Tải bản đầy đủ

Tài liệu thi công chức chuyên ngành lao động năm 2019

PHI) LVC
DANH MIX TAI LItU ON THI
N NGHIEP VI) CHUYEN NGANH: MA NH6M LB
Kt THI TUYEN C6NG CHtt HANH CHiNH NAM 2019
n hanh kern theo Quirk dinh sa 358/QD-HDTT
g 5 nom 2019 cfra Chu tich Hai clang thi tuyon c6ng chirc)
1.BO luat Lao Ong s6 10/2012/QH13:
-TüDiêu 15 dan Dieu 52.
-TirDiu90dnDi&u 103.
2. Luat Bao him xã hi se 58/2014/QH13: Chuang III
3. Luat Binh clang gieri cUa Queic hei khoa XI, 1(51 h9p thir 10 s6
73/2006/QH11 ngay 29/11/2006, gem:
- Chmmg I: Nheng quy dinh chung;
- Chuang II: Binh ding gied trong cac linh vgc deri sang xã hei vã gia
dinh;
- Chuorng III: Cac bin phap bao dam binh dang
4. Luat Giao duc nghe nghiep se 74/2014/QH13 ngay 27/11/2014:
- Chuang I: Dieu 5.
- Chuang II: Diu 10 den 14, Dieu 19 den 22, Di'eu 31, Dieu 62.
5. Luat Phông, cheng ma tit)/ nam 2000 (pia clai, ba sung ;lam 2008).
6. Luat XC 1 vi pham hanh chinh se 15/2012/QH ngay 20/6/2012.

7. Phap lenh uu dai ngueri c6 ding voi each mpg:
- Chuang 1. Nhang quy dinh chung: Tit Diu 1 den Dieu 8.
- Chuang 2. Dieu kin, tieu chuan vã cac che de uu dai: Diu 9, 10, 11,
16, 19, 23, 26, 28, 30, 32.
8. Nghi dinh s6 31/2013/ND-CP ngay 09 thang 4 nam 2013 La Chinh pha
quy dinh chi tiet, huong dan thi hanh Phap lenh uu dai nguesi có ding veri each mang:
- Chuong 1: Nhemg quy dlnh chung: Dieu 2, 3, 4
- Chucmg 2. Dieu kien xac nhan va che d uu dai di mei nguai c6 ding vai cach
mang \fa than nhan: Dieu 5, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 36,
38, 39, 42, 45, 47, 50, 52.
9. Nghi dinh se 136/2013/ND-CP ngay 21/10/2013 La Chinh pith quy
dinh chinh sach try giap xã hi crei vai del tugng bao try xa hi.
10. Thong tu lien tich se 29/2014/TT-BLDTBXH-BIC ngay 24/01/2014
cau Be Lao Ong - Thuang binh va Xã hi - BO Tai chinh huarng clan that hien
met se dieu cUa Nghi dinh 136/2013/2013/ND-CP ngay 21/10/2013 ctia ChInh
icl,
phã quy dinh chinh sach try giap xã hi dei vOi dei tugng bao try xã NilTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×