Tải bản đầy đủ

ISO 50001 2018 đánh giá nội bộ

ISO 50001:2018 (Vi)

BÀI TẬP NHẬN BIẾT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP
BÀI TẬP 1: Anh / Chị hãy cho biết các phát biểu bên dưới là đúng hay sai so với các yêu cầu của
ISO 50001:2018
# Nội dung phát biểu

Kết luận

1

Xem xét năng lượng phải bao gồm các đánh giá về sử dụng năng lượng trong quá
khứ và hiện tại

Đ

2

Các vấn đề nội bộ không bao gồm các kế hoạch mở rộng nhà xưởng hay đầu tư
trang thiết bị mới.


S

3

Các biện pháp giải quyết rủi ro & cơ hội không bắt buộc phải được tích hợp vào các
quá trình tác nghiệp của tổ chức.

S

4

Tương tự ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, các yêu cầu của ISO 50001:2018 bao
gồm đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác

Đ

5

Vì sử dụng dầu DO không đáng kể nên tổ chức được phép loại trừ loại năng lượng
này khỏi phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý năng lượng.

S

6

Phải có hệ thống cho phép truy cập và cập nhật kịp thời các yêu cầu luật định, chế
định và các yêu cầu khác mà công ty phải áp dụng có liên quan đến hệ thống quản
lý năng lượng

Đ

7

Mục tiêu & chỉ tiêu năng lượng bắt buộc phải được theo dõi và báo cáo hàng tháng

S

8

Chính sách năng lượng phải bao gồm cam kết thỏa mãn các yêu cầu luật định liên


quan.

Đ

9

Phải xác định nhu cầu, mong đợi của tất cả các bên quan tâm có liên quan đến hệ
thống quản lý năng lượng và phải thỏa mãn mọi nhu cầu của các bên quan tâm này.

S

10 Rủi ro & Cơ hội của EnMS hoàn toàn khác và không liên quan gì đến Rủi ro & Cơ
hội của QMS, EMS hay OHSMS

S

11 Một trong số các bên quan tâm có liên quan đến hệ thống quản lý năng lượng
chính là nhân viên của công ty.

Đ

12 ISO 50001:2018 không đề cập đến hiệu chuẩn thiết bị đo

S

13 Các vấn đề bên ngoài không bao gồm các thay đổi luật định về quản lý năng lượng

S

14 Phải có kế hoạch triển khai áp dụng và tích hợp các yêu cầu pháp luật vào hệ
thống quản lý năng lượng

Đ

15 Phải có văn bản tuyên bố phạm vi của hệ thống quản lý năng lượng

Đ

16 Thiết kế năng lượng có nghĩa là thiết kế một dạng năng lượng mới để đưa vào sử
dụng.

S

17 Bắt buộc phải thiết lập đội quản lý năng lượng

Đ

18 Truyền đạt tầm quan trọng của quản lý năng lượng hiệu quả và của sự phù hợp với
các yêu cầu của EnMS đến tất cả nhân viên là một trong những bằng chứng chứng
minh cam kết của lãnh đạo.

Đ

19 Vì các mục tiêu & chỉ tiêu đã được báo cáo định kỳ nên trong đầu vào của xem xét
của lãnh đạo không cần bao gồm kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu năng lượng
nữa.

S

20 Một trong số các trách nhiệm và quyền hạn của đội quản lý năng lượng là thiết lập
tiêu chí và phương pháp cần thiết để đảm bảo điều hành và kiểm soát EnMS là có
hiệu lực.

Đ

21 Bắt buộc phải có kế hoạch giải quyết rủi ro & cơ hội đã xác định

Đ

22 Hoạch định thực hiện mục tiêu chỉ cần bao gồm xác định các kết quả phải đạt, biện
pháp - trách nhiệm và thời gian thực hiện là đủ.

S

www.trandinhcuu.com | www.phạmxuântiến.vn | www.trầnnguyênhà.vn | www.đặngvănquang.vn

Trang 1/4


ISO 50001:2018 (Vi)

# Nội dung phát biểu

Kết luận

23 Trong ISO 50001:2018, mua sắm không chỉ đề cập đến loại năng lượng mà còn đề
cập đến mua bất cứ thứ gì (bao gồm cả dịch vụ) có ảnh hưởng đến hiệu quả sử
dụng năng lượng.

Đ

24 EnPIs phải được theo dõi và đánh giá tương ứng với EnBs của nó

Đ

25 Đánh giá hiệu lực của các hành động giải quyết rủi ro & cơ hội có nghĩa là kiểm tra
xem các hành động đó có được thực hiện không.

S

26 Sau khi đã thiết lập EnBs, hàng năm cần soát xét lại sự phù hợp của chúng là được

S

27 Phải lưu giữ thông tin được lập thành văn bản về các kết quả điều tra sai trệch về
quản lý và sử dụng năng lượng.

Đ

28 Phải đảm bảo điều kiện thuận lợi để nhân viên của công ty đóng góp ý kiến hoặc đề
nghị cải tiến đối với EnMS và kết quả hoạt động năng lượng

Đ

29 Bắt buộc phải có kế hoạch thu thập thông tin năng lượng

Đ

30 Việc trang bị nhận thức về quản lý và sử dụng hiệu quả năng lượng chỉ áp dụng cho
nhân viên của Công ty thôi.

S

BÀI TẬP 2: Anh / Chị hãy cho biết các tình huống bên dưới là phù hợp hay không phù hợp và
liên quan đến điều khoản nào của ISO 50001:2018
# Tình huống

Kết luận Đ.Khoản

1

Hồ sơ phân tích bối cảnh hoạt động của Công ty không bao gồm thông
tin tăng giá điện từ cuối tháng 3/2019

KPH

4.1

2

Hồ sơ đánh giá lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ lắp đặt và bảo trì hệ
thống máy lạnh trung tâm không bao gồm các nội dung về quản lý năng
lượng

KPH

8.3

3

Công ty đã không xem xét lại các dự án cải tạo, đầu tư trang thiết bị có
sử dụng năng lượng, mặc dù đã biết thông tin tăng giá điện.

KPH

8.2

4

Không có một CAR hay CAPA nào được phát hành cho trường hợp EnPIs
không đạt liên tục trong 03 tháng.

KPH

10.1

5

Chính sách năng lượng được tích hợp với chính sách chất lượng - môi
trường & an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp và bao gồm cam kết
tuân thủ các yêu cầu luật định có liên quan,

PH

5.2

6

Nhật ký vận hành máy nén khí, máy lạnh, xe nâng,… không được cập
nhật theo quy định.

KPH

8.1

7

Các nội dung sau đây không được thực hiện đúng tần suất theo kế
hoạch bảo trì đã được thiết lập:
- Đo dòng rò của các thiết bị điện
- Vệ sinh bộ lọc của máy nén khí, hệ thống hút bụi

KPH

8.1

8

Một đèn led dạng tube [theo sơ đồ bố trí đèn] được thay bằng đèn
huỳnh quang. Đội bảo trì cho biết: do sẵn có đèn huỳnh quang nên thay
luôn, khỏi phải đi mua

KPH

8.1

9

Các báo cáo phân tích & đánh giá không được thực hiện đúng hạn

KPH

9.1

10 Xem xét của lãnh đạo không bao gồm xem xét sự phù hợp của chính
sách năng lượng

KPH

9.3

11 Để giảm thiểu việc thất thoát lạnh của khu vực sản xuất và kho mát,
công ty trang bị rèm nhựa tại các cửa. Thực tế, các rèm này được buộc
gọn về một góc, người quản lý khu vực giải thích: “buộc lên vậy cho dễ
chuyển hàng”

KPH

8.1

12 Các thông số vận hành hệ thống thiết bị có sử dụng năng lượng đã

KPH

9.1

www.trandinhcuu.com | www.phạmxuântiến.vn | www.trầnnguyênhà.vn | www.đặngvănquang.vn

Trang 2/4


ISO 50001:2018 (Vi)

# Tình huống

Kết luận Đ.Khoản

không được xem xét khi điều tra nguyên nhân không đạt EnPIs
13 Có kế hoạch theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá. Kế hoạch này
bao gồm đầy đủ các chỉ tiêu đo lường liên quan đến tiêu thụ năng
lượng, các biến ảnh hưởng đến hiệu quả năng lượng,…

PH

6.6

14 Hệ thống điều hòa trung tâm được xác định thuộc phạm vi của một
SEU, hệ thống này được điều chỉnh dựa vào: nhiệt độ và độ ẩm của khu
vực sản xuất. Thực tế, không có quy định và cũng không có hồ sơ giám
sát nhiệt độ, độ ẩm của khu vực sản xuất.

KPH

8.1

15 Tổng hợp các đợt đánh giá nội bộ được thực hiện trong một chu kỳ đánh
giá không bao gồm đầy đủ các điều khoản của tiêu chuẩn.

KPH

9.2

PH

9.1

17 Không có văn bản quy định năng lực tối thiểu, bao gồm yêu cầu đào tạo,
đối với các thành viên đội năng lượng.

KPH

7.2

18 Chính sách mua sắm xác định ưu tiên mua thiết bị chiếu sáng tiết kiệm
điện. Thực tế, hồ sơ thiết kế phương án mở rộng nhà xưởng có đề cập
mua sắm 50 bóng đèn huỳnh quang lắp đặt cho khu vực mở rộng.

KPH

8.3

19 Hồ sơ theo dõi EnPIs cho thấy có sự sai lệch đáng kể giữa nhu cầu năng
lượng theo mô hình và năng lượng thực tế sử dụng, mặc dù không có dự
án cải tiến năng lượng nào đang được thực hiện. Tuy nhiên, Công ty đã
không tiến hành xem xét lại EnBs.

KPH

6.5

20 Kết quả phỏng vấn người được phân công theo dõi, đo lường [theo kế
hoạch theo dõi, đo lường]: người này không nắm được các chỉ tiêu nào
cần theo dõi, đo lường; không biết được bao lâu cần theo dõi, đo lường
và không sẵn có kế hoạch theo dõi, đo lường.

KPH

8.1

21 Không có hồ sơ đánh giá hiệu lực của các hành động giải quyết rủi ro &
cơ hội, cũng như của các hành động được xác định trong kế hoạch hành
động.

KPH

6.1, 6.2

22 Phỏng vấn 03 nhân viên sản xuất, cả ba người đều nói được chính sách
chất lượng - môi trường - an toàn sức khỏe nghề nghiệp và năng lượng.
Tuy nhiên, nội dung họ trình bày là chính sách chưa được cập nhật
(chính sách cũ)

KPH

5.2 & 7.3

23 Công ty đã tiến hành đào tạo nội bộ về các biện pháp kiểm soát tiết
kiệm năng lượng cho tất cả các nhân viên (có danh sách tham dự) cách
đây 6 tháng. Các báo cáo đánh giá hiệu lực đào tạo chưa được thực hiện
theo quy trình đào tạo.

KPH

7.2

24 Phỏng vấn ngẫu nhiên 3 nhân sự làm việc tại SEU, cả 3 người này
không biết hành vi vận hành thiết bị của họ ảnh hưởng thế nào đến chỉ
số EnPI liên quan cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng năng
lượng.

KPH

7.3

25 Kế hoạch cải tiến năng lượng năm 2018 xác định nội dung thay thế các
thiết bị điện cầm thay bằng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng hơn.
Tuy nhiên, các nội dung này đã không được thực hiện và không có lý
giải nào cho việc hủy bỏ.

KPH

6.2 & 8.1

26 Bảng chính sách được niêm yết tại hành lang là chính sách cũ.

KPH

5.2

27 Kết quả theo dõi EnPIs được cập nhật hàng tháng và hồ sơ được lưu giữ
đầy đủ.

PH

6.4

28 Trong năm 2018, mặc dù có nhiều cải tiến tiết kiệm năng lượng nhưng
không có hồ sơ nào về các hoạt động cải tiến này

KPH

7.4

16 Việc đánh giá sự tuân thủ được thực hiện kết hợp đối với các yêu cầu
luật định về năng lượng - môi trường - an toàn lao động và sức khỏe
nghề nghiệp.

www.trandinhcuu.com | www.phạmxuântiến.vn | www.trầnnguyênhà.vn | www.đặngvănquang.vn

Trang 3/4


ISO 50001:2018 (Vi)

# Tình huống

Kết luận Đ.Khoản

29 Kết quả phân tích xu hướng EnPIs xác định nguyên nhân đưa đến EnPI
có xu hướng xấu là nhận thức của người lao động. Tuy nhiên, không có
chương trình đào tạo nào được thiết lập, cũng không có kế hoạch đào
tạo. Các quy định bổ sung cũng không được thiết lập.

KPH

10.1 &
7.3

30 Hồ sơ thiết kế mở rộng khu vực sản xuất, lắp đặt dây chuyền mới không
bao gồm các nội dung xem xét về năng lượng.

KPH

8.2

www.trandinhcuu.com | www.phạmxuântiến.vn | www.trầnnguyênhà.vn | www.đặngvănquang.vn

Trang 4/4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×