Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NLCB của CNMLN HP2

1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
CHUYÊN NGÀNH: KIỂM TOÁN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Học
phần 2) (Basic principles of Marxism-Leninism ( module 2))
2. Mã học phần :
3. Số tín chỉ : 3 tín chỉ.
4. Trình độ: sinh viên năm thứ nhất
5. Phân bổ thời gian:
+Lên lớp: 44 tiết
+Thực tập: 0tiết

+Tự học, tự nghiên cứu: 1tiết
6. Điều kiện tiên quyết:

Học xong Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
học phần 1: Thế giới quan và phương pháp luận Triết học của chủ
nghĩa Mác-Lênin
7. Mục tiêu:
1)
Hiểu biết về học thuyết kinh tế của chủ nghĩa MácLênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
2)
Hỉểu biết kinh tế hàng hóa;kinh tế thị trường
3)
Hỉểu biết về sản xuất giá trị thặng dư- quy luât kinh
tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản;về tiền công , tích lũy tư bản chủ nghĩa.
4)
Hỉểu biết về sự vận động cùa tư bản.
5)
Hỉểu biết về các hình thái tư bản và hình thức biểu
hiện của giá trị thặng dư
6)
Hỉểu biết về học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tư
bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
7)
Hiểu biết học thuyết Mác-Lênin về chủ nghĩa xã
hội; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội
chủ nghĩa.
8)
Hỉểu biết về những vấn đề chính trị-xã hội có tính
quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.
9)
Hỉểu biết về chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển
vọng
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Phần 1: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa:
Chương IV: Học thuyết giá trị.
Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư.2

Chương VI: Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

Phần 2: Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã
hội:
Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách
mạng xã hội chủ nghĩa.
Chương VIII: Những vấn đề chính trị-xã hội có tính quy luật
trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Dự lớp

Thảo luận tại lớp.
 Làm bài tập tại lớp. ở nhà.

Thuyết trình theo nhóm.
10. Tài liệu học tập

Tài liệu bắt buộc
1) Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-lênin của bộ
giáo dục và đào tạo.

Tài liệu tham khảo:
2) Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin; Hội đồng Trung ương chỉ đạo
biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tương
Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, HN 2006.
3) giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học; Hội đồng Trung ương chỉ đạo
biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tương
Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, HN 2006.
4) Tài liệu hướng dẫn ôn tập Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin-Học phần 2; Bộ môn Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác –
Lênin, trường Đại học kinh tế TPHCM.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:


Đánh giá quá trình:

50%

- Dự lớp:
- Thảo luận, Thuyết trình:
- Thi giữa học phần:


Ngày
(số tiết)

Thi kết thúc học phần:
50%
- Hình thức Tự luận, được tham khảo tài liệu, 75 phút làm bài

12. Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ)
13. Nội dung chi tiết học phần:
Nội dung giảng dạy
(Tên chương, phần, phương pháp
giảng dạy)

Tài liệu đọc
( chương, phần)

Chuẩn bị
sinh viên
(bài tập,

Đáp
ứng
yêu


3

thuyết trình,
giải quyết
tình huống)

Buổi 1
(4 tiết)

Buổi 2
(4 tiết)

Chương IV: Học thuyết giá trị
I. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu
thế sản xuất hàng hóa: (GV giới thiệu
: 0,5 tiết)
1. Điều kiện ra đời và tồn tại của
sản xuất hàng hóa:
2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất
hàng hóa
II. Hàng hóa: (GV giảng: 3 tiết)
1. Hàng hóa và hai thuộc tính của
hàng hóa
2. Tính hai mặt của lao động sản
xuất hàng hóa
3. Lượng giá trị hàng hóa và các
nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá
trị hàng hóa
III. Tiền tệ: (GV giới thiệu: 0,5 tiết)
1. Lịch sử ra đời và bản chất của
tiền tệ
2. Các chức năng của tiền tệ
IV. Qui luật giá trị (GV giảng: 1 tiết)
1. Nội dung của qui luật giá trị
2. Tác động của qui luật giá trị
Chương V: Học thuyết giá trị thặng

I. Sự chuyển hóa của tiền thành tư
bản
1. Công thức chung của tư bản (GV
giới thiệu )
2. Mâu thuẩn của công thức chung
của tư bản
(GV giới thiệu)
3. Hàng hóa sức lao động (GV
giảng 1 tiết)
II. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng
dư trong xã hội tư bản
1. Sự thống nhất giữa quá trình sản
xuất ra giá trị sử dụng và quá
trình sản xuất ra giá trị thặng dư
(GV giới thiệu )
2. Bản chất của tư bản. Sự phân chia
tư bản thành tư bản bất biến và tư
bản khả biến (GV giới thiệu )

cầu

GT Những
NLCB của CN
Mác – Lênin,
Bộ GD-ĐT, Nxb
CTQG HN
2009, Tr 191225

- SV chuẩn bị
phần III
chương IV để
thảo luận vào
buổi thứ 2

1,2

GT Những NLCB
của CN Mác –
Lênin, Bộ GD-ĐT,
Nxb CTQG HN
2009, Tr, 226 - 315

- SV thảo
luận trên lớp
phần III
chương IV
(1tiết)

1,2,3

- SV chuẩn bị
phần II chương
V để thảo luận,
trao đổi vào
buổi thứ 3


4

3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối
lượng giá trị thặng dư. (GV giới
thiệu )
4. Hai phương pháp sản xuất giá trị
thặng dư và giá trị thặng dư siêu
ngạch (GV giảng 1 tiết)
THẢO LUẬN 1 TIẾT

Buổi 3
(4tiết:)

Buổi 4
(5 tiết)

5. Sản xuất giá trị thặng dư – qui
luật kinh tế tuyệt đối của CNTB
(GV giới thiệu )
III. Tiền công trong CNTB
1. Bản chất kinh tế của tiền công
( GV giảng 1,5 tiết )
2. Hai hình thức cơ bản của tiền
công trong CNTB (GV giới
thiệu )
3. Tiền công danh nghĩa và tiền
công thực tế (GV giới thiệu )
IV. Sự chuyển hóa của giá trị thặng
dư thành tư bản- tích lũy tư bản
1. Thực chất và động cơ của tích lũy tư
bản (GV giảng 1,5t)
2. Tích tụ tư bản và tập trung tư bản
(GV giới thiệu )
3. Cấu tạo hữu cơ của tư bản. (GV
giới thiệu)
THẢO LUẬN 1 TIẾT
V. Quá trình lưu thông của tư bản và
giá trị thặng dư
1. Tuần hoàn và chu chuyển của tư
bản (GV giảng 1 tiết)
2. Tái sản xuất và lưu thông của TB
XH(GV giới thiệu)
3. Khủng hoảng kinh tế trong
CNTB (GV giới thiệu)
VI. Các hình thái tư bản và các hình
thức biểu hiện giá trị thặng dư ( GV
giảng 2 tiết)
1. Chi phí sản xuất TBCN, lợi
nhuận và tỷ suất lợi nhuận
2. Lợi nhuận bình quân và giá cả
sản xuất
3. Sự chuyển hóa của giá trị hàng
hóa thành giá cả SX
THẢO LUẬN 1 TIẾT

- SV thảo
luận trên lớp
phần II
chương V (1
tiết)

1,2,3

- SV chuẩn bị
phần IV
chương V để
thảo luận,
trao đổi vào
buổi thứ 4

- SV trao
đổi,thảo luận
trên lớp phần
IV chương V
(1 tiết)
- SV chuẩn bị
phần V
chương Vđể
thảo luận,
trao đổi vào
buổi thứ 5

1,3,4

1,3,5


5

Buổi 5
(4 tiết)

Buổi 6
(4 tiết)

4. Sự phân chia giá trị thặng dư giữa
các giai cấp bóc lột trong CNTB
a. Tư bản thương nghiệp và lợi
nhuận thương nghiệp (GV
giảng 1 tiết)
b. Tư bản cho vay và lợi tức cho
vay (GV giảng 1 tiết)
c. Quan hệ tín dụng TBCN, ngân
hàng và lợi nhuận ngân hàng
(GV giới thiệu)
d. Công ty cổ phần, tư bản giả và
thị trường chứng khoán (GV
giới thiệu)
e. Quan hệ sản xuất TBCN trong
nông nghiệp và địa tô TBCN.
(GV giảng 1 tiết)
THẢO LUẬN 1 TIẾT
Chương VI: Hoc thuyết kinh tế về
CNTB độc quyền và CNTB độc
quyền nhà nước
I. Chủ nghĩa tư bản độc quyền
1. Nguyên nhân chuyển biến của
CNTB từ cạnh tranh tự do sang
độc quyền (GV giảng 0,5 tiết )
2. Những đặc điểm kinh tế cơ bản
của CNTB độc quyền (GV giảng
1 tiết)
3. Sự hoạt động của qui luật giá trị
và qui luật giá trị thặng dư trong
giai đoạn CNTB độc quyền (GV
giới thiệu)
II. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà
nước
1. Nguyên nhân hình thành và bản
chất của CNTB độc quyền nhà
nước (GV giảng 0,5 tiết)
2. Biểu hiện chủ yếu của CNTB độc
quyền nhà nước (GV giới thiệu)
III. Những nét mới trong sự phát triển
của CNTB hiện đại (GV giới thiệu: 1
tiết)
1. Sự phát triển nhảy vọt về lực lượng
sản xuất
2. Nền kinh tế đang có xu hướng
chuyển từ kinh tế công nghiệp
sang kinh tế tri thức
3. Sự điều chỉnh về quan sản xuất

- SV trao đổi,
thảo luận trên
lớp phần V
chương V (1
tiết)

1,2,3,4,5

- SV chuẩn bị
phần
III
chương VI để
thảo
luận,
thuyết trình
vào buổi thứ
6
1,3,5,6

GT Những
NLCB của CN
Mác – Lênin,
Bộ GD-ĐT, Nxb
CTQG HN
2009, Tr, 316357

- SV trao đổi,
thảo luận trên
lớp phần III
chương VI (1
tiết)


6

Buổi 7
(4 tiết)

và quan hệ giai cấp
4. Thể chế quản lý kinh doanh trong
nội doanh nghiệp có những biến
đổi lớn
5. Điều tiết vĩ mô của nhà nước
ngày càng được tăng cường
6. Các công ty xuyên quốc gia có
vai trò ngày càng quan trọng
trong hệ thống kinh tế TBCN, là
lực lượng chủ yếu thúc đẩy toàn
cầu hóa kinh tế.
7. Điều tiết và phối hợp quốc tế
được tăng cường
THẢO LUẬN 1 TIẾT
IV. Vai trò hạn chế và xu hướng vận
động của CNTB
(GV giới thiệu )
1. Vai trò của CNTB đối với sự phát
triển của nền sản xuất xã hội
2. Hạn chế của CNTB
3. Xu hướng vận động của CNTB
Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của
Giai cấp công nhân và cách mạng
XHCN
I.Sứ mệnh lịch sử của Giai cấp công
nhân (GV giảng 3t)
1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân.
2. Những điều kiện khách quan quy
định sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân
3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong
quá trình thực hiện sứ mệnh lịch
sử của Giai cấp công nhân

SV trao
đổi,thảo luận
trên lớp phần
IV chương VI
(1tiết)
GT Những
NLCB của CN
Mác – Lênin,
Bộ GD-ĐT, Nxb
CTQG HN
2009, Tr, 361357

3,6,7

- SV chuẩn bị
phần I và II ,
III chương
VIIIđể thảo
luận, vào
buổi thứ 8

THẢO LUẬN 1 TIẾT
Buổi 8
(4 tiết)

II. Cách mạng xã hội chủ nghĩa (GV
giới thiệu& thảo luận 1,5t)
1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và
nguyên nhân của nó.
2. Mục tiêu, động lực và nội dung
của cách mạng xã hội chủ nghĩa
3. Liên minh giữa giai cấp công
nhân với giai cấp nông dân và các
tầng lớp lao động khác trong cách
mạng XHCN.

3,6,7


7

Buổi 9
(4 tiết)

Buổi
10
(4
tiết)

Buổi
11
(4
tiết)

III. Hình thái kinh tế -xã hội CSCN.
1. Xu hướng tất yếu của sự xuất
hiện hình thái kinh tế- xã hội
CSCN (giới thiêu 0,5 t)
THẢO LUẬN 2 TIẾT
2. Các giai đoạn phát triển của hình
thái KT-XH CSCN. (giảng 1 t)
Chương VIII: Những vấn đề chính
trị - xã hội có tính quy luật trong
tiến trình cách mạng XHCN
I. Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà
nước XHCN (GV giới thiệu& thảo luận
1,5 t)

3,6,8
- SV thảo
luận, thuyết
trình trên lớp
phần I và II
chương VIII
(1 tiết)

1. Xây dựng nền dân chủ XHCN
2. Xây dựng Nhà nước XHCN
II. Xây dựng nền văn hóa XHCN . (GV
giới thiệu& thảo luận 1,5 t)
1. Khái niệm nền văn hóa XHCN
2. Tính tất yếu của việc xây dựng nền
văn hóa XHCN
3. Nội dung và phương thức xây dựng
nền văn hóa XHCN
III. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn
giáo ( GV giảng 3 tiết)
1.Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc
cơ bản của chủ nghĩa Mác- lê nin
trong việc giải quyết vấn đề dân tộc.
2. Tôn giáo và những nguyên tắc cơ
bản của chủ nghĩa Mác- lê nin
trong việc giải quyết vấn đề tôn
giáo.
THẢO LUẬN 1 TIẾT
Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực
và triển vọng
I. Chủ nghĩa xã hội hiện thực (GV giới
thiệu& thảo luận 1,5 t)
1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô
hình CNXH hiện thực đầu tiên trên
thế giới
2. Sự ra đời của hệ thống XHCN và
những thành tựu của nó
II. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình
chủ nghĩa xã hội
Xô Viết và nguyên nhân của nó. (GV
giảng 1 tiết)

GT Những
NLCB của CN
Mác – Lênin,
Bộ GD-ĐT, Nxb
CTQG HN
2009, Tr, 467491

- SV chuẩn bị
phần I và III
chương IX để
thảo luận,
vào buổi thứ
11

7,8

- SV thảo
luận trên lớp
phần I và III
chương IX
(1,5 tiết)

7,8,9


8

1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô
hình CNXH Xô Viết
2. Nguyên nhân dẫn đến sự khủng
hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH
Xô Viết
III. Triển vọng của CNXH (GV giới
thiệu)
1. CNTB – Không phải là tương lai của
xã hội loài người
2. CNXH – là tương lai của xã hội loài
người.
THẢO LUÂN&TỔNG KẾT 1,5TIẾT
Buổi
12
(1
tiết)
Tổng
cộng
45tiết

Tự học, ôn tập

Tp.HCM,ngày 17 tháng 04 năm 2012
PHÊ DUYỆT CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN

NGƯỜI BIÊN SOẠN

Nguyễn thị Diệu PhươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×