Tải bản đầy đủ

IP address (..........)

IP Address

1

thinhtlp@ueh.edu.vn


IP addressing: introduction
223.1.1.1

• IP address: 32-bit identifier

223.1.2.1

for host, router interface
223.1.1.2
• interface: connection
between host/router and
physical link
• router’s typically have
multiple interfaces

• host typically has one or two
interfaces (e.g., wired
Ethernet, wireless 802.11)

• IP addresses associated with
each interface

223.1.1.4

223.1.2.9

223.1.3.27

223.1.1.3

223.1.2.2

223.1.3.1

223.1.3.2

223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223

thinhtlp@ueh.edu.vn

1

1

1


Địa chỉ IP (v4) là gì?
}

Mã định danh duy nhất một máy tính hoặc thiết bị
trong mạng TCP/IP

}Thường dùng 32 bit (4 byte)
}
}

}

VD: 45.225.193.82
Có giá trị từ 0.0.0.0 tới 255.255.255.255

Về mặt lý thuyết, có thể có 232 ≈ 4,3 tỉ địa chỉ phân
biệt
2

thinhtlp@ueh.edu.vn


Dạng thức tổng quát
NETWORK

2

HOST

thinhtlp@ueh.edu.vn


Dạng thức tổng quát

2

thinhtlp@ueh.edu.vn


Network and Host addressing
223.1.1.1
223.1.2.1

223.1.1.4

223.1.1.3

223.1.2.9

223.1.3.27
223.1.2.2

223.1.3.1

2

thinhtlp@ueh.edu.vn

223.1.3.2


Internet addresses

2

thinhtlp@ueh.edu.vn


Lớp địa chỉ
}

Gồm 5 lớp: A, B, C, D, E

thinhtlp@ueh.edu.vn


Netid và hostid
}

Netid: Xác định địa chỉ mạng
}

}

Mỗi netid xác định một khối (block) địa chỉ của lớp

Hostid: Xác định máy tính hoặc thiết bị trong mạng

thinhtlp@ueh.edu.vn


Địa chỉ mạng
}
}

Là địa chỉ đầu tiên trong khối địa chỉ
Xác định không gian địa chỉ của mạng phân biệt với
phần còn lại của Internet
}

Với cách chia địa chỉ theo lớp, địa chỉ mạng được gán
cho tổ chức

}

Cho địa chỉ mạng, có thể xác định được lớp, khối và
khoảng giá trị địa chỉ của khối

}

VD: 132.21.0.0
}
}
}

Lớp: B
Khối: 132.21
Khoảng giá trị: 132.21.0.0 ÷ 132.21.255.255
thinhtlp@ueh.edu.vn


Các khối địa chỉ lớp A

• Địa chỉ đường mạng từ 1.0.0.0 đến 126.0.0.0
• Quy ước lớp A luôn luôn là 0
• Còn 7 bit dùng làm đánh địa chỉ

thinhtlp@ueh.edu.vn


Các khối địa chỉ lớpA

thinhtlp@ueh.edu.vn


Các khối địa chỉ lớp B

• Quy ước lớp B 2 bit đầu tiên là 1 và 0
• Còn 14 bit để đánh địa chỉ đường mạng
• Địa chỉ đường mạng từ 128.0.0.0 đến 191.255.0.0
thinhtlp@ueh.edu.vn


Các khối địa chỉ lớp B

thinhtlp@ueh.edu.vn


Các khối địa chỉ lớp C

• Quy ước lớp C 3 bit đầu tiên là 1 1 và 0
• Còn 21 bit để đánh địa chỉ đường mạng
• Địa chỉ đường mạng từ 192.0.0.0 đến 223.255.255.0
thinhtlp@ueh.edu.vn


Các khối địa chỉ lớp C

thinhtlp@ueh.edu.vn


Xác định lớp theo giá trị thập phân

• 127.0.0.0: Địa chỉ Loopback network

thinhtlp@ueh.edu.vn


Nhận xét
}
}
}
}

Dùng lớp A sẽ lãng phí rất nhiều địa chỉ
Dùng lớp B sẽ lãng phí khá nhiều địa chỉ
Số địa chỉ trong một khối lớp C thường nhỏ hơn nhu
cầu của các tổ chức, doanh nghiệp
Các địa chỉ lớp E dùng cho các mục đích dành riêng,
hầu hết địa chỉ trong khối này bị lãng phí

è Cần cấp phát và sử dụng địa chỉ IP hiệu quả
hơn để tránh lãng phí
thinhtlp@ueh.edu.vn


Public & Private IP address
• Public: có phạm vi ảnh hưởng trên toàn mạng internet
• Private: có phạm vi ảnh hưởng trong mạng nội bộ
• Được quản lý bởi InterNIC và hiện tại là IANA
• Địa chỉ Public phải do ISP cung cấp
• Quy định về địa chỉ Private:
• Class A: 10.0.0.0
• Class B: 172.16.0.0 – 172.31.0.0
• Class C: 192.168.0.0 – 192.168.255.0

thinhtlp@ueh.edu.vn


Chia mạng
(subnetting)

14

thinhtlp@ueh.edu.vn


Khái niệm
• Cơ chế cấp phát và sử dụng không gian địa chỉ IP một
cách hiệu quả hơn so với cách chia lớp
• Vì sao phải chia:
• Giảm kích thước của một mạng (Broadcast Domain) để nâng cao hiệu năng
truyền dữ liệu trên mạng
• Nâng cao bảo mật cho mạng
• Dễ quản lý hơn
• Chia nhỏ về mặt địa lý

thinhtlp@ueh.edu.vn


Chia nhỏ mạng (subnetting)
}

Thực hiện bằng cách mượn thêm bit từ phần host
cho phần network

thinhtlp@ueh.edu.vn


Chia mạng và mặt nạ

thinhtlp@ueh.edu.vn


Mặt nạ (mask)
}
}

Giá trị nhị phân 32 bit
AND với địa chỉ IP sẽ cho địa chỉ khối

thinhtlp@ueh.edu.vn


Mặt nạ mặc định
}
}
}

Lớp A: 255.0.0.0
Lớp B: 255.255.0.0
Lớp C: 255.255.255.0

thinhtlp@ueh.edu.vn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×