Tải bản đầy đủ

5Bao ve chong cham dat1

Chương 5

BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN
CHỐNG CHẠM ĐẤT


1. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG


Bảo vệ thứ tự không có thể bảo vệ theo:
- 51N_Bảo vệ quá dòng cực đại chống chạm đất.
- 50N_Bảo vệ cắt nhanh chống chạm đất
- 21N_ Bảo vệ khoảng cách chống chạm đất
- 87N_ Bảo vệ so lệch chống chạm đất
- 67N_Bảo vệ có hướng chống chạm đất.
- 59N_Quả vệ quá áp chống chạm đất.


1. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG

Role quá dòng

Bộ lọc dòng thứ tự không

Role quá áp
Bộ lọc áp thứ tự không


2. Bộ lọc thứ tự không

Dòng qua rơle:

Với
Sơ đồ nối rơle vào bộ lọc
dòng thứ tự không gồm 3BI

*

IA
Ia 
nI
*

nI là tỷ số biến dòng


2. Bộ lọc thứ tự không

Sơ đồ nối rơle vào bộ lọc
dòng thứ tự không gồm 1BI


3. Dòng khởi động của bảo vệ dòng cực
đại TTK:
Dòng cực đại thứ tự không được chọn từ điều kiện
bảo đảm tác động chắc chắn khi chạm đất ở cuối đoạn
kết tiếp và tránh dòng không cân bằng
Dòng khởi động được chọn theo 2 điều kiền
Điều kiện thứ nhất Ikđ < 3.I0Nmin
Điều kiện thứ hai Ikđ > Ikcbmax
Dòng khởi động bảo vệ dòng cực đại TTK được
chọn như bảo vệ dòng điện cực đại thông thường


Ikđ = kat.Ikcbmax
3. Dòng khởi động của bảo vệ dòng cực
đại TTK:
Trong đó: kat = 1,2 – 1,5
Ikcb = kđn.fi.IN(3)
kđn hệ số đồng nhất BI.
fi sai số biến dòng
IN(3) Dòng ngắn mạch 3 pha
Theo kinh nghiệm vận hành:
Nếu bảo vệ thứ tự không là bảo vệ dự trữ t0 > tbvc thì
chọn lớn hơn Ikcb trong chế độ làm việc bình thường, và
chọn Ikđ = 10 đến 20% dòng định mức máy biến dòng


3. Dòng khởi động của bảo vệ dòng cực
đại TTK:
Nếu bảo vệ thứ tự không là bảo vệ cắt nhanh thì
chọn Ikđ lớn hơn Ikcbmax (ở chế độ dòng ngắn mạch cực
đại) và chọn Ikđ = 40 đến 80% dòng định mức máy biến
dòng
Kiểm tra độ nhạy

3.I 0 min
k nh 
1,5
I kđ


4. Bảo vệ dòng điện cực đại TTK có
hướng
Tương tự như bảo vệ quá dòng có hướng, tuy
nhiên bảo vệ ttk có hướng sử dụng U0 và I0 để định
hướng công suất.


4. Bảo vệ dòng điện cực đại TTK có hướng


 


4. Bảo vệ dòng điện cực đại TTK có hướng



 0 100  120

0

Điện áp 3U0 càng xa điểm ngắn mạch càng giảm
Công suất S0 có dấu ngược với công suất trong pha ngắn
mạch


4. Bảo vệ dòng điện cực đại TTK có hướng


5. Bảo vệ cắt nhanh thứ tự không không
hướng

Dòng khởi động
Ikđ = kat.3I0max
t = 0s


5. Bảo vệ cắt nhanh thứ tự không có
hướng


6. Bảo vệ chống chạm đất trong mạng có
dòng chạm đất bé
Trong các mạng có dòng điện chạm đất bé (trung tính
không nối đất hoặc nối đất qua cuộn dập hồ quang) giá
trị dòng điện chạm đất một pha thường không quá vài
chục Ampere
Ví dụ như ở mạng cáp, để chạm đất một pha không
chuyển thành ngắn mạch nhiều pha thì chạm đất lớn
nhất cho phép vào khoảng 20÷30A. Những bảo vệ
dùng rơle nối vào dòng điện pha toàn phần không thể
làm việc với dòng điện sơ cấp bé như vậy


6. Bảo vệ chống chạm đất trong
mạng có dòng chạm đất bé

*

UP
IP 
jxC


*

3.U P
iđ   ( I B  I C )  j
xC

6. Bảo vệ chống chạm đất trong mạng có
dòng chạm đất bé
Dòng chạm đất
*3.U
j
xC

P

Như vậy, dòng điện Iđ bằng 3 lần
dòng điện dung pha trong chế độ
bình thường, dòng Iđ chậm sau UTT
một góc 900


7. Trung tính nối đất qua cuộn dập hồ
quang


8. Nguyên tắc thực hiện bảo vệ


8. Nguyên tắc thực hiện bảo vệ


Chức năng bv TTK cho máy phát


Bảo vệ cho MBA


Bảo vệ đường dâyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×