Tải bản đầy đủ

Tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu viện phí tại bệnh viện tỉnh ninh thuận

ð I H C ðÀ N NG
TRƯ NG ð I H C KINH T
-----------

TR N TH THANH NGA

T

CH C THÔNG TIN K TOÁN

TRONG CHU TRÌNH THU VI N PHÍ T I
B NH VI N T NH NINH THU N

LU N VĂN TH C S K TOÁN
Mã s : 60.34.03.01

Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. HUỲNH TH H NG H NH

ðà N ng - Năm 2018L I CAM ðOAN
Tôi cam ñoan ñây là công trình nghiên c u c a riêng tôi.
Các s li u, k t qu nêu trong lu n văn là trung th c và chưa t ng
ñư c ai công b trong b t kỳ công trình nào khác.
Tác gi lu n văn

Tr n Th Thanh Nga


M CL C
M

ð U ....................................................................................................... 1
1. Tính c p thi t c a ñ tài ...................................................................... 1
2. M c tiêu nghiên c u ........................................................................... 3
3. ð i tư ng và ph m vi nghiên c u ....................................................... 3
4. Phương pháp nghiên c u .................................................................... 3
5. B c c ñ tài ....................................................................................... 3
6. T ng quan tài li u nghiên c u ............................................................. 4

CHƯƠNG 1. CƠ S

LÝ THUY T V! T

CH C THÔNG TIN K

TOÁN TRONG CHU TRÌNH THU VI N PHÍ T I CÁC B NH VI N . 9
1.1. KHÁI NI M VÀ B N CH T C A H

TH NG THÔNG TIN K

TOÁN ............................................................................................................ 9
1.1.1.Khái ni m c a h th ng thông tin k toán ...................................... 9
1.1.2.B'n ch t c a h th ng thông tin k toán......................................... 9
1.2. T( CH)C H TH NG THÔNG TIN K TOÁN B NH VI N ........... 11
1.2.1.ð*c ñi+m t ch c k toán t i các b nh vi n ................................. 11
1.2.2.T ch c thông tin k toán trong ñi u ki n ng d ng ph,n m m gi'i
pháp qu'n lý t ng th+ b nh vi n ........................................................... 12
1.2.3.T ch c h th ng thông tin k toán b nh vi n theo chu trình ....... 17
1.3. T( CH)C THÔNG TIN K TOÁN TRONG CHU TRÌNH THU VI N


PHÍ T I B NH VI N ................................................................................. 23
1.3.1.Ch c năng c a chu trình thu vi n phí........................................... 23
1.3.2.M i quan h gi.a các b/ ph0n trong chu trình thu vi n phí.......... 23
1.3.3.T ch c thông tin k toán ho t ñ/ng xác ñ1nh vi n phí ................ 25
1.3.4.T ch c thông tin k toán ho t ñ/ng thu vi n phí ........................ 28
1.3.5.T ch c thông tin k toán ho t ñ/ng báo cáo vi n phí ................. 31


CHƯƠNG 2. ðÁNH GIÁ T

CH C THÔNG TIN K

TOÁN TRONG

CHU TRÌNH THU VI N PHÍ T I B NH VI N T NH NINH THU N 35
2.1. T(NG QUAN V2 B NH VI N T3NH NINH THU4N ........................ 35
2.1.1.Gi5i thi u v B nh vi n t6nh Ninh Thu0n .................................... 35
2.1.2.Cơ c u t ch c b/ máy qu'n lý .................................................... 38
2.1.3.Cơ c u t ch c b/ máy k toán .................................................... 40
2.2. TH7C TR NG T( CH)C THÔNG TIN K

TOÁN TRONG CHU

TRÌNH THU VI N PHÍ T I B NH VI N T3NH NINH THU4N .............. 43
2.2.1.Th8c tr ng t ch c thông tin k toán ho t ñ/ng xác ñ1nh vi n phí 45
2.2.2.Th8c tr ng t ch c thông tin k toán ho t ñ/ng thu vi n phí ....... 56
2.2.3.Th8c tr ng t ch c thông tin k toán ho t ñ/ng báo cáo vi n phí 64
2.3. ðÁNH GIÁ V2 TH7C TR NG T( CH)C THÔNG TIN K

TOÁN

TRONG CHU TRÌNH THU VI N PHÍ T I B NH VI N T3NH NINH
THU4N ....................................................................................................... 67
2.3.1.Nh.ng k t qu' ñ t ñư c ............................................................... 67
2.3.2.Nh.ng h n ch ............................................................................. 69
CHƯƠNG 3. ð NH HƯ+NG VÀ GI.I PHÁP T
K

CH C THÔNG TIN

TOÁN TRONG CHU TRÌNH THU VI N PHÍ T I B NH VI N

T NH NINH THU N ................................................................................. 73
3.1. ð9NH HƯ;NG HOÀN THI N T( CH)C THÔNG TIN K

TOÁN

TRONG CHU TRÌNH THU VI N PHÍ T I B NH VI N T3NH NINH
THU4N ....................................................................................................... 73
3.2. GI I PHÁP HOÀN THI N T( CH)C THÔNG TIN K

TOÁN

TRONG CHU TRÌNH THU VI N PHÍ T I B NH VI N T3NH NINH
THU4N ....................................................................................................... 75
3.2.1.Gi'i pháp t ch c ng d ng CNTT vào công tác k toán ............. 75
3.2.2.Gi'i pháp xây d8ng b/ mã các ñ i tư ng ..................................... 76


3.2.3.Gi'i pháp xây d8ng quy trình chuZn ............................................ 81
3.2.4.Gi'i pháp ñ xu t b sung bi+u m\u báo cáo ............................... 88
K T LU N ................................................................................................. 91
DANH M C TÀI LI U THAM KH.O
PH

L C

QUY T ð NH GIAO ð! TÀI (B.N SAO)
BIÊN B.N H P H0I ð NG ðÁNH GIÁ LU N VĂN (B.N SAO)
NH N XÉT C1A PH.N BI N 1 (B.N SAO)
NH N XÉT C1A PH.N BI N 2 (B.N SAO)
B.N GI.I TRÌNH CH NH S2A LU N VĂN


DANH M C CÁC CH3 VI T T4T
BHXH

:

B'o hi+m xã h/i

BHYT

:

B'o hi+m y t

BN

:

B nh nhân

BS

:

Bác sĩ

CBVC

:

Cán b/ viên ch c

CNTT

:

Công ngh thông tin

HTTTKT :

H th ng thông tin k toán

KCB

:

Khám ch.a b nh

KSNB

:

Ki+m soát n/i b/

KTTT

:

K toán thanh toán

SXKD

:

S'n xu t kinh doanh

TCKT

:

Tài chính k toán

TK

:

Tài kho'n


DANH M C CÁC B.NG
S hi5u

Tên b ng

b ng

Trang

2.1.

K t qu' th8c hi n ch6 tiêu năm 2017

37

2.2.

Báo cáo ho t ñ/ng thu năm 2017

37

2.3.

C u trúc mã y t

47

2.4.

B'ng kê chi phí khám b nh, ch.a b nh ngo i trú

53

2.5.

B'ng kê chi phí khám b nh, ch.a b nh n/i trú

54

2.6.

B'ng kê d1ch v y t n/i trú theo s hoá ñơn

60

2.7.

B'ng kê thu ti n t m ng n/i trú

60

2.8.

B'ng kê thanh toán thu vi n phí n/i trú

61

2.9.

B'ng kê thanh toán chi vi n phí n/i trú

61

3.1.

Danh m c b nh nhân theo ph,n m m FPT e.Hospital

78

3.2.

C u trúc mã y t theo ph,n m m FPT e.Hospital

78

3.3.

C u trúc mã y t ñư c ñ xu t theo ñ1nh hư5ng

79

3.4.

Quy trình thu n/p vi n phí b nh nhân ngo i trú

82

3.5.

Quy trình thu n/p vi n phí b nh nhân n/i trú

84

3.6.

Quy trình thu n/p và ki+m soát vi n phí hàng ngày

86


DANH M C CÁC HÌNH
S hi5u

Tên hình

hình

Trang

1.1.

M i quan h gi.a các b/ ph0n trong ñi u tr1 ngo i trú

24

1.2.

M i quan h gi.a các b/ ph0n trong ñi u tr1 n/i trú

25

1.3.

Sơ ñe dòng d. li u c a chu trình thu vi n phí

33

2.1.

Sơ ñe t ch c b/ máy qu'n lý t i B nh vi n t6nh

39

2.2.

Sơ ñe t ch c b/ máy k toán t i B nh vi n t6nh

40

2.3.

Sơ ñe mô t' nghi p v vi n phí ngo i trú

44

2.4.

Sơ ñe mô t' nghi p v vi n phí n/i trú

45

2.5.

Mô hình t ng th+ h th ng ngo i trú

46

2.6.

Mô hình t ng th+ h th ng n/i trú

46

2.7.

Giao di n màn hình ti p nh0n b nh nhân

49

2.8.

Giao di n xác nh0n vi n phí n/i trú

51

2.9.

Quy trình luân chuy+n ch ng th vi n phí ngo i trú

56

2.10.

Quy trình luân chuy+n ch ng th vi n phí n/i trú

57

2.11.

Phi u thu t m ng ngo i trú

58

2.12.

Phi u thu hoàn ng

59

2.13.

Hoá ñơn thu vi n phí

59

2.14.

S cái tài kho'n 5311-Doanh thu d1ch v y t (vi n phí)

63

2.15.

Giao di n màn hình báo cáo vi n phí ngo i trú, n/i trú,
BHYT

64

2.16.

Danh sách ñ ngh1 thanh toán chi phí KCB ngo i trú

66

2.17.

Danh sách ñ ngh1 thanh toán chi phí KCB n/i trú

67

3.1.

Mô hình liên k t gi.a các phân h chính

76


1

M

ð U

1. Tính c;p thiCon ngưoi là nguen tài nguyên quý báu, quy t ñ1nh s8 phát tri+n c a mpi
qu c gia, trong ñó s c khoq là v n quý nh t c a mpi con ngưoi và c a toàn xã
h/i. Vì v0y, ñ,u tư cho s c khoq chính là ñ,u tư cho s8 phát tri+n kinh t xã
h/i c a ñ t nư5c. Nh.ng năm g,n ñây, ngành Y t ñã tích c8c ch6 ñ o tăng
cưong th8c hi n các gi'i pháp nâng cao ch t lư ng khám b nh, ch.a b nh,
trong ñó có th8c hi n ñ i m5i cơ ch tài chính trong các ñơn v1 s8 nghi p y t
công l0p grn v5i th8c hi n l/ trình ti n t5i b'o hi+m y t (BHYT) toàn dân,
thng bư5c tính ñúng, tính ñ chi phí d1ch v y t .
Th8c hi n Ngh1 ñ1nh 85/2012/Nð-CP quy ñ1nh v cơ ch ho t ñ/ng, cơ
ch tài chính ñ i v5i các ñơn v1 s8 nghi p y t công l0p và giá d1ch v khám
ch.a b nh c a các cơ ss khám ch.a b nh công l0p, bu/c các b nh vi n ph'i
ch ñ/ng hơn trong các ho t ñ/ng qu'n lý và st d ng hi u qu' các nguen l8c
tài chính. Trong ñó, theo cơ ch t8 ch thì nguen kinh phí thưong xuyên do
ngân sách nhà nư5c c p hàng năm có tu trvng gi'm d,n trong khi nguen thu
th vi n phí và BHYT nhanh chóng trs thành nguen thu ch y u cho B nh
vi n. Vì v0y, trong h th ng y t vi c qu'n lý nguen thu th vi n phí và BHYT
như th nào ñ+ ñ'm b'o xác ñ1nh vi n phí, thu vi n phí và báo cáo vi n phí
cho phù h p, hi u qu', thng bư5c tính ñúng, tính ñ , tính k1p thoi chi phí tr8c
ti p c a thng b nh nhân là r t quan trvng. Tuy nhiên, hi n nay nguen thu này
v\n còn nhi u b t c0p như các chi phí tr8c ti p ph c v b nh nhân chưa ñư c
tính ñúng, tính ñ , xác ñ1nh sai vi n phí, sai ñ i tư ng BHYT, tình hình b nh
nhân tr n vi n, b| v , b nh nhân nghèo không có BHYT v\n còn x'y ra làm
th t thu vi n phí, công tác qu'n lý b nh nhân BHYT t i b nh vi n cũng như
qu'n lý chi phí khám ch.a b nh (KCB) BHYT c a cơ quan BHYT chưa ñư c


2

ch*t ch€, thi u tính chuyên nghi p. ðây cũng là ñi u ki n thi t y u và là y u
t then ch t ñ+ tăng nguen thu quan trvng này nhưng v\n ñ'm b'o ñư c tính
minh b ch, công b•ng v tài chính y t .
Trong nh.ng năm qua, B nh vi n t6nh Ninh Thu0n ñã có nh.ng bư5c
phát tri+n và có nhi u ñ i m5i trong mô hình qu'n lý cũng như các ho t ñ/ng
c a mình. B nh vi n ñã ch ñ/ng cơ c u l i b/ máy t ch c, tăng cưong công
tác qu'n lý trong ñó chú trvng ñ n nâng cao vai trò c a thông tin k toán. Tuy
nhiên, vi c t ch c thông tin k toán nói chung và t ch c thông tin k toán
trong chu trình thu vi n phí nói riêng t i b nh vi n còn nhi u h n ch khi
chuy+n ñ i sang cơ ch qu'n lý m5i. Thông tin k toán mang l i v\n chưa ñáp
ng ñư c nhu c,u qu'n lý. Th8c t B nh vi n ñã ng d ng công ngh thông
tin (CNTT) ph,n m m gi'i pháp qu'n lý t ng th+ b nh vi n FPT e.Hospital th
năm 2014 nhưng m5i ch6 ñáp ng cho công tác chuyên môn khám ch.a b nh
là ch y u, còn t ch c công tác k toán hành chính s8 nghi p thì st d ng
m/t ph,n m m k toán riêng (ph,n m m IMAX 8.0) mà chưa ñư c tích h p
l i trong cùng m/t h th ng thông tin qu'n lý th ng nh t. Chính vì ñơn v1 st
d ng hai ph,n m m ñ/c l0p nên s li u k toán không có tính k thha, chưa
có s8 liên k t cao gi.a các b/ ph0n, khoa phòng d\n ñ n công vi c còn cheng
chéo, t n thoi gian nhân l8c, v0t l8c, khó khăn trong công tác ki+m tra, ñ i
chi u, giám sát các nguen thu này. Vì v0y, t ch c thông tin k toán nói
chung và t ch c thông tin k toán chu trình thu vi n phí nói riêng t i ñơn v1
c,n ph'i hoàn thi n ñ+ ñáp ng ñư c nhu c,u thông tin ph c v qu'n tr1 m/t
cách hi u qu'.
Xu t phát th tình hình nghiên c u v t ch c thông tin k toán, nh•m
góp ph,n nâng cao t ch c thông tin k toán trong ho t ñ/ng thu vi n phí, tác
gi' ñã chvn ñ tài: “T ch c thông tin k toán trong chu trình thu vi n phí
t i B nh vi n t nh Ninh Thu n” làm ñ tài nghiên c u cho Lu0n văn Th c
s‚ c a mình.


3

2. M@c tiêu nghiên cAu
- T ng h p lý lu0n v t ch c thông tin k toán trong chu trình thu vi n
phí t i các b nh vi n.
- Kh'o sát và ñánh giá th8c tr ng t ch c thông tin k toán trong chu
trình thu vi n phí t i B nh vi n t6nh Ninh Thu0n.
- ð1nh hư5ng và gi'i pháp c th+ nh•m hoàn thi n t ch c thông tin k
toán trong chu trình thu vi n phí t i B nh vi n t6nh Ninh Thu0n.
3. ð i tưBng và phCm vi nghiên cAu
ð i tư ng nghiên c u: T ch c thông tin k toán trong chu trình thu vi n
phí.
Ph m vi nghiên c u: T i B nh vi n t6nh Ninh Thu0n - Thu th0p d. li u
nghiên c u trong năm 2017.
4. Phương pháp nghiên cAu
Phương pháp thu th0p, t ng h p tài li u ñ+ tìm hi+u cơ ss lý lu0n v t
ch c thông tin k toán nói chung, t ch c thông tin k toán trong chu trình thu
vi n phí nói riêng t i các b nh vi n.
Phương pháp quan sát, ph|ng v n tr8c ti p lãnh ñ o, các cán b/ qu'n lý
khoa/phòng ch c năng và nh.ng ngưoi làm công tác k toán t i b nh vi n ñ+
tìm hi+u cách th c qu'n lý, t ch c th8c hi n thông tin k toán trong chu trình
thu vi n phí ñang ñư c áp d ng t i B nh vi n.
Phương pháp logic, phân tích các thành ph,n c a t ch c thông tin k
toán, xem xét m i quan h c a chu trình thu vi n phí ñ i v5i các chu trình
khác trong t ch c thông tin k toán, quy trình luân chuy+n ch ng th, nh.ng
ng d ng c a ph,n m m k toán ñang có t i ñơn v1.
5. B c@c ñ? tài
Ngoài ph,n ms ñ,u và k t lu0n, lu0n văn ñư c chia thành 3 chương:


4

Chương 1: Cơ ss lý lu0n v t ch c thông tin k toán trong chu trình thu
vi n phí t i b nh vi n.
Chương 2: ðánh giá t ch c thông tin k toán trong chu trình thu vi n
phí t i B nh vi n t6nh Ninh Thu0n.
Chương 3: ð1nh hư5ng và gi'i pháp hoàn thi n t ch c thông tin k toán
trong chu trình thu vi n phí t i B nh vi n t6nh Ninh Thu0n.
6. TEng quan tài li5u nghiên cAu
T ch c thông tin k toán là m/t trong các y u t quan trvng góp ph,n
giúp ñơn v1 qu'n lý có hi u qu' nguen tài chính c a ñơn v1. V n ñ hoàn thi n
t ch c thông tin k toán ñã ñư c nhi u t ch c và cá nhân quan tâm nghiên
c u dư5i các góc ñ/, khía c nh, lĩnh v8c ti p c0n khác nhau. Riêng ñ i v5i
lĩnh v8c y t , mà ñ*c bi t là trong h th ng các b nh vi n công, v n ñ hoàn
thi n t ch c thông tin k toán trong chu trình thu vi n phí chưa ñư c nhi u
tác gi' quan tâm nghiên c u. M/t s nghiên c u liên quan ñ n lĩnh v8c này có
th+ k+ ñ n như:
Nghiên c u c a tác gi' Huỳnh Th1 Heng H nh và Nguy„n M nh Toàn
(2013) ñã st d ng phương pháp nghiên c u lý thuy t, t ng h p và h th ng
hoá các nghiên c u trong và ngoài nư5c v h th ng thông tin k toán
(HTTTKT) trên sáu cách ti p c0n khác nhau. ðeng thoi v5i vi c nh0n di n
thng cách ti p c0n xét c' v lý lu0n và th8c ti„n, tác gi' cũng ñưa ra nh.ng
h n ch trong vi c ti p c0n HTTTKT ch6 trên m/t khía c nh ho*c m/t s y u
t c u thành HTTTKT ñã có, các tác gi' ñã ñ xu t m/t cách ti p c0n m5i
mang tính t ng th+ và ña chi u v HTTTKT ñ+ m/t cách khái quát và tr8c
quan v m i liên h và tính th ng nh t gi.a các y u t

c u thành c a

HTTTKT. Tuy nhiên, nghiên c u ch6 dhng s giác ñ/ lý thuy t, chưa ñi sâu t
ch c thông tin cho m/t ñơn v1 c th+ theo cách ti p c0n này.


5

Bên c nh ñó, nghiên c u c a Lê Th1 Thanh Hương (2012) cũng nghiên
c u v h th ng t ch c công tác k toán trong ñơn v1 s8 nghi p có thu công
l0p trong ñi u ki n t8 ch . Nghiên c u ñã t0p trung mô t', phân tích, ñánh giá
th8c tr ng t ch c công tác k toán trong các b nh vi n tr8c thu/c B/ y t th
ñó ñưa ra các ưu ñi+m, h n ch , các quan ñi+m ñ1nh hư5ng và ñ xu t gi'i
pháp hoàn thi n t ch c thu th0p, phân lo i, xt lý thông tin k toán phù h p
v5i xu th phát tri+n c a các ñơn v1 s8 nghi p có thu công l0p nói chung và
trong các b nh vi n công l0p tr8c thu/c B/ y t nói riêng. Tuy nhiên, tác gi'
m5i ch6 dhng l i s vi c nghiên c u v t ch c công tác k toán trong ñơn v1
s8 nghi p có thu tr8c thu/c B/ y t mà chưa ti p c0n t ch c HTTTKT trong
ñi u ki n ng d ng CNTT cách ti p c0n theo chu trình.
Cũng như nghiên c u trên, nghiên c u c a Bùi Th1 Y n Linh (2014) ñã
nghiên c u v t ch c công tác k toán t i các cơ ss y t công l0p t6nh Qu'ng
Ngãi. Nghiên c u ñã làm rõ m/t s v n ñ cơ ss khoa hvc c a t ch c công
tác k toán cũng như mô t' và phân tích các nhân t chi ph i ñ n t ch c công
tác k toán t i các ñơn v1 s8 nghi p công l0p. ðánh giá th8c tr ng t ch c
công tác k toán t i các cơ ss y t công l0p t6nh Qu'ng Ngãi m/t cách có h
th ng. Trên cơ ss ñó, nghiên c u ñ xu t, g i ý m/t s gi'i pháp nh•m hoàn
thi n t ch c công tác k toán t i các b nh vi n công l0p và trung tâm y t d8
phòng c a t6nh Qu'ng Ngãi hi n nay. Song nghiên c u c a tác gi' m5i nêu
lên hư5ng hoàn thi n t ch c công tác k toán theo ng d ng ERP vào cơ ss
y t công l0p mà chưa ñ c0p t ch c HTTTKT theo ng d ng gi'i pháp qu'n
lý t ng th+ cách ti p c0n theo chu trình.
Nghiên c u c a Vũ Th1 Thanh Thuu (2017) ñã t0p trung nghiên c u,
kh'o sát các b nh vi n công tr8c thu/c B/ Y t trên ñ1a bàn Hà N/i th năm
2012 ñ n năm 2015, trên cơ ss kh'o sát, ñánh giá tác gi' ñã ñưa ra gi'i pháp
hoàn thi n k toán qu'n tr1 chi phí trong các b nh vi n công ch y u là ho t


6

ñ/ng khám ch.a b nh. Tuy nhiên, các ki n ngh1 và gi'i pháp ch y u ñ c0p
ñ n v n ñ t ch c công tác k toán qu'n tr1 chi phí ph c v cho các b nh
vi n công tr8c thu/c B/ y t mà chưa ñi sâu vào t ch c h th ng thông tin k
toán trong m'ng k toán tài chính.
Ngoài ra còn m/t s nghiên c u c a tác gi' như nghiên c u c a Nguy„n
Th1 Nhung (2014) ñã st d ng phương pháp phân tích h th ng, phân tích các
thành ph,n c a h th ng thông tin k toán, xem xét m i quan h c a các chu
trình ñ i v5i h th ng thông tin k toán, phương pháp ph|ng v n, st d ng sơ
ñe dòng d. li u, mô hình d. li u nh•m góp ph,n ñánh giá, phân tích th8c
tr ng công tác k toán t i B nh vi n H.u Ngh1 Vi t Nam Cu Ba ðeng H5i
khi ng d ng công ngh thông tin vào ho t ñ/ng qu'n lý c a ñơn v1 ñ+ ñ
xu t m/t s gi'i pháp hoàn thi n h th ng thông tin k toán. Song nghiên c u
m5i ch6 trình bày v phương pháp t ch c h th ng thông tin k toán theo chu
trình mà chưa tìm hi+u sâu, phân tích n/i dung c th+ thng chu trình.
Nghiên c u c a Lê Th1 H nh Phúc (2014) cũng khái quát các v n ñ cơ
b'n v HTTTKT, kh'o sát và ñánh giá th8c tr ng HTTTKT trong chu trình
cung ng, th ñó tác gi' cũng ñưa ra hư5ng ñ xu t t ch c HTTTKT chu trình
cung ng thu c, v0t tư y t trong ñi u ki n tin hvc hoá t i B nh vi n. Tuy
nhiên, nghiên c u cũng ch6 trình bày v m/t v n ñ ñó là t ch c thông tin k
toán trong chu trình cung ng thu c và v0t tư mà chưa trình bày, t ch c
thông tin k toán trong các chu trình còn l i.
Nghiên c u c a Nguy„n H.u Anh Thư (2015) h th ng hoá nh.ng
nghiên c u lý lu0n ñã có v HTTTKT và gi'i pháp qu'n lý t ng th+ b nh
vi n. Th ñó ñ xu t m/t s gi'i pháp t ch c HTTTKT nh•m m c ñích ki+m
soát và qu'n lý t t toàn b/ ho t ñ/ng c a b nh vi n, st d ng t t các nguen
l8c và hoàn thi n công tác k toán b nh vi n. Song nghiên c u v\n còn roi
r c, m5i ch6 ñ c0p ñ n vi c t ch c thông tin k toán theo ñ1nh hư5ng ng


7

d ng ph,n m m qu'n lý t ng th+ b nh vi n mà chưa ñi sâu vào tìm hi+u cách
th c t ch c h th ng thông tin k toán trong ñi u ki n ng d ng ph,n m m
qu'n lý t ng th+ b nh vi n.
Nguy„n M nh Toàn và Huỳnh Th1 Heng H nh (2011) ñã ti p c0n ñư c
các v n ñ th khái quát ñ n c th+ các n/i dung c a HTTTKT trong ñi u ki n
tin hvc hoá, m i quan h gi.a h th ng thông tin k toán v5i các h th ng
khác, m i quan h gi.a các chu trình trong ñơn v1, cách th c t ch c d. li u,
xt lý d. li u và cung c p thông tin k toán. Nghiên c u cũng ñã c th+ hoá
ñ n vi c t ch c k toán theo chu trình nh•m ph c v các ñ i tư ng st d ng
thông tin k toán trên cơ ss xác ñ1nh rõ mpi lo i thông tin k toán c,n thi t
cho ai, cho b/ ph0n ch c năng nào ñ+ t ch c ghi nh0n, theo dõi, xt lý, báo
cáo, khai thác thông tin m/t cách nhanh chóng và chính xác trong ñi u ki n
ng d ng CNTT hi n nay.
Nghiên c u c a Huỳnh Th1 Heng H nh (2015) ñã phân tích và thi t k
HTTTKT trong các b nh vi n công theo cách ti p c0n m5i - ti p c0n theo chu
trình hư5ng ñ n ñ i tư ng st d ng thông tin k toán, là cách ti p c0n phù h p
v5i ñi u ki n ng d ng công ngh thông tin hi n nay. Bên c nh ñó, tác gi' ñã
h th ng hoá và phát tri+n nh.ng lý lu0n v HTTTKT b nh vi n, xây d8ng
mô hình các nhân t tác ñ/ng ñ n s8 thành công c a phân tích và thi t k
HTTTKT b nh vi n, nh0n di n và t ch c thông tin k toán t i b nh vi n theo
4 chu trình là cung ng, khám và ñi u tr1, thu vi n phí và tài chính. Nghiên
c u ch y u t0p trung phân tích và thi t k h th ng thông tin k toán trong
các b nh vi n công nên cũng ñã cung c p n n t'ng h th ng thông tin k toán
ñ+ tác gi' k thha trong nghiên c u c a mình. Tuy nhiên, mpi b nh vi n có
m/t ñ*c thù riêng trong vi c t ch c HTTTKT mà nghiên c u này tác gi'
chưa ñi sâu vào m/t b nh vi n c th+ nào.


8

Tóm l i, có th+ nói các nghiên c u v HTTTKT nói chung và HTTTKT
các b nh vi n công nói riêng còn r t h n ch s Vi t Nam. M*c dù, s lư ng
nghiên c u còn ít mà ph,n l5n các nghiên c u thưong ti p c0n theo các ph,n
hành k toán mà chưa chú trvng t ch c thông tin k toán theo chu trình trong
ñi u ki n ng d ng công ngh thông tin grn v5i ñ*c thù c a b nh vi n công
trong b i c'nh m5i nh•m ñáp ng yêu c,u qu'n lý. Tuy nhiên, t t c' nh.ng
nghiên c u trên cũng ñã ph,n nào cung c p cho tác gi' nrm ñư c nh.ng v n
ñ cơ b'n v t ch c HTTTKT trong các b nh vi n, còn riêng v v n ñ t
ch c thông tin k toán chu trình thu vi n phí trong b nh vi n thì chưa có
nghiên c u nào ñ c0p m/t cách chi ti t và c th+, ñây cũng là kho'ng tr ng
trong nghiên c u ñ+ tác gi' chvn làm ñ tài trong nghiên c u c a mình. Do
ñó, trong nghiên c u này tác gi' nh0n th c ñư c t,m quan trvng và mong
mu n tìm hi+u v t ch c thông tin k toán t i b nh vi n theo cách ti p c0n
chu trình là c,n thi t, có ý nghĩa th8c ti„n nên tác gi' ñã quy t ñ1nh chvn ñ
tài nghiên c u: “T ch c thông tin k toán trong chu trình thu vi n phí t i
B nh vi n t nh Ninh Thu n”


9

CHƯƠNG 1

CƠ S

LÝ THUY T V! T

CH C THÔNG TIN K TOÁN

TRONG CHU TRÌNH THU VI N PHÍ T I CÁC B NH VI N
1.1. KHÁI NI M VÀ B.N CHFT C1A H THGNG THÔNG TIN K
TOÁN
1.1.1. Khái ni5m c=a h5 th ng thông tin k< toán
H th ng thông tin k toán là b/ ph0n c u thành quan trvng trong h
th ng thông tin qu'n lý bao gem nguen nhân l8c, các phương ti n, các
phương pháp k toán ñư c t ch c khoa hvc nh•m thu th0p, xt lý và cung c p
thông tin k toán, các d. li u liên quan khác ñ+ t o ra nh.ng thông tin góp
ph,n b'o v , khai thác và st d ng hi u qu' các nguen l8c c a t ch c. Như
v0y, HTTTKT th8c hi n hai ch c năng cơ b'n: thông tin và ki+m tra v s8
hình thành và v0n ñ/ng c a tài s'n nh•m b'o v , khai thác và st d ng hi u
qu' các nguen l8c c a t ch c. (Nguy„n M nh Toàn và Huỳnh Th1 Heng
H nh, 2011)
1.1.2. B n ch;t c=a h5 th ng thông tin k< toán
ð+ hi+u ñư c b'n ch t c a HTTTKT trư5c h t ph'i xu t phát th vi c
nghiên c u các ch c năng, nhi m v và ñ i tư ng c a HTTTKT. Theo ñó,
HTTTKT thu th0p, ghi nh0n, lưu tr. và xt lý d. li u k toán và các d. li u
liên quan khác ñ+ t o ra nh.ng thông tin k toán h.u ích ph c v cho vi c l0p
k ho ch, ki+m soát, ph i h p, phân tích và ra quy t ñ1nh.
HTTTKT không ch6 là công c ñrc l8c cho vi c ki+m soát, ñi u hành và
ra quy t ñ1nh c a các c p qu'n lý bên trong và bên ngoài t ch c mà còn
ñóng vai trò ngày càng quan trvng trong vi c ph i h p ho t ñ/ng và nâng cao
hi u qu' tác nghi p c a các b/ ph0n ch c năng. T ch c HTTTKT hi u qu',
phát huy ñ,y ñ vai trò, ch c năng c a h th ng này trong ñi u ki n ng d ng


10

CNTT nh•m t o ra nh.ng thông tin k toán h.u ích là m/t trong nh.ng m i
quan tâm hàng ñ,u c a b t kỳ t ch c nào.
HTTTKT gem nhi u y u t c u thành có m i liên h r t ph c t p. Hi n
nay, có nhi u cách ti p c0n ñ+ hi+u ñư c b'n ch t c a HTTTKT ñó là: Ti p
c0n theo ph,n hành, ti p c0n theo hư5ng t ch c công tác k toán và b/ máy
k toán, ti p c0n v5i tư cách là m/t h th ng thông tin, ti p c0n thông qua các
y u t c u thành HTTTKT và ti p c0n theo chu trình.
† m c ñ/ khái quát, h th ng thông tin k toán là t0p h p các nguen l8c
con ngưoi và các phương ti n ñư c thi t k ñ+ chuy+n các d. li u tài chính và
các d. li u khác thành thông tin. Trong ñi u ki n tin hvc hóa, các thi t b1
ph,n c ng và các ph,n m m k toán là m/t trong nh.ng y u t quan trvng
c a h th ng.
Ngoài ra, hi n nay ho t ñ/ng ki+m soát n/i b/ và ñ'm b'o an toàn d.
li u c a h th ng thông tin k toán có vai trò quan trvng nên các công c ki+m
soát n/i b/ cũng ñư c xem là y u t c u thành h th ng thông tin k toán.
H th ng thông tin k toán ñư c xem là m/t b/ ph0n quan trvng c a h
th ng thông tin qu'n lý. Như các h th ng thông tin khác, h th ng thông tin k
toán có d. li u ñ,u vào, quy trình xt lý và d. li u ñ,u ra.
D li u ñ u vào: là các d. ki n th các ho t ñ/ng kinh t phát sinh như
mua v0t tư, hàng hóa, bán hàng, thu ti n, các chi phí phát sinh, thanh toán ti n
lương, công n , ñ,u tư… Thông tin v các d. li u ñ,u vào ñư c ghi nh0n ch
y u thông qua các ch ng th k toán.
Quy trình x lý: bao gem các bư5c công vi c th thu th0p các d. li u k
toán, ñ n vi c phân lo i, xt lý, lưu tr., phân tích, t ng h p các d. li u này ñ+
cung c p các thông tin k toán. Quy trình xt lý c a h th ng thông tin k toán
r t ph c t p, ñòi h|i s8 v0n d ng h p lý h th ng các phương pháp k toán
trên cơ ss tuân th các nguyên trc, các chuZn m8c k toán và h th ng các


11

phương ti n k‚ thu0t công ngh thông tin. ð+ cung c p thông tin t ng h p và
chi ti t s các m c ñ/ khác nhau, trong giai ño n xt lý thông tin, quan trvng
nh t là vi c t ch c v0n d ng h th ng tài kho'n k toán ñ+ làm căn c cho
vi c phân lo i và h th ng hóa thông tin theo thng lo i ñ i tư ng k toán,
thng lo i ch6 tiêu ph c v nhu c,u thông tin c a ngưoi st d ng v5i phương
ti n v0t ch t bi+u hi n là h th ng các s k toán.
ð u ra: là các thông tin k toán ñáp ng theo yêu c,u c a ngưoi st
d ng, bao gem các ñ i tư ng bên ngoài t ch c, các c p qu'n tr1 cũng như
ph c v ho t ñ/ng tác nghi p t i các b/ ph0n bên trong t ch c. Phương ti n
bi+u hi n nh.ng thông tin t ng h p và chi ti t ñã ñư c xt lý ñ+ cung c p cho
ngưoi st d ng là h th ng báo cáo k toán gem Báo cáo tài chính và các báo
cáo k toán qu'n tr1. Trong ñi u ki n ng d ng công ngh thông tin, ñ,u ra
c a h th ng thông tin k toán còn là t t c' nh.ng thông tin k toán c,n thi t
ph c v công tác qu'n lý và tác nghi p mà các b/ ph0n ch c năng có th+
ñư c phân quy n truy c0p. (Huỳnh Th1 Heng H nh, 2015)
1.2. T

CH C H THGNG THÔNG TIN K TOÁN B NH VI N

1.2.1. ðJc ñiKm tE chAc k< toán tCi các b5nh vi5n
Công tác k toán trong các ñơn v1 s8 nghi p ph'i t ch c thu nh0n, h th ng
hoá và cung c p toàn b/ thông tin v tình hình st d ng tài s'n, kinh phí c a ñơn
v1 nh•m ph c v công tác qu'n lý tài chính và công tác nghi p v s ñơn v1 theo
ñúng ch ñ/ quy ñ1nh c a Nhà nư5c. Xét dư5i góc ñ/ chu trình k toán, t ch c
h ch toán k toán bao gem t ch c ch ng th k toán, t ch c h th ng tài kho'n
k toán, t ch c s k toán và t ch c h th ng báo cáo tài chính.
a. T ch c b máy k toán
Mô hình t ch c k toán t i các b nh vi n công l0p hi n nay thưong là mô
hình t0p trung. Mpi b nh vi n ñ u có phòng tài chính k toán ch1u trách nhi m t
ch c h th ng thông tin k toán nh•m th8c hi n ch c năng tham mưu, giúp vi c
cho Giám ñ c.


12

Các b nh vi n công l0p hi n nay áp d ng theo ch ñ/ k toán hành chính
s8 nghi p ban hành theo Thông tư s 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 c a
B/ tài chính thay th cho Quy t ñ1nh s

19/2006/Qð-BTC và Thông tư

185/2010/TT-BTC.
b. T ch c ch ng t k toán, tài kho n, s k toán và báo cáo k toán
Vi c t ch c h th ng ch ng th k toán, tài kho'n k toán, s k toán và
l0p báo cáo k toán s b nh vi n công l0p hi n nay tuân th tương ñ i ñ,y ñ
theo quy ñ1nh c a Lu0t K

toán, Ngh1 ñ1nh s

128/2004/Nð-CP ngày

31/5/2004 quy ñ1nh chi ti t và hư5ng d\n thi hành m/t s ñi u c a Lu0t K
toán và Thông tư s 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 c a B/ tài chính
thay th cho Quy t ñ1nh s 19/2006/Qð-BTC và Thông tư 185/2010/TT-BTC
c a B/ trưsng B/ Tài chính.
1.2.2. TE chAc thông tin k< toán trong ñi?u ki5n Ang d@ng ph n
m?m gi i pháp qu n lý tEng thK b5nh vi5n
a. Khái ni m Gi i pháp qu n lý t ng th b nh vi n
Gi'i pháp qu'n lý t ng th+ b nh vi n ñư c bi t ñ n là H th ng ho ch
ñ1nh nguen l8c t i m/t b nh vi n (ERP: Enterprise Resourse Planning). ðây
là m/t gi'i pháp hi u qu' cho vi c t ch c thông tin qu'n lý trong ñơn v1 mà
s ñó phân h k toán không th+ tách roi các phân h khác trong h th ng
thông tin qu'n lý c a ñơn v1.
Gi'i pháp qu'n lý t ng th+ b nh vi n là m/t ph,n m m tích h p t t c'
các ch c năng c a các b/ ph0n trong b nh vi n vào m/t h th ng cơ ss d.
li u dùng chung. Khi ñó, các b/ ph0n ch c năng k toán không t ch c ñ/c
l0p mà ph'i ñư c t ch c trong m i quan h v5i các b/ ph0n ch c năng khác.
(Huỳnh Th1 Heng H nh, 2015)


13

Gi'i pháp qu'n lý t ng th+ b nh vi n bao gem nhi u phân h nghi p v
có m i quan h ch*t ch€ v5i nhau gi.a các phân h ñ+ hình thành nên m/t h
th ng thông tin th ng nh t, hi u qu' nh•m ñem l i s c m nh t ng l8c cho
b nh vi n.
Vi c ng d ng ph,n m m gi'i pháp qu'n lý t ng th+ b nh vi n trong
ho t ñ/ng qu'n lý c a ñơn v1 là công c giúp cho công vi c qu'n lý t t hơn,
thu0n l i cho nhân viên y t và c' b nh nhân, có tác d ng tăng hi u qu' ho t
ñ/ng, gi'm thi+u lãng phí do các d. li u ñ,u vào ch6 ph'i nh0p m/t l,n cho
mvi ho t ñ/ng có liên quan ñ n b nh nhân ñã nh0p thông tin, ñeng thoi các
báo cáo ñư c th8c hi n v5i t c ñ/ nhanh hơn, chính xác hơn nhi u so v5i vi c
th8c hi n th công. ðơn v1 có kh' năng ki+m soát t t hơn ho t ñ/ng thu, chi
liên quan ñ n b nh nhân. Các thông tin c a b nh vi n ñư c t0p trung ñ,y ñ ,
k1p thoi và có kh' năng chia sq cho mvi ñ i tư ng c,n st d ng thông tin.
b. ð c trưng c a ph!n m"m gi i pháp qu n lý t ng th b nh vi n
Ph,n m m gi'i pháp qu'n lý t ng th+ b nh vi n là ph,n m m ph c v
qu'n lý, ñi u hành, tác nghi p hàng ngày c a b nh vi n. H th ng ñư c xây
d8ng v5i m c ñích t o d8ng môi trưong trao ñ i thông tin trên m ng máy tính
gi.a ban lãnh ñ o b nh vi n v5i các khoa phòng c a b nh vi n và gi.a b nh
vi n v5i các ñơn v1 bên ngoài cũng như b nh nhân và ngưoi nhà b nh nhân.
Trên cơ ss ñó, h th ng có nhi m v hp tr toàn di n công tác qu'n lý và
ñi u hành các ho t ñ/ng hàng ngày thông qua vi c qu'n lý và theo dõi các
công văn, tài li u, he sơ b nh án nh0p, xu t vi n; Công tác gi'i quy t công
vi c thông qua he sơ công vi c; th8c hi n ch ñ/ báo cáo nhanh; trao ñ i
thông tin n/i b/; trao ñ i thông tin v5i các ñơn v1, t ch c, cá nhân bên ngoài.
Các quy trình nghi p v s€ ñư c qu'n lý và th8c hi n thông qua các quy trình
xt lý và trao ñ i thông tin trên m ng.


14

Ph,n m m gi'i pháp qu'n lý t ng th+ b nh vi n thưong ñư c chia thành
hai h th ng l5n là: H th ng qu'n lý hành chính và h th ng qu'n lý chuyên
môn (Khám ch.a b nh).
H th#ng qu n lý hành chính: Th8c hi n các ch c năng qu'n lý hành
chính trong b nh vi n, bao gem các phân h như:
- Phân h qu'n lý t ch c b/ máy, nhân s8 ti n lương: liên quan ñ n vi c
qu'n lý ngưoi lao ñ/ng v h p ñeng, thoi gian làm vi c, xác ñ1nh ti n lương
và b'o hi+m xã h/i…
- Phân h qu'n lý tài chính k toán: k t n i ch*t ch€ thông tin v5i các
phân h qu'n lý vi n phí, dư c phZm, tài s'n, ti n lương... giúp phòng tài
chính k toán ki+m soát d„ dàng t t c' ho t ñ/ng trong b nh vi n, th vi n phí
ngo i trú cho ñ n vi n phí n/i trú, dư c phZm, tài s'n..., có th+ theo dõi t t c'
doanh thu (theo thng máy móc y t như Siêu âm, CT, xét nghi m... hay theo
thng phòng ban, thng lo i hình d1ch v ), chi phí, lãi lp k1p thoi trên toàn b nh
vi n. Th8c hi n ch c năng k toán theo thng ph,n hành như k toán vi n phí,
k toán lương, k toán ti n…, l0p các báo cáo liên quan ñ n tình hình qu'n lý
tài chính…
- Phân h qu'n lý v0t tư, văn phòng phZm: qu'n lý, theo dõi tình hình
nh0p hàng th nhà cung c p, ñi u chuy+n kho n/i b/ và xu t st d ng cho các
khoa phòng khi có nhu c,u st d ng v0t tư, văn phòng phZm.
- Phân h qu'n lý tài s'n c ñ1nh trang thi t b1: qu'n lý, theo dõi ki+m
soát tình hình mua srm, st d ng các trang thi t b1, v0t tư y t .
- Phân h qu'n lý lưu tr. b nh án: theo dõi, qu'n lý he sơ b nh án c a
b nh nhân.
- Phân h khai thác, th ng kê, báo cáo: t ng h p báo cáo th ng kê ho t
ñ/ng khám ch.a b nh, báo cáo thanh toán BHYT… c a b nh vi n và k t
xu t thông tin ra các nhóm báo cáo ph c v cho qu'n lý b nh vi n.


15

- Phân h qu'n tr1 h th ng: thi t l0p c u hình cho ngưoi dùng, qu'n lý và
theo dõi v0n hành ph,n m m, qu'n lý vi c st d ng và truy c0p vào h th ng.
H th#ng qu n lý chuyên môn: B nh nhân là ñ i tư ng trung tâm nên
cơ b'n nh.ng gì liên quan ñ n b nh nhân và d. li u b nh nhân ñ u ñư c ñưa
vào h th ng qu'n lý chuyên môn. Do ñó, h th ng qu'n lý chuyên môn c a
b nh vi n gem nhi u phân h , mpi phân h th8c hi n m/t nhi m v riêng liên
quan ñ n vi c qu'n lý b nh nhân th khi vào vi n ñ n khi ra vi n. Các phân h
thu/c h th ng qu'n lý chuyên môn bao gem:
- Phân h qu'n lý thông tin b nh nhân, ti p nh0n: Thông tin b nh nhân
bao gem t t các các thông tin liên quan v nhân thân, thông tin hành chính
c a b nh nhân. Là ñ,u vào c a h th ng thông tin b nh vi n, ñ'm b'o toàn b/
h th ng ho t ñ/ng thông su t th lúc ti p nh0n ngưoi b nh vào vi n cho ñ n
khi b nh nhân ra vi n. ðây là thông tin cơ b'n ph c v cho t t c' các vi c
qu'n lý b nh nhân trong quá trình khám ch.a b nh và ñi u tr1 n/i trú t i b nh
vi n.
- Phân h qu'n lý khám ch.a b nh ngo i trú: Ch c năng qu'n lý các
thông tin hành chính và các thông tin khám b nh c a ngưoi b nh ngo i trú
trong toàn b/ h th ng ph,n m m qu'n lý b nh vi n và trong các l,n khám
sau.
- Phân h qu'n lý c p c u: Qu'n lý thông tin c p c u ban ñ,u và b nh án
c p c u c a b nh nhân ngo i vi n cùng các thông tin ekip tham gia c p c u.
- Phân h qu'n lý ñi u tr1 n/i trú: Qu'n lý b nh án n/i trú, b nh án c p
c u cùng các thông tin ñi u tr1 c a mpi b nh nhân t i các khoa lâm sàng.
- Phân h qu'n lý phác ñe ñi u tr1: Cho phép bác s‚ ñ1nh nghĩa phác ñe
ñi u tr1 riêng, hp tr bác sĩ trong quá trình theo dõi chZn ñoán và ñi u tr1.
- Phân h qu'n lý chZn ñoán hình 'nh, thăm dò ch c năng: B/ ph0n c0n


16

lâm sàng nh0n thông tin các phi u yêu c,u chZn ñoán hình 'nh, thăm dò ch c
năng th hai nguen: ngo i trú (b nh nhân ph'i ñóng ti n trư5c khi vào th8c
hi n) và lâm sàng, c p c u (b nh nhân có th+ ñóng ti n ngay ho*c ñ n khi ra
vi n m5i tính).
- Phân h qu'n lý xét nghi m: Phân h qu'n lý k t qu' xét nghi m nh0n
thông tin các phi u yêu c,u xét nghi m th hai nguen: th phân h ti p nh0n
(khám b nh) và th phân h qu'n lý lâm sàng, c p c u.
- Phân h qu'n lý b nh án ñi n tt: B nh án ñi n tt t0p h p thông tin quá
trình ñi u tr1 c a b nh nhân trình bày khoa hvc, giúp vi c theo dõi chZn ñoán
và ñi u tr1 b nh nhân ñư c nhanh chóng.
- Phân h qu'n lý thanh toán vi n phí và BHYT: Phân h này k t n i v5i
t t c' các phân h ho t ñ/ng chuyên môn như qu'n lý khoa khám b nh; xét
nghi m và thăm dò ch c năng, qu'n lý n/i trú, qu'n lý dư c…ñư c cài ñ*t t i
phòng tài chính k toán và các ñi+m thu vi n phí trong B nh vi n, tránh nh0p
thông tin nhi u l,n, gây lãng phí nhân l8c và phi n hà cho ngưoi b nh.
- Phân h qu'n lý dư c, nhà thu c b nh vi n: Phân h này qu'n lý ch*t
ch€, chính xác các nghi p v nh0p xu t ten dư c phZm (thu c/hóa ch t/v0t tư
y t ) trong toàn B nh vi n, ñ'm b'o vi c thu ñúng, thu ñ ti n thu c ñ+ luân
chuy+n quay vòng nhanh ph c v b nh nhân. Qu'n m/t s lư ng kho không
gi5i h n, k+ c' nh0p xu t ten t t c' các t thu c tr8c t i t t c' các khoa. Ban
giám ñ c, phòng k toán và khoa dư c có th+ theo dõi ch*t ch€ dư c th lúc
l0p d8 trù cho ñ n khi làm ñơn ñ*t hàng, nh0p kho chính, xu t sang kho lq,
xu t xu ng khoa hay t thu c tr8c, xu t cho b nh nhân BHYT hay bán thu c
t i qu,y... có th+ xem báo cáo t ng s lư ng nh0p xu t ten c a m/t t h p vài
kho trong khoa dư c ho*c vài t thu c tr8c c a vài khoa nào ñó.


17

- Phân h qu'n lý l1ch h‹n ñi u tr1: Ch c năng qu'n lý l1ch h‹n ñi u tr1
cho phép qu'n lý thông tin c a b nh nhân h‹n khám b nh t i b nh vi n, có
th+ ph c v cho b nh nhân ñăng ký khám t i nhà thông qua ñi n tho i, ho*c
qu'n lý l1ch h‹n tái khám khi bác sĩ t i phòng khám h‹n b nh nhân khám
b nh l,n sau.
T t c' các phân h k+ trên ñư c liên k t nhau trên cùng m/t c u trúc cơ
ss d. li u, tùy theo tính ch t công vi c mà các phân h có th+ chia sq và st
d ng d. li u c a nhau.
Như v0y, ph,n m m qu'n lý t ng th+ b nh vi n bao gem nhi u phân h
khác nhau, mpi phân h th8c hi n ch c năng riêng nhưng có quan h ch*t ch€
v5i nhau v thông tin. Các phân h trong h th ng thông tin k toán do v0y
cũng liên quan ch*t ch€ ñ n các phân h khác nhau trong ph,n m m qu'n lý
t ng th+ b nh vi n và m i quan h thông tin này ñư c xác ñ1nh khi nghiên
c u h th ng thông tin k toán theo thng chu trình ho t ñ/ng c a b nh vi n.
1.2.3. TE chAc h5 th ng thông tin k< toán b5nh vi5n theo chu trình
Trong nh.ng năm g,n ñây, ñã có các nghiên c u ti p c0n HTTTKT theo
chu trình. ði u này xu t phát th vi c nhìn nh0n trong quá trình ho t ñ/ng c a
m/t ñơn v1 có nh.ng công vi c ñư c l*p ñi l*p l i m/t cách thưong xuyên,
liên t c theo m/t trình t8 nh t ñ1nh qua nhi u khâu, nhi u giai ño n do nhi u
b/ ph0n, nhi u cá nhân tham gia th8c hi n. ð+ ñ'm b'o các ho t ñ/ng ñư c
di„n ra m/t cách nh1p nhàng, ñeng b/ nh•m ñ t ñư c hi u qu' cao, c,n ph'i
ph i h p ho t ñ/ng gi.a các ch c năng, b/ ph0n, cá nhân cùng tham gia trong
cùng m/t chu trình.
HTTTKT trong b nh vi n là b/ ph0n quan trvng trong h th ng thông
tin qu'n lý b nh vi n, có m i quan h ch*t ch€ v5i các h th ng thông tin
khác. H th ng thông tin k toán ti p nh0n thông tin th nhi u b/ ph0n ch c
năng trong b nh vi n, ñeng thoi cung c p thông tin trs l i cho các b/ ph0n


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×