Tải bản đầy đủ

De thi chon HSG 225kopughhghhghghg

Nhờ thầy Sang
1. Cho a + b + c = 3 . Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức
M = ab + bc + ca
2. Cho x 2 + 5 y 2 + 8 z 2 = 1 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
A = xy + 2 yz + 2 zxTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×