Tải bản đầy đủ

giao an sgk tin hoc 6 moi 2018 2019

Giáo án tin học 6

Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU PHÚ
TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG 2

Năm học 2018 - 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC
Chủ đề 1: Thông tin và xử lý thông tin Số tiết: 2.
Tiết PPCT từ 03 đến 04 (thực hiện từ ngày 03/09/2018 đến ngày 08/09/2018)
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: sách giáo khoa, máy chiếu..
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TG
Hoạt động của học sinh
A. Hoạt động khởi động:
HĐ1.

- Tên hoạt động: quan sát các
hình ảnh và điền vào chổ trống.
- Mục đích: gợi ý cho học sinh về
việc sử dụng mạng máy tính
trong công việc.

GV: Nguyễn Thị Trúc Giang

Hoạt động của giáo viên

Trang 1

Nội dung+ Ghi bảng


Giáo án tin học 6

Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung 2

Năm học 2018 - 2019

- Nhiệm vụ: xử lý tình huống - Giao việc: Yêu cầu học sinh quan sát
giáo viên đưa ra.
các hình ảnh và điền vào chỗ trống bên
- Phương thức hoạt động: cá dưới.
nhân.
- Thiết bị, học liệu được sử dụng
(nếu có): sách giáo khoa.
- Sản phẩm học tập (nếu có):.
- Báo cáo: Cách xử lý tình huống.

Dừng xe trước vạch đi bộ

- Tín hiệu
màu đỏ của đèn giao thông cho em biết điều
gì?
Dừng xe trước vạch đi bộ

- Nhiệt độ tại TP. HCM được ghi nhận là
25oC. Hãy cho biết dự báo nhiệt độ của


Nhiệt độ ngày tiếp theo là từ là ngày tiếp theo là bao nhiêu?
27oC - 35oC

- Thông tin.

B. Hoạt động khám phá:
HĐ1.
- Tên hoạt động: Thông tin là gì?
- Mục đích: Biết khái niệm thông
tin.
- Nhiệm vụ: đọc sách giáo khoa
trả lời câu hỏi của giáo viên đưa
ra.
- Phương thức hoạt động: nhóm.
Lớp chia làm 8 nhóm.
- Thiết bị, học liệu được sử dụng
(nếu có): sách giáo khoa.
- Sản phẩm học tập (nếu có):.
Thông tin là tất cả những gì
đem lại sự hiểu biết về thế giới
xung quanh (sự vật, sự kiện...) và
về chính con người. Thông tin
mạng lại sự hiểu biết cho con
GV: Nguyễn Thị Trúc Giang

- Những gì em ghi nhận được gọi là gì?
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Gợi ý cho học sinh
trả lời.
- Phương án đánh giá: nhận xét câu trả
lời của học sinh.
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải
pháp: Học sinh không trả lời được. Giáo
viên gợi ý và đưa ra hướng giải quyết.

- Giao việc: đặt câu hỏi cho các nhóm.

1. Em hãy nêu khái niệm về thông tin?
2. Em hãy xem các ví dụ về thông tin
dưới đây và cho biết giách quan nào của
con người có thể tiếp nhận thông tin đó
bằng cách nối hình của giác quan tương
ứng với bảng ghim.
Trang 2

1. Thông tin là gì?
Thông tin là tất cả những gì đem
lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh
(sự vật, sự kiện...) và về chính con
người. Thông tin mạng lại sự hiểu biết
cho con người.
Ví dụ:
- Tin tức thời sự trong nước và thế giới
thông qua báo chí, phát thanh truyền
hình.
- Tín hiệu đèn xanh đèn đỏ của đèn
giao thông…
- Mùi thơm của trái mít cho ta biết


Giáo án tin học 6

Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung 2

người.

được mít đã chín.

- Báo cáo: Các nhóm ghi nhận 3. Em hãy ghi 3 ví dụ khác về thông tin
kết quả vào tập kiến thức khái mà em biết vào bảng ghim và nối với
niệm thông tin.
hình giác quan tiếp nhận tương ứng.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: các em có thể quan
sát hình và liệt kê các thiết bị có trong
hình.
- Phương án đánh giá: nhận xét câu trả
lời của học sinh
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải
pháp: học sinh không biết các thiết bị
trên
HĐ2.
- Tên hoạt động: Thông tin có
những dạng nào?
- Mục đích: + Nhận diện và phân
biệt các dạng thông tin cơ bản:
văn bản, hình ảnh, âm thanh.
- Nhiệm vụ: Các nhóm hoàn - Giao việc: Các nhóm hãy hoàn thành
thành câu hỏi giáo viên đưa ra.
những câu hỏi bài tập sau.
- Phương thức hoạt động: Hoạt
động học nhóm.
- Thiết bị, học liệu được sử dụng
(nếu có): sách giáo khoa.
- Sản phẩm học tập (nếu có):.trả
lời câu hỏi vào tập.
- Văn bản, hình ảnh, âm thanh.
1. Thông tin có những dạng cơ bản nào?
- Dạng văn bản: Chữ số, kí hiệu 2. Em hãy cho ví dụ thông tin về dạng
trong sách, chữ viết trong vỡ ghi. văn bản?
- Dạng hình ảnh: hình vẽ minh 3. Em hãy cho ví dụ về thông tin dạng
họa trong sách.
hình ảnh?
- Dạng âm thanh: tiếng còi ô tô, 4. Em hãy cho ví dụ về thông tin dạng
tiếng cô giáo giảng bài, …
âm thanh?
5.Em hãy xác định dạng thông tin (văn
bản, hình ảnh, âm thanh) cho đúng bằng
cách đánh dấu ô tròn màu sắc tương
- Báo cáo: Các nhóm báo cáo ứng.
tình hình hoàn thành các câu hỏi
của giáo viên đặt ra, các nhóm
ghi đáp án vào bảng học tập của
từng nhóm, học sinh ghi nhận kết
quả do lớp thống nhất vào sách
- Hướng dẫn, hỗ trợ: hỗ trợ nhóm hoạt
giáo khoa.
GV: Nguyễn Thị Trúc Giang

Năm học 2018 - 2019

Trang 3

2. Phân loại mạng máy tính.
Có 3 dạng thông tin cơ bản:
- Dạng văn bản: Chữ số, kí hiệu trong
sách, chữ viết trong vỡ ghi, …
- Dạng hình ảnh: hình vẽ minh họa
trong sách, hình ảnh chút chuột Mickey
trong phim, ảnh chụp chung với người
bạn.
- Dạng âm thanh: tiếng chim hót, tiếng
còi ô tô, tiếng cô giáo giảng bài, …


Giáo án tin học 6

Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung 2

Năm học 2018 - 2019

động.
- Phương án đánh giá: Mỗi nhóm hoàn
thành các câu hỏi, trả lời đúng nhóm
được 2 đ/ 1 câu, nhóm nào trả lời nhanh
được cộng thêm 1 đ.
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải
pháp:
HĐ3.
- Tên hoạt động: Tìm hiểu sơ đồ
xử lí thông tin.
- Mục đích: Biết và cho ví dụ các
bước trong quá trình xử lý thông
tin của con người.
- Nhiệm vụ: Cá nhân trả lời câu
hỏi giáo viên đưa ra.
- Phương thức hoạt động: Hoạt
động học nhóm.
- Thiết bị, học liệu được sử dụng
(nếu có): sách giáo khoa.
- Sản phẩm học tập (nếu có):.trả
lời câu hỏi vào tập.
- Tiếp nhận thông tin  Xử lí,
lưu trữ thông tin  Truyền, trao
đổi thông tin.

- Giao việc: Các nhóm hãy hoàn thành 3. Tìm hiểu sơ đồ xử lí thông tin.
những câu hỏi bài tập sau.

1. Em hãy cho biết các bước xử lý thông
tin?
2. Em hãy cho biết sơ đồ xử lí thông tin
trên máy tính được biểu diễn như thế
nào?
3. Em hãy quan sát những ví dụ minh
họa sơ đồ xử lí thông tin dưới đây và tìm
thêm một ví dụ mới và điền vào sơ đồ
bên dưới.

- Báo cáo: ghi nhận kết quả các
câu hỏi.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: hỗ trợ, gợi ý học
sinh trả lời.
- -Phương án đánh giá: nhận xét câu trả
lời của học sinh
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải
pháp: học sinh không trả lời được, gợi ý
cho học sinh trả lời câu hỏi.
HĐ4.
- Tên hoạt động: Máy tính –
GV: Nguyễn Thị Trúc Giang

Trang 4


Giáo án tin học 6

Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung 2

Công cụ hỗ trợ con người xử lý
thông tin.
- Mục đích: Biết được máy tính
là công cụ hỗ trợ con người để xử
lí thông tin và cho ví dụ các
trường hợp mà máy tính hỗ trợ.
- Nhiệm vụ: Cá nhân hoàn thành
câu hỏi của giáo viện
- Phương thức hoạt động: Hoạt
động cá nhân.
- Thiết bị, học liệu được sử dụng
(nếu có): sách giáo khoa.
- Hoạt động xử lí thông tin của
con người được tiến hành nhờ
giác quan và bộ não.
- Giác quan: tiếp nhận thông tin.

Năm học 2018 - 2019

- Giao việc: Các nhóm hãy hoàn thành 4. Máy tính – Công cụ hỗ trợ con
những câu hỏi sau:
người xử lý thông tin.
- Hoạt động xử lí thông tin của con
người được tiến hành nhờ giác quan và
bộ não. Giác quan: tiếp nhận thông tin,
bộ não: Xử lý thông tin.
1. Hoạt động xử lý thông tin của con - Con người phát minh ra các công cụ,
người được tiến hành nhờ vào gì?
phương tiện để vượt qua những giới
hạn của bộ não và các giác quan.
2. Giác quan đóng vai trò là gì trong quá
trình xử lý thông tin?
- Bộ não: Xử lý thông tin.
3. Bộ não đóng vai trò là gì trong quá
trình xử lý thông tin?
- Có giới hạn.
4. Khả năng của các giác quan và bộ não
của con người có giới hạn không?
- Con người nghiên cứu và phát 5. Theo em con người làm điều gì để
minh ra các công cụ, phương tiện để vượt qua những giới hạn nhất định của
vượt qua những giới hạn.
các giác quan và bộ não?
Tên: Kính 6. Em hãy điền vào chỗ trông tên của các
hiển vi
công cụ dưới đây cho phù hợp:
Nghiên.
Tên: Kính hiển vi
Nghiên cứu sinh
vật rất nhỏ.
Tên: Kính
viễn vọng

Tên: Máy
tính

- Thực hiện các hoạt động thông
tin một cách tự động.
- Sản phẩm học tập (nếu có): trả
lời câu hỏi vào tập.
- Báo cáo: ghi nhận kết quả các
câu hỏi.

GV: Nguyễn Thị Trúc Giang

Tên:……………
Quan sát các vì
sao.
Tên: ……………
Soạn thảo văn bả
6. Sự ra đời của nghành tin học giúp xã
hội loài người như thế nào?
- Hướng dẫn, hỗ trợ: hỗ trợ nhóm hoạt
động.
- Phương án đánh giá: nhận xét câu trả
lời của học sinh
Trang 5


Giáo án tin học 6

Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung 2

Năm học 2018 - 2019

- Dự kiến tình huống xảy ra và giải
pháp: học sinh không trả lời được, gợi ý
cho học sinh trả lời câu hỏi.
HĐ5.
- Tên hoạt động: Thông tin được
biểu diễn trên máy tính như thế
nào?
- Mục đích: Biết thông tin được
biểu diễn trên máy tính như thế
nào.
- Nhiệm vụ: học sinh hoàn thành - Giao việc: Học sinh trả lời câu hỏi
câu hỏi giáo viên đặt ra.
- Phương thức hoạt động: cá nhân
- Thiết bị, học liệu được sử dụng
(nếu có): sách giáo khoa.
- Sản phẩm học tập (nếu có):.trả
lời câu hỏi vào tập.
1. Thông tin chưa xử lí trong cuộc sống
+ Văn bản, âm thanh, hình ảnh.
con người gồm những dạng nào?
2. Máy tính có thể xử lí thông tin dưới
+ Dãy bít gồm kí hiệu 0 và 1.
dạng nào?
+ Văn bản, hình ảnh, âm thanh.
3. Để con người có thể hiểu được, thông
tin đã xử lí cần được biến đổi từ dãy bít
thành những dạng thông tin nào?
+ Quá trình mã hóa.
4. Quá trình biến đổi thông tin thành dãy
bit được gọi là quá trình gì?
+ Quá trình biến đỗi dãy bit 5. Quá trình giải mã là gì?
thành một trong những dạng
quen thuộc với con người gọi là - Hướng dẫn, hỗ trợ: hỗ trợ học sinh xây
quá trình giãi mã.
dựng bài học.
- Phương án đánh giá: nhận xét câu trả
- Báo cáo: Các nhóm báo cáo lời của học sinh
tình hình hoàn thành các câu hỏi - Dự kiến tình huống xảy ra và giải
của giáo viên đặt ra, các nhóm pháp: học sinh không trả lời được, gợi ý
ghi đáp án vào bảng học tập của cho học sinh trả lời câu hỏi.
từng nhóm, học sinh ghi nhận kết
quả do lớp thống nhất vào sách
giáo khoa.
C. Hoạt động trải nghiệm:
HĐ1.
- Tên hoạt động: Thông tin quanh
em.
- Mục đích: Biết được các ví dụ
về các dạng thông tin văn bản,
hình ảnh, âm thanh.
- Nhiệm vụ: đọc sách giáo khoa - Giao việc: đặt câu hỏi cho học sinh trả
trả lời câu hỏi của giáo viên.
lời, tự học sinh giải quyết vấn đề được
- Phương thức hoạt động: cá đặt ra.
GV: Nguyễn Thị Trúc Giang

Trang 6

5. Thông tin được biểu diễn trên máy
tính như thế nào?
- Để máy tính có thể xử lí thông tin,
thông tin cần được biểu diễn dưới dạng
phù hợp là dãy bít. (còn gọi là dãy nhị
phân gồm 2 kí hiệu 0 và 1)
- Để con người có thể hiểu được, thông
tin đã được xử lí cần được biến đổi từ
dãy bít thành một trong những dạng
quen thuộc của con người như âm
thanh, văn bản, hình ảnh.

1. Thông tin quanh em.


Giáo án tin học 6

nhân.
- Thiết bị, học liệu được sử dụng
(nếu có): sách giáo khoa
- Sản phẩm học tập (nếu có):

Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung 2

Năm học 2018 - 2019

Hãy quan sát môi trường sống ở nhà và
ở trường em. Ghi nhận các tình huống
em thường gặp và xác định các dạng
thông tin mà em thu nhận được trong
tình huống trên. Chia sẽ kết quả của em
với các bạn cùng bàn.

- Báo cáo: ghi vào tập các kiến
thức lợi ích của mạng máy tính.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý khi học sinh
trả lời sai.
- Phương án đánh giá: nhận xét câu trả
lời của học sinh.
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải
pháp: học sinh trả lời sai, gọi học sinh
khác hỗ trợ bạn trả lời câu hỏi.
HĐ2.
- Tên hoạt động: Máy tính hỗ trợ
con người như thế nào?
- Mục đích: biết được công dụng
của máy tính đối với con người.
- Nhiệm vụ: học sinh hoạt động
cá nhân, nhóm trưởng quản lý
công việc của từng thành viên
phải hoàn thành.
- Phương thức hoạt động: Cá
nhân học sinh dựa vào phòng
máy tin học của trường và liệt kê
ra các thông tin trong bảng.
- Thiết bị, học liệu được sử dụng
(nếu có): sách giáo khoa
- Sản phẩm học tập (nếu có):.học
sinh hoàn thành bảng dữ liệu.

- Giao việc:
Trong các tình huống ở hoạt động 1, tình
huống nào con người có sử dụng công
cụ máy tính để hỗ trợ? Máy tính hỗ trợ
như thế nào trong quá trình xử lí thông
tin (lưu trữ, tính toán, …) trả lời câu hỏi
bằng cách hoàn thành các ô trống của
bảng bên dưới.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý khi học sinh
trả lời sai.
- Phương án đánh giá: nhận xét câu trả
lời của học sinh.
- Báo cáo: .................................... - Dự kiến tình huống xảy ra và giải
pháp: học sinh trả lời sai, gọi học sinh
khác hỗ trợ bạn trả lời câu hỏi.
D. Hoạt động ghi nhớ:
GV: Nguyễn Thị Trúc Giang

Trang 7

2. Máy tính hỗ trợ con người như thế
nào?
Trong các tình huống ở hoạt động 1,
tình huống nào con người có sử dụng
công cụ máy tính để hỗ trợ? Máy tính
hỗ trợ như thế nào trong quá trình xử lí
thông tin (lưu trữ, tính toán, …)


Giáo án tin học 6

- Tên hoạt động: ghi nhớ.
- Mục đích: giúp học sinh nắm
được trọng tâm của bài
- Nhiệm vụ: Hoàn thành các câu
hỏi của giáo viên đặt ra.
- Phương thức hoạt động: cá
nhân.
- Thiết bị, học liệu được sử dụng
(nếu có): sách giáo khoa.
- Sản phẩm học tập (nếu có):.
- Báo cáo: ....................................

E. Hoạt động đọc thêm:
- Tên hoạt động: bài đọc thêm –
tại sạo máy tính lại sử dụng hệ
nhị phân.
- Mục đích: học sinh hiểu hơn về
ngôn ngữ máy tính có thể hiểu
được là các dãy nhị phân.
- Nhiệm vụ: bài đọc thêm – tại
sạo máy tính lại sử dụng hệ nhị
phân.
- Phương thức hoạt động: cá
nhân.
- Thiết bị, học liệu được sử dụng
(nếu có): sách giáo khoa.

Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung 2

- Giao việc: đặt câu hỏi cho học sinh trả
lời.
Em hãy cho biết trọng tâm bài học cần
ghi nhớ hôm nay là gì?
- Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý khi học sinh
trả lời sai.
- Phương án đánh giá: nhận xét câu trả
lời của học sinh.
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải
pháp: học sinh trả lời sai, gọi học sinh
khác hỗ trợ bạn trả lời câu hỏi.

Năm học 2018 - 2019

Ghi nhớ.
- Thông tin và hoạt động xử lí thông
tin.
- Ba dạng thông tin cơ bản: văn bản,
hình ảnh, âm thanh.
- Dãy bít (được gọi dãy nhị phân) Gồm
2 kí hiệu 0 và 1.

- Giao việc: đọc bài đọc thêm ở nhà.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: ................
- Phương án đánh giá: .............
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải
pháp: .......................................

5. Rút kinh nghiệm:
Ưu điểm: .............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Hạn chế: ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Hướng khắc phục: ...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Ngày 01 tháng 09 năm 2018
Duyệt của BGH nhà trường
P.Tổ trưởng chuyên môn
Người soạn
Lư Diệp Phương Tùng

GV: Nguyễn Thị Trúc Giang

Trang 8

Nguyễn Thị Trúc GiangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×