Tải bản đầy đủ

Phân tích tình hình nợ công tại việt nam

12356719123563
5557!
!

"7#

23$3%
&
'(

)*
527+,9-7
.

9


1/
012.
345678


12356719123563
5557!
!

"7#

23$3%
&
'(
)*
27+,9-7
.

9

/01234567865965:
;<=>?<@ABCDAEFGHFIJ3K6LMN;OQRAF
1M
SAB.
TUVWXY123567896
!!" #$
%&'&()
*+,-.
/012/234567803/
9
:;<=>?@5ABCDE5F/234G012HI0/.GJKL.0G/2MK
2NO/
/H=DPQRSTUDBV
/012W2;9
XYZ[\]^_`abcd efg efa ehid`


123523

16789
!"#$%"&'()*+
,
-.'()*/
01234567!#89:

;
<=3>?@?
;
A
B2&.&CD:E


F
GHIJKLMNOMPQRSTUVKM7WXYMXZ[\UW\]G^KL,


_`abcd`ef`ghijk


,
lllm@nop)54q,
ll=rst8$54q


u
llv1w(xo&'y54qA
ll0h@&pyz54&'?'

+
ll<@({56&'y54qF,


AB|5&#"&'y54q
F+
ll}j~r€(%554q


F/

F-
‚ƒ=„…†jk=„‡=1‡j„kˆ‡`ghijk
ll=3>?@??rr~#Š?r

l1@@‹)5pŒ56&'y54qŽ@35654&'y
ˆ‘:*’“12345678 59
78 7

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×