Tải bản đầy đủ

Quản lý nhà nước ngành thủy sản trên địa bàn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

NGUYỄN THỊ ĐÔNG ANH

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC NGÀNH THỦY SẢN
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH,
TỈNH QUẢNG NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ

Đà Nẵng – Năm 2018


ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

NGUYỄN THỊ ĐÔNG ANH

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC NGÀNH THỦY SẢN
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH,

TỈNH QUẢNG NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
Mã số: 60.34.04.10

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS. TS. VÕ XUÂN TIẾN

Đà Nẵng – Năm 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan mọi kết quả của đề tài: “Quản lý nhà nước ngành
Thủy sản trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam” là công trình
nghiên cứu của cá nhân tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng
được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
uảng Nam, tháng năm 2018
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Đông Anh


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1 Tn

ấp t ết ủ

ề t ........................................................................ 1

2. Mụ t êu ng ên ứu ............................................................................. 2
3 Đố tƣợng v p ạm v ng ên ứu......................................................... 3
4 P ƣơng p áp ng ên ứu ...................................................................... 4
5. Bố ụề t ................................................................................... 5

6. Tổng qu n t l ệu ng ên ứu............................................................... 5


CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC NGÀNH
THỦY SẢN ...................................................................................................... 9
1 1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI NGÀNH THỦY
SẢN ................................................................................................................... 9
1 1 1 Một số k á n ệm ơ bản về quản lý n
1 1 2 V trò ủ quản lý n
1 1 3 Cá yếu tố ản

nƣớ

nƣớ ng n T ủy sản .... 9

ố vớ ng n T ủy sản ................. 10

ƣởng ến quản lý n

nƣớ về k n tế ố vớ

ng n t ủy sản ................................................................................................. 12
1.1.4. Các ông ụ n

nƣớ sử dụng ể quản lý oạt ộng sản xuất v

k n do n t ủy sản ........................................................................................ 15
1 2 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI NGÀNH
THỦY SẢN ..................................................................................................... 15
121 B n

n v tr ển k

t ự

ện á văn bản, chính sách ngành

T ủy sản .......................................................................................................... 15
1.2.2. Quy oạ , kế oạ
1.2.3 Tổá

p át tr ển ng n T ủy sản .......................... 19

oạt ộng p át tr ển ng n T ủy sản ....................... 21

1.2.4 T n tr , k ểm tr , xử lý v p ạm trong lĩn vự t ủy sản ......... 23
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1................................................................................ 28


CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI
NGÀNH THỦY SẢN TẠI HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG
NAM ............................................................................................................... 29
2 1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HUYỆN THĂNG BÌNH VÀ CÁC NHÂN TỐ
ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI NGÀNH THỦY
SẢN ................................................................................................................. 29
2 1 1 Đ ều k ện tự nhiên ......................................................................... 29
2 1 2 Đ ều k ện k n tế ........................................................................... 32
2 1 3 Đ ều k ện xã ộ ............................................................................ 35
2.1.4 Tìn
nƣớ

ìn p át tr ển t ủy sản v n ững yêu ầu ặt r về quản lý n

ố vớ ng n T ủy sản trên ị b n uyện T ăng Bìn ............................. 39

2 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI
NGÀNH THỦY SẢN TẠI HUYỆN THĂNG BÌNH..................................... 49
221 Vệ b n

n v tr ển k

t ự

ện á văn bản, chính sách

ngành T ủy sản ............................................................................................... 49
2.2.2. Công tá quy oạ
2 2 3 Tổá

p át tr ển ng n T ủy sản ............................ 56

oạt ộng p át tr ển ng n T ủy sản ....................... 58

2.2.4. Công tác thanh tr , k ểm tr , xử lý v p ạm trong lĩn vự t ủy sản
......................................................................................................................... 67
23

ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ

NƢỚC VỀ THỦY SẢN Ở HUYỆN THĂNG BÌNH ..................................... 69
2 3 1 N ững kết quả ạt ƣợ trong ông tá QLNN về t ủy sản ........ 69
2 3 2 Hạn

ế.......................................................................................... 72

2 3 3 Nguyên n ân ủ n ững ạn

ế .................................................. 74

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2................................................................................ 76


CHƢƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
NHÀ NƢỚC NGÀNH THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG
BÌNH ............................................................................................................... 77
3 1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ..................................................... 77
3 1 1 Cá dự báo..................................................................................... 77
3.1.2. Qu n

ểm o n t ện ông tá QLNN ố vớ ng n T ủy sản

uyện T ăng Bìn ........................................................................................... 78
3 2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ ..................................................................... 80
3 2 1 Ho n t ện ông tá b n

n v tr ển k

t ự

ện á văn bản,

chính sách ngành T ủy sản ............................................................................. 80
3 2 2 Ho n t ện ông tá quy oạ
3 2 3 Nâng

o

ệu quả tổp át tr ển ngành T ủy sản .......... 83
á

oạt ộng p át tr ển ng n T ủy

sản.................................................................................................................... 84
3 2 4 Tăng ƣờng t n tr , k ểm tr trong lĩn vự t ủy sản ............... 88
3 3 ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................. 901
3 3 1 Đề xuất .......................................................................................... 90
3 3 2 K ến ng ị ....................................................................................... 91
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3................................................................................ 93
KẾT LUẬN .................................................................................................... 95
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao)


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt

Giải thích

QLNN

Quản lý n

KTTS

K n tế t ủy sản

NTTS

Nuô trồng t ủy sản

CNH - HĐH

Công ng ệp ó - ện ạ ó

KHCN

K o

HĐND

Hộ

UBND

Ủy b n n ân dân

NQ

Ng ị quyết

NN&PTNT

Nông ng ệp v P át tr ển nông t ôn

NLTS

Nông - Lâm - T ủy sản

KT-XH

K n tế xã ộ

QP-AN

Quố p òng n n nnƣớ

ông ng ệ

ồng n ân dân


DANH MỤC CÁC BẢNG
Số hiệu

Tên bảng

bảng
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Trang

Tố

ộ tăng trƣởng k n tế k n tế

Tìn

ìn dân số, l o ộng uyện T ăng Bìn , g

33

2012-2016
T ự trạng sử dụng ất NTTS tạ
g

uyện T ăng Bìn ,

oạn 2012-2016

Cơ ấu ất sử dụng ất cho NTTS p ân bố tạ á xã
trên ị b n uyện T ăng Bìn năm 2016

2.5.

Ngƣ trƣờng k

2.6.

Công suất t u án bắt t ủy sản qu

2.7.

Đầu tƣ tr ng t ết bị

2.8.

G á trị ng n t ủy sản qu

2.9.

Số lƣợng văn bản b n

2.10.
2.11.

oạn

t áuyện T ăng Bìn

ok

t á t ủy sản

tổá

44

á năm 2012-2016

46

n trên lĩn vự t ủy sản

50
n

ợt tuyên truyền từ năm 2012-

2016

2.12.

Đầu tƣ ơ sở ạ tầng dị

2.13.

Số l o ộng ng n T ủy sản ƣợ

2.14.

Tổ

2.15.

T n lập á tổ, ộ

2.16.

Số lƣợng á

2.17.

Hìn t ứ xử lý v p ạm

ứ l ên kết ủ

41

45

trên lĩn vự t ủy sản năm 2016

Kn p

40

43

á năm 2012-2016

Hoạt ộng tuyên truyền p ổ b ến á văn bản,


35

vụ ậu ần

55
60

o tạo, tập uấn

á t u t uyền KTTS năm 2016
o n kết sản xuất trên b ển

ợt t n tr , k ểm tr

52

62
65
66
68
68


DANH MỤC CÁC HÌNH
Số hiệu

Tên hình

hình
2.1.

Bản ồ

2.2.

Lự lƣợng l o ộng t eo ng n

2.3.

Trìn
Bình

n


n

Trang

uyện T ăng Bìn
uyện T ăng Bìn

uyên môn ng ệp vụ án bộ uyện T ăng

29
36
38


1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của ề tài
Trong sự ng ệp xây dựng v bảo vệ Tổ quố , b ển ó vị tr , v
b ệt qu n trọng, ản

trò ặ

ƣởng to lớn ến sự p át tr ển k n tế xã ộ (KT-XH),

ảm bảo quố p òng- an ninh (QP-AN), bảo vệ mô trƣờng ủ nƣớ t K n
tế t ủy sản ã v

ng trở t n ng n k n tế qu n trọng trong nền k n tế

quố dân, góp p ần

uyển ổ

ng èo, ả t ện uộ sống ủ

ơ ấu ng n nông ng ệp, xó

ó g ảm

ộng ồng ƣ dân vùng nông t ôn ven b ển

Huyện T ăng Bìn , tỉn Quảng N m có 25 km bờ b ển (qu 4 xã: Bìn
Dƣơng, Bìn M n , Bìn N m, Bìn Hả ), ó ệ t ống sông Trƣờng G ng
d

26 km

ạy dọ qu 6 xã vùng Đông ủ

uyện To n uyện ó k oảng

5000 l o ộng oạt ộng trong lĩn vự k

t á v nuô trồng t uỷ sản

(NTTS); 350

d ện t

nuô trồng t uỷ sản nƣớ lợ; 657 t u á H ện n y

trên ị b n uyện ó 02 ông ty

ế b ến t uỷ sản v 39 ơ sở

ế b ến á

sản p ẩm t uỷ sản Do ó, T ăng Bìn rất ó t ềm năng ể p át tr ển k n tế
t ủy sản (KTTS)
Vớ n ững t uận lợ nêu trên, trong n ững năm qu , uyện T ăng Bìn
qu n tâm tập trung nguồn lự tổ
sản ủ

ị p ƣơng Kết quả KTTS óng góp áng kể v o p át tr ển KT-XH,

ủng ố QP-AN, bảo vệ
sản

ứ lạ sản xuất ể p át tr ển ng n T ủy

ủ quyền b ển, ảo quê ƣơng G á trị ng n t uỷ

ếm trên 20% tỷ trọng trong ng n nông ng ệp; tổng sản lƣợng k

t á , nuô trồng ằng năm ạt k oảng 10 000 tấn; ờ sống vật
t ần ủ b

on ngƣ dân ven b ển ƣợ

ả t ện

Tuy n ên, oạt ộng ng n t uỷ sản ủ
xứng vớ t ềm năng, lợ t ế ủ

ất v t n

uyện òn ạn

ế,

ƣ tƣơng

ị p ƣơng, p át tr ển m ng t n tự p át,

n ều rủ ro, t ếu sự bền vững Công tá quản lý ng n T ủy sản òn ạn
ế, bất ập:

ƣ

ó quy oạ

tổng t ể v

t ết p át tr ển KT-XH các xã


2

ven b ển, quy oạ
lý quy oạ

sử dụng ất ể p át tr ển ng n T ủy sản; ông tá quản

òn buông lỏng,

số ngƣờ dân tự p át nuô trồng t ủy sản; ơ

sở ạ tầng kỹ t uật p ụ vụ p át tr ển KTTS
ế,
bộ,

n sá
ệu quả

ểt ú
ƣ

ƣ

áp ứng yêu ầu Cá

ẩy p át tr ển KTTS òn t ếu, t ự

o; v ệ

o tạo nguồn n ân lự

ện

ƣ

o ng n T ủy sản

ƣợ qu n tâm úng mứ . P ƣơng t ứ sản xuất n ỏ lẻ, ông ng ệ lạ
nên năng suất,

ất lƣợng

ƣ

o Vệ k

t á quá mứ v sử dụng

ơ
ồng
ƣ
ậu
ƣ

ợp lý á nguồn t nguyên ven bờ, ven sông dẫn ến nguồn lợ t uỷ sản ven
bờ ng y

ng ạn k ệt, mô trƣờng s n t á bị uỷ oạ V ệ l ên kết g ữ

do n ng ệp

ế b ến, t êu t ụ vớ ngƣờ NTTS v ngƣ dân trong v ệ sản

xuất v t êu t ụ sản p ẩm òn ạn
uyện T ăng Bìn
k

ế Bên ạn

ũng gặp k ông t n ững t á

ậu; lự lƣợng l o ộng dồ d o n ƣng
ến oạt ộng k

t á

ó, k

t á t ủy sản ủ

t ứ từ t ên t , b ến ổ

ất lƣợng òn ạn

ẩy p át tr ển KTTS ần

ƣợ ng ên ứu ể ƣ r g ả p áp k ắ p ụ n ững ạn
ƣớng p át tr ển ng n p ù ợp vớ trìn

uyện T ăng Bìn , bảo ảm t n
ấp t ết

ộng

ủ ng n t ủy sản

C n vì lẽ ó, v ệ tăng ƣờng quản lý ể t ú
ịn

ế tá

ộv

ế nêu trên v

ều k ện ủ ngƣ dân tạ

ệu quả ổn ịn KT-XH lâu d

l yêu ầu

ện n y

Vớ n ững lý do trên, tô

ã

ọn ề t : “Quản lý nhà nước ngành

Thủy sản trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam” ể l m luận
văn tốt ng ệp
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Trên ơ sở lý luận ơ bản về quản lý n

nƣớ (QLNN) ố vớ ng n

T ủy sản, luận văn sẽ l m rõ t ự trạng ông tá quản lý ng n T ủy sản tạ
uyện T ăng Bìn từ năm 2012-2016; từ ó ề xuất á g ả p áp tăng ƣờng


3

ông tá quản lý, ỗ trợ ngƣ dân p át tr ển t ủy sản vùng b ển v ven sông
p ù ợp vớ mụ t êu p át tr ển ủ
góp p ần tăng t u n ập
sản ủ

uyện; ảm bảo t n ổn ịn , bền vững;

o ngƣờ dân v

ẩy mạn p át tr ển ng n T ủy

uyện.

2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ t ống ó vấn ề lý luận l ên qu n ến ông tá quản lý ng n t ủy
sản
- P ân t

, án g á t ự trạng về ông tá QLNN ố vớ ng n t ủy

sản trên ị b n uyện T ăng Bìn
- Đề xuất g ả p áp n ằm o n t ện ông tá quản lý, ẩy mạn p át
tr ển KTTS trong t ờ g n tớ
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu:
Đề t ng ên ứu về ông tá QLNN ố vớ ng n t ủy sản trên ị b n
uyện T ăng Bìn , tỉn Quảng N m; á yếu tố ản

ƣởng ến ông tá

QLNN ố vớ ng n t ủy sản
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về k ông g n: Luận văn t u t ập số l ệu t ứ ấp về t ự trạng QLNN
ủ ng n t ủy sản; ng ên ứu về
p át tr ển KTTS ủ

á

ộg

ệu quả vận dụng á

ơ

ìn trên ị b n á xã t uộ

ế

n sá

uyện T ăng

Bìn , tỉn Quảng N m Trong ó n ững xã ó oạt ộng án bắt v nuô
trồng t ủy sản b o gồm 6 xã: Bìn M n , Bìn Dƣơng, Bìn G ng, Bìn Hả ,
Bình Nam và Bình Sa.
- Về t ờ g n: Luận văn ng ên ứu sự p át tr ển ủ ng n t ủy sản
trên ị b n uyện từ năm 2012 ến năm 2016 v
g

ề xuất g ả p áp kế oạ

oạn 2018-2023.
- Về nộ dung: Luận văn ng ên ứu, án g á ông tá QLNN ố vớ


4

ng n T ủy sản trên ị b n uyện T ăng Bìn
nộ dung

Trong ó,

ủ yếu l : Đán g á t ự trạng ông tá

oạ

ú trọng v o 4

ịn , b n

n

ế về p át tr ển k n tế t ủy sản trên ị b n uyện; ông tá tổ
ện ơ

ế,

ơ

ứ t ự

n sá , quy oạ , ề án, p át tr ển KTTS; n ững ạn

ế,

bất ập trong k âu quản lý oạt ộng án bắt, NTTS Trên ơ sở ó ề xuất
g ả p áp o n t ện QLNN ố vớ ng n t ủy sản trên ị b n uyện
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Để t ấy rõ ƣợ t ự trạng QLNN ố vớ ng n T ủy sản trên ị b n
uyện d ễn r n ƣ t ế n o v

ƣ r

á g ả p áp tăng ƣờng QLNN trên ị

b n uyện, luận văn ã sử dụng một số p ƣơng p áp ng ên ứu s u:
- P ƣơng p áp t ống kê mô tả: l p ƣơng p áp p ân t
trên n ững số l ệu t u t ập ƣợ ở á t ờ

toán ọ dự

ểm k á n u T ông qu v ệ

xử lý số l ệu bằng p ƣơng p áp t ống kê toán ọ trên ex el, t ấy ƣợ sự
t y ổ v mứ

ộ ạt ƣợá

ện tƣợng,

ỉ t êu ần p ân t

trong

ông tá QLNN ố vớ ng n T ủy sản
- P ƣơng p áp p ân t
tổng ợp, p ân t

, tổng ợp t ông t n, số l ệu: Nộ dung ề t

số l ệu, bảng b ểu l ên qu n ến ông tá quản lý ng n

t ủy sản trên ị b n uyện T ăng Bìn
p ần mềm Ex el ể xử lý á số l ệu g úp
ơn, từ ó rút r

sẽ

V ệ xử lý số l ệu
o

o v ệ p ân t

ủ yếu sử dụng
ƣợ dễ d ng

ƣợ n ững kết luận về vấn ề ng ên ứu Đề t

sử dụng

t ông t n, dữ l ệu t ứ ấp Số l ệu t ứ ấp ƣợ t u t ập từ P òng Nông
ng ệp v PTNT uyện, C

ụ T ống kê, á báo áo v quy oạ , ề án

l ên qu n ến ng n T ủy sản ủ

uyện

Ngoài ra, trong quá trình ho n t n luận văn òn sử dụng á p ƣơng
p áp k á n ƣ p ƣơng p áp ồ t ị, b ểu ồ, ìn vẽ oặ mô ìn
bảng số l ệu, lập r b ểu ồ ể t ông qu

Từ á

ó qu n sát v rút r n ững án g á

tổng quát QLNN ng n T ủy sản trên ị b n uyện T ăng Bìn


5

5. Bố cục của ề tài
Ngo p ần mở ầu v kết luận, ề t

ƣợ trìn b y gồm 3

ƣơng:

- Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước ngành Thủy sản.
- Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đối với ngành Thủy sản tại
huyện Thăng Bình, tỉnh uảng Nam.
- Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước ngành
Thủy sản trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh uảng Nam.
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Vũ Đìn T ắng – Nguyễn V ết Trung (2005), “Giáo trình Kinh tế Thủy
sản”, N

xuất bản L o ộng v Xã ộ G áo trìn nêu n ững vấn ề k á

quát n ƣ: một số k á n ệm ơ bản về t ủy sản, nộ dung ơ bản qu n ệ sản
xuất trong ng n t ủy sản V ệt N m, n ững vấn ề k n tế sử dụng nguồn lự
v nguồn lợ t ủy sản; k n tế ọ về nuô trồng, k

t á ,

ế b ến t ủy sản;

n ững vấn ề về QLNN ố vớ ng n t ủy sản.
P n Huy Đƣờng (2015), “G áo trìn quản lý n
xuất bản Đạ

ọ Quố g

H Nộ . G áo trìn n y ung ấp

n ững k ến t ứ lý luận, k á quát ơ bản, ó t n
ọ về v ệ quản lý nền k n tế quố dân ủ n
n ệm QLNN về k n tế v v
òn ung ấp

o ngƣờ

nƣớ về k n tế”, Nhà

trò ủ nệ t ống ủ một môn k o
nƣớ …g úp t nắm ƣợ k á

nƣớ

ọ n ững k ến t ứ

o ngƣờ

ố vớ nền k n tế, ngo

r

ụ t ể n ƣ quy luật v nguyên tắ

QLNN về k n tế, ông ụ v p ƣơng p áp QLNN về k n tế, mụ t êu v

á

ứ năng QLNN về k n tế, t ông t n v quyết ịn trong QLNN về k n
tế…l m nền tảng

o v ệ p ân t

á nộ dung liên qu n ến QLNN trong

luận văn ng ên ứu.
Trong “Phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá: Một số vấn đề lý luận và
thực tiễn” (Đ o Xuân T ắng v Nguyễn P ƣợng Lê 2017) ăng trên Tạp
k o

ọ Nông ng ệp V ệt N m

o rằng, k

t á t ủy sản l ng ề ó óng


6

góp qu n trọng

o p át tr ển k n tế v bảo vệ n n n ,

nƣớ t

Tuy n ên, nguồn lợ v năng suất k

ven bờ

ng ó xu ƣớng g ảm, trong k

t ế mạn do t ếu dị
t á trọng

t á , ặ b ệt l nguồn lợ

án bắt x bờ

ƣ p át uy ƣợ

vụ ậu ần ng ề á Mặ dù C n p ủ v

p ƣơng ã ầu tƣ xây dựng á trung tâm dị
k

ủ quyền vùng b ển

ểm Song dị

p ân t
số b

vụ ậu ần ng ề á vẫn

ơ sở lý luận về p át tr ển dị

n ững k n ng ệm ở trong v ngo


o p át tr ển dị

Bộ Nông ng ệp v

ƣ t ự sự tƣơng
l ệu t ứ ấp,

vụ ậu ần ng ề á v

nƣớ , trên ơ sở ó rút r một

vụ ậu ần ng ề á ở V ệt N m
P át tr ển nông t ôn

ã

ó Quyết

ịn

2760/2013/QĐ-BNN-TCTS, ng y 22/11/2013, p ê duyệt Đề án tá
ng n T ủy sản t eo ƣớng nâng

o g á trị g

T eo ó, mụ t êu ề án là duy trì tố
o t u n ập v

ộ tăng trƣởng

ả t ện mứ sống

b ển; tăng ƣờng năng lự quản lý t
tố

á tá

ơ ấu

o, nâng

o

ệu quả

ất lƣợng v g á trị g

o ộng ồng ngƣ dân ven

nguyên, nguồn lợ t ủy sản, g ảm t ểu

ộng t êu ự từ ô n ễm mô trƣờng, dị

lý rủ ro, p òng

số

tăng v p át tr ển bền vững

v k ả năng ạn tr n t ông qu tăng năng suất,
tăng; nângvụ ậu ần ng ề á ở á vùng

ứng vớ t ềm năng v yêu ầu p át tr ển Dự trên nguồn t
ng ên ứu luận g ả

á

bện ;

ủ ộng quản

ống t ên t .

Trong ng ên ứu “P ân t

uỗ ung sản p ẩm nuô tôm trên ị b n

uyện T ăng Bìn , tỉn Quảng N m” ủ (M
2012), ăng trên Tạp

k o

ọ Đạ

Văn Xuân v Lê Văn T u,

ọ Huế Ng ên ứu n y ƣợ t ự

ện trên ơ sở số l ệu t u t ập ƣợ từ 80 ộ nuô tôm v 45 tá n ân k á
uỗ

tham g
quả p ân t
trong

ung sản p ẩm tôm nuô trên ị b n uyện T ăng Bìn
uỗ

uỗ rất ạn

ung

o t ấy á

Kết

ộ nuô nắm bắt t ông t n t ị trƣờng

ế, luôn bị tƣ t ƣơng ép g á; bên ạn

về vốn, kỹ t uật nuô nên lợ n uận t u ƣợó òn k ó k ăn

ộ nuô t ấp ơn á tá


7

n ân k á trong

uỗ dẫn ến n ều bất lợ

o ngƣờ nuô tôm Ng ên ứu

ã ề xuất một số g ả p áp n ằm o n t ện
k ả năng ạn tr n
uyện một á

uỗ ung ể nâng

o ơn nữ

ủ sản p ẩm v p át tr ển ng ề nuô tôm trên ị bàn

bền vững

Trên Tạp

K o

ọ v p át tr ển “Một số vấn đề đặt ra đối với sinh

kế của ngư dân vùng ven biển thành phố Hải Phòng” ủ (Nguyễn Văn
Cƣờng, P ạm Vân Đìn , Bù T ị Ho , 2015)

o b ết

ện n y á vấn ề suy

g ảm nguồn lợ t ủy sản, ặ b ệt l nguồn lợ ven bờ, tr n
ạn tr n ngƣ trƣờng k

t á

ãv

ng ản

s n kế ủ ngƣ dân Mặ dù ã ó n ều
k

ấp b ển Đông,

ƣởng lớn ến oạt ộng

ủ trƣơng,

n sá

t á t ủy sản, ỗ trợ ngƣ dân n ƣng kết quả ạt ƣợ

về p át tr ển

òn n ều ạn

ế

Dự trên lý t uyết s n kế v t ự tế ờ sống, v ệ l m ủ ngƣ dân t n
p ố Hả P òng, ng ên ứu tập trung p ân t

, án g á v l m rõ t ự trạng

á nguồn lự s n kế ủ ngƣ dân; ản

ƣởng, sự tá

ến oạt ộng s n kế ủ ngƣ dân; tìn

ìn t ự

ộng ủ mô trƣờng
ện một số

n sách

p át tr ển t ủy sản, ỗ trợ ngƣ dân ủ t n p ố Hả P òng t ờ g n qu , từ
ó ƣ r
ịn , nâng

á g ả p áp n ằm g úp ngƣ dân ả t ện s n kế, tạo v ệ l m ổn
o t u n ập, g ảm t ểu rủ ro, t ệt ạ do mô trƣờng gây r

Trƣớ t ự trạng bảo quản á sản p ẩm t ủy sản òn
ú trọng Cụ K

ng

ƣ

ƣợ

t á v Bảo vệ nguồn lợ t ủy sản-Tổng ụ T ủy sản do

C ủ n ệm ề tài: GS TS Vƣơng Văn Qu n vớ

ề t : “Điều tra thực trạng

bảo quản sau thu hoạch sản phẩm khai thác trên tàu cá xa bờ và đề xuất giải
pháp” (2012). Đề t

ã

ều tr , k ảo sát, p ân t

tá bảo quản sản p ẩm s u t u oạ , á yếu tố tá
p ẩm v tổn t ất s u t u oạ

trên t u á k

, án g á t ự trạng ông
ộng ến

t á x bờ (tr ng t ết bị, máy

mó , ông ng ệ bảo quản trên t u; oạt ộng quản lý, tổ
ông l o ộng, dị

vụ ậu ần trên t u á v

ất lƣợng sản

ứ sản xuất, p ân

ảng á; áp dụng á t êu

uẩn,


8

quy

uẩn kỹ t uật về bảo quản trên t u; p ƣơng t ứ k

ề t , t êu

uẩn, quy

Trong tạp

t á ; tổng ợp á

uẩn về bảo quản sản p ẩm)

k o

ọ k n tế – xã ộ Đ N ng: “Ch nh sách h trợ

khai thác thủy sản xa bờ thành phố Đà N ng” (2015) ủ tá g ả TS N n
T ị T u T ủy ã ề ập t ự trạng nguồn lự
bờ, từ ó xây dựng á
bờ ng y

n sá

ủ ng n k

t á t ủy sản x

ể p át tr ển ng n k

t á t ủy sản x

ng lớn mạn

Trong Luận án t ến sĩ “Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành Thủy
sản Việt Nam” (2011) ủ Nguyễn K m Phúc- Trƣờng Đạ
dân H Nộ

ã vận dụng lý t uyết tăng trƣởng k n tế

ọ K n tế Quố

ện ạ

ể xá

ịn mô

ìn k n tế lƣợng về mố quan ệ g ữ g á trị sản p ẩm t ủy sản tăng t êm
t eo vốn v l o ộng Đồng t ờ Luận án ã xây dựng luận ứ k o
ề xuất á
Qu

ỉ t êu án g áho

ất lƣợng tăng trƣởng ng n t uỷ sản

á ng ên ứu trên ã g úp tá g ả ó á n ìn tổng qu n về bứ

tr n quản lý KTTS trên ả nƣớ v ở một số ị p ƣơng Tuy n ên, ố vớ
ặ t ù uyện T ăng Bìn , tỉn Quảng N m rất ó t ềm năng ể p át tr ển
KTTS, n ƣng ngƣờ dân


ƣ

p át tr ển KTTS ủ n

ƣợ k
nƣớ

t á tố

Đồng t ờ

ệu quả từ á
ƣ tạo ƣợ

trong sản xuất v t êu t ụ sản p ẩm t ủy sản nên t n
trƣờng òn rất ạn
t u t ập ƣợung, nâng

b n uyện

ạn tr n trên t ị

ể nắm bắt, tổng ợp t ông t n từ t ự t ễn, p ân t

trong ông tá quản lý v
góp p ần t ú

uỗ l ên kết

ế Do ó, tá g ả sẽ dùng p ƣơng p áp p ân t

trạng, ề xuất g ả p áp ể

n

n quyền ị p ƣơng ó ơ

ế, ịn

dữ l ệu
t ự
ƣớng

ỗ trợ ngƣờ dân p át tr ển ng ề án bắt v NTTS,

ẩy p át tr ển ng n t ủy sản nó r êng v k n tế ủ
o ờ sống

uyện

o n ân dân vùng ven b ển, ven sông trên ị


9

CHƢƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC
NGÀNH THỦY SẢN
1.1. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI NGÀNH THỦY
SẢN
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về quản lý nhà nƣớc ngành Thủy sản
uản lý nhà nước l sự tá

n

ộng ủ

nƣớ , bằng n ều b ện p áp tớ

t êu á

á

á

ủ t ể m ng t n quyền lự

ố tƣợng quản lý n ằm ạt á mụ

ủ t ể quản lý t ông qu v ệ t ự

ện

ứ năng, n ệm vụ, vị tr ,

nguyên tắ QLNN trên ơ sở p áp luật QLNN p ả luôn gắn vớ n ững mụ
t êu,

ứ năng, n ệm vụ ụ t ể [8]
uản lý nhà nước về kinh tế l sự tá

-

quyền ủ N

ộng ó tổ

ứ v bằng p áp

nƣớ lên nền k n tế quố dân n ằm sử dụng ó

á nguồn lự k n tế trong v ngo

nƣớ , á

á mụ t êu p át tr ển k n tế ất nƣớ

ơ ộ

ặt r trong

ệu quả n ất

ó t ể ó, ể ạt ƣợ
ều k ện ộ n ập v mở

rộng g o lƣu quố tế QLNN về k n tế l nộ dung ốt lõ ủ quản lý xã ộ


ung v nó p ả gắn
-

oạt ộng quản lý k á

uản lý nhà nước ngành thủy sản l sự tá

p áp quyền ủ N
n ằm sử dụng ó
á

ặt vớ á

nƣớ

ến á

ủ xã ộ [8]

ộng ó tổ

ứ v bằng

oạt ộng k n tế trong lĩn vự t ủy sản

ệu quả n ất á nguồn lự k n tế trong v ngo

ơ ộ ó t ể ó, ể ạt ƣợ

nƣớ ,

á mụ t êu p át tr ển ng n t ủy sản trong

ều k ện ộ n ập v mở rộng g o lƣu quố tế [27].
- Hoạt ộng t uỷ sản l v ệ t ến
t uỷ sản k
sản; dị

t á ; bảo quản,

t á , nuô trồng, vận

uyển

ế b ến, mu bán, xuất k ẩu, n ập k ẩu t uỷ

vụ trong oạt ộng t uỷ sản;

t uỷ sản [23]

n k

ều tr , bảo vệ v p át tr ển nguồn lợ


10

-K

t á t uỷ sản l v ệ k

ồ, ầm, p á v

t á nguồn lợ t uỷ sản trên b ển, sông,

á vùng nƣớ tự n ên k á ” [23].

- Nuô trồng t ủy sản: T eo FAO (2008) t ì NTTS (t ếng An :
Aqu ulture) l nuô

á lo

t ủy s n vật trong mô trƣờng nƣớ ngọt v

lợ/mặn, b o gồm v ệ áp dụng á kỹ t uật sản xuất t ến bộ, n to n v o qu
trìn nuô n ằm nâng

o năng suất,

ất lƣợng nguyên l ệu t ủy sản

- Nguồn lợ t uỷ sản l t nguyên s n vật trong vùng nƣớ tự n ên, ó
g á trị k n tế, k oể p át tr ển ng ề k

t á t uỷ sản, bảo tồn v p át

tr ển nguồn lợ t uỷ sản [23].
- Tá tạo nguồn lợ t uỷ sản l quá trìn tự p ụ
p ụoặ

oạt ộng l m

ồ , g tăng nguồn lợ t uỷ sản [23].
- Ngƣ trƣờng l vùng b ển ó nguồn lợ t uỷ sản tập trung ƣợ xá

ể t u á ến k

thác

- Đố tƣợng ủ QLNN ng n T ủy sản ó


ịn

á n ân ó oạt ộng k

t á v NTTS v

n l
á

oạt ộng ủ

ơ sở sản xuất

á tổ
ế b ến

sản p ẩm t ủy sản [21].
1.1.2. Vai trò của quản lý nhà nƣớc ối với ngành Thủy sản
a. Vai trò định hướng
- Xây dựng á
v tổ
á

ứ t ự

n sá , k uôn k ổ p áp lý t ông qu v ệ b n

ện á văn bản quy p ạm p áp luật về t ủy sản t ông qu

ông ụ k n tế, g áo dụ v
- Hoạ

n

ịn

á

p ạm p áp luật n ằm ƣ

n

n

ến lƣợ , quy oạ ,
n sá

n sá , á văn bản quy

p ù ợp vớ t ự t ễn

b. Vai trò phối hợp
- P ố

ợp trong ông tá QLNN g ữ ng n t ủy sản vớ

k á từ trung ƣơng ến ị p ƣơng

á ng n


11

c. Vai trò điều tiết
-N

nƣớ trên ở sở nắm bắt n ững quy luật vận ộng k á

nền k n tế, ịn
N

ƣớng

qu n ủ

o ng n t ủy sản p át tr ển t eo ƣớng t

nƣớ tạo ơ sở p áp lý, ó

n sá

k uyến k

á tổứ v

á

n ân t m g v o lĩn vự t ủy sản
d. Vai trò hỗ trợ
-N
ũng l

nƣớ vớ tƣ á

l một

ủ t ể quản lý n ƣng ồng t ờ n

ủ t ể k n tế t ông qu v ệ sử dụng á nguồn lự

n ằm ỗ trợ tạo

ều k ện

- Ho n t ện t ể

nƣớ

ủ n

nƣớ

o ng n t ủy sản p át tr ển

ế,

n sá

p ù ợp vớ

n ằm t u út á nguồn lự bên ngo

ều k ện từng ị p ƣơng

ầu tƣ v o lĩn vự t ủy sản

- Duy trì, tạo mô trƣờng ổn ịn

ovệ t ự t

á

oạt ộng k

t á v sản xuất t ủy sản
e. Vai trò kiểm tra, giám sát
-T ự

ện k ểm tr , g ám sát v ệ t ự t

á luật, t ông tƣ, ng ị ịn
p ƣơng ố vớ
-T ự

ƣớng dẫn v

ũng n ƣ năng lựv p ạm p áp luật v
ỉn t

ứ , á n ân t m g

ủ trƣơng ủ Đảng v n

ứ quản lý t ủy sản ủ N

ế ộ quản lý ủ

sót, n ững lệ

á quy ịn

ủ N

ợp n ằm tăng ƣờng

nƣớ

ứ QLNN về lĩn vự t ủy sản

nƣớ t ƣờng xuyên g ám sát oạt ộng ủ mọ

ện v xử lý n ững s

t ủy sản

ƣớng,

ộ ngũ án bộ ông

trong lĩn vự t ủy sản ũng n ƣ

ều

n sá ,

á văn bản tr ển k

ện k ểm tr , g ám sát, ƣớng dẫn á tổ

nƣớ , k ểm tr , án g á ệ t ống tổ

p át

ủ trƣơng,

oạt ộng t ủy sản

lĩn vự KTTS oạt ộng t eo úng ịn

-N

á

ủ t ể oạt ộng

á

lạ , nguy ơ
nƣớ , từ ó ƣ r

ủ t ể ó n ằm


ƣớng oặ
á quyết ịn

ệu quả ủ QLNN ố vớ

oạt ộng


12

1.1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng ến quản lý nhà nƣớc về kinh tế ối với
ngành thủy sản
a. Điều kiện tự nhiên
Đ ều k ện tự n ện l to n bộ á
ìn

dạng; k

ều k ện mô trƣờng tự n ên n ƣ: ị

ậu ôn ò ; nguồn ộng, t ự vật p ong p ú; vị tr

t uận lợ , ó n ều t nguyên b ển, sông ngo , ất
v o

ều k ện tự n ên l m ơ sở

sản v

á b ện p áp

bảo vệ t
vệ

oạ

p át tr ển ng n T ủy

ể p át tr ển ng n T ủy sản, k

nguyên N ững yếu tố về

ều k ện tự n ên t uận lợ

ịn p át tr ển t ủy sản v

ƣ r t ự t

về t ủy sản C ẳng ạn, ở ị p ƣơng ó d ện t
oạ

,…Cơ qu n QLNN dự

o v ệ quy oạ

n sá

từ

t ì ó t ể quy

ị p ƣơng ó n ều sông ngò t ì quy oạ

ều k ện tự n ên ủ

o

á quyết ịn QLNN

bờ b ển d

ƣớng ẩy mạn nuô trồng Vì vậy, QLNN về t ủy sản

t á v
ã g úp

p át tr ển t ủy sản t eo ƣớng tập trung v o án bắt, dị

ng ề á, oặ

ị lý

vụ ậu ần
t ủy sản t eo

ịu n ều ản

ƣởng

ị p ƣơng

b. Điều kiện kinh tế
Tìn

ìn p át tr ển k n tế ủ

ị p ƣơng l n ân tố qu n trọng tá

ộng ến sự p át tr ển ủ ng n T ủy sản v quản lý oạt ộng t ủy sản
K

ơ qu n QLNN b n

n một

n sá

ƣu ã về t ủy sản sẽ xét ến

vấn ề về k n tế ủ một ị p ƣơng ể ƣ r một

n sá

p ù ợp vớ

ị p ƣơng ó, v dụ: Một ị p ƣơng ó nền k n tế p át tr ển t ấp t ì ơ
qu n QLNN b n
ã về ất
n ân lự

n

n sá

ƣu ã về t ủy sản sẽ p ả

ƣ r một số ƣu

, t uế, ỗ trợ lã suất v y vốn, ầu tƣ ạ tầng, ỗ trợ
Còn ố vớ

ị p ƣơng ó k n tế p át tr ển mạn t ì

ƣu ã về t ủy sản sẽ ƣớng ến
xuất, t êu t ụ, xuất k ẩu
t uận lợ sẽ tạo

ều k ện

K

o tạo
n sá

ất lƣợng sản p ẩm t ủy sản, l ên kết sản

k n tế p át tr ển v mô trƣờng

o á tổ

n sá

ứ , á n ân, do n ng ệp t uận lợ


13

t mg

v o á

oạt ộng ủ ng n T ủy sản,

ều ó ũng t uận lợ

o

công tác QLNN.
Nền k n tế p át tr ển sẽ kéo t eo ơ sở ạ tầng ng n T ủy sản p át
tr ển, tạo

ều k ện t uận lợ t u út á n

ầu tƣ về lĩn vự t ủy sản s n

s ng ầu tƣ p át tr ển oạt ộng t ủy sản ở ị p ƣơng; á t ƣơng n ân tìm
ến ị p ƣơng ể t ết lập mố qu n ệ ầu tƣ, quảng bá sản p ẩm
c. Điều kiện xã hội
Sự p át tr ển ủ nền sản xuất xã ộ

ó tầm qu n trọng l m xuất

n u ầu về t êu t ụ á sản p ẩm t ủy sản Trìn
ũng ó ản

ƣởng n ất ịnữu sẽ dẫn tớ

p ép á lo

quý

hóa lễ ộ , dị

á

oạt ộng k

ếm ó t ể l m

vụ du lị

ộ dân tr , yếu tố văn ó

ến ông tá quản lý n

lĩn vự t ủy sản n ƣ: văn ó ẩm t ự

á lo

t á

nƣớ về k n tế trong

t ủy sản bản ị , t ủy sản

án bắt quá mứ , k

o một số lo

bị suy k ệt; oạt ộng văn

về vệ sinh an to n t ự p ẩm ố vớ á sản p ẩm nông ng ệp nó
t ự t ễn

o t ì t ƣờng xuyên ƣợ

á quy ịn p áp luật, ơ
sản ủ n

ỏ càng cao và

o t ấy nếu ị p ƣơng n o trìn

ộ kỹ t uật

ế

ung và

o, ngƣờ dân ó trìn

ập n ật t ông t n và nắm bắt ƣợ

n sá

ủ n

nƣớ trong lĩn vự t ủy

nƣớ nó

ung và quản lý n

nƣớ về k n tế ố vớ ng n t ủy sản nó r êng ó n ều t uận lợ


nƣớ

ng p ứ tạp. Hơn nữ , từ

ộ dân tr

nƣớ t ì ông tá quản lý n

ị p ƣơng ó trìn

thác trái

ng p át tr ển mạn t ì vấn ề quản lý n

sản p ẩm t ủy sản nó r êng ò

ện

ơn ở á

ộ dân tr t ấp ơn do n ận t ứ v ý t ứ p áp luật ủ

o ơn, k ả năng t ếp ận và t ụ ƣởng

n sá

tốt ơn

d. Khoa học công nghệ
Sự p át tr ển ủ k o
n ều t ờ g n trong ông tá
v ệ quản lý vông ng ệ g úp QLNN t ết k ệm ƣợ rất
ều

n ,p ố

ập n ật t ông t n n n

ơn,

ợp v k ểm tr , g ám sát n ƣ
ặt

ẽ ơn, quản lý ơ sở dữ


14

l ệu ủ

á

ơ sở sản xuất k n do n sản p ẩm t ủy sản t uận t ện, ồng t ờ

ó t ể t ông t n tuyên truyền ến á
n ững

n sá , quy ịn mớ

bắt ƣợ

á quy ịn

K oủ n

ơ sở k n do n , ộ sản xuất t ủy sản về

ƣợ b n

n g úp do n ng ệp ó t ể nắm

nƣớ về sản xuất v kinh doanh t ủy sản.

ông ng ệ g úp ơ qu n QLNN g ả quyết á t ủ tụ n n

ơn về ấp p ép, ấp g ấy

ứng n ận, v ệ tuyên truyền á

ơ

ế,

n

sách về t ủy sản ến vớ ngƣờ dân v do n ng ệp t uận t ện ơn
Cơ qu n QLNN dự v o k o
k ệm,

ọ v

ông ng ệ ó t ể k

ệu quả á nguồn t nguyên t ên n ên; kịp t ờ p át

oạt ộng gây ô n ễm mô trƣờng n ƣ xử lý nƣớ t ả ,

t á t ết

ện, xử lý á

ất t ả trong v ệ

nuô trồng, án bắt t ủy sản, bảo vệ nguồn nƣớ ; ứng dụng k o

ọ v

ông ng ệ trong dự báo t ờ t ết ể p òng trán t ên t (lũ lụt, g ó, bão…)
Sự p át tr ển ủ k oông ng ệ g úp g ảm t ểu t ờ g n sử dụng

á l o ộng t ủ ông, m ng t n kịp t ờ v n n

óng,

ệu lự

e. Môi trường thể chế
V ệ tạo

ều k ện v tạo lập mô trƣờng p áp lý t uận lợ , l n mạn , rõ

r ng, bìn

ẳng n ƣng

o á

ủt ểt mg

ặt

ẽ sẽ ảm bảo ông bằng, quyền lợ

n

oạt ộng trong lĩn vự t ủy sản, ồng t ờ l

k ện ơ bản ể tăng trƣởng v p át tr ển t ị trƣờng nó

áng
ều

ung v t ị trƣờng

ng n t ủy sản nó r êng
- Sự ổn ịn về t ể
t uận lợ

ế, n ất quán về ệ t ống p áp luật l mô trƣờng

o sự p át tr ển ủ ng n t ủy sản v

ông tá QLNN ố vớ

ng n t ủy sản.
- “N n – gọn” trong t ủ tụ
ộng t ủy sản

o á tổ

n

n ,t ú

ẩy n n

ệu quả oạt

ứ , á n ân t m g sản xuất v k n do n trong

lĩn vự t ủy sản
- Văn bản t

n v văn bản ƣớng dẫn ụ t ể, k ông ó sự

ồng


15

éo, tạo sự

ệu quả

- Sự p ố
tảng vững

o trong v ệ t ự

ợpặt

ẽv

ện

n sá

ồng bộ g ữ

á

o ông tá t ông t n v t n

ƣ r

ơ qu n vớ n u tạo nền

ệu lựông tá quản lý

1.1.4. Các công cụ nhà nƣớc sử dụng ể quản lý hoạt ộng sản xuất
và kinh doanh thủy sản
a. Công cụ hành chính
Đây l

ông ụ sử dụng

ủ yếu trong oạt ộng QLNN ố vớ

ộng sản xuất, k n do n t ông qu v ệ b n
p áp p áp lý m ng t n bắt buộ , tá

n

sản p ẩm t ủy sản, ngƣ dân v

á ng ị quyết, văn bản

ộng trự t ếp ến á

qu n, b o gồm: Độ ngũ l m ông tá quản lý, á

oạt

ố tƣợng l ên

ơ sở sản xuất, k n do n

ộ NTTS

b. Công cụ kinh tế
L một ông ụ ản
v o ố tƣợng quản lý, á
dân v
vệ

ƣởng lớn ến oạt ộng ng n T ủy sản, tá

ộng

ơ sở sản xuất, k n do n sản p ẩm t ủy sản, ngƣ

ộ NTTS Góp p ần t ú

ẩy p át tr ển k n tế t ủy sản, t ông qu

ỗ trợ, ầu tƣ xây dựng ơ sở vật

ất kỹ t uật ng n T ủy sản

c. Công cụ tuyên truyền, giáo dục
Đây l
nâng

ông ụ tá

ộng v o n ận t ứ v tìn

o ý t ứ tự g á , t á

n yt ự

ảm ủ

on ngƣờ n ằm

ộ úng ắn ố vớ ng n T ủy sản Công ụ

ện t ƣờng xuyên v m ng t n lâu d

1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI
NGÀNH THỦY SẢN
1.2.1. Ban hành và triển khai thực hiện các văn bản, chính sách
ngành Thủy sản
Để quản lý v
sản, tạo r


á

ều t ết t ống n ất to n bộ oạt ộng ủ ng n T ủy

n l ng p áp lý
ơ qu n n

o oạt ộng ủ ng n T ủy sản t ì n ệm vụ

nƣớ l p ả b n

n

á văn bản,

n sá

T ông


16

qu

á

n sá , á văn bản ó t ì mớ

ệ p át s n trong quá trìn quản lý n

ót ể

ều

á qu n

ứ quy p ạm p áp luật,

n t eo úng t ẩm quyền, ìn t ứ , trìn tự, t ủ tụ quy ịn

trong Luật b n

n văn bản quy p ạm p áp luật [19]

- Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là oạt ộng ủ
nƣớ

ƣợ

nƣớ ng n T ủy sản

- Văn bản quy phạm pháp luật l văn bản ó
ƣợ b n

ỉn

ó t ẩm quyền, á tổ

ứ xã ộ k

ện t eo trìn tự ã ƣợ quy ịn
vệ p ả l m ể ƣ r
- C n sá
nƣớ n ằm lự

ặt

ƣợ n
ẽt ể

ơ qu n n

nƣớ tr o quyền t ự
ện á bƣớ , từng ông

á văn bản quy p ạm p áp luật

l một tập ợp á quyết ịn

n trị ó l ên qu n ủ n

ọn á mụ t êu ụ t ể vớ g ả p áp v

g ả quyết á vấn ề ủ xã ộ t eo mụ t êu ã xá
ầm quyền C n sá

gồm n ều loạ n ƣ

n sá

ịn

ông ụ t ự


ện

ảng

n trị

ỗ trợ về ất

, t uế,

v y vốn, [9]
- Quy ịn l n ững quy tắ ,
ịn mứ về k n tế, kỹ t uật ƣợ
oặ t ừ n ận v buộ

á tổ

Song song vớ v ệ b n
n tổ

ứ t ự

ơ qu n n

á

nƣớ

uẩn,

ó t ẩm quyền b n

n

ứ , á n ân ó l ên qu n p ả tuân t ủ [9].
n

á văn bản t ì ơ qu n n

ện á văn bản Tổ

truyền, p ổ b ến tr ển k
ịn p áp luật ủ

uẩn mự trong xử sự; n ững t êu

ứ t ự

ện ó l v ệ tuyên

v g ám sát v ệ tuân t ủ á t ự
ơn vị, á n ân t m g

nƣớ p ả t ến
ện á quy

v o quá trìn quản lý n

nƣớ ng n T ủy sản
Trên ơ sở
nƣớ


n sá

ấp uyện ó trá

p át tr ển t ủy sản ƣợ p ê duyệt t ì ơ qu n n
n ệm tuyên truyền, ông bố v p ổ b ến á

p áp luật ến á tổ

t m g g ám sát v ệ t ự

ứ , á n ân ó l ên qu n tr ển k
ện Tuyên truyền

ứ quản lý về t ủy sản, á tổ

o á

t ự

án bộ ông

n
ện v
ứ v ên

ứ , á n ân oạt ộng trong lĩn vự t ủy


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×