Tải bản đầy đủ

Safety risk assessment for high risk

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
BẢNG NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
INTERGRATED MANAGEMENT QUALITY, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, ENVIROMENT
RISK ASSESSMENT & HAZARD INDETIFICATION SHEET
DỰ ÁN: LANCASTER LINCOLN
PROJECT: LANCASTER

HẠNG MỤC: THI CÔNG CỌC ĐẠI TRÀ VÀ TƯỜNG VÂY
PACKAGE: MASS PILING AND DIAPHRAGM WALL PACKAGE

NHÓM ĐÁNH GIÁ
ASSESSMENT TEAM
Giám sát / Supervisor : Hoàng Văn Chung

PHÊ DUYỆT
APPROVED

XEM XÉT
CHECKED
Quản Lý HSE
HSE Manager


Giám Đốc dự án
Project Manager

Nhân viên HSE / HSE officer : Trương Tấn Phát
Nguyễn Minh Trọng Trường

Trương Đức Toan
Ngày…… tháng 12 Năm 2016:
Date…. Month…. Year 2016:

Ngày…. Tháng 12 Năm 2016
Date…. Month…. Year 2016:

Ngày… tháng 12 năm 2016
Date…. Month…. Year 2016:

Các mục đánh giá.
Content
I.

SAN GẠT MẶT BẰNG
GROUND SURFACE PREPARATION

II.

TẬP KẾT THIẾT BỊ
MOBILIZATION EQUIPMENT

III.

LẮP ĐẶT KHU VỰC LƯU TRỮ DẦU NHỚT, HÓA CHẤT
INSTALL STORE OIL, CHEMICAL

IV.

LẮP ĐẶT KHU VĂN PHÒNG, NHÀ ĂN, KHO, TOILET
INSTALL OFFICE, CANTEEN, STORE, TOILET

V.LẮP ĐẶT KHU VỰC CHỨA THÉP, GIA CÔNG LỒNG THÉP
INSTALL AREAS FOR INSTALLATION STEEL CAGE

VI.

NHẬN VẬT TƯ, THÉP CÂY, THÉP ỐNG
RECEIVE STEEL, STEEL PIPE

VII.

NHẬN VẬT TƯ KHÁC: XI MĂNG, BENT,…
RECEIVE CEMENT, BENTONITE...

VIII.

NHẬN VÀ RÁP KINGPOST (KP)
RECEIVE AND INSTALL KINGPOST

IX.

NHẬN, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN HÓA CHẤT
RECEIVE, STORAGE CHEMICAL

X.

THI CÔNG SÀN CÔNG TÁC
WORKING PLATFORM

XI.

THI CÔNG HỐ CHỨA ĐẤT
WORKING SPOIL STORAGE

XII.

THI CÔNG CẦU RỬA XE
WORKING WASING BAY

XIII.

TRỘN DUNG DỊCH ĐÀO
MIXING BENTONITE

XIV.

LẮP DỰNG SILO
INSTALL SILO

XV.

GIA CÔNG LỒNG THÉP
FABRICATION STEEL CAGE

XVI.

LẮP ĐẶT COPPHA TƯỜNG DẪN/ HẠ TƯỜNG DÃN THÉP
INSTALL GUIDE WALL

XVII.

ĐÀO CỌC BARRETTE
EXCAVATION BARRETTE

XVIII.

ĐÀO TƯỜNG VÂY
EXCAVATION DIAPHRAGM

XIX.

KHOAN CỌC NHỒI
DRILL

XX.

VẬN CHUYỂN ĐẤT THẢI
TRANSPORT SPOIL

XXI.

HẠ LỒNG THÉP
LIFTING STEEL CAGE

XXII.

ĐỔ BÊ TÔNG
CONCRETING

XXIII.

HẠ KINGPOST
LIFTING KINGPOST

XXIV.

LẤP ĐẦU CỌC
BACKFILL

XXV.

PHÁ NƯỚC, PHỤT VỮA
WATER CRACKING, GROUTING

XXVI.

XỬ LÝ DUNG DỊCH THẢI BỎ
TRANSPORTATION WASTE BENTONITE

XXVII.

GIẢI ĐỘNG THIẾT BỊ
EQUIPMENT LEAVED SITES

1/46

Mã số / Code : BM-DGRR-01A
Lần ban hành / Revision no . : 01
Ngày ban hành / Effective date : 10.08.2016


Các rủi ro chính
High risk
Đánh giá rủi ro

Tình

STT
Num,

(1)

1

2

3

4

5

6

7

HOẠT ĐỘNG MÔ TẢ
Activities/ task Description

(2)

Nâng hạ
Lifting

Sàn công tác
Plafform

Nâng hạ
Lifting

Đào đất
Excavation

Đào đất
Excavation

Nâng hạ
Lifting

Nâng hạ
Lifting

Sau khi đã
kiểm tra cẩu
hoặc thiết bị
nâng
After full
inspection
for lifting
equipment

Bình
thường
(Normal )

Mối nguy
Hazard

Rủi ro
Risk

Biện pháp kiểm soát hiện tại
Current implememted control

(3)

(6)

(7)

(8)

Trang bị đồ bảo hộ khi làm việc
PPE
Phải có người ra tín hiệu khi thực hiện công việc
Provied signal man has trained.(Required to have signal man when
working)
Kiểm tra phụ kiện nâng định kỳ
Checked lifting equipments periodically
Sơn mã màu phụ kiện nâng
Painted color codes for lifting equipments
Kiểm tra vị trí móc cẩu trước khi cẩu chuyển.
Checked hook before lifting

N

Hư hỏng phụ kiện nâng
Damaged lifting
Bị thương
equipments
con người
Rớt vật nâng
Injured
Dropped objects

N

Sàn công tác không
đảm bảo an toàn cho xe
cẩu đậu
Not safe enough of
platform for crane

Lật đổ, hư
hỏng thiết bị.
Collapsed
and
damaged
equipments

N

Vật rơi từ trong lồng
thép.
Dropped objects in
steel cage

Bị thương
con người
Injured

Hệ thống ngầm
Underground systerm

Phát hiện dừng công việc, báo cáo cấp quản lý
Bị thương
Rào chắn, cảnh báo khu vực có hệ thống ngầm
con người
Detect the risk situation, must stop the task and inform the leader.
Injury human
Set up barrier with the caution board

Bom mìn
Bomb

Nổ, bị
thương con
người
Explosion,
injured
human

Phối hợp không ăn ý
giữa lái cẩu & người
đánh tín hiệu
Poor communication
of signal man and
crane operator

Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ.
Safety training of lifting opetation
Nhắc nhở, phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc.
Usually reminder on toolbox meeting and prestart meeting
Chấn thương Người giám sát và người đánh tín hiệu phải kiểm tra tất cả nhân viên
nghiêm trọng của tổ đội đã ra khỏi khu vực cẩu chuyển trước khi cẩu hạ.
Injury human Check all members of team before lifting the load
Phổ biến, huấn luyện, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Conduct the risk assessment before working
Yêu cầu có giám sát theo dõi trong suốt quá trình làm việc
Supervising thourought the lifting process

N

N

N

N

Kẹt giữa vật nâng và
thiết bị, vật tư khác
Catch between lifting
object and equipment,
material

Bị thương
con người
Injured

Tính toán thiết kế sức chịu tải của sàn công tác.
Designed and Calculated platform load before work.
Đổ bê tông sàn công tác.
Concreted platform

Kiểm tra lồng thép trước khi dựng hạ (có biên bản kiểm tra) của đốc
công, kỹ sư, ATV.
Checked steel cage before lifting (required to have inspection records)
of foreman, engineer, safety staff
Người không phận sự không được phép lại gần khi cẩu chuyển lồng
thép.
Unauthorized person musn't work near areas lifting steel cage

Phát hiện dừng công việc, báo cáo cấp quản lý
Rào chắn, cảnh báo khu vực có hệ thống ngầm
Detect the risk situation, must stop the task and inform the leader.
Set up barrier with the caution board

Tổ chức mặt bằng hợp lý, đảm bảo khoảng cách an toàn để thao tác
công việc.
Setup plafform resonablely, ensure that it have enough safety space to
work.
Người đánh tín hiệu – lái cẩu phải tập trung khi làm việc.
Signalman - crane operator must be concentrated on their work.
Tổ chức huấn luyện lại cho những người làm việc có yêu cầu nghiêm
ngặt về an toàn lao động liên quan cẩu: lái cẩu, đánh tín hiệu cẩu.
Train again for working people have strict requirements about
occupational safety related to lift: crane operator, signalman.

Mức độ
Khả năng
nghiêm
xảy ra
trọng
(Likelyhood ) (Severity
)

Đánh giá rủi ro tồn dư / Đánh giá tính hiệu

Kết
quả
(Risk )

Mức độ
(Level )

Thời
Mức độ
gian
Khả năng nghiêm
hoàn
Kết quả
xảy ra
trọng
thành
(Risk )
(Likelyhood ) (Severity
Dateline
)

Biện pháp kiểm soát bổ sung
Additional implememted control

Trách nhiệm
thực hiện
Responsibility

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)=(16)
x(17)

Mức độ
(Level)

(9)

(10)

(11)=(9)
x(10)

(12)

3

4

IV

Cao
High

Áp dụng quy trình quản lý phụ kiện nâng
Applied procedure management for lifting equipment.
6 tháng chuyển đến trung tâm để kiểm tra và thử tải.
Every 6 months checked and testing load in test
center.

BPHSE
HSE Department

Cập nhật
vào hệ
thống
Updated

2

3

II

Thấp
Low

3

4

IV

Cao
High

Backfill miệng cọc đầy đủ và thường xuyên kiểm tra có
bị hở hàm ếch khi backfill.
Backfill full piles, checked regulary.

Giám sát
Superintendent

Trước khi
làm việc
Before
working

2

2

II

Thấp
Low

IV

Cao
High

Tăng cường thêm nhóm hạ lồng thép cùng kiểm tra.
Enhanced groups liftting steel cage and checked
together.

Đốc công
Foreman

Trước khi
cẩu
chuyển
thiết bị
Before
lifting

3

3

III

Trung
bình
Medium

Cao
High

Nhận mặt bằng bố trí hệ thống ngầm trước khi bàn giao
Trước khi
Receiv the underground systerm map before work
bắt đầu
Trường hợp không có tiến hành khảo sát.
BCHCT
dự án
If don't have the underground systerm map must be
Site management Before
find the third party to test.
the
project

2

2

II

Thấp
Low

Cao
High

Nhận kết quả rà phá bom mìn trước khi nhận mặt bằng
ReceivE the result of bomb systerm before work
Trường hợp không có phải tiến hành khảo sát hoặc
thuê đơn vị rà phá
If don't have result of bomb systerm must be find the
third party to test.

Trước khi
bắt đầu
BCHCT
dự án
Site management Before
the
project

2

2

II

Thấp
Low

Cao
High

Giám sát nâng ha,
lái cẩu, phụ cẩu,
người đánh tín
Trước khi
hiệu
Tuân thủ "An toàn nâng hạ theo nhóm 4"
làm việc
Lifting
Follow the procedure" Lifting operations a team of 4"
Before
Supervisor,
working
Rigger, signal
man, crane
operator

3

3

III

Trung
bình
Medium

Trước khi
cẩu
chuyển
thiết bị
Before
lifting
equipment

2

3

II

Thấp
Low

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

2/46

IV

IV

IV

IV

Cao
High

Bản vẽ bố trí mặt bằng sắp xếp thiết bị, vật tư.
Site Installation Drawing

Giám sát
Đốc công
Supperintendent,
Foreman

(19)

Tài liệu
Document

(20)


8

9

Nâng hạ
Lifting

Nâng hạ đấu
cẩu
Lifting with bicrane

N

Lồng thép va chạm vào
Bị thương
nhà dân
con người
Steel cage hit to
Injured
house's

Sử dụng dây trợ chỉnh
Use control wire
Bố trí lái cẩu, đánh tín hiệu có kinh nghiệm
Arrange crane operator, signalman have experience

N

Dựng lồng thép không
đúng chiều (nhảy cáp,
chèo cáp khỏi buly,
lồng thép xoay)
Install wrong-way steel
cage (jump cable,
Bị thương
cable rowing from
con người
bully, rotating steel
Injured
cage)
'Cẩu không lên đồng
thời gây lệch tâm tải
trọng)
Unbalance for loading
object)

Mặt bằng đủ rộng để dựng lồng.
Set up the safety area
Đánh giá rủi ro chi tiết công việc nâng đấu cẩu - Tuân thủ giấy phép
làm việc
Request to have Detail Risk assessment for critical lipting and
Follow permit to work
Ra tín hiệu đúng, chậm và dứt khoát rõ ràng bởi bộ đàm cho đồng nhất
To signal slowly and surely, rightly by walky-talky (clear
communication)

3

3

4

4

3/46

Cao
High

IV

IV

Cao

Tuân thủ "An toàn nâng hạ theo nhóm 4"
Follow the procedure" Lifting operations a team of 4"

Thể hiện chi tiết phương hướng cẩu chuyển trong giấy
phép làm việc
To draw detail the direction of lifting steel cage
Những cấu kiện đặc biệt phải có biện pháp nâng hạ,
GPLV đặc biệt
Follow the method of installation steel cage special
the heavy load

Giám sát
Superintendent

Trước khi
làm việc
Before
working

3

3

III

Trung
bình
Medium

Đốc công
Foreman

Trước khi
cẩu
chuyển
thiết bị
Before
lifting

2

3

II

Thấp
Low


HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
BẢNG NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
INTERGRATED MANAGEMENT QUALITY, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, ENVIROMENT
RISK ASSESSMENT & HAZARD INDETIFICATION SHEET
DỰ ÁN: LANCASTER LINCOLN
PROJECT: LANCASTER LINCOLN

Mã số / Code : BM-DGRR-01A
Lần ban hành / Revision no . : 01
Ngày ban hành / Effective date : 10.08.2016

HẠNG MỤC: THI CÔNG CỌC ĐẠI TRÀ VÀ TƯỜNG VÂY
PACKAGE: MASS PILING AND DIAPHRAGM WALL PACKAGE
NHÓM ĐÁNH GIÁ
ASSESSMENT TEAM

PHÊ DUYỆT
APPROVED

XEM XÉT
CHECKED
Quản Lý HSE
HSE Manager

Giám sát / Supervisor : Hoàng Văn Chung

Giám Đốc dự án
Project Manager

An toàn viên / Safety officer : Trương Tấn Phát
Nguyễn Minh Trọng Trường

Trương Đức Toan
Ngày…… tháng 12 Năm 2016:
Date…. Month…. Year 2016:

Ngày…. Tháng 12 Năm 2016
Date…. Month…. Year 2016:

Mục lục

Mục lục

Trang

Trang

Tình trạng
STT

HOẠT ĐỘNG

(1)

(2)

MÔ TẢ

Ngày… tháng 12 năm 2016
Date…. Month…. Year 2016:

Đánh giá rủi ro

Bình
thường
(N)

Bất
thường
(A)

Khẩn
cấp (E)

Mối nguy

Rủi ro

Biện pháp kiểm soát hiện tại

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Mức độ
(Rất Cao/
Cao/ TB/
Thấp/ Rất
thấp)
(12)

Đánh giá rủi ro tồn dư / Đánh giá tính hiệu lực
Mức độ
(Rất Cao/
Kết quả (R)
Cao/ TB/
Thấp/ Rất
thấp)
(16)
(17)
(18)=(16)x(17)
(19)

Trách
Thời gian Khả
Mức độ
nhiệm
hoàn
năng
nghiêm
thực hiện
thành
xảy ra
trọng (S)
(L)

Khả năng xảy ra (L)

Mức độ
nghiêm
trọng (S)

Kết quả (R)

(9)

(10)

(11)=(9)x(10)

Bố trí người ra tín hiệu cảnh báo cho phương tiện khi làm việc.
Tài xế điều khiển phương tiện phải tuân thủ tín hiệu của người cảnh
giới, giám sát.

3

2

II

Thấp

Bố trí người ra tín hiệu cảnh báo cho phương tiện khi làm việc.
Trước khi bắt đầu công việc được huấn luyện và phân tích mối nguy
Bị thương con người công việc
Tài xế điều khiển phương tiện phải tuân thủ tín hiệu của người cảnh
giới, giám sát.

2

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

2

II

Thấp

3

2

II

Thấp

3

2

II

Thấp

3

4

IV

Cao

2

3

II

Thấp

3

2

II

Thấp

2

4

IV

Cao

2

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị đinh kỳ

3

2

II

Thấp

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị đinh kỳ

2

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

3

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

3

3

III

Trung bình

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

3

3

III

Trung bình

Biện pháp kiểm soát bổ sung

(13)

(14)

(15)

Tài liệu

(20)

I.SAN GẠT MẶT BẰNG
Hư hỏng thiết bị

Va chạm hàng rào quanh công trường

Khảo sát phần tường rào cũ, rào chắn cảnh báo nguy hiểm gần tường
rào.
Xây dựng biện pháp tháo dỡ tường nhà xưởng cũ.
Khảo sát phần tường rào cũ, rào chắn cảnh báo nguy hiểm gần tường
Bị thương con người rào.
Không cho người không phận sự vào khu vực thi công
Té ngã, bị thương
Cảnh báo các khu vực có hố sâu cho NLĐ
Tiến hành thăm dò, dọn bùn, đất yếu.
Dùng bơm đã được kiểm tra an toàn rút hết nước trên công trường
Té ngã, bị thương
trước khi vào dọn dẹp mặt bằng.
Đất nền bị sình lầy, nạo vét trước khi đưa thiết bị và con người vào
dọn dẹp mặt bằng.
Tiến hành thăm dò, dọn bùn, đất yếu.
Dùng bơm đã được kiểm tra an toàn rút hết nước trên công trường
Hư hỏng thiết bị
trước khi vào dọn dẹp mặt bằng.
Đất nền bị sình lầy, nạo vét trước khi đưa thiết bị và con người vào
dọn dẹp mặt bằng.
Hư hỏng thiết bị

Sập tường rào quanh công trường

Mặt bằng nhiều ổ gà, hố sâu

I.1

Khảo sát móng cũ,
dọn dẹp mặt bằng

Khảo sát bằng
xe cuốc mặt
bằng được bàn
giao, mặt nền,
hàng rào, tường
nhà dân

N

Nền ngập nước, lún lầy, sạt lở

Hệ thống ngầm

Bị thương con người

Hơi khí độc

Ngạt hơi khí độc,
tổn thương

Tiếng ồn do phương tiện thi công

Giảm thính giác

Bom mìn

Nổ, bị thương con
người

Phát hiện dừng công việc, báo cáo cấp quản lý
Rào chắn, cảnh báo khu vực có hệ thống ngầm
Dừng công việc tại khu vực nghi ngờ nhiễm hơi khí độc, yêu cầu
người có chuyên môn kiểm tra, xử lý.
Kiểm tra đảm bảo an toàn trước khi bắt đầu công việc
Trang bị nút tai chống ồn khi làm việc trực tiếp nếu độ ồn vượt tiêu
chuẩn cho phép (trên 85dB).
Phát hiện dừng công việc, báo cáo cấp quản lý
Rào chắn, cảnh báo khu vực có hệ thống ngầm

Sinh vật có hại (rắn, chuột, bò cạp, kiến ba
Bị thương con người Trang bị đầy đủ BHLD
khoang,…)

I.2

San gạt gần
Xe cuốc, xe xúc lật,
hàng rào, tường
xe ủi san gạt mặt bằng
nhà dân,…

Xe cuốc, xe xúc lật, xe ủi va chạm con
người, tường rào

Đảm bảo người vận hành đầy đủ bằng cấp, tay nghề
Đủ sức khỏe khi làm việc
Thiết bị được kiểm tra an toàn trước khi vào công trường
Bị thương con người Thiết bị BSV: kiểm tra định kỳ theo quy định
Treo biển báo "Không phận sự miễn vào", "Nguy hiểm tránh xa 2m".
Khoanh vùng, rào chắn khu vực làm việc
Bố trí người giám sát, đánh tín hiệu khi xe di chuyển

N
Hư hỏng thiết bị

Tiếng ồn lớn do sử dụng thiết bị
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm
I.3

Xe lu lu lèn đất

N

Bị sa lầy do nền đất yếu
Xe vận chuyển va chạm vào người làm
việc gần khu vực
Không có đường di chuyển, đường di
chuyển chật hẹp gây va chạm con người,
thiết bị

I.4

Xe chở đá vào công
trường đổ đá

N

Thiết bị được kiểm tra an toàn trước khi vào công trường
Thiết bị BSV: kiểm tra định kỳ theo quy định
Khoanh vùng, rào chắn khu vực làm việc
Bố trí người giám sát, đánh tín hiệu khi xe di chuyển

Bệnh điếc nghề
Mang nút bịt tay nếu độ ồn vượt ngưỡng
nghiệp
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Mệt mỏi
Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Các vị trí đất nền yếu phải dọn vét bùn, đất yếu và san gạt trước khi
Hư hỏng thiết bị
cho xe lu vào lu lèn mặt bằng.
Đến cổng tài xế xuống xe đăng ký bảo vệ
Bị thương con người Bố trí người điều tiết giao thông ngoài cổng
Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người
Hư hỏng thiết bị

4/46

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng

Nhận mặt bằng bố trí hệ thống ngầm trước
khi bàn giao
Trường hợp không có phải dùng xe cuốc
tiến hành khảo sát.

BCHCT

Trước khi
bắt đầu
dự án

2

2

II

Thấp

Bản vẽ bố trí hệ
thống cáp ngầm, điện
ngầm
Kết quả khảo sát

Nhận kết quả rà phá bom mìn trước khi
nhận mặt bằng
Trường hợp không có phải tiến hành khảo
sát hoặc thuê đơn vị rà phá

BCHCT

Trước khi
bắt đầu
dự án

2

2

II

Thấp

Kết quả khảo sát và
rà phá bom mìn

Bản vẽ mặt bằng
công trường


I.4

Xe chở đá vào công
trường đổ đá

Thông báo về tốc độ tối đa cho phép 5km/h trước khi tới công trường
Dán biển báo quy định tốc độ tối đa cho phép 5km/h tại cổng công
trường

3

2

II

Thấp

Thông báo về tốc độ tối đa cho phép 5km/h trước khi tới công trường
Bị thương con người Dán biển báo quy định tốc độ tối đa cho phép 5km/h tại cổng công
trường

3

3

III

Trung bình

2

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

Hư hỏng thiết bị

N
Chạy quá tốc độ cho phép

Bụi
I.5

Xe lu lu lèn đá

Rung động xung quanh.

Ảnh hưởng sức
khỏe NLĐ
Ảnh hưởng sức
khỏe NLĐ

Bố trí người xịt nước, giữ ẩm không khí
Bồi dưỡng bằng hiện vật cho NLD (sữa, chanh đường,…)
Bố trí thời gian nghỉ giải lao cho lái xe lu trong ca làm việc.
Bồi dưỡng bằng hiện vật cho NLD (sữa, chanh đường,…)

II.TẬP KẾT THIẾT BỊ

Va chạm với xe cẩu

II.1

Cẩu chuyển thiết bị,
vật tư lên xe vận
chuyển

Sử dụng xe cẩu
để cẩu chuyển
thiết bị, vật tư
lên xe vận
chuyển

N

Hư hỏng phụ kiện nâng
Rớt vật nâng

Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ
Phổ biến công việc, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Bị thương con người Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Sử dụng biển báo "Nguy hiểm!, tránh xa"
Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần
Giấy phép làm việc (thể hiện vị trí làm việc, bán kính hoạt động xe
cẩu,..)
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Khi cẩu chuyển gần hàng rào, gần nhà dân phải có người/ tín hiệu
cảnh giới
Đổ bê tông sàn công tác hoặc kiểm tra rãi đá, lót tole đảm bảo cho xe
Hư hỏng thiết bị
cẩu di chuyển.
Kiểm tra, dọn dẹp chuẩn bị lối di chuyển cho xe cẩu.
Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Điều kiện thời tiết bất lợi (mưa to, gió lớn, sấm sét,...) tạm dừng
công việc
Trang bị đồ bảo hộ khi làm việc
Phải có người ra tín hiệu khi thực hiện công việc
Kiểm tra phụ kiện nâng định kỳ
Bị thương con người
Sơn mã màu phụ kiện nâng
Chứng chỉ cho phụ kiện nâng
Kiểm tra vị trí móc cẩu trước khi cẩu chuyển.

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị định kỳ
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

3

4

IV

Cao

Hư hỏng thiết bị cảnh báo an toàn (còi,
đèn, phanh, ngắt cáp, báo tải, ..)

Bị thương con người Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần

3

3

III

Trung bình

Cẩu quá tải trọng cho phép

Bị thương con người Thể hiện thông tin đầy đủ trong giấy phép làm việc

Tiếng ồn lớn

Rung động mạnh

Bệnh điếc nghề
nghiệp
Mệt mỏi
Bệnh rung chuyển
nghề nghiệp
Mệt mỏi

Thiết bị, vật tư sắp
xếp trên xe vận
chuyển

N

Đổ ngã thiết bị, vật tư không được ràng
buộc chắc chắn

Lượng phương tiện giao thông phía ngoài
cổng lớn, bị che khuất tầm nhìn
Xe vận chuyển va chạm vào người làm
việc gần khu vực

II.3

Xe vận chuyển thiết
bị đến cổng công
trường

N

Không có đường di chuyển, đường di
chuyển chật hẹp gây va chạm con người,
thiết bị

Chạy quá tốc độ cho phép

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Quan trắc rung động để đánh giá mức độ ảnh hưởng

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

3

3

III

Trung bình

IV

Cao

Kiểm tra xe vận chuyển đủ kích thước và tải trọng, đảm bảo an toàn
Có kế hoạch sắp xếp thiết bị lên xe, phân loại từng thiết bị được sắp
xếp

2

3

II

Thấp

Kiểm tra xe vận chuyển đủ kích thước và tải trọng, đảm bảo an toàn
Bị thương con người Có kế hoạch sắp xếp thiết bị lên xe, phân loại từng thiết bị được sắp
xếp

2

3

II

Thấp

Hư hỏng thiết bị

2

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

3

II

Thấp

Hư hỏng thiết bị

Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

3

II

Thấp

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

Kê lót cố định, gia cố thiết bị được vận chuyển
Kê lót cố định, gia cố thiết bị được vận chuyển
Trang bị đầy đủ BHLĐ
Kiểm tra dây ràng buộc, cáp neo thiết bị trước khi chằng buộc.
Kế hoạch kiểm tra định kì, bảo quản giữ gìn khi không sử dụng

Đến cổng tài xế xuống xe đăng ký bảo vệ
Di chuyển theo hướng dẫn của người điều tiết giao thông
Kiểm tra chiều cao xe và chiểu cao cổng trước khi cho xe vào công
Hư hỏng thiết bị
trường.
Trang bị đèn cảnh báo lối vào công trường.
Hư hỏng thiết bị
Trang bị biển báo chú ý xe ra vào thường xuyên.
Bị thương con người Trang bị một nhân viên điều tiết giao thông tại cổng ra vào.
Trang bị gương cầu lồi tại vị trí xe ra vào cổng
Hư hỏng thiết bị

Hư hỏng thiết bị

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Hướng dẫn ktra, sơn
màu PKN (bổ sung)

3

Bị thương con người Trang bị đầy đủ BHLĐ

Cổng ra vào tại công trường thấp

Thấp

2

Phụ kiện neo thiết bị vật tư không đảm
bảo an toàn

Thiết bị, vật tư trên xe va chạm vào hàng
rào, cổng công trường

II

Thấp

4

Hư hỏng thiết bị

3

II

3

Bị thương con người

2

3

Thiết bị vật tư gồ ghề dễ đổ ngã, va chạm

II.2

Cập nhật
vào hệ
thống

2

Bị mệt mỏi

Hư hỏng thiết bị

BPAT

Quan trắc tiếng ồn để đánh giá mức độ ảnh hưởng
Mang nút bịt tai nếu độ ồn vượt ngưỡng
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Đo đạc nhiệt độ môi trường làm việc
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ.
Nhắc nhở, phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc.
Chú ý thao tác lên xuống cáp/ cần khi cẩu chuyển.
Phối hợp không ăn ý giữa lái cẩu & người Chấn thương
Người giám sát và người đánh tín hiệu phải kiểm tra tất cả nhân viên
đánh tín hiệu
nghiêm trọng
của tổ đội đã ra khỏi khu vực cẩu chuyển trước khi cẩu hạ.
Phổ biến, huấn luyện, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Yêu cầu có giám sát theo dõi trong suốt quá trình làm việc
Nhiệt độ cao

Xây dựng quy trình quản lý phụ kiện nâng

Thông báo về tốc độ tối đa cho phép 5km/h trước khi tới công trường
Dán biển báo quy định tốc độ tối đa cho phép 5km/h tại cổng công
trường

5/46

Tuân thủ "An toàn nâng hạ theo nhóm 4"

Giám sát
nâng ha, lái
Trước khi
cẩu, phụ
bắt đầu
cẩu, người
công việc
đánh tín
hiệu

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu
Biểu mẫu kiểm tra
thiết bi thầu phụ
trước khi vào công
trường
Biểu mẫu kiểm tra
thiết bi thầu phụ
trước khi vào công
trường

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Biểu mẫu kiểm tra
phụ kiện nâng
Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Biểu mẫu kiểm tra
phụ kiện nâng

Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường


Chạy quá tốc độ cho phép
Bị thương con người NLD không được phép di chuyển vào cổng dành cho xe cơ giới
Hư hỏng thiết bị
Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
Mặt đường di chuyển không bằng phẳng,
hố sâu, ổ gà

Va chạm với xe cẩu

Hư hỏng phụ kiện nâng
Rớt vật nâng

II.4

Cẩu chuyển thiết bị,
vật tư xuống bãi tập
kết

N

2
2

Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
Bị thương con người
Huấn luyện NLĐ khi làm việc với các phương tiện trên công trường
Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ
Phổ biến công việc, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Bị thương con người Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Sử dụng biển báo "Nguy hiểm!, tránh xa"
Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần
Giấy phép làm việc (thể hiện vị trí làm việc, bán kính hoạt động xe
cẩu,..)
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Khi cẩu chuyển gần hàng rào, gần nhà dân phải có người/ tín hiệu
cảnh giới
Đổ bê tông sàn công tác hoặc kiểm tra rãi đá, lót tole đảm bảo cho xe
Hư hỏng thiết bị
cẩu di chuyển.
Kiểm tra, dọn dẹp chuẩn bị lối di chuyển cho xe cẩu.
Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Điều kiện thời tiết bất lợi (mưa to, gió lớn, sấm sét,...) tạm dừng
công việc
Trang bị đồ bảo hộ khi làm việc
Phải có người ra tín hiệu khi thực hiện công việc
Kiểm tra phụ kiện nâng định kỳ
Bị thương con người
Sơn mã màu phụ kiện nâng
Chứng chỉ cho phụ kiện nâng
Kiểm tra vị trí móc cẩu trước khi cẩu chuyển.

Thấp

Hướng dẫn an toàn
khi làm việc với các
phương tiện di
chuyển trên công
trường

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị định kỳ
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

3

4

IV

Cao

3

3

III

Trung bình

Sàn công tác không đảm bảo an toàn cho
xe cẩu đậu

Lật đổ, hư hỏng
thiết bị

3

4

IV

Cao

Cẩu quá tải trọng cho phép

Bị thương con người Thể hiện thông tin đầy đủ trong giấy phép làm việc
Bệnh điếc nghề
nghiệp
Mệt mỏi
Bệnh rung chuyển
nghề nghiệp
Mệt mỏi

Tính toán sức chịu tải của sàn công tác.
Đổ bê tông sàn công tác hoặc lót tôn chống lún

Điện bị rò rỉ khi đi hệ thống điện phục vụ
công việc

Thiết bị, vật tư trên xe va chạm vào hàng
rào, cổng công trường
Lượng phương tiện giao thông phía ngoài
cổng lớn, bị che khuất tầm nhìn

2

II

Thấp

Thấp

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Giấy phép nâng hạ
Phương án diễn tập
UPKC
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Quan trắc rung động để đánh giá mức độ ảnh hưởng

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

3

3

III

Trung bình

3

4

IV

Cao

3

3

III

Trung bình

Điện giật

Hư hỏng thiết bị

Thể hiện vị trí sắp xếp thiết bị vật tư trên bản vẽ, được sự phê duyệt
của giám sát và BCHCT

2

3

II

Thấp

Bị thương con người

Trang bị đầy đủ BHLD
Huấn luyện an toàn khi sắp xếp nguyên vật liệu

2

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

2

3

II

Thấp

Đến cổng tài xế xuống xe đăng ký bảo vệ
Di chuyển theo hướng dẫn của người điều tiết giao thông
Trang bị đèn cảnh báo lối vào công trường.
Hư hỏng thiết bị
Trang bị biển báo chú ý xe ra vào thường xuyên.
Bị thương con người Trang bị một nhân viên điều tiết giao thông tại cổng ra vào.
Trang bị gương cầu lồi tại vị trí xe ra vào cổng
Hư hỏng thiết bị

Xe vận chuyển va chạm vào người làm
việc gần khu vực

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

3

II

Thấp

Hư hỏng thiết bị

Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

3

II

Thấp

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

2
2

3
3

II
II

Thấp
Thấp

Bố trí lối ra vào vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con
người

Thông báo về tốc độ tối đa cho phép 5km/h trước khi tới công trường
Dán biển báo quy định tốc độ tối đa cho phép 5km/h tại cổng công
trường

Bị thương con người NLD không được phép di chuyển vào cổng dành cho xe cơ giới
Hư hỏng thiết bị
Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
Mặt đường di chuyển không bằng phẳng,
hố sâu, ổ gà

2

II

Thấp

Kiểm tra hệ thống điên phục vụ công việc
Chỉ sử dụng tủ điện đã dán tem an toàn
Treo cao dây điện khi làm việc, không treomóc lên các vật sắt nhọn
Kiểm tra dây nguồn trước khi mang ra sử dụng, thay thế dây điện đã
hỏng.

Hư hỏng thiết bị

Trước khi
bắt đầu
dự án

3

II

Bị thương con người

Chạy quá tốc độ cho phép

Giám sát

2

3

Xe vận chuyển va chạm vào người làm
việc hoặc các phương tiện giao thông gần
khu vực

Không có đường di chuyển, đường di
chuyển chật hẹp gây va chạm con người,
thiết bị

Lỗ quan trắc bằng cách khoan nền để theo
dõi điều kiện đất nền

BPAT

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Hướng dẫn ktra, sơn
màu PKN (bổ sung)

2

Bị mệt mỏi

Sắp xếp thiết bị, vật tư xuống không gọn
gàng, cồng kềnh gây va chạm

Xây dựng quy trình quản lý phụ kiện nâng

Cập nhật
vào hệ
thống

Quan trắc tiếng ồn để đánh giá mức độ ảnh hưởng
Mang nút bịt tai nếu độ ồn vượt ngưỡng
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Đo đạc nhiệt độ môi trường làm việc
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ.
Nhắc nhở, phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc.
Chú ý thao tác lên xuống cáp/ cần khi cẩu chuyển.
Phối hợp không ăn ý giữa lái cẩu & người Chấn thương
Người giám sát và người đánh tín hiệu phải kiểm tra tất cả nhân viên
đánh tín hiệu
nghiêm trọng
của tổ đội đã ra khỏi khu vực cẩu chuyển trước khi cẩu hạ.
Phổ biến, huấn luyện, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Yêu cầu có giám sát theo dõi trong suốt quá trình làm việc
Nhiệt độ cao

N

II

Thấp
Thấp

Bị thương con người Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần

Rung động mạnh

Xe vận chuyển ra
khỏi công trường

3

II
II

Hư hỏng thiết bị cảnh báo an toàn (còi,
đèn, phanh, ngắt cáp, báo tải, ..)

Tiếng ồn lớn

II.5

2

3
3

Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
Bị thương con người
Huấn luyện NLĐ khi làm việc với các phương tiện trên công trường

6/46

2

3

II

Thấp

Thực hiện tốt "An toàn nâng hạ theo nhóm
4"

Giám sát
nâng ha, lái
Trước khi
cẩu, phụ
bắt đầu
cẩu, người
công việc
đánh tín
hiệu

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

Biểu mẫu kiểm tra tủ
điện

Biểu mẫu giấy phép
làm việc
Bản vẽ mặt bằng bố
trí thiết bị tập kết
Hướng dẫn an toàn
khi sắp xếp nguyên
vật liệu

Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường

Hướng dẫn an toàn
khi làm việc với các
phương tiện di
chuyển trên công
trường


III.LẮP ĐẶT KHU VỰC LƯU TRỮ DẦU NHỚT, HÓA CHẤT

Va chạm với xe cẩu

Hư hỏng phụ kiện nâng
Rớt vật nâng

III.1

Sắp xếp mặt bằng

Sử dụng xe cẩu,
xe cuốc để sắp
xếp, dọn mặt
bằng

N

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị định kỳ
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

3

4

IV

Cao

Trung bình

Cẩu quá tải trọng cho phép

Bị thương con người Thể hiện thông tin đầy đủ trong giấy phép làm việc
Bệnh điếc nghề
nghiệp
Mệt mỏi
Bệnh rung chuyển
nghề nghiệp
Mệt mỏi

BPAT

Cập nhật
vào hệ
thống

2

3

II

Thấp

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Hướng dẫn ktra, sơn
màu PKN (bổ sung)
Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

2

3

II

Thấp

Quan trắc tiếng ồn để đánh giá mức độ ảnh hưởng
Mang nút bịt tai nếu độ ồn vượt ngưỡng
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Quan trắc rung động để đánh giá mức độ ảnh hưởng

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

3

3

III

Trung bình

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Đo đạc nhiệt độ môi trường làm việc
Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Bị mệt mỏi

Phối hợp không ăn ý giữa lái cẩu & người Chấn thương
đánh tín hiệu
nghiêm trọng

3

4

IV

Cao

Mang vác vật nặng không đúng tư thế

Bị thương con người

Không mang vác vật tư năng hơn 40kg (nam), 30 kg (nữ)
Trang bị đầy đủ BHLD phục vụ công việc

2

2

II

Thấp

Điện bị rò rỉ khi đi hệ thống điện phục vụ
công việc

Điện giật

Kiểm tra hệ thống điên phục vụ công việc
Chỉ sử dụng tủ điện đã dán tem an toàn
Treo cao dây điện khi làm việc, không treomóc lên các vật sắt nhọn
Kiểm tra dây nguồn trước khi mang ra sử dụng, thay thế dây điện đã
hỏng.

3

3

III

Trung bình

Mang vác vật tư không đúng tư thế (gạch,
bao xi măng,…)

Dập tay chân, tổn
thương cơ thể

2

2

II

Thấp

Vật tư rơi vào người

Chấn thương cơ thể

2

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
khi sắp xếp nguyên
vật liệu

Thấp

Hướng dẫn an toàn
hóa chất
Phương án ứng phó
THKC tràn đổ, rò rỉ
hóa chất

Không mang vác vật tư năng hơn 40kg (nam), 30 kg (nữ)
Sử dụng xe rùa khi cần chuyên chở vật tư
Trang bị đầy đủ BHLD phục vụ công việc
Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc

Va vấp vào vật tư sắp xếp không gọn gàng Té ngã, bị thương

Huấn luyện an toàn khi sắp xếp nguyên vật liệu
Trang bị đầy đủ ánh sáng khi làm việc

Bị phơi nhiễm, văng bắn phụ gia (xi
măng, hồ,…)

Huấn luyện an toàn hóa chất trước khi bắt đầu công việc
Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Trang bị đầy đủ BHLD phù hợp với hóa chất cẩu chuyển
Hóa chất phải có nhãn mác rõ ràng, có MSDS đầy đủ
Trang bị dụng cụ, phương tiện sơ cấp cứu khi bị phơi nhiễm hóa chất
Diễn tập UPKC tình huống tràn đổ, rò rỉ hóa chất

N

Đặt thiết bị trên nền cập kênh

Sử dụng xe oxy-gaz bị rò rỉ

N

Xây dựng quy trình quản lý phụ kiện nâng

Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ.
Nhắc nhở, phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc.
Chú ý thao tác lên xuống cáp/ cần khi cẩu chuyển.
Người giám sát và người đánh tín hiệu phải kiểm tra tất cả nhân viên
của tổ đội đã ra khỏi khu vực cẩu chuyển trước khi cẩu hạ.
Phổ biến, huấn luyện, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Yêu cầu có giám sát theo dõi trong suốt quá trình làm việc

Sử dụng sai chức năng (dùng đĩa cắt để
mài)

Làm mái che

3

III

Nhiễm hóa chất

Dán quy trình vận hành thiết bị tại nơi làm việc
Sử dụng thiết bị (máy mài, máy cắt) không
Không được tháo cơ cấu bao che thiết bị
Bị thương con người
có cơ cấu bao che
Kiểm tra thiết bị đảm bảo an toàn trước khi bắt đầu công việc
Thiết bị phải được dán tem an toàn.

III.3

Trung bình

3

Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm

Sử dụng thiết bị
(máy mài, máy
cắt, máy hàn…)
cắt sắt, tôn, hàn
mái

III

3

Nhiệt độ cao

Xây tường chắn

3

Bị thương con người Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần

Rung động mạnh

III.2

3

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

Hư hỏng thiết bị cảnh báo an toàn (còi,
đèn, phanh, ngắt cáp, báo tải, ..)

Tiếng ồn lớn

Sử dụng vật tư
để xây tường
chắn xung
quanh khu vực
lưu trữ dầu
nhớt, hóa chất,
sử dụng

Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ
Phổ biến công việc, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Bị thương con người Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Sử dụng biển báo "Nguy hiểm!, tránh xa"
Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần
Giấy phép làm việc (thể hiện vị trí làm việc, bán kính hoạt động xe
cẩu,..)
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Khi cẩu chuyển gần hàng rào, gần nhà dân phải có người/ tín hiệu
cảnh giới
Đổ bê tông sàn công tác hoặc kiểm tra rãi đá, lót tole đảm bảo cho xe
Hư hỏng thiết bị
cẩu di chuyển.
Kiểm tra, dọn dẹp chuẩn bị lối di chuyển cho xe cẩu.
Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Điều kiện thời tiết bất lợi (mưa to, gió lớn, sấm sét,...) tạm dừng
công việc
Trang bị đồ bảo hộ khi làm việc
Phải có người ra tín hiệu khi thực hiện công việc
Kiểm tra phụ kiện nâng định kỳ
Bị thương con người
Sơn mã màu phụ kiện nâng
Chứng chỉ cho phụ kiện nâng
Kiểm tra vị trí móc cẩu trước khi cẩu chuyển.

Dán quy trình vận hành thiết bị tại nơi làm việc
Bị thương con người Huấn luyện an toàn khi sử dụng thiết bị
Phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc
Đốc công có trách nhiệm kiểm tra, giám sát điều kiện làm việc trước
Bị thương con người
khi bắt đầu công việc
Kiểm tra xe oxy-gaz định kỳ và trước khi làm việc
Sử dụng van chống cháy ngược
Cháy nổ gây tổn
Luôn trang bị bình thử rò rỉ khí tại nơi làm việc
thương con người
Trang bị bình chữa cháy tại nơi làm việc
Không tập kết nguyên vật liệu dễ cháy gần nơi làm việc
Kiểm tra xe oxy-gaz định kỳ và trước khi làm việc
Sử dụng van chống cháy ngược
Cháy nổ gây hư
Luôn trang bị bình thử rò rỉ khí tại nơi làm việc
hỏng thiết bị
Trang bị bình chữa cháy tại nơi làm việc
Không tập kết nguyên vật liệu dễ cháy gần nơi làm việc

7/46

2

2

II

Thực hiện tốt "An toàn nâng hạ theo nhóm
4"

Giám sát
nâng ha, lái
Trước khi
cẩu, phụ
bắt đầu
cẩu, người
công việc
đánh tín
hiệu

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

Biểu mẫu kiểm tra tủ
điện

3

3

III

Trung bình

Quy trình vận hành
thiết bị
Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị điện cầm tay,
máy hàn điện

3

3

III

Trung bình

Quy trình vận hành
thiết bị

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
công tác phát sinh
nhiệt
Biểu mẫu kiểm tra xe
oxy-gaz
Hướng dẫn an toàn
công tác phát sinh
nhiệt
Biểu mẫu kiểm tra xe
oxy-gaz


III.3

III.4

Làm mái che

Cẩu chuyển hóa chất
vào lưu trữ,
Cẩu chuyển mái che
khu vực lưu trữ

Sử dụng thiết bị
(máy mài, máy
cắt, máy hàn…)
cắt sắt, tôn, hàn
mái

N

Kiểm tra máy hàn điện, thiết bị điện định kỳ hàng tuần và trước khi
bắt đầu công việc
Chỉ sử dụng thiết bị đã được dán tem an toàn
Máy hàn, thiết bị điện cầm tay bị rò rỉ điện Điện giật
Treo các các dây điện lên trụ treo dây điện
Không kéo dây điện qua các vật sắt nhọn (mái tôn nhà ăn,...)
Kê lót cao cho máy hàn hoặc làm xe đẩy di động.
Làm bạt che khi không dùng máy.
Trang bị tấm chắn tia lửa hàn tại những khu vực có nguy cơ văng bắn
Cháy gây hư hỏng
cao
thiết bị
Không ập kết thiết bị, nguyên vật liệu dễ cháy tại nơi làm việc
Văng bắn tia lửa hàn
Trang bị đầy đủ BHLD cho thợ hàn
Tổn thương con
Khoang vùng khu vực thợ hàn làm việc
người
Không cho người không phận sự lại gần khu vực hàn, cắt
Tiếp xúc vật nóng
Bị bỏng
Khoanh vùng và đặt biển báo chú ý vật nóng
Nhiệt độ cao
Bị mệt mỏi
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Trang bị quạt thông gió tại khu vực làm việc
Khói hàn phát tán
Bị nhiễm hơi khí độc
Mang đầy đủ BHLD cho thợ hàn
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Tổn thương cơ thể
Mang vác tôn không đúng tư thế
Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
(xương sống,…)
Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ
Phổ biến công việc, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Bị thương con người Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Sử dụng biển báo "Nguy hiểm!, tránh xa"
Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần
Giấy phép làm việc (thể hiện vị trí làm việc, bán kính hoạt động xe
cẩu,..)
Va chạm với xe cẩu
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Khi cẩu chuyển gần hàng rào, gần nhà dân phải có người/ tín hiệu
cảnh giới
Đổ bê tông sàn công tác hoặc kiểm tra rãi đá, lót tole đảm bảo cho xe
Hư hỏng thiết bị
cẩu di chuyển.
Kiểm tra, dọn dẹp chuẩn bị lối di chuyển cho xe cẩu.
Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Điều kiện thời tiết bất lợi (mưa to, gió lớn, sấm sét,...) tạm dừng
công việc
Trang bị đồ bảo hộ khi làm việc
Phải có người ra tín hiệu khi thực hiện công việc
Hư hỏng phụ kiện nâng
Kiểm tra phụ kiện nâng định kỳ
Bị thương con người
Rớt vật nâng
Sơn mã màu phụ kiện nâng
Chứng chỉ cho phụ kiện nâng
Kiểm tra vị trí móc cẩu trước khi cẩu chuyển.
Hư hỏng thiết bị cảnh báo an toàn (còi,
Bị thương con người Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần
đèn, phanh, ngắt cáp, báo tải, ..)
Cẩu quá tải trọng cho phép

N
Tiếng ồn lớn

Rung động mạnh

Bị thương con người Thể hiện thông tin đầy đủ trong giấy phép làm việc
Bệnh điếc nghề
nghiệp
Mệt mỏi
Bệnh rung chuyển
nghề nghiệp
Mệt mỏi

Tràn đổ, văng bắn hóa chất (dầu nhớt,
axit, phụ gia,...)

Rơi rớt vật tư

Bị thương người
phía dưới

Trung bình

3

2

II

Thấp

3

2

II

Thấp

2
2

2
2

II
II

Thấp
Thấp

2

2

II

Thấp

2

3

II

Thấp

3

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị định kỳ
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

3

4

IV

Cao

3

3

III

Trung bình

Xây dựng quy trình quản lý phụ kiện nâng

BPAT

Cập nhật
vào hệ
thống

2

3

II

Thấp

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Hướng dẫn ktra, sơn
màu PKN (bổ sung)
Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Quan trắc rung động để đánh giá mức độ ảnh hưởng

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

3

3

III

Trung bình

Huấn luyện an toàn hóa chất trước khi bắt đầu công việc
Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Con người bị nhiễm Trang bị đầy đủ BHLD phù hợp với hóa chất cẩu chuyển
hóa chất
Hóa chất phải có nhãn mác rõ ràng, có MSDS đầy đủ
Diễn tập UPKC tình huống tràn đổ, rò rỉ hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện sơ cấp cứu khi bị phơi nhiễm hóa chất
Té ngã, bị thương
con người

III

2

Bị mệt mỏi

Leo cao tháo móc cẩu (sử dụng thang 4
chân, thang chữ A)

3

Quan trắc tiếng ồn để đánh giá mức độ ảnh hưởng
Mang nút bịt tai nếu độ ồn vượt ngưỡng
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Đo đạc nhiệt độ môi trường làm việc
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ.
Nhắc nhở, phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc.
Chú ý thao tác lên xuống cáp/ cần khi cẩu chuyển.
Phối hợp không ăn ý giữa lái cẩu & người Chấn thương
Người giám sát và người đánh tín hiệu phải kiểm tra tất cả nhân viên
đánh tín hiệu
nghiêm trọng
của tổ đội đã ra khỏi khu vực cẩu chuyển trước khi cẩu hạ.
Phổ biến, huấn luyện, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Yêu cầu có giám sát theo dõi trong suốt quá trình làm việc
Di rời thiết bị không cần thiết ra xa khu vực cẩu chuyển
Hư hỏng thiết bị
Giấy phép làm việc khi cẩu chuyển hóa chất
Nhiệt độ cao

3

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
điện cầm tay.
Biểu mẫu kiểm tra
máy hàn điện, thiết
bị điện cầm tay

Huấn luyện làm việc trên cao
Đánh giá, phổ biến rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Sử dụng dây an toàn toàn thân khi leo lên móc cẩu
Có người giữ chân thang khi leo lên thang
Trang bị túi đựng dụng cụ khi làm việc trên cao
Rào chắn khu vực làm việc trên cao, không cho người không phận sự
lại gần

Thực hiện tốt "An toàn nâng hạ theo nhóm
4"

Giám sát
nâng ha, lái
Trước khi
cẩu, phụ
bắt đầu
cẩu, người
công việc
đánh tín
hiệu

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

3

4

IV

Cao

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu giấy phép
làm việc

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
hóa chất
MSDS
Phương án ứng phó
THKC tràn đổ rò rỉ
hóa chất

2

3

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
làm việc trên cao

2

2

II

Thấp

IV.LẮP ĐẶT KHU VĂN PHÒNG, NHÀ ĂN, KHO, TOILET
Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ
Phổ biến công việc, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Bị thương con người Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Sử dụng biển báo "Nguy hiểm!, tránh xa"

3

Va chạm với xe cẩu

8/46

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu


Va chạm với xe cẩu

Hư hỏng phụ kiện nâng
Rớt vật nâng

IV.1

Sắp xếp mặt bằng

Cẩu chuyển
container văn
phòng, kho,
toilet vào nơi
lắp đặt

N

Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần
Giấy phép làm việc (thể hiện vị trí làm việc, bán kính hoạt động xe
cẩu,..)
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Khi cẩu chuyển gần hàng rào, gần nhà dân phải có người/ tín hiệu
cảnh giới
Đổ bê tông sàn công tác hoặc kiểm tra rãi đá, lót tole đảm bảo cho xe
Hư hỏng thiết bị
cẩu di chuyển.
Kiểm tra, dọn dẹp chuẩn bị lối di chuyển cho xe cẩu.
Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Điều kiện thời tiết bất lợi (mưa to, gió lớn, sấm sét,...) tạm dừng
công việc
Trang bị đồ bảo hộ khi làm việc
Phải có người ra tín hiệu khi thực hiện công việc
Kiểm tra phụ kiện nâng định kỳ
Bị thương con người
Sơn mã màu phụ kiện nâng
Chứng chỉ cho phụ kiện nâng
Kiểm tra vị trí móc cẩu trước khi cẩu chuyển.

3

4

IV

Cao

3

III

Trung bình

Cẩu quá tải trọng cho phép

Bị thương con người Thể hiện thông tin đầy đủ trong giấy phép làm việc
Bệnh điếc nghề
nghiệp
Mệt mỏi
Bệnh rung chuyển
nghề nghiệp
Mệt mỏi

Xây dựng quy trình quản lý phụ kiện nâng

BPAT

Cập nhật
vào hệ
thống

2

3

II

Thấp

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Hướng dẫn ktra, sơn
màu PKN (bổ sung)
Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

2

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Quan trắc rung động để đánh giá mức độ ảnh hưởng

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

3

3

III

Trung bình

Bị mệt mỏi

Điện bị rò rỉ khi đi hệ thống điện phục vụ
công việc

Điện giật

Kiểm tra hệ thống điên phục vụ công việc
Chỉ sử dụng tủ điện đã dán tem an toàn
Treo cao dây điện khi làm việc, không treomóc lên các vật sắt nhọn
Kiểm tra dây nguồn trước khi mang ra sử dụng, thay thế dây điện đã
hỏng.

Leo cao tháo móc cẩu (sử dụng thang 4
chân, thang chữ A)

Té ngã, bị thương
con người

Huấn luyện làm việc trên cao
Đánh giá, phổ biến rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Sử dụng dây an toàn toàn thân khi leo lên móc cẩu
Có người giữ chân thang khi leo lên thang

Dán quy trình vận hành thiết bị tại nơi làm việc
Sử dụng thiết bị (máy mài, máy cắt) không
Không được tháo cơ cấu bao che thiết bị
Bị thương con người
có cơ cấu bao che
Kiểm tra thiết bị đảm bảo an toàn trước khi bắt đầu công việc
Thiết bị phải được dán tem an toàn.
Dán quy trình vận hành thiết bị tại nơi làm việc
Bị thương con người Huấn luyện an toàn khi sử dụng thiết bị
Phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc
Đốc công có trách nhiệm kiểm tra, giám sát điều kiện làm việc trước
Đặt thiết bị trên nền cập kênh
Bị thương con người
khi bắt đầu công việc
Kiểm tra xe oxy-gaz định kỳ và trước khi làm việc
Sử dụng van chống cháy ngược chất lượng tốt
Cháy nổ gây tổn
Luôn trang bị bình thử rò rỉ khí tại nơi làm việc
thương con người
Trang bị bình chữa cháy tại nơi làm việc
Không tập kết nguyên vật liệu dễ cháy gần nơi làm việc
Sử dụng xe oxy-gaz bị rò rỉ
Kiểm tra xe oxy-gaz định kỳ và trước khi làm việc
Sử dụng van chống cháy ngược chất lượng tốt
Cháy nổ gây hư
Luôn trang bị bình thử rò rỉ khí tại nơi làm việc
hỏng thiết bị
Trang bị bình chữa cháy tại nơi làm việc
Không tập kết nguyên vật liệu dễ cháy gần nơi làm việc
Kiểm tra máy hàn điện, thiết bị điện định kỳ hàng tuần và trước khi
bắt đầu công việc
Chỉ sử dụng thiết bị đã được dán tem an toàn
Máy hàn, thiết bị điện cầm tay bị rò rỉ điện Điện giật
Treo các các dây điện lên trụ treo dây điện
Không kéo dây điện qua các vật sắt nhọn (mái tôn nhà ăn,...)
Kê lót cao cho máy hàn hoặc làm xe đẩy di động.
Làm bạt che khi không dùng máy.
Trang bị tấm chắn tia lửa hàn tại những khu vực có nguy cơ văng bắn
Cháy gây hư hỏng
cao
thiết bị
Không ập kết thiết bị, nguyên vật liệu dễ cháy tại nơi làm việc
Văng bắn tia lửa hàn
Trang bị đầy đủ BHLD cho thợ hàn
Tổn thương con
Khoang vùng khu vực thợ hàn làm việc
người
Không cho người không phận sự lại gần khu vực hàn, cắt
Tiếp xúc vật nóng
Bị bỏng
Khoanh vùng và đặt biển báo chú ý vật nóng
Nhiệt độ cao
Bị mệt mỏi
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Trang bị quạt thông gió tại khu vực làm việc
Khói hàn phát tán
Bị nhiễm hơi khí độc
Mang đầy đủ BHLD cho thợ hàn
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Tổn thương cơ thể
Mang vác tôn không đúng tư thế
Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
(xương sống,…)
Đổ ngã khung dựng trụ chống nhà ăn
Bị thương con người Bố trí ít nhất 2 người cùng thao tác công việc đủ sức khỏe
Sử dụng sai chức năng (dùng đĩa cắt để
mài)

Đỗ ngã khung mái nhà ăn

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị định kỳ
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

Quan trắc tiếng ồn để đánh giá mức độ ảnh hưởng
Mang nút bịt tai nếu độ ồn vượt ngưỡng
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Đo đạc nhiệt độ môi trường làm việc
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ.
Nhắc nhở, phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc.
Chú ý thao tác lên xuống cáp/ cần khi cẩu chuyển.
Phối hợp không ăn ý giữa lái cẩu & người Chấn thương
Người giám sát và người đánh tín hiệu phải kiểm tra tất cả nhân viên
đánh tín hiệu
nghiêm trọng
của tổ đội đã ra khỏi khu vực cẩu chuyển trước khi cẩu hạ.
Phổ biến, huấn luyện, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Yêu cầu có giám sát theo dõi trong suốt quá trình làm việc
Không mang vác vật tư năng hơn 40kg (nam), 30 kg (nữ)
Mang vác vật nặng không đúng tư thế
Bị thương con người
Trang bị đầy đủ BHLD phục vụ công việc

N

Trung bình

3

Nhiệt độ cao

Dựng nhà ăn


III

Bị thương con người Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần

Rung động mạnh

IV.2

3

Hư hỏng thiết bị cảnh báo an toàn (còi,
đèn, phanh, ngắt cáp, báo tải, ..)

Tiếng ồn lớn

Làm mái che
khung nhà ăn
dựng và nối trụ
chống

3

Xỏ bu lông nối khi khung mái được cẩu vào vị trí ổn định.
Bị thương con người
Chỉ tháo móc cẩu khi đã hàn cố định nhà ăn chắc chắn theo thiết kế.

9/46

Thực hiện tốt "An toàn nâng hạ theo nhóm
4"

Giám sát
nâng ha, lái
Trước khi
cẩu, phụ
bắt đầu
cẩu, người
công việc
đánh tín
hiệu

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

3

4

IV

Cao

2

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn AT sử
dụng điện
Biểu mẫu kiểm tra tủ
điện

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
làm việc trên cao

3

3

III

Trung bình

Quy trình vận hành
thiết bị
Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị điện cầm tay,
máy hàn điện

3

3

III

Trung bình

Quy trình vận hành
thiết bị

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

2

II

Thấp

3

2

II

Thấp

2
2

2
2

II
II

Thấp
Thấp

2

2

II

Thấp

2

3

II

Thấp

3

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
công tác phát sinh
nhiệt
Biểu mẫu kiểm tra xe
oxy-gaz
Hướng dẫn an toàn
công tác phát sinh
nhiệt
Biểu mẫu kiểm tra xe
oxy-gaz
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
điện cầm tay.
Biểu mẫu kiểm tra
máy hàn điện, thiết
bị điện cầm tay


Huấn luyện làm việc trên cao
Đánh giá, phổ biến rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Sử dụng dây an toàn toàn thân khi leo lên móc cẩu
Có người giữ chân thang khi leo lên thang
Trang bị túi đựng dụng cụ khi làm việc trên cao
Rào chắn khu vực làm việc trên cao, không cho người không phận sự
lại gần

Leo cao tháo móc cẩu (sử dụng thang 4
chân, thang chữ A)

Té ngã, bị thương
con người

Rơi rớt vật tư (bulon,..)

Bị thương người
phía dưới

Té ngã khi dụng cụ, thiết bị để bừa bãi,
không thu dọn.

Bị thương con người Dọn dẹp các dụng cụ đã sử dụng xong

Va chạm với xe cẩu

Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ
Phổ biến công việc, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Bị thương con người Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Sử dụng biển báo "Nguy hiểm!, tránh xa"
Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần
Giấy phép làm việc (thể hiện vị trí làm việc, bán kính hoạt động xe
cẩu,..)
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Khi cẩu chuyển gần hàng rào, gần nhà dân phải có người/ tín hiệu
cảnh giới
Đổ bê tông sàn công tác hoặc kiểm tra rãi đá, lót tole đảm bảo cho xe
Hư hỏng thiết bị
cẩu di chuyển.
Kiểm tra, dọn dẹp chuẩn bị lối di chuyển cho xe cẩu.
Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Điều kiện thời tiết bất lợi (mưa to, gió lớn, sấm sét,...) tạm dừng
công việc

3

3

III

Trung bình

3

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
làm việc trên cao

V.LẮP ĐẶT KHU VỰC CHỨA THÉP, GIA CÔNG LỒNG THÉP

V.1

Sử dụng xe cẩu
Sắp xếp mặt bằng, cẩu để cẩu chuyển
chuyển khung chứa
khung chứa
thép
thép vào bãi giâ
công lồng thép.

N

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị định kỳ
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

3

III

Trung bình

Kẹt giữa vật nâng và thiết bị, vật tư khác

Tổ chức mặt bằng hợp lý, đảm bảo khoảng cách an toàn để thao tác
công việc.
Bị thương con người Người đánh tín hiệu – lái cẩu phải tập trung khi làm việc.
Tổ chức huấn luyện lại cho những người làm việc có yêu cầu nghiêm
ngặt về an toàn lao động liên quan cẩu: lái cẩu, đánh tín hiệu cẩu.

3

4

IV

Cao

Bản vẽ bố trí mặt bằng sắp xếp thiết bị, vật
tư.

Giám sát
Đốc công

Trước khi
cẩu
chuyển
thiết bị

2

3

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng

Hư hỏng phụ kiện nâng
Rớt vật nâng

Trang bị đồ bảo hộ khi làm việc
Phải có người ra tín hiệu khi thực hiện công việc
Kiểm tra phụ kiện nâng định kỳ
Bị thương con người
Sơn mã màu phụ kiện nâng
Chứng chỉ cho phụ kiện nâng
Kiểm tra vị trí móc cẩu trước khi cẩu chuyển.

3

4

IV

Cao

Xây dựng quy trình quản lý phụ kiện nâng

BPAT

Cập nhật
vào hệ
thống

2

3

II

Thấp

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Hướng dẫn ktra, sơn
màu PKN (bổ sung)

Hư hỏng thiết bị cảnh báo an toàn (còi,
đèn, phanh, ngắt cáp, báo tải, ..)

Bị thương con người Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần

3

3

III

Trung bình

Cẩu quá tải trọng cho phép

Bị thương con người Thể hiện thông tin đầy đủ trong giấy phép làm việc

Rung động mạnh

Bệnh điếc nghề
nghiệp
Mệt mỏi
Bệnh rung chuyển
nghề nghiệp
Mệt mỏi

2

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Quan trắc rung động để đánh giá mức độ ảnh hưởng

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

3

3

III

Trung bình

Bị mệt mỏi

Điện bị rò rỉ khi đi hệ thống điện phục vụ
công việc

Điện giật

Đặt thiết bị trên nền cập kênh

Bị thương con người

Cháy nổ gây tổn
thương con người
Sử dụng xe oxy-gaz bị rò rỉ
Cháy nổ gây hư
hỏng thiết bị

Máy hàn, thiết bị điện cầm tay bị rò rỉ điện Điện giật

N

Cháy gây hư hỏng
thiết bị
Văng bắn tia lửa hàn
Tổn thương con
người
Tiếp xúc vật nóng

Bị bỏng

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

Quan trắc tiếng ồn để đánh giá mức độ ảnh hưởng
Mang nút bịt tai nếu độ ồn vượt ngưỡng
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Đo đạc nhiệt độ môi trường làm việc
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ.
Nhắc nhở, phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc.
Chú ý thao tác lên xuống cáp/ cần khi cẩu chuyển.
Phối hợp không ăn ý giữa lái cẩu & người Chấn thương
Người giám sát và người đánh tín hiệu phải kiểm tra tất cả nhân viên
đánh tín hiệu
nghiêm trọng
của tổ đội đã ra khỏi khu vực cẩu chuyển trước khi cẩu hạ.
Phổ biến, huấn luyện, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Yêu cầu có giám sát theo dõi trong suốt quá trình làm việc
Không mang vác vật tư năng hơn 40kg (nam), 30 kg (nữ)
Mang vác vật nặng không đúng tư thế
Bị thương con người
Trang bị đầy đủ BHLD phục vụ công việc
Nhiệt độ cao

Lắp đặt máy cắt uốn
sắt

3

3

Tiếng ồn lớn

V.2

3

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

Kiểm tra hệ thống điên phục vụ công việc
Chỉ sử dụng tủ điện đã dán tem an toàn
Treo cao dây điện khi làm việc, không treomóc lên các vật sắt nhọn
Kiểm tra dây nguồn trước khi mang ra sử dụng, thay thế dây điện đã
hỏng.
Đốc công có trách nhiệm kiểm tra, giám sát điều kiện làm việc trước
khi bắt đầu công việc
Kiểm tra xe oxy-gaz định kỳ và trước khi làm việc
Sử dụng van chống cháy ngược chất lượng tốt
Luôn trang bị bình thử rò rỉ khí tại nơi làm việc
Trang bị bình chữa cháy tại nơi làm việc
Không tập kết nguyên vật liệu dễ cháy gần nơi làm việc
Kiểm tra xe oxy-gaz định kỳ và trước khi làm việc
Sử dụng van chống cháy ngược chất lượng tốt
Luôn trang bị bình thử rò rỉ khí tại nơi làm việc
Trang bị bình chữa cháy tại nơi làm việc
Không tập kết nguyên vật liệu dễ cháy gần nơi làm việc
Kiểm tra máy hàn điện, thiết bị điện định kỳ hàng tuần và trước khi
bắt đầu công việc
Chỉ sử dụng thiết bị đã được dán tem an toàn
Treo các các dây điện lên trụ treo dây điện
Không kéo dây điện qua các vật sắt nhọn (mái tôn nhà ăn,...)
Kê lót cao cho máy hàn hoặc làm xe đẩy di động.
Làm bạt che khi không dùng máy.
Trang bị tấm chắn tia lửa hàn tại những khu vực có nguy cơ văng bắn
cao
Không ập kết thiết bị, nguyên vật liệu dễ cháy tại nơi làm việc
Trang bị đầy đủ BHLD cho thợ hàn
Khoang vùng khu vực thợ hàn làm việc
Không cho người không phận sự lại gần khu vực hàn, cắt
Khoanh vùng và đặt biển báo chú ý vật nóng
10/46

3

4

IV

Cao

2

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

2

II

Thấp

3

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

Thực hiện tốt "An toàn nâng hạ theo nhóm
4"

Giám sát
nâng ha, lái
Trước khi
cẩu, phụ
bắt đầu
cẩu, người
công việc
đánh tín
hiệu

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

Biểu mẫu kiểm tra tủ
điện

Hướng dẫn an toàn
công tác phát sinh
nhiệt
Biểu mẫu kiểm tra xe
oxy-gaz
Hướng dẫn an toàn
công tác phát sinh
nhiệt
Biểu mẫu kiểm tra xe
oxy-gaz
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
điện cầm tay.
Biểu mẫu kiểm tra
máy hàn điện, thiết
bị điện cầm tay


Nhiệt độ cao

Bị mệt mỏi

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Trang bị quạt thông gió tại khu vực làm việc
Mang đầy đủ BHLD cho thợ hàn
Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc

2

2

II

Thấp

Khói hàn phát tán

Bị nhiễm hơi khí độc

2

2

II

Thấp

2

3

II

Thấp

Bị thương con người Kiểm tra dụng cụ cầm tay trước khi làm việc (búa, xẻng,…)

2

3

II

Thấp

3

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

2

3

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

2

2

II

Thấp

Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm
Dụng cụ cầm tay không đảm bảo an toàn
(búa, xẻng,..)

V.3

Lắp đặt khung chứa

N

Không mang vác vật tư năng hơn 40kg (nam), 30 kg (nữ)
Dập tay chân, tổn
Mang vác vật tư không đúng tư thế.
Sử dụng xe rùa khi cần chuyên chở vật tư
thương cơ thể
Trang bị đầy đủ BHLD phục vụ công việc
Vật tư rơi vào người
Chấn thương cơ thể Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Huấn luyện an toàn khi sắp xếp nguyên vật liệu
Va vấp vào vật tư, thép sắp xếp không gọn
Té ngã, bị thương
Dấu hiệu cảnh báo an toàn tránh nguy cơ vấp ngẫ
gàng
Trang bị đầy đủ ánh sáng khi làm việc
Gia cố nền cững vững trước khi đặt giàn chứa thép
Thiết kế giàn khung chứa thép đủ cứng vững để chịu đủ tải trọng của
Hư hỏng vật tư
thép
Sập đổ giàn chứa thép
Không chất thép cao quá giàn khung
Bố trí người cầm dây trợ chỉnh để dẫn hướng bó thép vào giàn khung
Bị thương con người chứa thép
Không chất thép cao quá giàn khung

Bản vẽ thiết kế giàn
khung chứa thép, tính
toán tính chịu lực của
giàn khung chứa thép

VI.NHẬN VẬT TƯ, THÉP CÂY, THÉP ỐNG
Thiết bị, vật tư trên xe va chạm vào hàng
rào, cổng công trường

Hư hỏng thiết bị

Lượng phương tiện giao thông phía ngoài
cổng lớn, bị che khuất tầm nhìn

Trang bị đèn cảnh báo lối vào công trường.
Hư hỏng thiết bị
Trang bị biển báo chú ý xe ra vào thường xuyên.
Bị thương con người Trang bị một nhân viên điều tiết giao thông tại cổng ra vào.
Trang bị gương cầu lồi tại vị trí xe ra vào cổng

3

3

III

Trung bình

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

3

II

Thấp

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

Hư hỏng thiết bị

Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

2
2

2
2

II
II

Thấp
Thấp

Xe vận chuyển va chạm vào người làm
việc gần khu vực
Xe vận chuyển va chạm vào người làm
việc gần khu vực
VI.1

Xe vận chuyển thép,
ống thép vào công
trường.

N

Không có đường di chuyển, đường di
chuyển chật hẹp gây va chạm con người,
thiết bị

Chạy quá tốc độ cho phép

Hư hỏng thiết bị

Đến cổng tài xế xuống xe đăng ký bảo vệ
Di chuyển theo hướng dẫn của người điều tiết giao thông

Thông báo về tốc độ tối đa cho phép 5km/h trước khi tới công trường
Dán biển báo quy định tốc độ tối đa cho phép 5km/h tại cổng công
trường

Bị thương con người NLD không được phép di chuyển vào cổng dành cho xe cơ giới
Hư hỏng thiết bị
Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
Mặt đường di chuyển không bằng phẳng,
hố sâu, ổ gà

Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
Bị thương con người
Huấn luyện NLĐ khi làm việc với các phương tiện trên công trường

Gửi hướng dẫn chất thép và ống thép an toàn cho đơn vị vận chuyển
trước khi đến công trường.
Bị thương con người Thép phải được ràng cột chắc chắn.
Giữa các lớp phải được kê lót gỗ chắc chắn
Không được chất cao quá thành xe
Yêu cầu mang đầy đủ bảo hộ lao động khi làm việc.
Ống thép còn các ba zớ, cạnh sắc nhọn ve Đứt tay chân, bị
Yêu cầu nhà cung cấp thép/ống thép phải làm sạch các đầu ống trước
quẹt vào tay chân người lao động.
thương cơ thể
khi vận chuyển đến công trường
Thể hiện vị trí sắp xếp thiết bị vật tư trên bản vẽ, được sự phê duyệt
Hư hỏng thiết bị
của giám sát và BCHCT
Sắp xếp thép xuống không gọn gàng, cồng
kềnh gây va chạm
Trang bị đầy đủ BHLD
Bị thương con người
Huấn luyện an toàn khi sắp xếp nguyên vật liệu
Thép, ống thép chất trên xe không đúng
quy định dễ đổ ngã

Gia cố nền cững vững trước khi đặt giàn chứa thép
Thiết kế giàn khung chứa thép đủ cứng vững để chịu đủ tải trọng của
thép
Không chất thép cao quá giàn khung
Bố trí người cầm dây trợ chỉnh để dẫn hướng bó thép vào giàn khung
Bị thương con người chứa thép
Không chất thép cao quá giàn khung
Hư hỏng vật tư

Sập đổ giàn chứa thép

Vấp té khi cầm dây trợ chỉnh

Va chạm với xe cẩu

VI.2

Cẩu chuyển thiết bị,
vật tư xuống bãi tập
kết

Sử dụng xe cẩu,
cẩu chuyển
thép vào các
khung chứa
thép trong bãi
gia công lồng
thép.

N

Hư hỏng phụ kiện nâng
Rớt vật nâng

Bị thương con người Dọn dẹp mặt bằng tập kết thép, có lối di chuyển cho người và thiết bị
Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ
Phổ biến công việc, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Bị thương con người Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Sử dụng biển báo "Nguy hiểm!, tránh xa"
Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần
Giấy phép làm việc (thể hiện vị trí làm việc, bán kính hoạt động xe
cẩu,..)
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Khi cẩu chuyển gần hàng rào, gần nhà dân phải có người/ tín hiệu
cảnh giới
Đổ bê tông sàn công tác hoặc kiểm tra rãi đá, lót tole đảm bảo cho xe
Hư hỏng thiết bị
cẩu di chuyển.
Kiểm tra, dọn dẹp chuẩn bị lối di chuyển cho xe cẩu.
Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Điều kiện thời tiết bất lợi (mưa to, gió lớn, sấm sét,...) tạm dừng
công việc
Trang bị đồ bảo hộ khi làm việc
Phải có người ra tín hiệu khi thực hiện công việc
Kiểm tra phụ kiện nâng định kỳ
Bị thương con người
Sơn mã màu phụ kiện nâng
Chứng chỉ cho phụ kiện nâng
Kiểm tra vị trí móc cẩu trước khi cẩu chuyển.

11/46

Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
khi làm việc với các
phương tiện di
chuyển trên công
trường

2

3

II

Thấp

Bản vẽ chất thép, ống
thép trên xe vận
chuyển

3

1

I

Rất thấp

2

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

Bản vẽ bố trí thép
xuống giàn chứa thép
Hướng dẫn an toàn
khi sắp xếp nguyên
vật liệu
Bản vẽ thiết kế giàn
khung chứa thép, tính
toán tính chịu lực của
giàn khung chứa thép

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị định kỳ
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

3

4

IV

Cao

Xây dựng quy trình quản lý phụ kiện nâng

BPAT

Cập nhật
vào hệ
thống

2

3

II

Thấp

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Hướng dẫn ktra, sơn
màu PKN (bổ sung)


Hư hỏng thiết bị cảnh báo an toàn (còi,
đèn, phanh, ngắt cáp, báo tải, ..)

Bị thương con người Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần

3

3

III

Trung bình

Cẩu quá tải trọng cho phép

Bị thương con người Thể hiện thông tin đầy đủ trong giấy phép làm việc

Tiếng ồn lớn

Rung động mạnh

Bệnh điếc nghề
nghiệp
Mệt mỏi
Bệnh rung chuyển
nghề nghiệp
Mệt mỏi

2

3

II

Thấp

Quan trắc tiếng ồn để đánh giá mức độ ảnh hưởng
Mang nút bịt tai nếu độ ồn vượt ngưỡng
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Quan trắc rung động để đánh giá mức độ ảnh hưởng

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

3

3

III

Trung bình

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Đo đạc nhiệt độ môi trường làm việc
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ.
Nhắc nhở, phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc.
Chú ý thao tác lên xuống cáp/ cần khi cẩu chuyển.
Phối hợp không ăn ý giữa lái cẩu & người Chấn thương
Người giám sát và người đánh tín hiệu phải kiểm tra tất cả nhân viên
đánh tín hiệu
nghiêm trọng
của tổ đội đã ra khỏi khu vực cẩu chuyển trước khi cẩu hạ.
Phổ biến, huấn luyện, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Yêu cầu có giám sát theo dõi trong suốt quá trình làm việc
Nhiệt độ cao

Điện bị rò rỉ khi đi hệ thống điện phục vụ
công việc

Thiết bị, vật tư trên xe va chạm vào hàng
rào, cổng công trường
Xe vận chuyển va chạm vào người làm
việc gần khu vực
Không có đường di chuyển, đường di
chuyển chật hẹp gây va chạm con người,
thiết bị
VI.3

Xe vận chuyển ra
khỏi công trường

N
Chạy quá tốc độ cho phép

Bị mệt mỏi

3

4

IV

Cao

Điện giật

Kiểm tra hệ thống điên phục vụ công việc
Chỉ sử dụng tủ điện đã dán tem an toàn
Treo cao dây điện khi làm việc, không treomóc lên các vật sắt nhọn
Kiểm tra dây nguồn trước khi mang ra sử dụng, thay thế dây điện đã
hỏng.

3

3

III

Trung bình

Hư hỏng thiết bị

Đến cổng tài xế xuống xe đăng ký bảo vệ
Di chuyển theo hướng dẫn của người điều tiết giao thông

2

2

II

Thấp

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

Hư hỏng thiết bị

Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

2
2

2
2

II
II

Thấp
Thấp

Hư hỏng thiết bị

Thông báo về tốc độ tối đa cho phép 5km/h trước khi tới công trường
Dán biển báo quy định tốc độ tối đa cho phép 5km/h tại cổng công
trường

Bị thương con người NLD không được phép di chuyển vào cổng dành cho xe cơ giới
Hư hỏng thiết bị
Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
Mặt đường di chuyển không bằng phẳng,
hố sâu, ổ gà

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
Bị thương con người
Huấn luyện NLĐ khi làm việc với các phương tiện trên công trường

2

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

3

II

Thấp

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

Hư hỏng thiết bị

Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

2
2

2
2

II
II

Thấp
Thấp

Thực hiện tốt "An toàn nâng hạ theo nhóm
4"

Giám sát
nâng ha, lái
Trước khi
cẩu, phụ
bắt đầu
cẩu, người
công việc
đánh tín
hiệu

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

Biểu mẫu kiểm tra tủ
điện

Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường

Hướng dẫn an toàn
khi làm việc với các
phương tiện di
chuyển trên công
trường

VII.NHẬN VẬT TƯ KHÁC: XI MĂNG, BENT,…
Thiết bị, vật tư trên xe va chạm vào hàng
rào, cổng công trường
Lượng phương tiện giao thông phía ngoài
cổng lớn, bị che khuất tầm nhìn
Xe vận chuyển va chạm vào người làm
việc gần khu vực
Xe vận chuyển va chạm vào người làm
việc gần khu vực
Không có đường di chuyển, đường di
chuyển chật hẹp gây va chạm con người,
thiết bị

Chạy quá tốc độ cho phép

Đến cổng tài xế xuống xe đăng ký bảo vệ
Di chuyển theo hướng dẫn của người điều tiết giao thông
Trang bị đèn cảnh báo lối vào công trường.
Hư hỏng thiết bị
Trang bị biển báo chú ý xe ra vào thường xuyên.
Bị thương con người Trang bị một nhân viên điều tiết giao thông tại cổng ra vào.
Trang bị gương cầu lồi tại vị trí xe ra vào cổng
Hư hỏng thiết bị

Hư hỏng thiết bị

Thông báo về tốc độ tối đa cho phép 5km/h trước khi tới công trường
Dán biển báo quy định tốc độ tối đa cho phép 5km/h tại cổng công
trường

Bị thương con người NLD không được phép di chuyển vào cổng dành cho xe cơ giới
Hư hỏng thiết bị
Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
VII.1

Xe vận chuyển vật tư
vào công trường.

N

Mặt đường di chuyển không bằng phẳng,
hố sâu, ổ gà

Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
Bị thương con người
Huấn luyện NLĐ khi làm việc với các phương tiện trên công trường

Hư hỏng thiết bị

Tràn đổ hóa chất độc

Thông báo thông tin hóa chất trước khi về công trường
Xe vận chuyển phải là xe chuyên dùng, phù hợp với hóa chất vận
chuyển
Hóa chất phải có nhãn mác rõ ràng, có MSDS đầy đủ
Diễn tập UPKC tình huống tràn đổ, rò rỉ hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện xử lý khi tràn đổ hóa chất

2

2

II

Thấp

2

3

II

Thấp

Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường

Hướng dẫn an toàn
khi làm việc với các
phương tiện di
chuyển trên công
trường

Thông báo thông tin hóa chất trước khi về công trường
Xe vận chuyển phải là xe chuyên dùng, phù hợp với hóa chất vận
chuyển
Hóa chất phải có nhãn mác rõ ràng, có MSDS đầy đủ
Con người bị nhiễm Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
hóa chất
Huấn luyện an toàn hóa chất trước khi bắt đầu công việc
Trang bị đầy đủ BHLD phù hợp với hóa chất
Diễn tập UPKC tình huống tràn đổ, rò rỉ hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện sơ cấp cứu khi bị phơi nhiễm hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện xử lý khi tràn đổ hóa chất

2

3

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
hóa chất
MSDS
Phương án ứng phó
THKC tràn đổ rò rỉ
hóa chất

Có kế hoạch sắp xếp vật tư lên xe, phân loại từng vật tư được sắp xếp
Vật tư phải được ràng cột chắc chắn.
Giữa các lớp phải được kê lót gỗ chắc chắn
Không được chất cao quá thành xe

2

3

II

Thấp

Bản vẽ chất vật tư
(bent, xi măng)

Hư hỏng vật tư
Vât tư xếp gồ ghề dễ đổ ngã, va chạm

12/46


Vât tư xếp gồ ghề dễ đổ ngã, va chạm
Bị thương con người

Vật tư không được ràng buộc chắc chắn

Va chạm với xe cẩu

VII.2

Cẩu chuyển (kiện
bent,..) mang vác vật
tư xuống bãi tập kết
(xi măng)

Sử dụng xe cẩu
cẩu chuyển
(kiện bent,
polymer,..)
mang vác vật tư
xuống bãi tập
kết (xi măng)

Hư hỏng phụ kiện nâng
Rớt vật nâng

N

Hư hỏng thiết bị cảnh báo an toàn (còi,
đèn, phanh, ngắt cáp, báo tải, ..)
Sàn công tác không đảm bảo an toàn cho
xe cẩu đậu
Cẩu quá tải trọng cho phép
Tiếng ồn lớn

Rung động mạnh
Nhiệt độ cao
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm

2

3

II

Thấp

Hư hỏng vật tư

Kê lót cố định, gia cố vật tư
Kê lót cố định, gia cố vật tư
Trang bị đầy đủ BHLD
Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ
Phổ biến công việc, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Bị thương con người Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Sử dụng biển báo "Nguy hiểm!, tránh xa"
Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần
Giấy phép làm việc (thể hiện vị trí làm việc, bán kính hoạt động xe
cẩu,..)
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Khi cẩu chuyển gần hàng rào, gần nhà dân phải có người/ tín hiệu
cảnh giới
Đổ bê tông sàn công tác hoặc kiểm tra rãi đá, lót tole đảm bảo cho xe
Hư hỏng thiết bị
cẩu di chuyển.
Kiểm tra, dọn dẹp chuẩn bị lối di chuyển cho xe cẩu.
Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Điều kiện thời tiết bất lợi (mưa to, gió lớn, sấm sét,...) tạm dừng
công việc
Trang bị đồ bảo hộ khi làm việc
Phải có người ra tín hiệu khi thực hiện công việc
Kiểm tra phụ kiện nâng định kỳ
Bị thương con người
Sơn mã màu phụ kiện nâng
Chứng chỉ cho phụ kiện nâng
Kiểm tra vị trí móc cẩu trước khi cẩu chuyển.

2

3

II

Thấp

Bị thương con người

2

3

II

Thấp

Bị thương con người Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần
Lật đổ, hư hỏng
thiết bị
Hư hỏng thiết bị
Bị thương con người
Bệnh điếc nghề
nghiệp
Mệt mỏi
Bệnh rung chuyển
nghề nghiệp
Mệt mỏi
Bị mệt mỏi
Bị thương con người

Phối hợp không ăn ý giữa lái cẩu & người Chấn thương
đánh tín hiệu
nghiêm trọng

Điện bị rò rỉ khi đi hệ thống điện phục vụ
công việc

Điện giật

Mang vác vật tư không đúng tư thế (gạch,
bao xi măng,…)

Dập tay chân, tổn
thương cơ thể

Vật tư rơi vào người

Chấn thương cơ thể

Xe vận chuyển ra
khỏi công trường

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị định kỳ
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

3

4

IV

Cao

3

3

III

Trung bình

Đổ bê tông sàn công tác hoặc lót tôn chống lún

2

3

II

Thấp

Thể hiện thông tin đầy đủ trong giấy phép làm việc

2

3

II

Thấp

Biểu mẫu giấy phép
làm việc

Quan trắc tiếng ồn để đánh giá mức độ ảnh hưởng
Mang nút bịt tai nếu độ ồn vượt ngưỡng
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)

2

3

II

Thấp

Thủ tục giám sát, đo
lường ATSKMT

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)

2

3

II

Thấp

Thủ tục giám sát, đo
lường ATSKMT

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ.
Nhắc nhở, phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc.
Chú ý thao tác lên xuống cáp/ cần khi cẩu chuyển.
Người giám sát và người đánh tín hiệu phải kiểm tra tất cả nhân viên
của tổ đội đã ra khỏi khu vực cẩu chuyển trước khi cẩu hạ.
Phổ biến, huấn luyện, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Yêu cầu có giám sát theo dõi trong suốt quá trình làm việc

2
3

2
3

II
III

Thấp
Trung bình

Kiểm tra hệ thống điên phục vụ công việc
Chỉ sử dụng tủ điện đã dán tem an toàn
Treo cao dây điện khi làm việc, không treomóc lên các vật sắt nhọn
Kiểm tra dây nguồn trước khi mang ra sử dụng, thay thế dây điện đã
hỏng.
Không mang vác vật tư năng hơn 40kg (nam), 25 kg (nữ)
Sử dụng xe rùa khi cần chuyên chở vật tư
Trang bị đầy đủ BHLD phục vụ công việc
Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị

Thực hiện tốt "An toàn nâng hạ theo nhóm
4"

Giám sát
nâng ha, lái
Trước khi
cẩu, phụ
bắt đầu
cẩu, người
công việc
đánh tín
hiệu

3

III

Trung bình

2

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
khi sắp xếp nguyên
vật liệu
Hướng dẫn an toàn
hóa chất
Phương án ứng phó
THKC tràn đổ, rò rỉ
hóa chất

Di chuyển theo hướng dẫn của người điều tiết giao thông

2

3

II

Thấp

Hư hỏng thiết bị

Đến cổng tài xế xuống xe đăng ký bảo vệ
Di chuyển theo hướng dẫn của người điều tiết giao thông

2

2

II

Thấp

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

Hư hỏng thiết bị

Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

2
2

2
2

II
II

Thấp
Thấp

2

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

3

Hư hỏng thiết bị

13/46

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Hướng dẫn ktra, sơn
màu PKN (bổ sung)

Trung bình

Thấp

Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
Bị thương con người
Huấn luyện NLĐ khi làm việc với các phương tiện trên công trường

Thấp

III

II

Mặt đường di chuyển không bằng phẳng,
hố sâu, ổ gà

II

3

2

Bị thương con người NLD không được phép di chuyển vào cổng dành cho xe cơ giới
Hư hỏng thiết bị
Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng

3

3

2

Thông báo về tốc độ tối đa cho phép 5km/h trước khi tới công trường
Dán biển báo quy định tốc độ tối đa cho phép 5km/h tại cổng công
trường

2

Cao

Nhiễm hóa chất

Hư hỏng thiết bị

Cập nhật
vào hệ
thống

IV

Bị phơi nhiễm, văng bắn phụ gia (xi
măng, hồ,…)

Chạy quá tốc độ cho phép

BPAT

4

Huấn luyện an toàn hóa chất trước khi bắt đầu công việc
Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Trang bị đầy đủ BHLD phù hợp với hóa chất cẩu chuyển
Hóa chất phải có nhãn mác rõ ràng, có MSDS đầy đủ
Trang bị dụng cụ, phương tiện sơ cấp cứu khi bị phơi nhiễm hóa chất
Diễn tập UPKC tình huống tràn đổ, rò rỉ hóa chất

N

Xây dựng quy trình quản lý phụ kiện nâng

3

Va vấp vào vật tư sắp xếp không gọn gàng Té ngã, bị thương

Không có đường di chuyển, đường di
chuyển chật hẹp gây va chạm con người,
thiết bị

Bản vẽ chất vật tư
(bent, xi măng)

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

Huấn luyện an toàn khi sắp xếp nguyên vật liệu
Trang bị đầy đủ ánh sáng khi làm việc

Xe vận chuyển va chạm vào hàng rào,
cổng công trường
Thiết bị, vật tư trên xe va chạm vào hàng
rào, cổng công trường
Xe vận chuyển va chạm vào người làm
việc gần khu vực

VII.3

Có kế hoạch sắp xếp vật tư lên xe, phân loại từng vật tư được sắp xếp
Vật tư phải được ràng cột chắc chắn.
Giữa các lớp phải được kê lót gỗ chắc chắn
Không được chất cao quá thành xe

Biểu mẫu kiểm tra tủ
điện

Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường

Hướng dẫn an toàn
khi làm việc với các
phương tiện di
chuyển trên công
trường


VIII..NHẬN VÀ RÁP KINGPOST (KP)
Thiết bị, vật tư trên xe va chạm vào hàng
rào, cổng công trường
Lượng phương tiện giao thông phía ngoài
cổng lớn, bị che khuất tầm nhìn
Xe vận chuyển va chạm vào người làm
việc gần khu vực
Xe vận chuyển va chạm vào người làm
việc gần khu vực

VIII.1

Xe vận chuyển
Kingpost vào công
trường.

N

Không có đường di chuyển, đường di
chuyển chật hẹp gây va chạm con người,
thiết bị

Chạy quá tốc độ cho phép

Đến cổng tài xế xuống xe đăng ký bảo vệ
Di chuyển theo hướng dẫn của người điều tiết giao thông
Trang bị đèn cảnh báo lối vào công trường.
Hư hỏng thiết bị
Trang bị biển báo chú ý xe ra vào thường xuyên.
Bị thương con người Trang bị một nhân viên điều tiết giao thông tại cổng ra vào.
Trang bị gương cầu lồi tại vị trí xe ra vào cổng
Hư hỏng thiết bị

2

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

3

II

Thấp

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

Hư hỏng thiết bị

Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

2
2

2
2

II
II

Thấp
Thấp

Hư hỏng thiết bị

Thông báo về tốc độ tối đa cho phép 5km/h trước khi tới công trường
Dán biển báo quy định tốc độ tối đa cho phép 5km/h tại cổng công
trường

Bị thương con người NLD không được phép di chuyển vào cổng dành cho xe cơ giới
Hư hỏng thiết bị
Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
Mặt đường di chuyển không bằng phẳng,
hố sâu, ổ gà

Kingpost chất trên xe không đúng quy
định dễ đổ ngã

Sắp xếp KP xuống không gọn gàng, cồng
kềnh gây va chạm, đổ ngã

Sập đổ giàn chứa KP

Vấp té khi cầm dây trợ chỉnh

Va chạm với xe cẩu

VIII.2

Cẩu chuyển Kingpost
xuống bãi tập kết

Sử dụng xe cẩu
để cẩu KP vào
khung chứa KP
tại bãi chứa KP.

N

Hư hỏng phụ kiện nâng
Rớt vật nâng

Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
Bị thương con người
Huấn luyện NLĐ khi làm việc với các phương tiện trên công trường
Gửi hướng dẫn chất Kingpost an toàn cho đơn vị vận chuyển trước
khi đến công trường.
Bị thương con người KP phải được ràng cột chắc chắn.
Giữa các lớp phải được kê lót gỗ chắc chắn
Không được chất cao quá thành xe
Thể hiện vị trí sắp xếp KP trên bản vẽ, được sự phê duyệt của giám
Hư hỏng thiết bị
sát và BCHCT
Phải có khung chống lật KP đối với loại KP có nguy cơ bị lật
Trang bị đầy đủ BHLD
Huấn luyện an toàn khi sắp xếp nguyên vật liệu
Bị thương con người
Phải có khung chống lật KP đối với loại KP có nguy cơ bị lật
Chất KP theo biện pháp đã phê duyệt
Gia cố nền cững vững trước khi đặt giàn chứa KP
Thiết kế giàn khung chứa KP đủ cứng vững để chịu đủ tải trọng của
Hư hỏng vật tư
KP
Không chất KP cao quá giàn khung
Thiết kế giàn khung chứa KP đủ cứng vững để chịu đủ tải trọng của
KP
Bị thương con người Bố trí người cầm dây trợ chỉnh để dẫn hướng KP vào giàn khung
chứa
Không chất thép cao quá giàn khung
Bị thương con người Dọn dẹp mặt bằng tập kết thép, có lối di chuyển cho người và thiết bị
Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ
Phổ biến công việc, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Bị thương con người Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Sử dụng biển báo "Nguy hiểm!, tránh xa"
Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần
Giấy phép làm việc (thể hiện vị trí làm việc, bán kính hoạt động xe
cẩu,..)
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Khi cẩu chuyển gần hàng rào, gần nhà dân phải có người/ tín hiệu
cảnh giới
Đổ bê tông sàn công tác hoặc kiểm tra rãi đá, lót tole đảm bảo cho xe
Hư hỏng thiết bị
cẩu di chuyển.
Kiểm tra, dọn dẹp chuẩn bị lối di chuyển cho xe cẩu.
Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Điều kiện thời tiết bất lợi (mưa to, gió lớn, sấm sét,...) tạm dừng
công việc
Trang bị đồ bảo hộ khi làm việc
Phải có người ra tín hiệu khi thực hiện công việc
Kiểm tra phụ kiện nâng định kỳ
Bị thương con người
Sơn mã màu phụ kiện nâng
Chứng chỉ cho phụ kiện nâng
Kiểm tra vị trí móc cẩu trước khi cẩu chuyển.

Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
khi làm việc với các
phương tiện di
chuyển trên công
trường

3

3

III

Trung bình

Bản vẽ chất KP trên
xe vận chuyển

3

3

III

Trung bình

Bản vẽ bố trí KP
xuống giàn chứa KP

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sắp xếp nguyên
vật liệu

3

3

III

Trung bình

Bản vẽ thiết kế giàn
khung chứa KP, tính
toán tính chịu lực của
giàn khung chứa KP

3

3

III

Trung bình

3

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị định kỳ
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

3

4

IV

Cao

Xây dựng quy trình quản lý phụ kiện nâng

BPAT

Cập nhật
vào hệ
thống

2

3

II

Thấp

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Hướng dẫn ktra, sơn
màu PKN (bổ sung)

Thấp

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Giấy phép nâng hạ
Phương án diễn tập
UPKC
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

Hư hỏng thiết bị cảnh báo an toàn (còi,
đèn, phanh, ngắt cáp, báo tải, ..)

Bị thương con người Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần

3

3

III

Trung bình

Sàn công tác không đảm bảo an toàn cho
xe cẩu đậu

Lật đổ, hư hỏng
thiết bị

Tính toán sức chịu tải của sàn công tác.
Đổ bê tông sàn công tác hoặc lót tôn chống lún

3

4

IV

Cao

Thể hiện thông tin đầy đủ trong giấy phép làm việc

2

3

II

Thấp

Quan trắc tiếng ồn để đánh giá mức độ ảnh hưởng
Mang nút bịt tai nếu độ ồn vượt ngưỡng
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)

2

3

II

Thấp

Thủ tục giám sát, đo
lường ATSKMT

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)

2

3

II

Thấp

Thủ tục giám sát, đo
lường ATSKMT

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc

2
3

2
3

II
III

Thấp
Trung bình

Cẩu quá tải trọng cho phép
Tiếng ồn lớn

Rung động mạnh
Nhiệt độ cao
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm

Hư hỏng thiết bị
Bị thương con người
Bệnh điếc nghề
nghiệp
Mệt mỏi
Bệnh rung chuyển
nghề nghiệp
Mệt mỏi
Bị mệt mỏi
Bị thương con người

14/46

Lỗ quan trắc bằng cách khoan nền để theo
dõi điều kiện đất nền

Giám sát

Trước khi
bắt đầu
dự án

2

2

II


Phối hợp không ăn ý giữa lái cẩu & người Chấn thương
đánh tín hiệu
nghiêm trọng

Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ.
Nhắc nhở, phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc.
Chú ý thao tác lên xuống cáp/ cần khi cẩu chuyển.
Người giám sát và người đánh tín hiệu phải kiểm tra tất cả nhân viên
của tổ đội đã ra khỏi khu vực cẩu chuyển trước khi cẩu hạ.
Phổ biến, huấn luyện, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Yêu cầu có giám sát theo dõi trong suốt quá trình làm việc

3

4

IV

Cao

Điện bị rò rỉ khi đi hệ thống điện phục vụ
công việc

Điện giật

Kiểm tra hệ thống điên phục vụ công việc
Chỉ sử dụng tủ điện đã dán tem an toàn
Treo cao dây điện khi làm việc, không treomóc lên các vật sắt nhọn
Kiểm tra dây nguồn trước khi mang ra sử dụng, thay thế dây điện đã
hỏng.

3

3

III

Trung bình

Hư hỏng thiết bị

Đến cổng tài xế xuống xe đăng ký bảo vệ
Di chuyển theo hướng dẫn của người điều tiết giao thông

2

2

II

Thấp

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

Hư hỏng thiết bị

Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

2
2

2
2

II
II

Thấp
Thấp

Thiết bị, vật tư trên xe va chạm vào hàng
rào, cổng công trường
Xe vận chuyển va chạm vào người làm
việc gần khu vực
Không có đường di chuyển, đường di
chuyển chật hẹp gây va chạm con người,
thiết bị
VIII.3

Xe vận chuyển ra
khỏi công trường

N
Chạy quá tốc độ cho phép

Hư hỏng thiết bị

Thông báo về tốc độ tối đa cho phép 5km/h trước khi tới công trường
Dán biển báo quy định tốc độ tối đa cho phép 5km/h tại cổng công
trường

Bị thương con người NLD không được phép di chuyển vào cổng dành cho xe cơ giới
Hư hỏng thiết bị
Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
Mặt đường di chuyển không bằng phẳng,
hố sâu, ổ gà

Kẹt tay khi:
- Bắt ma ní vào tai King Post.
- Kẹt tay khi móc xích tứ vào thân King
Post.
- Kẹt tay với kẹp King Post.

Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
Bị thương con người
Huấn luyện NLĐ khi làm việc với các phương tiện trên công trường

Bị thương con người

Kingpost còn các cạnh bén, sắc nhọn

Bị thương con người

Gỗ kê KP không hợp lý, nghiêng ngã,
không bằng phẳng sập đổ KP

Bị thương con người
Hư hỏng thiết bị

Sử dụng PKN không phù hợp theo kế
hoạch nâng hạ dẫn đến lệch trọng tâm, va
đập KP

Bị thương con người

Thực hiện theo biện pháp thi công đã được phê duyệt bới BCHCT
(biện pháp thi công phù hợp với việc hàn tai để móc cẩu hoặc dùng
kẹp)
Biện pháp kê lót KP, khi kê phải bằng phẳng đủ điều kiện để lắp ráp
hoặc thao tác khi ráp KP.
Trang bị BHLĐ đầy đủ
Đảm bảo cạnh sắc nhọn đã được làm sạch trước khi chuyển đến công
trường
Trang bị BHLĐ đầy đủ
Lựa chọn gỗ kê KP theo biện pháp thi công đã được phê duyệt
Trang bị BHLĐ đầy đủ
Thực hiện theo biện pháp thi công đã được phê duyệt bới BCHCT.
Thực hiện theo kế hoạch nâng hạ đã được phê duyệt bởi BCHCT.
Bố trí người cầm dây trợ chỉnh KP
Không cho người không phận sự lại gần khi cẩu KP
Trang bị BHLĐ đầy đủ

Dán quy trình vận hành thiết bị tại nơi làm việc
Sử dụng thiết bị (máy mài, máy cắt) không
Không được tháo cơ cấu bao che thiết bị
Bị thương con người
có cơ cấu bao che
Kiểm tra thiết bị đảm bảo an toàn trước khi bắt đầu công việc
Thiết bị phải được dán tem an toàn.
Dán quy trình vận hành thiết bị tại nơi làm việc
Bị thương con người Huấn luyện an toàn khi sử dụng thiết bị
Phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc
Đốc công có trách nhiệm kiểm tra, giám sát điều kiện làm việc trước
Đặt thiết bị trên nền cập kênh
Bị thương con người
khi bắt đầu công việc
Kiểm tra xe oxy-gaz định kỳ và trước khi làm việc
Sử dụng van chống cháy ngược chất lượng tốt
Cháy nổ gây tổn
Luôn trang bị bình thử rò rỉ khí tại nơi làm việc
thương con người
Trang bị bình chữa cháy tại nơi làm việc
Không tập kết nguyên vật liệu dễ cháy gần nơi làm việc
Sử dụng xe oxy-gaz bị rò rỉ
Kiểm tra xe oxy-gaz định kỳ và trước khi làm việc
Sử dụng van chống cháy ngược chất lượng tốt
Cháy nổ gây hư
Luôn trang bị bình thử rò rỉ khí tại nơi làm việc
hỏng thiết bị
Trang bị bình chữa cháy tại nơi làm việc
Không tập kết nguyên vật liệu dễ cháy gần nơi làm việc
Kiểm tra máy hàn điện, thiết bị điện định kỳ hàng tuần và trước khi
bắt đầu công việc
Chỉ sử dụng thiết bị đã được dán tem an toàn
Máy hàn, thiết bị điện cầm tay bị rò rỉ điện Điện giật
Treo các dây điện lên trụ treo dây điện
Không kéo dây điện qua các vật sắt nhọn (mái tôn nhà ăn,...)
Kê lót cao cho máy hàn hoặc làm xe đẩy di động.
Làm bạt che khi không dùng máy.
Trang bị tấm chắn tia lửa hàn tại những khu vực có nguy cơ văng bắn
Cháy gây hư hỏng
cao
thiết bị
Không tập kết thiết bị, nguyên vật liệu dễ cháy tại nơi làm việc
Văng bắn tia lửa hàn
Trang bị đầy đủ BHLD cho thợ hàn
Tổn thương con
Khoang vùng khu vực thợ hàn làm việc
người
Không cho người không phận sự lại gần khu vực hàn, cắt
Tiếp xúc vật nóng
Bị bỏng
Khoanh vùng và đặt biển báo chú ý vật nóng
Nhiệt độ cao
Bị mệt mỏi
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Trang bị quạt thông gió tại khu vực làm việc
Khói hàn phát tán
Bị nhiễm hơi khí độc
Mang đầy đủ BHLD cho thợ hàn
Sử dụng sai chức năng (dùng đĩa cắt để
mài)

VIII.4

Ráp Kingpost

Sử dụng xe cẩu
để cẩu ráp KP,
Sử dụng thiết
bị: máy mài, xe
gió đá hàn, mài,
cắt gọt KP

N

2

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

3

2

II

Thấp

3

2

II

Thấp

2

3

II

Thấp

1

4

IV

Cao

Thực hiện tốt "An toàn nâng hạ theo nhóm
4"

Giám sát
nâng ha, lái
Trước khi
cẩu, phụ
bắt đầu
cẩu, người
công việc
đánh tín
hiệu

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

Biểu mẫu kiểm tra tủ
điện

Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường

Hướng dẫn an toàn
khi làm việc với các
phương tiện di
chuyển trên công
trường

Biện pháp kê lót KP

Xây dựng quy trình quản lý phụ kiện nâng

Giám sát
thi công

Trước khi
bắt đầu
dự án

1

3

I

Rất thấp

Bản vẽ mặt bằng
công trường

3

3

III

Trung bình

Quy trình vận hành
thiết bị
Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị điện cầm tay,
máy hàn điện

3

3

III

Trung bình

Quy trình vận hành
thiết bị

2

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra xe
oxy-gaz

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra xe
oxy-gaz

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
điện cầm tay.
Biểu mẫu kiểm tra
máy hàn điện, thiết
bị điện cầm tay

3

3

III

Trung bình

3

2

II

Thấp

3

2

II

Thấp

2
2
2

2
2
3

II
II
II

Thấp
Thấp
Thấp

2

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

Hư hỏng thiết bị

Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

IX.NHẬN, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN HÓA CHẤT
Thiết bị, vật tư trên xe va chạm vào hàng
rào, cổng công trường
Xe vận chuyển va chạm vào người làm
việc gần khu vực
Không có đường di chuyển, đường di
chuyển chật hẹp gây va chạm con người,
thiết bị

Hư hỏng thiết bị

Đến cổng tài xế xuống xe đăng ký bảo vệ
Di chuyển theo hướng dẫn của người điều tiết giao thông

15/46

Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường


Chạy quá tốc độ cho phép

Hư hỏng thiết bị

Thông báo về tốc độ tối đa cho phép 5km/h trước khi tới công trường
Dán biển báo quy định tốc độ tối đa cho phép 5km/h tại cổng công
trường

Bị thương con người NLD không được phép di chuyển vào cổng dành cho xe cơ giới
Hư hỏng thiết bị
Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
Mặt đường di chuyển không bằng phẳng,
hố sâu, ổ gà

Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
Bị thương con người
Huấn luyện NLĐ khi làm việc với các phương tiện trên công trường

Hư hỏng thiết bị
IX.1

Xe vận chuyển hóa
chất vào công trường.

N
Tràn đổ hóa chất độc

Hóa chất phải có nhãn mác rõ ràng, có MSDS đầy đủ
Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Huấn luyện an toàn hóa chất trước khi bắt đầu công việc
Con người bị nhiễm
Trang bị đầy đủ BHLD phù hợp với hóa chất
hóa chất
Diễn tập UPKC tình huống tràn đổ, rò rỉ hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện sơ cấp cứu khi bị phơi nhiễm hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện xử lý khi tràn đổ hóa chất

Cháy nổ, Hư hỏng
thiết bị

Tràn đổ hóa chất dễ cháy nổ

Va chạm với xe cẩu

Hư hỏng phụ kiện nâng
Rớt vật nâng

Hư hỏng thiết bị cảnh báo an toàn (còi,
đèn, phanh, ngắt cáp, báo tải, ..)
Sàn công tác không đảm bảo an toàn cho
xe cẩu đậu
Cẩu quá tải trọng cho phép
Tiếng ồn lớn

Rung động mạnh

IX.2

Cẩu chuyển hóa chất
xuống bãi tập kết

Nhiệt độ cao
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm

Thông báo thông tin hóa chất trước khi về công trường
Xe vận chuyển phải là xe chuyên dùng, phù hợp với hóa chất vận
chuyển
Hóa chất phải có nhãn mác rõ ràng, có MSDS đầy đủ
Diễn tập UPKC tình huống tràn đổ, rò rỉ hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện ứng phó khi xảy ra cháy

2

II

Thấp

2
2

2
2

II
II

Thấp
Thấp

2

2

II

Thấp

2

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
khi làm việc với các
phương tiện di
chuyển trên công
trường

Hướng dẫn an toàn
hóa chất
MSDS
Phương án ứng phó
THKC tràn đổ rò rỉ
hóa chất

Hóa chất phải có nhãn mác rõ ràng, có MSDS đầy đủ
Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Huấn luyện an toàn hóa chất trước khi bắt đầu công việc
Con người bị nhiễm
Trang bị đầy đủ BHLD phù hợp với hóa chất
hóa chất
Diễn tập UPKC tình huống tràn đổ, rò rỉ hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện sơ cấp cứu khi bị phơi nhiễm hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện ứng phó khi xảy ra cháy

2

3

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
hóa chất
MSDS
Phương án ứng phó
THKC tràn đổ rò rỉ
hóa chất

Có kế hoạch sắp xếp vật tư lên xe, phân loại từng vật tư được sắp xếp
Vật tư phải được ràng cột chắc chắn.
Giữa các lớp phải được kê lót chắc chắn
Không được chất cao quá thành xe

2

3

II

Thấp

Bản vẽ chất vật tư
(bent, xi măng)

Có kế hoạch sắp xếp vật tư lên xe, phân loại từng vật tư được sắp xếp
Vật tư phải được ràng cột chắc chắn.
Bị thương con người Giữa các lớp phải được kê lót chắc chắn
Không được chất cao quá thành xe
Trang bị đầy đủ BHLD phù hợp với hóa chất cẩu chuyển

2

3

II

Thấp

Bản vẽ chất vật tư
(bent, xi măng)

Hư hỏng vật tư
Hóa chất sắp xếp gồ ghề dễ đổ ngã, va
chạm

Thông báo thông tin hóa chất trước khi về công trường
Xe vận chuyển phải là xe chuyên dùng, phù hợp với hóa chất vận
chuyển
Hóa chất phải có nhãn mác rõ ràng, có MSDS đầy đủ
Diễn tập UPKC tình huống tràn đổ, rò rỉ hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện xử lý khi tràn đổ hóa chất

2

Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ
Phổ biến công việc, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Bị thương con người Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Sử dụng biển báo "Nguy hiểm!, tránh xa"
Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần
Giấy phép làm việc (thể hiện vị trí làm việc, bán kính hoạt động xe
cẩu,..)
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Khi cẩu chuyển gần hàng rào, gần nhà dân phải có người/ tín hiệu
cảnh giới
Đổ bê tông sàn công tác hoặc kiểm tra rãi đá, lót tole đảm bảo cho xe
Hư hỏng thiết bị
cẩu di chuyển.
Kiểm tra, dọn dẹp chuẩn bị lối di chuyển cho xe cẩu.
Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Điều kiện thời tiết bất lợi (mưa to, gió lớn, sấm sét,...) tạm dừng
công việc
Trang bị đồ bảo hộ khi làm việc
Phải có người ra tín hiệu khi thực hiện công việc
Kiểm tra phụ kiện nâng định kỳ
Bị thương con người
Sơn mã màu phụ kiện nâng
Chứng chỉ cho phụ kiện nâng
Kiểm tra vị trí móc cẩu trước khi cẩu chuyển.

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị định kỳ
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Biểu mẫu kiểm tra
phụ kiện nâng
Phương án diễn tập
UPKC
Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

Đổ bê tông sàn công tác hoặc lót tôn chống lún

2

3

II

Thấp

Thể hiện thông tin đầy đủ trong giấy phép làm việc

2

3

II

Thấp

Biểu mẫu giấy phép
làm việc

Quan trắc tiếng ồn để đánh giá mức độ ảnh hưởng
Mang nút bịt tai nếu độ ồn vượt ngưỡng
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)

2

3

II

Thấp

Thủ tục giám sát, đo
lường ATSKMT

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)

2

3

II

Thấp

Thủ tục giám sát, đo
lường ATSKMT

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc

2
3

2
3

II
III

Thấp
Trung bình

Bị thương con người Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần
Lật đổ, hư hỏng
thiết bị
Hư hỏng thiết bị
Bị thương con người
Bệnh điếc nghề
nghiệp
Mệt mỏi
Bệnh rung chuyển
nghề nghiệp
Mệt mỏi
Bị mệt mỏi
Bị thương con người

3

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

N

16/46


IX.2

Cẩu chuyển hóa chất
xuống bãi tập kết

Phối hợp không ăn ý giữa lái cẩu & người Chấn thương
đánh tín hiệu
nghiêm trọng

Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ.
Nhắc nhở, phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc.
Chú ý thao tác lên xuống cáp/ cần khi cẩu chuyển.
Người giám sát và người đánh tín hiệu phải kiểm tra tất cả nhân viên
của tổ đội đã ra khỏi khu vực cẩu chuyển trước khi cẩu hạ.
Phổ biến, huấn luyện, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Yêu cầu có giám sát theo dõi trong suốt quá trình làm việc

3

4

IV

Cao

Điện bị rò rỉ khi đi hệ thống điện phục vụ
công việc

Điện giật

Kiểm tra hệ thống điên phục vụ công việc
Chỉ sử dụng tủ điện đã dán tem an toàn
Treo cao dây điện khi làm việc, không treomóc lên các vật sắt nhọn
Kiểm tra dây nguồn trước khi mang ra sử dụng, thay thế dây điện đã
hỏng.

3

3

III

Trung bình

Mang vác hóa chất không đúng tư thế

Dập tay chân, tổn
thương cơ thể

Không mang vác vật tư năng hơn 40kg (nam), 25 kg (nữ)
Sử dụng xe rùa khi cần chuyên chở vật tư
Trang bị đầy đủ BHLD phục vụ công việc

3

3

III

Trung bình

Va vấp vào hóa chất sắp xếp không gọn
gàng

Té ngã, bị thương

Huấn luyện an toàn khi sắp xếp nguyên vật liệu
Trang bị đầy đủ ánh sáng khi làm việc

2

2

II

Thấp

Hư hỏng thiết bị

Hóa chất phải có nhãn mác rõ ràng, có MSDS đầy đủ
Diễn tập UPKC tình huống tràn đổ, rò rỉ hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện xử lý khi tràn đổ hóa chất

2

3

II

Thấp

N

Tràn đổ hóa chất độc

Hóa chất phải có nhãn mác rõ ràng, có MSDS đầy đủ
Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Huấn luyện an toàn hóa chất trước khi bắt đầu công việc
Con người bị nhiễm Trang bị đầy đủ BHLD phù hợp với hóa chất
hóa chất
Diễn tập UPKC tình huống tràn đổ, rò rỉ hóa chất
Cấm người không phận sự lại gần khu vực làm việc
Trang bị dụng cụ, phương tiện sơ cấp cứu khi bị phơi nhiễm hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện xử lý khi tràn đổ hóa chất

Cháy nổ, Hư hỏng
thiết bị

Tràn đổ hóa chất dễ cháy nổ

Thiết bị, vật tư trên xe va chạm vào hàng
rào, cổng công trường
Xe vận chuyển va chạm vào người làm
việc gần khu vực
Không có đường di chuyển, đường di
chuyển chật hẹp gây va chạm con người,
thiết bị
IX.3

Xe vận chuyển ra
khỏi công trường

N
Chạy quá tốc độ cho phép

Hóa chất phải có nhãn mác rõ ràng, có MSDS đầy đủ
Diễn tập UPKC tình huống tràn đổ, rò rỉ hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện ứng phó khi xảy ra cháy

2

Hóa chất phải có nhãn mác rõ ràng, có MSDS đầy đủ
Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Huấn luyện an toàn hóa chất trước khi bắt đầu công việc
Con người bị nhiễm Trang bị đầy đủ BHLD phù hợp với hóa chất
hóa chất
Cấm người không phận sự lại gần khu vực làm việc
Diễn tập UPKC tình huống tràn đổ, rò rỉ hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện sơ cấp cứu khi bị phơi nhiễm hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện ứng phó khi xảy ra cháy

IX.4

Lưu trữ, bảo quản hóa
chất

N

Khu vực lưu trữ không đảm bảo an toàn
hóa chất:

3

3

II

II

2

II

Thấp

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

Hư hỏng thiết bị

Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

Bị thương con người Bố trí lối ra vào công trường riêng biệt cho xe cơ giới và con người

2

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

2
2

2
2

II
II

Thấp
Thấp

Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
Bị thương con người
Huấn luyện NLĐ khi làm việc với các phương tiện trên công trường

Con người bị phơi
nhiễm hóa chất

Khu vực lưu trữ hóa chất phải đảm bảo các yêu cầu:
Đảm bảo thông thoáng.
Phải có máng chống tràn đổ hoặc xây gạch kín.
Phải có bình chữa cháy, trang bị xẻng và bồn chứa cát.
Hóa chất/nhiên liêu phải để riêng từng loại, có đầy đủ nhãn mác.
MSDS phải được dán hoặc treo ngay tại vị trí lưu trữ.
Dán biển báo cảnh báo: hóa chất có hại, cấm lửa, cấm hút thuốc, cấm
sử dụng điện thoại, không phận sự miễn vào, tiêu lệnh chữa cháy.
Diễn tập UPKC tình huống tràn đổ, rò rỉ hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện xử lý khi tràn đổ hóa chất

Biểu mẫu kiểm tra tủ
điện

Hướng dẫn an toàn
khi sắp xếp nguyên
vật liệu
Thủ tục quản lý hóa
chất
Hướng dẫn an toàn
hóa chất
MSDS
Phương án ứng phó
THKC tràn đổ rò rỉ
hóa chất

Thủ tục quản lý hóa
chất
Hướng dẫn an toàn
hóa chất
MSDS
Phương án ứng phó
THKC tràn đổ rò rỉ
hóa chất

2

Thông báo về tốc độ tối đa cho phép 5km/h trước khi tới công trường
Dán biển báo quy định tốc độ tối đa cho phép 5km/h tại cổng công
trường

Trung bình

Thấp

Thấp

Hư hỏng thiết bị

III

Thủ tục quản lý hóa
chất
Hướng dẫn an toàn
hóa chất
MSDS
Phương án ứng phó
THKC tràn đổ rò rỉ
hóa chất

II

Đến cổng tài xế xuống xe đăng ký bảo vệ
Di chuyển theo hướng dẫn của người điều tiết giao thông

3

Thấp

3

Hư hỏng thiết bị

3

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

Thủ tục quản lý hóa
chất
Hướng dẫn an toàn
hóa chất
MSDS
Phương án ứng phó
THKC tràn đổ rò rỉ
hóa chất

2

Bị thương con người NLD không được phép di chuyển vào cổng dành cho xe cơ giới
Hư hỏng thiết bị
Đổ bê tông cổng ra vào công trường bằng phẳng
Mặt đường di chuyển không bằng phẳng,
hố sâu, ổ gà

2

Thực hiện tốt "An toàn nâng hạ theo nhóm
4"

Giám sát
nâng ha, lái
Trước khi
cẩu, phụ
bắt đầu
cẩu, người
công việc
đánh tín
hiệu

2

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường
Bản vẽ mặt bằng
công trường

Hướng dẫn an toàn
khi làm việc với các
phương tiện di
chuyển trên công
trường
Thủ tục quản lý hóa
chất
Hướng dẫn an toàn
hóa chất
Hướng dẫn sơ cấp
cứu trong tường hợp
xảy ra sự cố hóa chất
Phương án ứng phó
tình huống tràn đổ,
rò rỉ hóa chất
Bản vẽ thiết kế khu
vực lưu trữ hóa chất
Hợp đồng xử lý chất
thải nguy hại

X.THI CÔNG SÀN CÔNG TÁC
Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ
Phổ biến công việc, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Bị thương con người Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Sử dụng biển báo "Nguy hiểm!, tránh xa"

3

Va chạm với xe cẩu
17/46

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu


Va chạm với xe cẩu

Hư hỏng phụ kiện nâng
Rớt vật nâng

X.1

Sắp xếp mặt bằng

Sử dụng xe cẩu
để cẩu di dời
thiết bị ra khỏi
mặt bằng công
tác

N

Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần
Giấy phép làm việc (thể hiện vị trí làm việc, bán kính hoạt động xe
cẩu,..)
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Khi cẩu chuyển gần hàng rào, gần nhà dân phải có người/ tín hiệu
cảnh giới
Đổ bê tông sàn công tác hoặc kiểm tra rãi đá, lót tole đảm bảo cho xe
Hư hỏng thiết bị
cẩu di chuyển.
Kiểm tra, dọn dẹp chuẩn bị lối di chuyển cho xe cẩu.
Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Điều kiện thời tiết bất lợi (mưa to, gió lớn, sấm sét,...) tạm dừng
công việc
Trang bị đồ bảo hộ khi làm việc
Phải có người ra tín hiệu khi thực hiện công việc
Kiểm tra phụ kiện nâng định kỳ
Bị thương con người
Sơn mã màu phụ kiện nâng
Chứng chỉ cho phụ kiện nâng
Kiểm tra vị trí móc cẩu trước khi cẩu chuyển.

3

4

IV

Cao

3

III

Trung bình

Cẩu quá tải trọng cho phép

Bị thương con người Thể hiện thông tin đầy đủ trong giấy phép làm việc
Bệnh điếc nghề
nghiệp
Mệt mỏi
Bệnh rung chuyển
nghề nghiệp
Mệt mỏi

Điện bị rò rỉ khi đi hệ thống điện phục vụ
công việc

Xây dựng quy trình quản lý phụ kiện nâng

BPAT

Cập nhật
vào hệ
thống

2

3

II

Thấp

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Hướng dẫn ktra, sơn
màu PKN (bổ sung)
Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

2

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Quan trắc rung động để đánh giá mức độ ảnh hưởng

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

3

3

III

Trung bình

Bị mệt mỏi

Điện giật

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị định kỳ
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

Quan trắc tiếng ồn để đánh giá mức độ ảnh hưởng
Mang nút bịt tai nếu độ ồn vượt ngưỡng
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Đo đạc nhiệt độ môi trường làm việc
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ.
Nhắc nhở, phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc.
Chú ý thao tác lên xuống cáp/ cần khi cẩu chuyển.
Phối hợp không ăn ý giữa lái cẩu & người Chấn thương
Người giám sát và người đánh tín hiệu phải kiểm tra tất cả nhân viên
đánh tín hiệu
nghiêm trọng
của tổ đội đã ra khỏi khu vực cẩu chuyển trước khi cẩu hạ.
Phổ biến, huấn luyện, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Yêu cầu có giám sát theo dõi trong suốt quá trình làm việc
Không mang vác vật tư năng hơn 40kg (nam), 30 kg (nữ)
Mang vác vật nặng không đúng tư thế
Bị thương con người
Trang bị đầy đủ BHLD phục vụ công việc
Kiểm tra hệ thống điên phục vụ công việc
Chỉ sử dụng tủ điện đã dán tem an toàn
Treo cao dây điện khi làm việc, không treomóc lên các vật sắt nhọn
Kiểm tra dây nguồn trước khi mang ra sử dụng, thay thế dây điện đã
hỏng.

Dán quy trình vận hành thiết bị tại nơi làm việc
Sử dụng thiết bị (máy mài, máy cắt) không
Không được tháo cơ cấu bao che thiết bị
Bị thương con người
có cơ cấu bao che
Kiểm tra thiết bị đảm bảo an toàn trước khi bắt đầu công việc
Thiết bị phải được dán tem an toàn.
Dán quy trình vận hành thiết bị tại nơi làm việc
Bị thương con người Huấn luyện an toàn khi sử dụng thiết bị
Phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc
Đốc công có trách nhiệm kiểm tra, giám sát điều kiện làm việc trước
Đặt thiết bị trên nền cập kênh
Bị thương con người
khi bắt đầu công việc
Kiểm tra xe oxy-gaz định kỳ và trước khi làm việc
Sử dụng van chống cháy ngược chất lượng tốt
Cháy nổ gây tổn
Luôn trang bị bình thử rò rỉ khí tại nơi làm việc
thương con người
Trang bị bình chữa cháy tại nơi làm việc
Không tập kết nguyên vật liệu dễ cháy gần nơi làm việc
Sử dụng xe oxy-gaz bị rò rỉ
Kiểm tra xe oxy-gaz định kỳ và trước khi làm việc
Sử dụng van chống cháy ngược chất lượng tốt
Cháy nổ gây hư
Luôn trang bị bình thử rò rỉ khí tại nơi làm việc
hỏng thiết bị
Trang bị bình chữa cháy tại nơi làm việc
Không tập kết nguyên vật liệu dễ cháy gần nơi làm việc
Kiểm tra máy hàn điện, thiết bị điện định kỳ hàng tuần và trước khi
bắt đầu công việc
Chỉ sử dụng thiết bị đã được dán tem an toàn
Máy hàn, thiết bị điện cầm tay bị rò rỉ điện Điện giật
Treo các các dây điện lên trụ treo dây điện
Không kéo dây điện qua các vật sắt nhọn (mái tôn nhà ăn,...)
Kê lót cao cho máy hàn hoặc làm xe đẩy di động.
Làm bạt che khi không dùng máy.
Trang bị tấm chắn tia lửa hàn tại những khu vực có nguy cơ văng bắn
Cháy gây hư hỏng
cao
thiết bị
Không ập kết thiết bị, nguyên vật liệu dễ cháy tại nơi làm việc
Văng bắn tia lửa hàn
Trang bị đầy đủ BHLD cho thợ hàn
Tổn thương con
Khoang vùng khu vực thợ hàn làm việc
người
Không cho người không phận sự lại gần khu vực hàn, cắt
Tiếp xúc vật nóng
Bị bỏng
Khoanh vùng và đặt biển báo chú ý vật nóng
Nhiệt độ cao
Bị mệt mỏi
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Trang bị quạt thông gió tại khu vực làm việc
Khói hàn phát tán
Bị nhiễm hơi khí độc
Mang đầy đủ BHLD cho thợ hàn
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Dụng cụ cầm tay không đảm bảo an toàn
Bị thương con người Kiểm tra dụng cụ cầm tay trước khi làm việc (búa, xẻng,…)
(búa, xẻng,..)
Không mang vác vật tư năng hơn 40kg (nam), 30kg (nữ)
Dập tay chân, tổn
Mang vác vật tư không đúng tư thế.
Sử dụng xe rùa khi cần chuyên chở vật tư
thương cơ thể
Trang bị đầy đủ BHLD phục vụ công việc
Vật tư rơi vào người
Bị thương con người Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Va vấp vào vật tư, vỉ thép sắp xếp không
Huấn luyện an toàn khi sắp xếp nguyên vật liệu
Té ngã, bị thương
gọn gàng
Trang bị đầy đủ ánh sáng khi làm việc
Sử dụng sai chức năng (dùng đĩa cắt để
mài)

N

Trung bình

3

Nhiệt độ cao

X.2

III

Bị thương con người Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần

Rung động mạnh

Gia công vỉ
thép lót sàn,
sau đó rải các
vỉ thép lên sàn

3

Hư hỏng thiết bị cảnh báo an toàn (còi,
đèn, phanh, ngắt cáp, báo tải, ..)

Tiếng ồn lớn

Gia công và Rải vỉ
thép

3

18/46

Thực hiện tốt "An toàn nâng hạ theo nhóm
4"

Giám sát
nâng ha, lái
Trước khi
cẩu, phụ
bắt đầu
cẩu, người
công việc
đánh tín
hiệu

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

3

4

IV

Cao

2

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra tủ
điện

3

3

III

Trung bình

Quy trình vận hành
thiết bị
Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị điện cầm tay,
máy hàn điện

3

3

III

Trung bình

Quy trình vận hành
thiết bị

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

2

II

Thấp

3

2

II

Thấp

2
2

2
2

II
II

Thấp
Thấp

2

2

II

Thấp

2

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

3

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
công tác phát sinh
nhiệt
Biểu mẫu kiểm tra xe
oxy-gaz
Hướng dẫn an toàn
công tác phát sinh
nhiệt
Biểu mẫu kiểm tra xe
oxy-gaz
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
điện cầm tay.
Biểu mẫu kiểm tra
máy hàn điện, thiết
bị điện cầm tay


X.3

Đổ bê tông sàn thao
tác

N

Các hệ thống thắng, bánh xe, không đảm
bảo

Mỗi xe bê tông khi vào cổng phải được kiểm tra của bảo vệ
Bị thương con người Nhóm đổ bê tông phải kiểm tra an toàn xe đổ bê tông trước khi lùi xe
vào đổ.

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Va chạm xe bê tông và người làm việc

Luôn có người điều tiết giao thông dẫn xe vào sàn công tác cần đổ
Bị thương con người Có người hướng dẫn đổ bê tông
Tuân thủ quy trình an toàn khi đổ bê tông

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông

Xe bê tông không có cục kê bánh xe khi
đổ bê tông, trượt xe.

Bị thương con người

Yêu cầu nhà cung cấp bê tông phải trang bị trước khi đến công
trường
Mỗi xe bê tông khi vào cổng phải được kiểm tra của bảo vệ
Nhóm đổ bê tông phải kiểm tra trước khi lùi xe vào đổ.

4

2

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Văng bắn bê tông

Dị ứng, tổn thương
con người

Trang bị đầy đủ BHLD khi đổ bê tông
Người không phận sự không được phép lại gần

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Văng bắn, va chạm khi sử dụng xe cuốc
hỗ trợ đổ bê tông

Trang bị đầy đủ BHLD
Bị thương con người Hướng dẫn thao tác làm việc an toàn cho tài xế vận hành xe cuốc.
Dùng dây trợ chỉnh để dìu máng đổ bê tông.

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Thao tác với máng chính, máng phụ xe đổ
bê tông: Xe chưa dừng hẳn công nhân đỡ Kẹt tay, bị thương
máng đổ.

Tuân thủ theo hướng dẫn an toàn khi đổ bê tông
Sử dụng đồ BHLD đầy đủ

Kẹt tay giữa máng phụ và máng chính xe
đổ bê tông.

Kẹt tay, bị thương

Tuân thủ theo hướng dẫn an toàn khi đổ bê tông
Sử dụng đồ BHLD đầy đủ
Không dùng tay bệ đỡ máng

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Va chạm giữa phểu đổ bê tông và máng
chính đổ bê tông.

Kẹt tay, bị thương

Tuân thủ theo hướng dẫn an toàn khi đổ bê tông
Sử dụng đồ BHLD đầy đủ

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Tai liên kết máng chính và máng phụ hư
hỏng

Kẹt tay, bị thương

Tuân thủ theo hướng dẫn an toàn khi đổ bê tông
Sử dụng đồ BHLD đầy đủ
Kiểm tra tai liên kết máng chính máng phụ xe đổ bê tông trước khi
cho xe vào cổng.

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Sử dụng đầm dùi bê tông

Dập tay chân

Tuân thủ quy trình vận hành máy đầm rùi
Trang bị đầy đủ BHLD

3

3

III

Trung bình

Quy trình vận hành
an toàn đầm rùi bê
tông

Điện giật

Kiểm tra hệ thống điên phục vụ công việc
Chỉ sử dụng tủ điện đã dán tem an toàn
Treo cao dây điện khi làm việc, không treomóc lên các vật sắt nhọn
Kiểm tra dây nguồn trước khi mang ra sử dụng, thay thế dây điện đã
hỏng.

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra tủ
điện

Điện bị rò rỉ khi đi hệ thống điện phục vụ
công việc

XI.THI CÔNG HỐ CHỨA ĐẤT

Va chạm với xe cẩu

Hư hỏng phụ kiện nâng
Rớt vật nâng

XI.1

Dọn dẹp mặt bằng


Sử dụng xe cẩu,
cuốc dọn dẹp
thiết bị, vật tư

N

Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ
Phổ biến công việc, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Bị thương con người Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Sử dụng biển báo "Nguy hiểm!, tránh xa"
Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần
Giấy phép làm việc (thể hiện vị trí làm việc, bán kính hoạt động xe
cẩu,..)
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Khi cẩu chuyển gần hàng rào, gần nhà dân phải có người/ tín hiệu
cảnh giới
Đổ bê tông sàn công tác hoặc kiểm tra rãi đá, lót tole đảm bảo cho xe
Hư hỏng thiết bị
cẩu di chuyển.
Kiểm tra, dọn dẹp chuẩn bị lối di chuyển cho xe cẩu.
Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Điều kiện thời tiết bất lợi (mưa to, gió lớn, sấm sét,...) tạm dừng
công việc
Trang bị đồ bảo hộ khi làm việc
Phải có người ra tín hiệu khi thực hiện công việc
Kiểm tra phụ kiện nâng định kỳ
Bị thương con người
Sơn mã màu phụ kiện nâng
Chứng chỉ cho phụ kiện nâng
Kiểm tra vị trí móc cẩu trước khi cẩu chuyển.

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị định kỳ
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

3

4

IV

Cao

Hư hỏng thiết bị cảnh báo an toàn (còi,
đèn, phanh, ngắt cáp, báo tải, ..)

Bị thương con người Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần

3

3

III

Trung bình

Cẩu quá tải trọng cho phép

Bị thương con người Thể hiện thông tin đầy đủ trong giấy phép làm việc

Tiếng ồn lớn

Rung động mạnh
Nhiệt độ cao
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm

Bệnh điếc nghề
nghiệp
Mệt mỏi
Bệnh rung chuyển
nghề nghiệp
Mệt mỏi

Xây dựng quy trình quản lý phụ kiện nâng

BPAT

Cập nhật
vào hệ
thống

2

3

II

Thấp

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Hướng dẫn ktra, sơn
màu PKN (bổ sung)
Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

2

3

II

Thấp

Quan trắc tiếng ồn để đánh giá mức độ ảnh hưởng
Mang nút bịt tai nếu độ ồn vượt ngưỡng
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Quan trắc rung động để đánh giá mức độ ảnh hưởng

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

3

3

III

Trung bình

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Đo đạc nhiệt độ môi trường làm việc
Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Bị mệt mỏi

19/46


Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ.
Nhắc nhở, phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc.
Chú ý thao tác lên xuống cáp/ cần khi cẩu chuyển.
Phối hợp không ăn ý giữa lái cẩu & người Chấn thương
Người giám sát và người đánh tín hiệu phải kiểm tra tất cả nhân viên
đánh tín hiệu
nghiêm trọng
của tổ đội đã ra khỏi khu vực cẩu chuyển trước khi cẩu hạ.
Phổ biến, huấn luyện, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Yêu cầu có giám sát theo dõi trong suốt quá trình làm việc
Không mang vác vật tư năng hơn 40kg (nam), 30 kg (nữ)
Mang vác vật nặng không đúng tư thế
Bị thương con người
Trang bị đầy đủ BHLD phục vụ công việc

Đào đất

Sử dụng xe
cuốc đào đất hố
chứa đất

3

4

IV

Cao

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
vận hành thủ công

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra tủ
điện

Trung bình

Hệ thống ngầm

Bị thương cơn người

Phát hiện dừng công việc, báo cáo cấp quản lý
Rào chắn, cảnh báo khu vực có hệ thống ngầm

2

4

IV

Cao

Bom mìn

Nổ, bị thương con
người

Phát hiện dừng công việc, báo cáo cấp quản lý
Rào chắn, cảnh báo khu vực có hệ thống ngầm

1

4

IV

Cao

Đảm bảo người vận hành đầy đủ bằng cấp, tay nghề, đủ sức khỏe khi
làm việc
Thiết bị được kiểm tra an toàn trước khi vào công trường
Bị thương con người Thiết bị BSV: kiểm tra định kỳ theo quy định
Treo biển báo "Không phận sự miễn vào", "Nguy hiểm tránh xa 2m".
Khoanh vùng, rào chắn khu vực làm việc
Bố trí người giám sát, đánh tín hiệu khi xe di chuyển

2

3

II

Thấp

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị đinh kỳ

Hư hỏng thiết bị

Đảm bảo người vận hành đầy đủ bằng cấp, tay nghề, đủ sức khỏe khi
làm việc
Thiết bị được kiểm tra an toàn trước khi vào công trường
Thiết bị BSV: kiểm tra định kỳ theo quy định
Khoanh vùng, rào chắn khu vực làm việc
Bố trí người giám sát, đánh tín hiệu khi xe di chuyển

2

3

II

Thấp

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị đinh kỳ

Hư hỏng thiết bị

Tuân thủ theo hướng dẫn người đánh tín hiệu, giám sát
Tuân thủ hướng dẫn an toàn sử dụng thiết bị nâng

2

3

II

Thấp

Bị thương tài xế

Tuân thủ theo hướng dẫn người đánh tín hiệu, giám sát
Tuân thủ hướng dẫn an toàn sử dụng thiết bị nâng

2

3

II

Thấp

2

2

II

Thấp

1

3

I

Rất thấp

3

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

N

Hơi khí độc

Tiếng ồn do phương tiện thi công
Bụi
Rung động xung quanh.
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm

Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Không cho người không phận sự lại gần
Dừng công việc tại khu vực nghi ngờ nhiễm hơi khí độc, yêu cầu
Ngạt hơi khí độc,
người có chuyên môn kiểm tra, xử lý.
tổn thương
Kiểm tra đảm bảo an toàn trước khi bắt đầu công việc
Trang bị nút tai chống ồn khi làm việc trực tiếp nếu độ ồn vượt tiêu
Giảm thính giác
chuẩn cho phép (trên 85dB).
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Ảnh hưởng sức
Bố trí người xịt nước, giữ ẩm không khí
khỏe NLĐ
Bồi dưỡng bằng hiện vật cho NLD (sữa, chanh đường,…)
Ảnh hưởng sức
Bố trí thời gian nghỉ giải lao cho lái xe trong ca làm việc.
khỏe NLĐ
Bồi dưỡng bằng hiện vật cho NLD (sữa, chanh đường,…)
Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Bị thương con người

Dán quy trình vận hành thiết bị tại nơi làm việc
Sử dụng thiết bị (máy mài, máy cắt) không
Không được tháo cơ cấu bao che thiết bị
Bị thương con người
có cơ cấu bao che
Kiểm tra thiết bị đảm bảo an toàn trước khi bắt đầu công việc
Thiết bị phải được dán tem an toàn.
Dán quy trình vận hành thiết bị tại nơi làm việc
Bị thương con người Huấn luyện an toàn khi sử dụng thiết bị
Phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc
Dán quy trình vận hành thiết bị tại nơi làm việc
Sử dụng máy khoan, bắn vít không đảm
Bị thương con người Huấn luyện an toàn khi sử dụng thiết bị
bảo
Phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc
Đốc công có trách nhiệm kiểm tra, giám sát điều kiện làm việc trước
Đặt thiết bị trên nền cập kênh
Bị thương con người
khi bắt đầu công việc
Kiểm tra xe oxy-gaz định kỳ và trước khi làm việc
Sử dụng van chống cháy ngược chất lượng tốt
Cháy nổ gây tổn
Luôn trang bị bình thử rò rỉ khí tại nơi làm việc
thương con người
Trang bị bình chữa cháy tại nơi làm việc
Không tập kết nguyên vật liệu dễ cháy gần nơi làm việc
Sử dụng xe oxy-gaz bị rò rỉ
Kiểm tra xe oxy-gaz định kỳ và trước khi làm việc
Sử dụng van chống cháy ngược chất lượng tốt
Cháy nổ gây hư
Luôn trang bị bình thử rò rỉ khí tại nơi làm việc
hỏng thiết bị
Trang bị bình chữa cháy tại nơi làm việc
Không tập kết nguyên vật liệu dễ cháy gần nơi làm việc
Kiểm tra máy hàn điện, thiết bị điện định kỳ hàng tuần và trước khi
bắt đầu công việc
Chỉ sử dụng thiết bị đã được dán tem an toàn
Máy hàn, thiết bị điện cầm tay bị rò rỉ điện Điện giật
Treo các các dây điện lên trụ treo dây điện
Không kéo dây điện qua các vật sắt nhọn (mái tôn nhà ăn,...)
Kê lót cao cho máy hàn hoặc làm xe đẩy di động.
Làm bạt che khi không dùng máy.
Trang bị tấm chắn tia lửa hàn tại những khu vực có nguy cơ văng bắn
Cháy gây hư hỏng
cao
thiết bị
Không ập kết thiết bị, nguyên vật liệu dễ cháy tại nơi làm việc
Văng bắn tia lửa hàn
Trang bị đầy đủ BHLD cho thợ hàn
Tổn thương con
Khoang vùng khu vực thợ hàn làm việc
người
Không cho người không phận sự lại gần khu vực hàn, cắt
Tiếp xúc vật nóng
Bị bỏng
Khoanh vùng và đặt biển báo chú ý vật nóng
Sử dụng sai chức năng (dùng đĩa cắt để
mài)

N

III

Điện giật

Văng bắn bê tông, đất đá

Lắp coppha

3

Kiểm tra hệ thống điên phục vụ công việc
Chỉ sử dụng tủ điện đã dán tem an toàn
Treo cao dây điện khi làm việc, không treomóc lên các vật sắt nhọn
Kiểm tra dây nguồn trước khi mang ra sử dụng, thay thế dây điện đã
hỏng.

Lật đổ xe cuốc xuống hố đất

XI.3

3

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

Điện bị rò rỉ khi đi hệ thống điện phục vụ
công việc

Va chạm với xe cuốc

XI.2

Thực hiện tốt "An toàn nâng hạ theo nhóm
4"

Giám sát
nâng ha, lái
Trước khi
cẩu, phụ
bắt đầu
cẩu, người
công việc
đánh tín
hiệu

20/46

Nhận mặt bằng bố trí hệ thống ngầm trước
khi bàn giao
Trường hợp không có phải dùng xe cuốc
tiến hành khảo sát.
Nhận kết quả rà phá bom mìn trước khi
nhận mặt bằng
Trường hợp không có phải tiến hành khảo
sát hoặc thuê đơn vị rà phá

BCHCT

Trước khi
bắt đầu
dự án

2

2

II

Thấp

Bản vẽ bố trí hệ
thống cáp ngầm, điện
ngầm
Kết quả khảo sát

BCHCT

Trước khi
bắt đầu
dự án

2

2

II

Thấp

Kết quả khảo sát và
rà phá bom mìn

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

3

3

III

Trung bình

Quy trình vận hành
thiết bị
Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị điện cầm tay,
máy hàn điện

3

3

III

Trung bình

Quy trình vận hành
thiết bị

3

3

III

Trung bình

Quy trình vận hành
thiết bị

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

2

II

Thấp

3

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
công tác phát sinh
nhiệt
Biểu mẫu kiểm tra xe
oxy-gaz
Hướng dẫn an toàn
công tác phát sinh
nhiệt
Biểu mẫu kiểm tra xe
oxy-gaz
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
điện cầm tay.
Biểu mẫu kiểm tra
máy hàn điện, thiết
bị điện cầm tay


Nhiệt độ cao

Bị mệt mỏi

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Trang bị quạt thông gió tại khu vực làm việc
Mang đầy đủ BHLD cho thợ hàn
Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc

2

2

II

Thấp

Khói hàn phát tán

Bị nhiễm hơi khí độc

2

2

II

Thấp

2

3

II

Thấp

Kẹt tay, bị thương

2

2

II

Thấp

2

3

II

Thấp

3

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

Huấn luyện an toàn khi sắp xếp nguyên vật liệu
Trang bị đầy đủ ánh sáng khi làm việc

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
khi sắp xếp nguyên
vật liệu

Các hệ thống thắng, bánh xe, không đảm
bảo

Mỗi xe bê tông khi vào cổng phải được kiểm tra của bảo vệ
Bị thương con người Nhóm đổ bê tông phải kiểm tra an toàn xe đổ bê tông trước khi lùi xe
vào đổ.

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Va chạm xe bê tông và người làm việc

Luôn có người điều tiết giao thông dẫn xe vào sàn công tác cần đổ
Bị thương con người Có người hướng dẫn đổ bê tông
Tuân thủ quy trình an toàn khi đổ bê tông

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông

Xe bê tông không có cục kê bánh xe khi
đổ bê tông, trượt xe.

Bị thương con người

Yêu cầu nhà cung cấp bê tông phải trang bị trước khi đến công
trường
Mỗi xe bê tông khi vào cổng phải được kiểm tra của bảo vệ
Nhóm đổ bê tông phải kiểm tra trước khi lùi xe vào đổ.

4

2

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Văng bắn bê tông

Dị ứng, tổn thương
con người

Trang bị đầy đủ BHLD khi đổ bê tông
Người không phận sự không được phép lại gần

Văng bắn, va chạm khi sử dụng xe cuốc
hỗ trợ đổ bê tông

Trang bị đầy đủ BHLD
Bị thương con người Hướng dẫn thao tác làm việc an toàn cho tài xế vận hành xe cuốc.
Dùng dây trợ chỉnh để dìu máng đổ bê tông.

Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm
Dùng tay chỉnh copha không đảm bảo an
toàn
Dụng cụ cầm tay không đảm bảo an toàn
(búa, xẻng,..)

Bị thương con người Kiểm tra dụng cụ cầm tay trước khi làm việc (búa, xẻng,…)

Mang vác vật tư không đúng tư thế.

Dập tay chân, tổn
thương cơ thể

Vật tư rơi vào người

Chấn thương cơ thể

Va vấp vào vật tư sắp xếp không gọn gàng Té ngã, bị thương

XI.4

Đổ bê tông (thành
chắn hố đất, gờ bê
tông)

N

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Kẹt tay giữa máng phụ và máng chính xe
đổ bê tông.

Kẹt tay, bị thương

Tuân thủ theo hướng dẫn an toàn khi đổ bê tông
Sử dụng đồ BHLD đầy đủ
Không dùng tay bệ đỡ máng

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Va chạm giữa phểu đổ bê tông và máng
chính đổ bê tông.

Kẹt tay, bị thương

Tuân thủ theo hướng dẫn an toàn khi đổ bê tông
Sử dụng đồ BHLD đầy đủ

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Tai liên kết máng chính và máng phụ hư
hỏng

Kẹt tay, bị thương

Tuân thủ theo hướng dẫn an toàn khi đổ bê tông
Sử dụng đồ BHLD đầy đủ
Kiểm tra tai liên kết máng chính máng phụ xe đổ bê tông trước khi
cho xe vào cổng.

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Cháy nổ gây hư
hỏng thiết bị

Thiết bị điện cầm tay bị rò rỉ điện

N

2

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Tuân thủ theo hướng dẫn an toàn khi đổ bê tông
Sử dụng đồ BHLD đầy đủ

Sử dụng xe oxy-gaz bị rò rỉ

Tháo coppa

Không mang vác vật tư năng hơn 40kg (nam), 25 kg (nữ)
Sử dụng xe rùa khi cần chuyên chở vật tư
Trang bị đầy đủ BHLD phục vụ công việc
Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc

Thao tác với máng chính, máng phụ xe đổ
bê tông: Xe chưa dừng hẳn công nhân đỡ Kẹt tay, bị thương
máng đổ.

Cháy nổ gây tổn
thương con người

XI.5

Sử dụng đầy đủ BHLD

Điện giật

Kiểm tra xe oxy-gaz định kỳ và trước khi làm việc
Sử dụng van chống cháy ngược chất lượng tốt
Luôn trang bị bình thử rò rỉ khí tại nơi làm việc
Trang bị bình chữa cháy tại nơi làm việc
Không tập kết nguyên vật liệu dễ cháy gần nơi làm việc
Kiểm tra xe oxy-gaz định kỳ và trước khi làm việc
Sử dụng van chống cháy ngược chất lượng tốt
Luôn trang bị bình thử rò rỉ khí tại nơi làm việc
Trang bị bình chữa cháy tại nơi làm việc
Không tập kết nguyên vật liệu dễ cháy gần nơi làm việc
Thiết bị điện định kỳ hàng tuần và trước khi bắt đầu công việc
Chỉ sử dụng thiết bị đã được dán tem an toàn
Treo các các dây điện lên trụ treo dây điện
Không kéo dây điện qua các vật sắt nhọn (mái tôn nhà ăn,...)

Trang bị tấm chắn tia lửa hàn tại những khu vực có nguy cơ văng bắn
cao
Không ập kết thiết bị, nguyên vật liệu dễ cháy tại nơi làm việc
Trang bị đầy đủ BHLD cho thợ hàn
Tổn thương con
Khoang vùng khu vực thợ hàn làm việc
người
Không cho người không phận sự lại gần khu vực hàn, cắt
Bị bỏng
Khoanh vùng và đặt biển báo chú ý vật nóng
Bị mệt mỏi
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Cháy gây hư hỏng
thiết bị

Văng bắn tia lửa hàn

Tiếp xúc vật nóng
Nhiệt độ cao
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm
Dùng tay bệ đỡ coppa không đảm bảo an
toàn
Dụng cụ cầm tay không đảm bảo an toàn
(búa, xẻng,..)

Kẹt tay, bị thương

Sử dụng đầy đủ BHLD

Bị thương con người Kiểm tra dụng cụ cầm tay trước khi làm việc (búa, xẻng,…)

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

2

II

Thấp

3

2

II

Thấp

2
2
2

2
2
3

II
II
II

Thấp
Thấp
Thấp

2

2

II

Thấp

2

3

II

Thấp

3

2

II

Thấp

Mang vác vật tư không đúng tư thế.

Dập tay chân, tổn
thương cơ thể

Không mang vác vật tư năng hơn 40kg (nam), 25 kg (nữ)
Sử dụng xe rùa khi cần chuyên chở vật tư
Trang bị đầy đủ BHLD phục vụ công việc

Vật tư rơi vào người

Chấn thương cơ thể

Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc

2

2

II

Thấp

Huấn luyện an toàn khi sắp xếp nguyên vật liệu
Trang bị đầy đủ ánh sáng khi làm việc

2

2

II

Thấp

Va vấp vào vật tư sắp xếp không gọn gàng Té ngã, bị thương

XII.THI CÔNG CẦU RỬA XE

21/46

Hướng dẫn an toàn
công tác phát sinh
nhiệt
Biểu mẫu kiểm tra xe
oxy-gaz
Hướng dẫn an toàn
công tác phát sinh
nhiệt
Biểu mẫu kiểm tra xe
oxy-gaz
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
điện cầm tay.
Biểu mẫu kiểm tra
máy hàn điện, thiết
bị điện cầm tay

Hướng dẫn an toàn
vận hành thủ công
Hướng dẫn an toàn
khi sắp xếp nguyên
vật liệu


Va chạm với xe cẩu

Hư hỏng phụ kiện nâng
Rớt vật nâng

XII.1

Dọn dẹp mặt bằng


Sử dụng xe cẩu,
cuốc dọn dẹp
thiết bị, vật tư

N

Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ
Phổ biến công việc, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Bị thương con người Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Sử dụng biển báo "Nguy hiểm!, tránh xa"
Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần
Giấy phép làm việc (thể hiện vị trí làm việc, bán kính hoạt động xe
cẩu,..)
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Khi cẩu chuyển gần hàng rào, gần nhà dân phải có người/ tín hiệu
cảnh giới
Đổ bê tông sàn công tác hoặc kiểm tra rãi đá, lót tole đảm bảo cho xe
Hư hỏng thiết bị
cẩu di chuyển.
Kiểm tra, dọn dẹp chuẩn bị lối di chuyển cho xe cẩu.
Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Điều kiện thời tiết bất lợi (mưa to, gió lớn, sấm sét,...) tạm dừng
công việc
Trang bị đồ bảo hộ khi làm việc
Phải có người ra tín hiệu khi thực hiện công việc
Kiểm tra phụ kiện nâng định kỳ
Bị thương con người
Sơn mã màu phụ kiện nâng
Chứng chỉ cho phụ kiện nâng
Kiểm tra vị trí móc cẩu trước khi cẩu chuyển.

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị định kỳ
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

3

3

III

Trung bình

3

4

IV

Cao

Xây dựng quy trình quản lý phụ kiện nâng

BPAT

Cập nhật
vào hệ
thống

2

3

II

Thấp

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Hướng dẫn ktra, sơn
màu PKN (bổ sung)

3

3

III

Trung bình

Cẩu quá tải trọng cho phép

Bị thương con người Thể hiện thông tin đầy đủ trong giấy phép làm việc

2

3

II

Thấp

Quan trắc tiếng ồn để đánh giá mức độ ảnh hưởng
Mang nút bịt tai nếu độ ồn vượt ngưỡng
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Quan trắc rung động để đánh giá mức độ ảnh hưởng

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

3

3

III

Trung bình

Bệnh điếc nghề
nghiệp
Mệt mỏi
Bệnh rung chuyển
nghề nghiệp
Mệt mỏi

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Đo đạc nhiệt độ môi trường làm việc
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ.
Nhắc nhở, phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc.
Chú ý thao tác lên xuống cáp/ cần khi cẩu chuyển.
Phối hợp không ăn ý giữa lái cẩu & người Chấn thương
Người giám sát và người đánh tín hiệu phải kiểm tra tất cả nhân viên
đánh tín hiệu
nghiêm trọng
của tổ đội đã ra khỏi khu vực cẩu chuyển trước khi cẩu hạ.
Phổ biến, huấn luyện, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Yêu cầu có giám sát theo dõi trong suốt quá trình làm việc
Không mang vác vật tư năng hơn 40kg (nam), 30 kg (nữ)
Mang vác vật nặng không đúng tư thế
Bị thương con người
Trang bị đầy đủ BHLD phục vụ công việc
Nhiệt độ cao

Bị mệt mỏi

3

4

IV

Cao

2

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

Điện bị rò rỉ khi đi hệ thống điện phục vụ
công việc

Điện giật

Kiểm tra hệ thống điên phục vụ công việc
Chỉ sử dụng tủ điện đã dán tem an toàn
Treo cao dây điện khi làm việc, không treomóc lên các vật sắt nhọn
Kiểm tra dây nguồn trước khi mang ra sử dụng, thay thế dây điện đã
hỏng.

Hệ thống ngầm

Bị thương cơn người

Phát hiện dừng công việc, báo cáo cấp quản lý
Rào chắn, cảnh báo khu vực có hệ thống ngầm

2

4

IV

Cao

Bom mìn

Nổ, bị thương con
người

Phát hiện dừng công việc, báo cáo cấp quản lý
Rào chắn, cảnh báo khu vực có hệ thống ngầm

2

4

IV

Cao

Đảm bảo người vận hành đầy đủ bằng cấp, tay nghề, đủ sức khỏe khi
làm việc
Thiết bị được kiểm tra an toàn trước khi vào công trường
Bị thương con người Thiết bị BSV: kiểm tra định kỳ theo quy định
Treo biển báo "Không phận sự miễn vào", "Nguy hiểm tránh xa 2m".
Khoanh vùng, rào chắn khu vực làm việc
Bố trí người giám sát, đánh tín hiệu khi xe di chuyển

2

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

2

2

II

Thấp

2

3

II

Thấp

3

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

Va chạm với xe cuốc
Sử dụng xe
cuốc đào hố đất

III

Bị thương con người Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần

Rung động mạnh

Đào đất

3

Hư hỏng thiết bị cảnh báo an toàn (còi,
đèn, phanh, ngắt cáp, báo tải, ..)

Tiếng ồn lớn

XII.2

3

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

N

Văng bắn bê tông, đất đá
Hơi khí độc

Tiếng ồn do phương tiện thi công
Bụi
Rung động xung quanh.
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm

Đảm bảo người vận hành đầy đủ bằng cấp, tay nghề, đủ sức khỏe khi
làm việc
Thiết bị được kiểm tra an toàn trước khi vào công trường
Hư hỏng thiết bị
Thiết bị BSV: kiểm tra định kỳ theo quy định
Khoanh vùng, rào chắn khu vực làm việc
Bố trí người giám sát, đánh tín hiệu khi xe di chuyển
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Bị thương con người
Không cho người không phận sự lại gần
Dừng công việc tại khu vực nghi ngờ nhiễm hơi khí độc, yêu cầu
Ngạt hơi khí độc,
người có chuyên môn kiểm tra, xử lý.
tổn thương
Kiểm tra đảm bảo an toàn trước khi bắt đầu công việc
Trang bị nút tai chống ồn khi làm việc trực tiếp nếu độ ồn vượt tiêu
Giảm thính giác
chuẩn cho phép (trên 85dB).
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Ảnh hưởng sức
Bố trí người xịt nước, giữ ẩm không khí
khỏe NLĐ
Bồi dưỡng bằng hiện vật cho NLD (sữa, chanh đường,…)
Ảnh hưởng sức
Bố trí thời gian nghỉ giải lao cho lái xe trong ca làm việc.
khỏe NLĐ
Bồi dưỡng bằng hiện vật cho NLD (sữa, chanh đường,…)
Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc

Dán quy trình vận hành thiết bị tại nơi làm việc
Sử dụng thiết bị (máy mài, máy cắt) không
Không được tháo cơ cấu bao che thiết bị
Bị thương con người
có cơ cấu bao che
Kiểm tra thiết bị đảm bảo an toàn trước khi bắt đầu công việc
Thiết bị phải được dán tem an toàn.

3

22/46

3

III

Trung bình

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

Thực hiện tốt "An toàn nâng hạ theo nhóm
4"

Giám sát
nâng ha, lái
Trước khi
cẩu, phụ
bắt đầu
cẩu, người
công việc
đánh tín
hiệu

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

Biểu mẫu kiểm tra tủ
điện

Nhận mặt bằng bố trí hệ thống ngầm trước
khi bàn giao
Trường hợp không có phải dùng xe cuốc
tiến hành khảo sát.
Nhận kết quả rà phá bom mìn trước khi
nhận mặt bằng
Trường hợp không có phải tiến hành khảo
sát hoặc thuê đơn vị rà phá

BCHCT

Trước khi
bắt đầu
dự án

2

2

II

Thấp

Bản vẽ bố trí hệ
thống cáp ngầm, điện
ngầm
Kết quả khảo sát

BCHCT

Trước khi
bắt đầu
dự án

2

2

II

Thấp

Kết quả khảo sát và
rà phá bom mìn

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị đinh kỳ

Quy trình vận hành
thiết bị
Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị điện cầm tay,
máy hàn điện


Dán quy trình vận hành thiết bị tại nơi làm việc
Bị thương con người Huấn luyện an toàn khi sử dụng thiết bị
Phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc
Dán quy trình vận hành thiết bị tại nơi làm việc
Sử dụng máy khoan, bắn vít không đảm
Bị thương con người Huấn luyện an toàn khi sử dụng thiết bị
bảo
Phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc
Đốc công có trách nhiệm kiểm tra, giám sát điều kiện làm việc trước
Đặt thiết bị trên nền cập kênh
Bị thương con người
khi bắt đầu công việc
Kiểm tra xe oxy-gaz định kỳ và trước khi làm việc
Sử dụng van chống cháy ngược chất lượng tốt
Cháy nổ gây tổn
Luôn trang bị bình thử rò rỉ khí tại nơi làm việc
thương con người
Trang bị bình chữa cháy tại nơi làm việc
Không tập kết nguyên vật liệu dễ cháy gần nơi làm việc
Sử dụng xe oxy-gaz bị rò rỉ
Kiểm tra xe oxy-gaz định kỳ và trước khi làm việc
Sử dụng van chống cháy ngược chất lượng tốt
Cháy nổ gây hư
Luôn trang bị bình thử rò rỉ khí tại nơi làm việc
hỏng thiết bị
Trang bị bình chữa cháy tại nơi làm việc
Không tập kết nguyên vật liệu dễ cháy gần nơi làm việc
Kiểm tra máy hàn điện, thiết bị điện định kỳ hàng tuần và trước khi
bắt đầu công việc
Chỉ sử dụng thiết bị đã được dán tem an toàn
Máy hàn, thiết bị điện cầm tay bị rò rỉ điện Điện giật
Treo các các dây điện lên trụ treo dây điện
Không kéo dây điện qua các vật sắt nhọn (mái tôn nhà ăn,...)
Kê lót cao cho máy hàn hoặc làm xe đẩy di động.
Làm bạt che khi không dùng máy.
Trang bị tấm chắn tia lửa hàn tại những khu vực có nguy cơ văng bắn
Cháy gây hư hỏng
cao
thiết bị
Không ập kết thiết bị, nguyên vật liệu dễ cháy tại nơi làm việc
Văng bắn tia lửa hàn
Trang bị đầy đủ BHLD cho thợ hàn
Tổn thương con
Khoang vùng khu vực thợ hàn làm việc
người
Không cho người không phận sự lại gần khu vực hàn, cắt
Tiếp xúc vật nóng
Bị bỏng
Khoanh vùng và đặt biển báo chú ý vật nóng
Nhiệt độ cao
Bị mệt mỏi
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Trang bị quạt thông gió tại khu vực làm việc
Khói hàn phát tán
Bị nhiễm hơi khí độc
Mang đầy đủ BHLD cho thợ hàn
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Dùng tay chỉnh copha không đảm bảo an
Kẹt tay, bị thương
Sử dụng đầy đủ BHLD
toàn
Dụng cụ cầm tay không đảm bảo an toàn
Bị thương con người Kiểm tra dụng cụ cầm tay trước khi làm việc (búa, xẻng,…)
(búa, xẻng,..)
Không mang vác vật tư năng hơn 40kg (nam), 25 kg (nữ)
Dập tay chân, tổn
Mang vác vật tư không đúng tư thế.
Sử dụng xe rùa khi cần chuyên chở vật tư
thương cơ thể
Trang bị đầy đủ BHLD phục vụ công việc
Vật tư rơi vào người
Chấn thương cơ thể Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Sử dụng sai chức năng (dùng đĩa cắt để
mài)

XII.3

Lắp coppha

Lắp coppha
định hình thành
hố đất

N

Đổ bê tông

Đổ bê tông
thành hố đất

N

3

III

Trung bình

Quy trình vận hành
thiết bị

3

3

III

Trung bình

Quy trình vận hành
thiết bị

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

2

II

Thấp

3

2

II

Thấp

2
2

2
2

II
II

Thấp
Thấp

2

2

II

Thấp

2

3

II

Thấp

2

2

II

Thấp

2

3

II

Thấp

3

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
công tác phát sinh
nhiệt
Biểu mẫu kiểm tra xe
oxy-gaz
Hướng dẫn an toàn
công tác phát sinh
nhiệt
Biểu mẫu kiểm tra xe
oxy-gaz
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
điện cầm tay.
Biểu mẫu kiểm tra
máy hàn điện, thiết
bị điện cầm tay

2

2

II

Thấp

Huấn luyện an toàn khi sắp xếp nguyên vật liệu
Trang bị đầy đủ ánh sáng khi làm việc

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
khi sắp xếp nguyên
vật liệu

Các hệ thống thắng, bánh xe, không đảm
bảo

Mỗi xe bê tông khi vào cổng phải được kiểm tra của bảo vệ
Bị thương con người Nhóm đổ bê tông phải kiểm tra an toàn xe đổ bê tông trước khi lùi xe
vào đổ.

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Va chạm xe bê tông và người làm việc

Luôn có người điều tiết giao thông dẫn xe vào sàn công tác cần đổ
Bị thương con người Có người hướng dẫn đổ bê tông
Tuân thủ quy trình an toàn khi đổ bê tông

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông

Xe bê tông không có cục kê bánh xe khi
đổ bê tông, trượt xe.

Bị thương con người

Yêu cầu nhà cung cấp bê tông phải trang bị trước khi đến công
trường
Mỗi xe bê tông khi vào cổng phải được kiểm tra của bảo vệ
Nhóm đổ bê tông phải kiểm tra trước khi lùi xe vào đổ.

4

2

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Văng bắn bê tông

Dị ứng, tổn thương
con người

Trang bị đầy đủ BHLD khi đổ bê tông
Người không phận sự không được phép lại gần

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Văng bắn, va chạm khi sử dụng xe cuốc
hỗ trợ đổ bê tông

Trang bị đầy đủ BHLD
Bị thương con người Hướng dẫn thao tác làm việc an toàn cho tài xế vận hành xe cuốc.
Dùng dây trợ chỉnh để dìu máng đổ bê tông.

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Va vấp vào vật tư sắp xếp không gọn gàng Té ngã, bị thương

XII.4

3

Thao tác với máng chính, máng phụ xe đổ
bê tông: Xe chưa dừng hẳn công nhân đỡ Kẹt tay, bị thương
máng đổ.

Tuân thủ theo hướng dẫn an toàn khi đổ bê tông
Sử dụng đồ BHLD đầy đủ

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Kẹt tay giữa máng phụ và máng chính xe
đổ bê tông.

Kẹt tay, bị thương

Tuân thủ theo hướng dẫn an toàn khi đổ bê tông
Sử dụng đồ BHLD đầy đủ
Không dùng tay bệ đỡ máng

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Va chạm giữa phểu đổ bê tông và máng
chính đổ bê tông.

Kẹt tay, bị thương

Tuân thủ theo hướng dẫn an toàn khi đổ bê tông
Sử dụng đồ BHLD đầy đủ

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Tai liên kết máng chính và máng phụ hư
hỏng

Kẹt tay, bị thương

Tuân thủ theo hướng dẫn an toàn khi đổ bê tông
Sử dụng đồ BHLD đầy đủ
Kiểm tra tai liên kết máng chính máng phụ xe đổ bê tông trước khi
cho xe vào cổng.

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi đổ bê tông
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng PTBVCN

Cháy nổ gây tổn
thương con người

Kiểm tra xe oxy-gaz định kỳ và trước khi làm việc
Sử dụng van chống cháy ngược chất lượng tốt
Luôn trang bị bình thử rò rỉ khí tại nơi làm việc
Trang bị bình chữa cháy tại nơi làm việc
Không tập kết nguyên vật liệu dễ cháy gần nơi làm việc

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
công tác phát sinh
nhiệt
Biểu mẫu kiểm tra xe
oxy-gaz

Sử dụng xe oxy-gaz bị rò rỉ

3

23/46

3

III


Sử dụng xe oxy-gaz bị rò rỉ

Thiết bị điện cầm tay bị rò rỉ điện

XII.5

Tháo coppa

Sử dụng oxygas, dụng cụ
cầm tay tháo
coppha

Cháy nổ gây hư
hỏng thiết bị

Kiểm tra xe oxy-gaz định kỳ và trước khi làm việc
Sử dụng van chống cháy ngược chất lượng tốt
Luôn trang bị bình thử rò rỉ khí tại nơi làm việc
Trang bị bình chữa cháy tại nơi làm việc
Không tập kết nguyên vật liệu dễ cháy gần nơi làm việc

3

3

III

Trung bình

Điện giật

Thiết bị điện định kỳ hàng tuần và trước khi bắt đầu công việc
Chỉ sử dụng thiết bị đã được dán tem an toàn
Treo các các dây điện lên trụ treo dây điện
Không kéo dây điện qua các vật sắt nhọn (mái tôn nhà ăn,...)

3

3

III

Trung bình

3

2

II

Thấp

3

2

II

Thấp

2
2
2

2
2
3

II
II
II

Thấp
Thấp
Thấp

2

2

II

Thấp

2

3

II

Thấp

3

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

2

2

II

Thấp

Hướng dẫn an toàn
khi sắp xếp nguyên
vật liệu

Trang bị tấm chắn tia lửa hàn tại những khu vực có nguy cơ văng bắn
cao
Không ập kết thiết bị, nguyên vật liệu dễ cháy tại nơi làm việc
Trang bị đầy đủ BHLD cho thợ hàn
Tổn thương con
Khoang vùng khu vực thợ hàn làm việc
người
Không cho người không phận sự lại gần khu vực hàn, cắt
Bị bỏng
Khoanh vùng và đặt biển báo chú ý vật nóng
Bị mệt mỏi
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Cháy gây hư hỏng
thiết bị

N
Văng bắn tia lửa hàn

Tiếp xúc vật nóng
Nhiệt độ cao
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm
Dùng tay bệ đỡ coppa không đảm bảo an
toàn
Dụng cụ cầm tay không đảm bảo an toàn
(búa, xẻng,..)

Kẹt tay, bị thương

Bị thương con người Kiểm tra dụng cụ cầm tay trước khi làm việc (búa, xẻng,…)

Mang vác vật tư không đúng tư thế.

Dập tay chân, tổn
thương cơ thể

Vật tư rơi vào người

Chấn thương cơ thể

Va vấp vào vật tư sắp xếp không gọn gàng Té ngã, bị thương

Va chạm với xe cẩu

XII.6

Lăp đặt vỉ sắt, bơm
cao áp

Sử dụng xe cẩu
lắp đặt vỉ sắt
cầu rửa xe
Đặt bơm rút
nước

N

Hư hỏng phụ kiện nâng
Rớt vật nâng

Điện bị rò rỉ

Sử dụng đầy đủ BHLD

Không mang vác vật tư năng hơn 40kg (nam), 25 kg (nữ)
Sử dụng xe rùa khi cần chuyên chở vật tư
Trang bị đầy đủ BHLD phục vụ công việc
Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Huấn luyện an toàn khi sắp xếp nguyên vật liệu
Trang bị đầy đủ ánh sáng khi làm việc

Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ
Phổ biến công việc, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Bị thương con người Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Sử dụng biển báo "Nguy hiểm!, tránh xa"
Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần
Giấy phép làm việc (thể hiện vị trí làm việc, bán kính hoạt động xe
cẩu,..)
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Khi cẩu chuyển gần hàng rào, gần nhà dân phải có người/ tín hiệu
cảnh giới
Đổ bê tông sàn công tác hoặc kiểm tra rãi đá, lót tole đảm bảo cho xe
Hư hỏng thiết bị
cẩu di chuyển.
Kiểm tra, dọn dẹp chuẩn bị lối di chuyển cho xe cẩu.
Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Điều kiện thời tiết bất lợi (mưa to, gió lớn, sấm sét,...) tạm dừng
công việc
Trang bị đồ bảo hộ khi làm việc
Phải có người ra tín hiệu khi thực hiện công việc
Kiểm tra phụ kiện nâng định kỳ
Bị thương con người
Sơn mã màu phụ kiện nâng
Chứng chỉ cho phụ kiện nâng
Kiểm tra vị trí móc cẩu trước khi cẩu chuyển.

Điện giật

Kiểm tra hệ thống điên phục vụ công việc
Chỉ sử dụng tủ điện đã dán tem an toàn
Treo cao dây điện khi làm việc, không treomóc lên các vật sắt nhọn
Kiểm tra dây nguồn trước khi mang ra sử dụng, thay thế dây điện đã
hỏng.

Hướng dẫn an toàn
công tác phát sinh
nhiệt
Biểu mẫu kiểm tra xe
oxy-gaz
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
điện cầm tay.
Biểu mẫu kiểm tra
máy hàn điện, thiết
bị điện cầm tay

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị định kỳ
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

3

4

IV

Cao

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra tủ
điện

Xây dựng quy trình quản lý phụ kiện nâng

BPAT

Cập nhật
vào hệ
thống

2

3

II

Thấp

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Hướng dẫn ktra, sơn
màu PKN (bổ sung)

XIII.TRỘN DUNG DỊCH ĐÀO

Va chạm với xe cẩu

Hư hỏng phụ kiện nâng
Rớt vật nâng

XIII.1

Lắp đặt bồn trộn.

Cẩu chuyển
bồn trộn vào vị
trí lắp đặt

N

Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ
Phổ biến công việc, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Bị thương con người Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Sử dụng biển báo "Nguy hiểm!, tránh xa"
Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần
Giấy phép làm việc (thể hiện vị trí làm việc, bán kính hoạt động xe
cẩu,..)
Tuân thủ theo hướng dẫn của người đánh tín hiệu
Khi cẩu chuyển gần hàng rào, gần nhà dân phải có người/ tín hiệu
cảnh giới
Đổ bê tông sàn công tác hoặc kiểm tra rãi đá, lót tole đảm bảo cho xe
Hư hỏng thiết bị
cẩu di chuyển.
Kiểm tra, dọn dẹp chuẩn bị lối di chuyển cho xe cẩu.
Đảm bảo tầm nhìn thông thoáng
Sử dụng dây trợ chỉnh
Rào chắn xung quanh khu vực làm việc
Điều kiện thời tiết bất lợi (mưa to, gió lớn, sấm sét,...) tạm dừng
công việc
Trang bị đồ bảo hộ khi làm việc
Phải có người ra tín hiệu khi thực hiện công việc
Kiểm tra phụ kiện nâng định kỳ
Bị thương con người
Sơn mã màu phụ kiện nâng
Chứng chỉ cho phụ kiện nâng
Kiểm tra vị trí móc cẩu trước khi cẩu chuyển.

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra
thiết bị định kỳ
Biểu mẫu giấy phép
làm việc

3

4

IV

Cao

Hư hỏng thiết bị cảnh báo an toàn (còi,
đèn, phanh, ngắt cáp, báo tải, ..)

Bị thương con người Kiểm tra định kỳ thiết bị hàng ngày, hàng tuần

3

3

III

Trung bình

Cẩu quá tải trọng cho phép

Bị thương con người Thể hiện thông tin đầy đủ trong giấy phép làm việc

2

3

II

Thấp

24/46

Xây dựng quy trình quản lý phụ kiện nâng

BPAT

Cập nhật
vào hệ
thống

2

3

II

Thấp

Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Hướng dẫn ktra, sơn
màu PKN (bổ sung)
Hướng dẫn kiểm tra
an toàn thiết bị
Biểu mẫu giấy phép
làm việc


XIII.1

Lắp đặt bồn trộn.

Cẩu chuyển
bồn trộn vào vị
trí lắp đặt

N

Tiếng ồn lớn

Rung động mạnh

Bệnh điếc nghề
nghiệp
Mệt mỏi
Bệnh rung chuyển
nghề nghiệp
Mệt mỏi

Quan trắc tiếng ồn để đánh giá mức độ ảnh hưởng
Mang nút bịt tai nếu độ ồn vượt ngưỡng
Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Quan trắc rung động để đánh giá mức độ ảnh hưởng

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

2

3

II

Thấp

Thủ tục đo lường,
giám sát ATSKMT

3

3

III

Trung bình

Bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa, trà chanh đường)
Đo đạc nhiệt độ môi trường làm việc
Thiếu ánh sáng khi làm việc gây va chạm Bị thương con người Trang bị đầy đủ ánh sáng khu vực làm việc
Huấn luyện ra tín hiệu cẩu, nâng hạ.
Nhắc nhở, phổ biến mối nguy trước khi bắt đầu công việc.
Chú ý thao tác lên xuống cáp/ cần khi cẩu chuyển.
Phối hợp không ăn ý giữa lái cẩu & người Chấn thương
Người giám sát và người đánh tín hiệu phải kiểm tra tất cả nhân viên
đánh tín hiệu
nghiêm trọng
của tổ đội đã ra khỏi khu vực cẩu chuyển trước khi cẩu hạ.
Phổ biến, huấn luyện, đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Yêu cầu có giám sát theo dõi trong suốt quá trình làm việc
Không mang vác vật tư năng hơn 40kg (nam), 30 kg (nữ)
Mang vác vật nặng không đúng tư thế
Bị thương con người
Trang bị đầy đủ BHLD phục vụ công việc
Nhiệt độ cao

IV

Cao

2

2

II

Thấp

Kiểm tra hệ thống điên phục vụ công việc
Chỉ sử dụng tủ điện đã dán tem an toàn
Treo cao dây điện khi làm việc, không treomóc lên các vật sắt nhọn
Kiểm tra dây nguồn trước khi mang ra sử dụng, thay thế dây điện đã
hỏng.

3

3

III

Trung bình

Tuân thủ theo bản vẽ thiết kế bồn trộn

2

2

II

Thấp

Tuân thủ theo bản vẽ thiết kế bồn trộn

2

2

II

Thấp

Máy hàn, thiết bị điện cầm tay bị rò rỉ điện Điện giật

Kiểm tra máy hàn điện, thiết bị điện định kỳ hàng tuần và trước khi
bắt đầu công việc
Chỉ sử dụng thiết bị đã được dán tem an toàn
Treo các các dây điện lên trụ treo dây điện
Không kéo dây điện qua các vật sắt nhọn (mái tôn nhà ăn,...)
Kê lót cao cho máy hàn hoặc làm xe đẩy di động.
Làm bạt che khi không dùng máy.

3

3

III

Trung bình

Điện bị rò rỉ khi đi hệ thống điện phục vụ
công việc

Kiểm tra hệ thống điên phục vụ công việc
Chỉ sử dụng tủ điện đã dán tem an toàn
Treo cao dây điện khi làm việc, không treomóc lên các vật sắt nhọn
Kiểm tra dây nguồn trước khi mang ra sử dụng, thay thế dây điện đã
hỏng.

3

3

III

Trung bình

Biểu mẫu kiểm tra tủ
điện

3

3

III

Trung bình

Quy trình vận hành
máy ép ống

4

2

III

Trung bình

2

3

II

Thấp

2

3

II

Thấp

Không có thang lên xuống/ thang lên
xuống không có tay vịn.

Điện giật

Té ngã, Bị thương
con người
Té ngã, Bị thương
con người

Điện giật

N
Sử dụng máy ép ống không đảm bảo an
toàn

Va đập khi lắp đường ống bentonite.

Bị thương, đập tay,
đứt tay

Bị thương, đập tay,
đứt tay

Kiểm tra định kỳ hàng tuần máy ép ống
Quy trình vận hành máy ép ống
Huấn luyện sử dụng máy ép ống
Sử dụng đầy đủ BHLD khi làm việc
Phải có 2 người cùng phối hợp thực hiện công việc.
Nối ống ben cấp hố đào phải gia cố thêm mối nối bằng kẽm 3mm.
Phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong nhóm
Nếu đường ống đi trên cao phải được kê đỡ tránh nguy cơ đỗ ngã bất
cứ lúc nào gây dập tay NLĐ
Trang bị đầy đủ BHLD

Chấn thương tay
chân
Va vấp vào các đường ống bent vị trí băng Té ngã, Bị thương
qua lối đi nội bộ.
con người
Mang vác vật nặng không đúng tư thế

Văng bắn, rò rỉ hóa chất pha trộn phụ gia,
bent, polymer,…

Tràn đổ hóa chất độc

Bụi trong quá trình trộn dung dịch đào.

Không mang vác vật tư năng hơn 40kg (nam), 25 kg (nữ)
Trang bị đầy đủ BHLD phục vụ công việc
Lấp đá 1x2 vị trí bắt ngang lối đi hoặc hàn các vỉ thép bắc ngang lối
đi.
Huấn luyện an toàn hóa chất
Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Trang bị đầy đủ BHLD phù hợp với hóa chất cẩu chuyển
Dị ứng, ăn mòn hóa Hóa chất phải có nhãn mác rõ ràng, có MSDS đầy đủ
chất
Hóa chất phải được lưu trữ trong thùng chứa nguyên thủy
Diễn tập UPKC tình huống tràn đổ, rò rỉ hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện sơ cấp cứu khi bị phơi nhiễm hóa
chất: bồn rửa mặt, mắt
Hóa chất phải có nhãn mác rõ ràng, có MSDS đầy đủ
Hư hỏng thiết bị
Diễn tập UPKC tình huống tràn đổ, rò rỉ hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện xử lý khi tràn đổ hóa chất
Hóa chất phải có nhãn mác rõ ràng, có MSDS đầy đủ
Phổ biến công việc và đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc
Huấn luyện an toàn hóa chất trước khi bắt đầu công việc
Con người bị nhiễm Trang bị đầy đủ BHLD phù hợp với hóa chất
hóa chất
Diễn tập UPKC tình huống tràn đổ, rò rỉ hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện sơ cấp cứu khi bị phơi nhiễm hóa chất
Trang bị dụng cụ, phương tiện sơ cấp cứu khi bị phơi nhiễm hóa
chất: bồn rửa mặt, mắt
Cháy nổ, hư hỏng
thiết bị
Dị ứng

XIII.3

Trộn dung dịch đào

N

Va vấp, đổ ngã vào vật tư sắp xếp không
gọn gàng

Té ngã, bị thương

Trang bị túi vải lọc bụi
Thu gom bao bì vận chuyển khu vực tập kết rác thải
Kết thúc ca làm việc phải thu dọn, vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc
Trang bị túi vải lọc bụi
Sử dụng đầy đủ BHLD khi làm việc (khẩu trang, mắt kính)
Huấn luyện an toàn khi sắp xếp nguyên vật liệu
Trang bị đầy đủ ánh sáng khi làm việc

Kiểm định, Kiểm tra định kỳ an toàn bình chứa khí nén
Dán quy trình vận hành máy
Kiểm định và kiểm tra định kỳ an toàn máy nén khí
Chỉ người đã được huấn luyện, có quyết định giao nhiệm vụ mới
Bị thương con người
được phép vận hành máy nén khí
Dán quy trình vận hành máy
Gia cố thêm cáp lòn 02 đầu cho mối nối.
Người vận hành máy nén khí có trách nhiệm kiểm tra các khóa cáp
Bị thương con người
trước khi vận hành.
Toàn bộ đầu ống dẫn khí phải được bấm 2 đầu
Hư hỏng thiết bị

Cháy nổ bình chứa khí nén

Đầu nối giữa máy nén khí và ống dẫn khí
bị văng bắn

25/46

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

2

2

II

Thấp

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

3

3

III

Trung bình

Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
nâng
Hướng dân an toàn
khi đánh tín hiệu cẩu

4

Không có lan can an toàn trên bồn trộn

Lắp đặt đường ống
cấp/ thu hồi dung dịch
đào.

Thực hiện tốt "An toàn nâng hạ theo nhóm
4"

Giám sát
nâng ha, lái
Trước khi
cẩu, phụ
bắt đầu
cẩu, người
công việc
đánh tín
hiệu

3

Điện bị rò rỉ khi đi hệ thống điện phục vụ
công việc

XIII.2

Bị mệt mỏi

Biểu mẫu kiểm tra tủ
điện

Bản vẽ thiết kế bồn
trộn
Bản vẽ thiết kế bồn
trộn
Hướng dẫn an toàn
khi sử dụng thiết bị
điện cầm tay.
Biểu mẫu kiểm tra
máy hàn điện, thiết
bị điện cầm tay
Hướng dẫn an toàn
cho thợ hàn

Hướng dẫn an toàn
hóa chất
MSDS
Phương án ứng phó
THKC tràn đổ rò rỉ
hóa chất

Hướng dẫn an toàn
hóa chất
MSDS
Phương án ứng phó
THKC tràn đổ rò rỉ
hóa chất

Hướng dẫn an toàn
khi sắp xếp nguyên
vật liệu
Biểu mẫu kiểm tra
máy nén khí
Biểu mẫu kiểm tra
máy nén khí


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×