Tải bản đầy đủ

Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng cấp nước thành phố đà nẵng bằng vốn ngân sách nhà nước

số 67/2014/QH13.
[8] Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và
bảo trì các công trình xây dựng.
[9] Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư
xây dựng.
[10] Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá
kết quả đầu tư.
[11] Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về hướng dẫn thi hành luật
đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng.
[12] Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung
Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành
luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng.


[13] Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 về quản lý chất lượng xây
dựng công trình xây dựng.
[14] Nguyễn Bạch Nguyệt (2007), Giáo trình Kinh tế đầu tư, NXB Đại học
Kinh tế quốc dân.
[15] Nguyễn Bạch Nguyệt (2012), Giáo trình lập dự án đầu tư, NXB Đại học
Kinh tế quốc dân.
[16] Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009, của Bộ Xây dựng về việc

Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và Tư vấn xây dựng công
trình.
[17] Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 về việc phê
duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm
2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
[18] Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng (2016), Báo cáo Đề án điều
chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành giáo dục và đào tạo
thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
[19] Hoàng Văn Thành (2005), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư từ
ngân sách Nhà nước. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Viện
Nghiên cứu quản lý Trung ƣơng – Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ.
[20] Bùi Ngọc Toàn (2008), Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công
trình, Nhà Xuất Bản Xây Dựng.
[21] Tổng Cục Thống kê (2016), Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm
năm 2010 – 2015, NXB Thống kê Hà Nội.
[22] Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý,
thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
[23] Lại Quang Tuyển, Nguyễn Văn Quyết (2013), Tăng cường công tác
quản lý chất lượng công trình xây dựng trên đại bàn tỉnh, Sở Xây
dựng Hà Nam.
[24] UBND thành phố Đà Nẵng (2016), Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.


[25]
[26]

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×