


i t ng và phm vi nghiên c
u..................................................................................................................................................... 2
4. Phương pháp nghiên c
u..................................................................................................................................................... 2
5. B


ctài................................................................................................................................................. 3
6. Tng quan tài li ᄉ u nghiên c
u.................................................................................................................................................... 3
CHƯƠNG 1. CƠ S- LÝ LUN V

PHÁT TRIN TRANG TRI.....................7

1.1. KHÁI QUÁT V ᄉ TRANG TRI VÀ PHÁT TRIN TRANG TRI...................7
1.1.1. Mt s


khái ni ᄉ m.............................................................................................................................. 7
1.1.2. ðc trưng c a trang tri............................................................................................. 9
1.1.3. Vai trò c a trang tri............................................................................................... 11
1.1.4. Phân loi trang tri và tiêu chí xác ñnh trang tri...................................... 12
1.1.5. Ý nghĩa c a vi ᄉ c phát trin trang tri........................................................... 15
1.2. N I DUNG CA PHÁT TRIN TRANG TRI.............................................................. 16
1.2.1. Gia tăng s


l ng các trang tri................................................................................................................ 16
1.2.2. Gia tăng các ngu-n lc sn xut c a trang tri................................................ 17
1.2.3. Liên kt sn xut gi a các trang tri..................................................................... 20
1.2.4. Phát trin th tr !ng tiêu th


sn ph"m................................................................................................................................. 22
1.2.5. Nâng cao kt qu, hi ᄉ u qu sn xut kinh doanh trang tri.......................23
1.3. CÁC NHÂN T# $NH H &NG ð'N VI(C PHÁT TRIN TRANG
TRI.......................................................................................................................................................... 26
1.3.1. ði
u ki ᄉ n t nhiên.................................................................................................................... 26
1.3.2. ði
u ki ᄉ n kinh t, xã hi......................................................................................................... 28
1.3.3. Chính sách c a Nhà n )c................................................................................... 32


1.4. KINH NGHI(M PHÁT TRIN TRANG TRI TI VI(T NAM........................... 33
1.4.1. Kinh nghi ᄉ m phát trin trang tri ti huy ᄉ n L ᄉ Thu*, t+nh Qung

Bình........................................................................................................................................................ 33
1.4.2. Kinh nghi ᄉ m phát trin trang tri ti huy ᄉ n ði Lc, t+nh Qung

Nam........................................................................................................................................................ 35
1.4.3. Bài h,c kinh nghi ᄉ m phát trin trang tri ti huy ᄉ n Krông Năng,
t+nh ð-k L-k..................................................................................................................................... 38
Kt lun chương 1.............................................................................................................................. 39
CHƯƠNG 2. TH!C TRNG PHÁT TRIN TRANG TRI TRÊN ðA
BÀN HUYN KRÔNG NĂNG, TNH ð
KL
K.............................................................................................................................................................. 40
2.1. ð.C ðIM T/ NHIÊN, KINH T', XÃ H I HUY(N KRÔNG NĂNG,
T1NH ð2K L2K $NH H &NG ð'N VI(C PHÁT TRIN TRANG TRI
40
2.1.1. ðc ñim v
ñi
u ki ᄉ n t nhiên.................................................................................................................... 40
2.1.2. ðc ñim v
ñi
u ki ᄉ n kinh t - xã hi:...................................................................................................... 45
2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIN TRANG TRI TRÊN ð3A BÀN HUY(N
KRÔNG NĂNG, T1NH ð2K L2K...................................................................................... 50
2.2.1. Thc trng gia tăng v
s


l ng trang tri........................................................................................................................ 50
2.2.2. Các ngu-n lc sn xut c a trang tri................................................................... 52
2.2.3. Thc trng v
liên kt sn xut....................................................................................................................... 59
2.2.4. Thc trng th tr !ng tiêu th


sn ph"m c a các trang tri............................................................................................... 60
2.2.5. Kt qu và hi ᄉ u qu sn xut kinh doanh trang tri...................................... 61
2.3. ðÁNH GIÁ TH/C TRNG PHÁT TRIN TRANG TRI CA
HUY(N KRÔNG NĂNG, T1NH ð2K L2K................................................................... 65
2.3.1. Nh ng mt tích cc................................................................................................... 65
2.3.2. Nh ng t-n ti, hn ch................................................................................................ 66
2.3.3. Nguyên nhân c a nh ng hn ch........................................................................ 66


Kt lun chương 2.............................................................................................................................. 69
CHƯƠNG 3. GI"I PHÁP PHÁT TRIN TRANG TRI TRÊN ðA
BÀN HUYN KRÔNG NĂNG, TNH ð
KL
K.............................................................................................................................................................. 70
3.1. CƠ S& ð ᄉ XU5T CÁC GI$I PHÁP PHÁT TRIN TRANG TRI
TRÊN ð3A BÀN HUY(N KRÔNG NĂNG, T1NH ð2K L2K...........................70
3.1.1 Chin l c phát trin kinh t - xã hi c a huy ᄉ n Krông Năng ñn
năm 2020............................................................................................................................................ 70
3.1.2 ðnh h )ng phát trin trang tri trên ña bàn huy ᄉ n Krông Năng
ñn năm 2020..................................................................................................................................... 72
3.2. GI$I PHÁP CH Y'U NH6M ð7Y MNH PHÁT TRIN TRANG
TRI TRÊN ð3A BÀN HUY(N............................................................................................... 76
3.2.1. Gii pháp gia tăng s


l ng trang tri........................................................................................................................ 76
3.2.2. Gii pháp tăng c !ng các ngu-n lc sn xut c a trang tri........................77
3.2.3. Gii pháp tăng c !ng liên kt sn xut kinh doanh..................................... 82
3.2.4. Gii pháp v
m8 rng th tr !ng tiêu th


sn ph"m................................................................................................................................. 83
3.2.5. Gii pháp qun lý nhà n )c v
hoch ñnh chính sách....................................................................................................... 84
Kt lun chương 3.............................................................................................................................. 85
K
T LUN VÀ KI
N NGH................................................................................................................................................. 86
DANH MC TÀI LIU THAM KH"O
QUY
T ðNH GIAO ð
PH LC

TÀI LUN VĂN (B#n sao)


DANH MC CÁC T$ VI
TT
T
BQ

Bình quân

BNN&PTNT

B Nông nghi ᄉ p và Phát trin nông thôn

CP

Chi phí

DTTN

Di ᄉ n tích t nhiên

ðVT

ð n v tính

GTGT

Giá tr gia tăng

HðND

Hi ñ-ng nhân dân

NXB

Nhà xut bn

STT

S

TT
UBND
TCTK
TMCP


th
t
Trang tri
y ban nhân dân
Tng c


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×