Tải bản đầy đủ

Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo sóc ruộng, bình phước, công suất 210m3ngày đêm

Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm

LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm, qua ngành chăn nuôi phát triển khá bền vững và đạt kết quả
đáng ghi nhận, đáp ứng cơ bản nhu cầu thực phẩm trong nƣớc ngày càng cao của xã hội.
Ngày nay, ngành chăn nuôi nƣớc ta đang có những dịch chuyển nhanh chóng từ chăn
nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại, công nghiệp; từ chăn nuôi nhỏ lẻ lên chăn nuôi
quy mô lớn. Tuy nhiên,mặt chƣa đƣợc của chăn nuôi đó là vấn đề ô nhiễm môi trƣờng.
Nếu các chất thải chăn nuôi đặc biệt nƣớc thải không đƣợc xử lý hiệu quả sẽ là một
trong những nguồn gây ô nhiễm lớn cho môi trƣờng, ảnh hƣởng xấu đến đời sống, sức
khoẻ của cộng đồng dân cƣ trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài. Vấn đề đặt ra là phát triển chăn
nuôi nhƣng phải bền vững để hạn chế tối đa mức độ gây ô nhiễm và bảo vệ đƣợc môi
trƣờng sinh thái.
Từ hiện trạng nêu trên, yêu cầu cấp thiết đặt ra là xử lý triệt để các chất ô nhiễm
để thải ra môi trƣờng đạt tiêu chuẩn xả thải, không ảnh hƣởng đến môi trƣờng sống của
ngƣời dân.Do đó, đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải trang trại chăn nuôi heo Sóc
Ruộng, Bình Phƣớc với công suất 210 m3/ngày đêm” đƣợc đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu
trên.
Với đề tài này, để xử lý nƣớc thải chăn nuôi thì thiết kế phải phù hợp với quy

hoạch cũng nhƣ chi phí đầu tƣ, vận hành phù hợp, không gây ô nhiễm môi trƣờng là lựa
chọn hàng đầu.
Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải chăn nuôi heo cho trang trại Sóc Ruộng tỉnh
Bình Phƣớc với yêu cầu là đƣa ra phƣơng án xử lý nƣớc thải một cách hợp lý, tính toán
các công trình, khai toán giá thành, trình bày quá trình vận hành, các sự cố và biện pháp
khắc phục.

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
i


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình học tập tại Trƣờng đại học tài nguyên và môi trƣờng TPHCM
đã cung cấp cho chúng em một số kiếm thức quan trọng, cũng nhƣ học hỏi đƣợc nhiều
kinh nghiệm thực tế về chuyên ngành chuyên ngành Môi trƣờng.
Để hoàn thành tốt bài đồ án tốt nghiệp, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành
đến:
Trƣờng đại học tài nguyên và môi trƣờng TP.HCM đã tạo điều kiện cho chúng em
học đƣợc rất nhiều kiến thức quan trọng về chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi
trƣờng từ các Thầy Cô trong khoa học Môi trƣờng. Để có đƣợc những kiến thức đó, em
xin chân thành cảm ơn đến các quý Thầy Cô đã dìu dắt chúng em trong quá trình học
tập và truyền những kiến thức quý báu để chúng em có thể vững bƣớc trên con đƣờng
học tập.
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS Tôn Thất Lãng đã tận tình hƣớng
dẫn và cho chúng em những lời khuyên quý báu để chúng em có thể hoàn thành tốt bài
đồ án tốt nghiệp này.
Mặc dù bài đồ án của em đã hoàn thành nhƣng cũng không tránh những sai sót.
Em kính mong sự thông cảm và chỉ dẫn thêm của quý thầy cô để có thể học tập đƣợc
nhiều kinh nghiệm hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng


ii


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm

TÓM TẮT ĐỒ ÁN
Đồ án này tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải cho trang trại chăn nuôi
heo Sóc Ruộng, Bình Phƣớc, công suất 210m3/ngày đêm. Với các chỉ tiêu ô nhiễm
chính BOD5 = 2215mg/l, COD = 3604mg/l, SS = 2386mg/l, ]Tổng N = 161 mg/l. Phát
sinh do hoạt động chăn nuôi heo, và yêu cầu xử lý nƣớc thải đạt QCVN
62:2016/BTNMT, loại B trƣớc khi thải ra suối. Công nghệ đề xuất thiết kế trong đồ án
này là sử dụng công nghệ hóa lý kết hợp sinh học. Nƣớc thải đƣợc cho qua các công
trình xử lý sơ bộ nhƣ: bể chứa nƣớc thải sản xuất,song chắn rác, sau đó nƣớc đƣợc dẫn
qua bể điều hóa để điều hòa nồng độ và lƣu lƣợng, nƣớc thải tiếp tục đƣợc dẫn qua bể
lắng đợt 1 để loại bỏ các cặn,sau đó nƣớc thải đƣợc dẫn qua hệ thống bể UASB để xử lý
các chất ô nhiễm hữu cơ, tiếp theo đƣợc dẫn qua bể aerotank , qua bể lắng đợt 2 để loại
bỏ bùn hoạt tính, nƣớc sạch đƣợc dẫn qua bể khử trùng và chảy thẳng ra nguồn tiếp
nhận.Lƣợng bùn thu đƣợc từ bể lắng đợt 1 và đợt 2, UASB sẽ đƣợc thu về bể chứa bùn,
bể ép bùn sau đó qua máy ép bùn để làm giảm độ ẩm và thể tích.Ƣớc tính các chỉ tiêu ô
nhiễm trong nƣớc thải sau xử lý đạt nhƣ sau: SS = 131,72 mg/l, BOD5 = 81mg/l, COD =
131,72mg/l, Tổng N = 25,76 mg/l, và đảm bảo nƣớc thải đầu ra đạt yêu cầu cần xử lý.

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
iii


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Tp. HCM, ngày…..tháng…..năm 2017
Giáo viên phản biện

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
iv


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN .....................................................................................................................ii
TÓM TẮT ĐỒ ÁN................................................................ Error! Bookmark not defined.
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN................................................................. iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................ xi
DANH MỤC BẢNG .......................................................................................................... xi
DANH MỤC HÌNH ........................................................................................................ viii
MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN ....................................................................... 1
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI SÓC RUỘNG ............. 3
1.1

GIỚI THIỆU VỀ TRANG TRẠI SÓC RUỘNG ............................................... 3

1.1.1 Tổ chức quản lý và thực hiện dự án: .................................................................... 4
1.1.2 Điều kiện tự nhiên và kinh tế:............................................................................... 5
1.1.3 Quy trình chăn nuôi ........................................................................................... 11
1.1.4 Nhu cầu sử dụng lao động ................................................................................. 13
1.1.5 Nhu cầu sử dụng nƣớc ....................................................................................... 13
1.2

TỔNG QUÁT VỀ CHẤT THẢI TẠI TRANG TRAI SÓC RUỘNG ............ 14

1.2.1 Nƣớc thải ............................................................................................................. 15
1.2.2 Bụi, khí thải ......................................................................................................... 21
1.2.3 Chất thải rắn và chất thải nguy hại .................................................................... 22
CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHĂN
NUÔI .................................................................................................................................. 25
2.1 CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHĂN NUÔI : .......................... 25
2.1.1 Xử lý nƣớc thải chăn nuôi heo bằng phƣơng pháp cơ học ................................. 25
2.1.2 Xử lý nƣớc thải chăn nuôi heo bằng phƣơng pháp hóa lý .................................. 33
2.1.3 Xử lý nƣớc thải bằng phƣơng pháp hóa học ...................................................... 36
2.1.4 xử lý nƣớc thải chăn nuôi heo bằng phƣơng pháp sinh học .............................. 39
2.2 MỘT SỐ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM: ........ 47
______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
v


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm
2.2.1. Các nƣớc trên thế giới........................................................................................ 47
2.2.2 Ở Việt Nam ......................................................................................................... 49
CHƢƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ ..................................... 53
3.1 ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ........................................... 53
3.1.1 Đề xuất công nghệ xử lý ..................................................................................... 53
3.1.2 Lựa chọn công nghệ xử lý .................................................................................. 60
3.1.3 Thống kê hiệu suất của phƣơng pháp lựa chọn .................................................. 61
3.2 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ................................................................. 62
3.2.1 Song chắn rác ...................................................................................................... 63
3.2.2 Hố thu gom ......................................................................................................... 65
3.2.3 Bể điều hòa ......................................................................................................... 67
3.2.4 Bể lắng 1 ............................................................................................................. 74
3.2.5 Bể UASB ............................................................................................................ 81
3.2.6 Bể Aerotank ....................................................................................................... 92
3.2.7 Bể lắng 2 .......................................................................................................... 102
3.2.8 Bể khử trùng .................................................................................................... 111
3.2.9 Bể chứa bùn ..................................................................................................... 113
3.2.10 Bể nén bùn .................................................................................................... 116
3.2.11 Máy ép bùn .................................................................................................... 120
3.3 TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH XỬ LÝ ................................................................. 123
3.3.1 Vốn đầu tƣ ban đầu ........................................................................................... 123
3.3.2 Mô tả thiết bị và đặc tính kỹ thuật .................................................................... 123
3.3.3 Chi phí vận hành trạm xử lý .............................................................................. 125
3.4 QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG .......................................................... 128
3. 4.1 NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH VÀ BẢO DƢỠNG THIẾT BỊ ........................ 128
3.4.2 GHI CHÉP VÀ LƢU TRỮ SỐ LIỆU ............................................................. 129
3.4.3 AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH ................................................................... 130

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
vi


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm
3.4.4 PHƢƠNG ÁN BẢO TRÌ HỆ THỐNG ............................................................ 132
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................................ 134
KẾT LUẬN .................................................................................................................. 134
KIẾN NGHỊ ................................................................................................................. 134
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................. 136

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
vii


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm

DANH MỤC HÌNH
Hình 1. 1 Một trang trại chăn nuôi heo ở Bình Phƣớc ........................................................ 3
Hình 1. 2 Sơ đồ tổ chức hoạt động của công ty................................................................... 4
Hình 1.3 Vị trí trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng ..................................................................... 6
Hình 1. 4 Quy trình chăn nuôi heo nái ở trang trại Sóc Ruộng ......................................... 11
Hình 1. 5 Đàn heo nái ........................................................................................................ 12
Hình 1. 6 Các nguồn nƣớc thải qua hầm biogas ................................................................ 20
Hình 1. 7 Cấu tạo bể biogas............................................................................................... 20
Hình 2. 1 Song chắn rác cơ giới ........................................................................................ 26
Hình 2. 2 Cấu tạo bể lắng ngang ....................................................................................... 28
Hình 2. 3 Cấu tạo bể lắng đứng ......................................................................................... 29
Hình 2. 4 Cấu tạo bể lắng ly tâm ....................................................................................... 30
Hình 2. 5 Bể tách dầu mỡ .................................................................................................. 31
Hình 2. 6 Bể điều hòa ........................................................................................................ 32
Hình 2. 7 Sơ đồ trích ly một bậc hoạt động liên tục .......................................................... 34
Hình 2. 8 Cấu tạo bể UASB .............................................................................................. 41
Hình 2. 10 Sơ đồ xử lý nƣớc thải chăn nuôi heo quy mô hộ gia đình ............................... 50
Hình 2. 11 Sơ đồ tổng quát xử lý nƣớc thải chăn nuôi heo quy mô trang trại .................. 51
Hình 3. 1 Sơ đồ công nghệ phƣơng án 1 ........................................................................... 54
Hình 3. 2 Sơ đồ công nghệ phƣơng án 2 ........................................................................... 57

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
viii


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. 1 Nhu cầu sử dụng nƣớc cho hoạt động chăn nuôi toàn trang trại ...................... 14
Bảng 1. 2 Lƣu lƣợng nƣớc thải trong 1 ngày của Sóc Ruộng ........................................... 15
Bảng 3. 1 Bảng giá trị nƣớc thải chăn nuôi ở trang trại Sóc Ruộng.................................. 53
Bảng 3. 2 So sánh ƣu – nhƣợc điểm của hai phƣơng án ................................................... 60
Bảng 3. 3 Hệ số không điều hòa chung ............................................................................. 62
Bảng 3. 5 Thông số thiết kế song chắn rác ........................................................................ 65
Bảng 3. 6 Các thông số thiết kế hố thu gom...................................................................... 66
Bảng 3. 7 Các dạng khuấy trộn ở bể điều hòa ................................................................... 68
Bảng 3. 8 Các thông số cho thiết bị khuếch tán khí .......................................................... 68
Bảng 3. 9 Các thông số thiết kế bể điều hòa ..................................................................... 73
Bảng 3. 10 Các thông số thiết kế bể lắng 1 ....................................................................... 81
Bảng 3. 11 Các thông số thiết kế bể UASB ...................................................................... 91
Bảng 3. 12 Các thông số tính toán bể Aerotank ................................................................ 94
Bảng 3. 13 Các kích thƣớc điển hình cho bể aeroten xáo trộn hoàn toàn ......................... 94
Bảng 3. 14 Các thông số thiết kế bể Aerotank ................................................................ 101
Bảng 3. 15 Các thông số thiết kế bể lắng II..................................................................... 111
Bảng 3. 16 Các thông số thiết kế bể khử trùng ............................................................... 113
Bảng 3. 17 Các thông số thiết kế bể chứa bùn ................................................................ 115
Bảng 3. 18 Thông số thiết kế bể nén bùn ........................................................................ 119
Bảng 3. 19 Thông số thiết kế máy ép bùn ....................................................................... 121
Bảng 3. 20 Bảng hiệu suất các công trình ......................................................................... 61
Bảng 3. 21 Vốn đầu tƣ phần xây dựng và thiết bị ........................................................... 123
Bảng 3. 22 Bảng tính toán thiết bị kỹ thuật ..................................................................... 123
Bảng 3. 23 Bảng chi phí vận hành ................................................................................... 125
Bảng 3. 24 Bảng chi phí điện năng.................................................................................. 126

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
ix


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm
Bảng 4.2 Sự cố thƣờng gặp ở các thiết bị, máy móc và cách khắc phục …………......118
Bảng 4.1 Sự cố thƣờng gặp ở các công trình đơn vị và cách khắc phục………….…..119

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
x


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BOD
CBOD

(Biochemical oxygen demand) : Nhu cầu oxy sinh hoá
(Cacbonaceous biochemical oxygen demand) :
Nhu cầu oxy sinh hoá để khử hợp chất hữu cơ chứa carbon

COD
DO
EGSB
F/M
MLVSS

NBOD
SS
TSS

(Chemical oxygen demand ) :Nhu cầu oxy hoá học
(Dissolved oxygen ): Hàm lƣợng Oxy hoà tan
(Expanded granular sludge blanket ) :
Bể phân huỷ kỵ khí tầng vi sinh vật lơ lửng mở rộng
Tỷ lệ thức ăn trên vi sinh vật
(Mixed liquor volatile spended solids)
Nồng độ bùn hoạt tính tính theo VSS
(Nitrogenous oxygen demend)
Nhu cầu oxy sinh hoá để khử hợp chất hữu cơ chứa nitơ
(Suspended solids) :Chất rắn lơ lửng
(Total suspended solids )
Chất rắn lơ lửng tổng cộng

TBVS

Thiết bị vệ sinh

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

TCXD

Tiêu chuẩn xây dựng

UASB
VSS
XLNT

(Upflow anaerobic sludge blanket )
Bể phân huỷ kỵ khí tầng lơ lửng ngƣợc dòng
(Volatile suspended solids):Chất rắn lơ lửng có khả năng hoá hơi
Xử lý nƣớc thải

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
xi


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm

MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN
1.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Xã hội Việt Nam đang chuyển mình để hòa nhập vào nền kinh tế thế giới, quá

trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa không ngừng phát triển, kéo theo quá trình đô thị
hóa. Trong quá trình phát triển, nhất là trong thập kỷ vừa qua, các đô thị lớn nhƣ Hà
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… và cả các tỉnh lân cận nhƣ Đồng Nai, Bình Phƣớc đã
gặp nhiều vấn đề môi trƣờng ngày càng nghiêm trọng do các hoạt động công nghiệp,
nông nghiệp, giao thông và sinh hoạt gây ra. Bên cạnh đó, việc quản lý và xử lý nƣớc
thải chăn nuôi chƣa triệt để nên dẫn đến hậu quả nguồn nƣớc mặt bị ô nhiễm và nguồn
nƣớc ngầm cũng dần bị ô nhiễm theo làm ảnh hƣởng đến cuộc sống của chúng ta. Hiện
nay, việc quản lý nƣớc thải kể cả nƣớc thải chăn nuôi heo là một vấn đề nan giải của
các nhà quản lý môi trƣờng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, nên việc
thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải là rất cần thiết cho các khu dân cƣ ở tỉnh Bình Phƣớc
hiện nay.
Với mong muốn môi trƣờng sống ngày càng đƣợc cải thiện, vấn đề quản lý nƣớc
thải chăn nuôi đƣợc dễ dàng hơn để phù hợp với sự phát triển tất yếu của xã hội và cải
thiện nguồn tài nguyên nƣớc đang bị thoái hóa và ô nhiễm nặng nề nên đề tài “Tính toán
thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải chăn nuôi heo cho trang trại Sóc Ruộng, Bình Phƣớc,
công suất 210 m3/ngày đêm” là rất cần thiết nhằm góp phần cho việc quản lý nƣớc thải
khu dân cƣ ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn và môi trƣờng ngày càng sạch đẹp hơn.
2.

MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải chăn nuôi heo cho trang trại Sóc

Ruộng, Bình Phƣớc, công suất 210 m3/ngày với yêu cầu đặt ra là nƣớc thải phải đạt tiêu
chuẩn xả thải
(QCVN 62:2016) cho nƣớc thải loại B.
3.

ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN
Tìm hiểu một số thông tin về nƣớc thải chăn nuôi heo, thành phần nƣớc thải chăn

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
1


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm
nuôi heo… Sau đó, tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải, cụ thể là nƣớc thải
chăn nuôi heo ở trang trại Sóc Ruộng.
4.

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Giới thiệu trang trại Sóc Ruộng, huyện Hớn Quản, Bình Phƣớc
Tổng quan về thành phần, tính chất và đặc trƣng của nƣớc thải chăn nuôi heo.
Nêu ra 02 phƣơng án công nghệ xử lý nƣớc thải cho dự án.
Tính toán các công trình đơn vị theo phƣơng án đã chọn.
Khái toán chi phí xây dựng và vận hành của hệ thống xử lý nƣớc thải thiết kế trên.
Xây dựng phƣơng án vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nƣớc thải này.
5.

PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN
Phƣơng pháp thu thập số liệu: điều kiện tự nhiên làm cơ sở để đánh giá hiện

trạng và tải lƣợng chất ô nhiễm do nƣớc thải sinh hoạt gây ra khi Dự án hoạt động.
Phƣơng pháp so sánh: So sánh ƣu khuyết điểm của các công nghệ xử lý để đƣa ra
giải pháp xử lý chất thải có hiệu quả hơn.
Phƣơng pháp trao đổi ý kiến: Trong quá trình thực hiện đề tài đã tham khảo ý
kiến của giáo viên hƣớng dẫn về vấn đề có liên quan.
Phƣơng pháp tính toán: Sử dụng các công thức toán học để tính toán các công
trình đơn vị của hệ thống xử lý nƣớc thải, chi phí xây dựng và vận hành hệ thống.
Phƣơng pháp đồ họa: Dùng phần mềm Autocard để mô tả kiến trúc công nghệ xử
lý nƣớc thải.
6.

Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỒ ÁN
Lựa chọn công nghệ phù hợp để có thể áp dụng thực tế cho trang trại.
Giúp em có thể áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế.
Góp phần vào công tác bảo vệ môi trƣờng, giữ gìn cảnh quan đô thị ngày càng

trong sạch hơn.
Giúp các nhà quản lý vận hành làm việc hiệu quả và dễ dàng hơn.

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
2


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI SÓC RUỘNG
1.1 GIỚI THIỆU VỀ TRANG TRẠI SÓC RUỘNG
Theo Bộ Nông nghiệp & PTNT chăn nuôi bò phát triển tƣơng đối ổn định, ƣớc tính
tổng số bò cả nƣớc trong tháng hai tăng 1,9% – 2,1% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy
nhiên, chăn nuôi lợn vẫn gặp khó khăn do giá bán vẫn thấp hơn giá thành, ngƣời nuôi
vẫn phải chịu lỗ. Theo ƣớc tính của Tổng cục Thống kê, tổng số lợn của cả nƣớc tháng
2 năm 2017 tăng 4,5% – 5,2% so với cùng kỳ năm 2016. Chăn nuôi gia cầm phát triển
tƣơng đối ổn định, đảm bảo nguồn cung cho thị trƣờng Tết nguyên đán. Ƣớc tính tổng
số gia cầm của cả nƣớc tháng 2 năm 2017 tăng 4,3% – 4,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Hình 1. 1 Một trang trại chăn nuôi heo ở Bình Phƣớc
Giá thịt lợn hơi tăng nhẹ so với thời điểm trƣớc tết nguyên đán , tuy nhiên so với giá
thành chăn nuôi vẫn thấp hơn nên ngƣời chăn nuôi vẫn thua lỗ. Theo ƣớc tính của
TCTK, tổng số lợn của cả nƣớc tháng 2/2017 tăng 4,5-5,2% so với cùng kỳ năm 2016.
Nguyên nhân chủ yếu do ngƣời chăn nuôi mở rộng quy mô đàn trong những tháng cuối

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
3


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm
năm 2016 để xuất khẩu, nhƣng hiện tại Trung Quốc đột ngột dừng thu mua khiến sản
lƣợng trong nƣớc bị dƣ thừa. ( Nguồn: http://channuoivietnam.com/ )
Theo Chi cục chăn nuôi – thú ý tỉnh Bình Phƣớc, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 147
cơ sở chăn nuôi heo vào 12/07/2016. Sản phẩm của công ty Sóc Ruộng trong năm 2017
dự đoán là heo con cai sữa, với quy mô 2.400 con heo nái sinh sản, trung bình mỗi
tháng xuất chuồng 3.000 heo con cai sữa cung cấp cho các trang trại chăn nuôi heo thịt
trong khu vực.
1.1.1 Tổ chức quản lý và thực hiện dự án:

Quản đốc trại chăn nuôi
Phó quản đốc trại chăn nuôi

Phòng sản xuất

Quản lý

Kế toán

Chất lƣợng

Hình 1. 2 Sơ đồ tổ chức hoạt động của công ty
Mục tiêu trang trại
Chăn nuôi heo không chỉ là nguồn cung cấp thực phẩm chủ yếu cho tiêu dùng trong
nƣớc, mà sản pẩm thịt heo còn là nguồn thực phẩm xuất khẩu có giá trị. Với ý nghĩa
kinh tế trên, ngành chăn nuôi heo ở nƣớc ta đã sớm phát triển ở khắp mọi vùng nông
thôn với phƣơng thức chăn nuôi gia đình là chủ yếu, nguồn thức ăn chăn nuôi không ổn
định và không đòi hỏi đầu tƣ nhiều. Khi chăn nuôi heo chuyển sang phƣơng thức chăn
nuôi tập trung và chăn nuôi theo phƣơng thức thâm canh đầu tƣ lớn để đẩy nhanh hiệu
suất tăng trọng thì giống heo nuôi đƣợc thay dần bằng giống các loại heo lai kinh tế, lai
ngoại với đặc tính sinh trƣởng nhanh, tiêu tốn thức ăn cao và chất lƣợng thức ăn phải ổn
định và sử dụng thức ăn tổng hợp chế biến sẵn.

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
4


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm
Trang trại đƣợc triển khai với mục tiêu giúp ngƣời chăn nuôi có đƣợc nguồn cung
cấp con giống bảo đảm chất lƣợng, an toàn về dịch bệnh và từng bƣớc tạo thành vùng
chăn nuôi heo nái sinh sản để chủ động cung ứng con giống cho các hộ dân chăn nuôi
heo thiệt trên địa bàn huyện Hớn Quản.
Ngoài ra trang trại đầu tƣ xây dựng trang trại chăn nuôi heo còn giúp tạo công ăn
việc làm và giúp tăng thu nhập cho ngƣời dân địa phƣơng sống quanh khu vực trang
trại.
1.1.2 Điều kiện tự nhiên và kinh tế:
a. Vị trí trại chăn nuôi :
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi Sóc Ruộng dự kiến đầu tƣ xây dựng trang trai chăn nuôi
heo công nghiệp:
-

Quy mô 2.400 heo nái

-

Trên khu đất có diện tích khoảng 122.525 m2

-

Tại ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hƣng, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phƣớc.

Hiện trên khu đất có một căn nhà cấp IV, toàn bộ diện tích còn lại trồng cây cao su ( 7
năm tuổi ) ; khu đất tiếp giáp đƣờng lộ về hƣớng Bắc.
Vị trí tiếp giáp :
-

Phía Đông : giáp đất lâm nghiệp

-

Phía Tây : giáp đất lâm nghiệp

-

Phía Nam : giáp đất lâm nghiệp

-

Phía Bắc : giáp đƣờng đất

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
5


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm

Hình 1.3 Vị trí trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng
Các đối tƣợng xung quanh dự án :
-

Dân cƣ : trong bán kính 300m không có dân cƣ sinh sống

-

Gần khu vực dự án không có vƣờn Quốc Gia, Khu Bảo Tồn, Di Tích, Những
vùng nhạy cảm với môi trƣờng.

-

Mô tả chi tiết đƣờng đi vào dự án là đƣờng đất do xã quản lí, có chiều rộng 6-8m.

-

Những thuận lợi khi thực hiện dự án : tình hình phát triển của tình Bình Phƣớc,
đƣợc tỉnh đồng ý phê duyệt, khu vực dự án không nắm trong khu dân cƣ, thuận
lợi cho việc xây dựng và hoạt động.

b. Điều kiện tự nhiên
 Điều kiện về địa lý, địa chất
Khu đất dự án có địa hình tƣơng đối bằng phẳng. Hƣớng dốc chính của địa hình đổ
về hƣớng Đông Tây, độ dốc địa hình tự nhiên 1 độ. Nhìn chung thuận lợi cho việc xây
dựng hệ thống thoát nƣớc nội bộ và hệ thống thoát nƣớc ra môi trƣờng.
Địa chất của khu vực dự án nói chung thuộc loại trung bình với sức chịu tải tƣơng
đối tốt tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng công trình, cƣờng độ nén của đất
khoảng 1,4kg/cm2 phù hợp để xây dựng công trình kết cấu bê tông cốt thép từ 1 đến 2

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
6


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm
tầng không phải giai cố nền móng. Địa chất công trình tốt tiết kiệm cho việc xây dựng
móng công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật.
 Điều kiện khí hậu, khí tƣợng
 Khí hậu
Tỉnh Bình Phƣớc nói chung và xã Tân Hƣng, huyện Hớn Quản nói riêng mang đặc
trƣng của vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo với hai mùa rõ rệt: mùa mƣa kéo dài từ
tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Các đặc
điểm khí hậu thể hiện qua các yếu tố khí tƣợng nhƣ:
 Mƣa:
Có lƣợng mƣa lớn nhất ở miền Đông Nam Bộ . Trong vùng nghiên cứu vùng mƣa
thƣờng kéo dài sáu tháng từ tháng 5 đến tháng 11 chiếm 90% lƣợng mƣa cả năm. Mƣa
trung bình năm lớn nhất thƣờng vào tháng 8 và mùa khô kéo dài 6 tháng thƣờng từ
tháng 12 đến tháng 4 năm sau, lƣợng mƣa chỉ chiếm 10-15% lƣợng mƣa cả năm: Mƣa
trung bình tháng thấp nhất thƣờng là tháng 2 .
Chế độ mƣa là nhân tố ảnh hƣởng đến môi trƣờng, khi mƣa rơi xuống mang theo
các chất ô nhiễm vào môi trƣờng đất. Ngoài ra, nƣớc mƣa chảy tràn vào các mùa mƣa lũ
có thể cuốn theo các chất ô nhiễm nơi chúng chảy qua.
 Nhiệt độ:
Đây là yếu tố tự nhiên quan trọng đến việc phát tán và chuyển hóa chất ô nhiễm và
cũng có vai trò quan trọng trong quá trình phân hũy chất hữu cơ. Do nằm trong khu
vực nhiệt đới nên nhiệt độ không khí luôn ở mức cao, đây là điều kiện thuận lợi cho
các vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ dễ phân hủy.
Nhiệt độ trung bình từ 26,4-26,8 độ C, chênh lệch nhiệt độ không nhiều.
 Gió
Là yếu tố quan trọng nhất tác động lên quá trình lan truyền các chất ô nhiễm.Mỗi năm
có 2 mùa nên gió theo 2 mùa mƣa và khô:
- Mùa mƣa: gió thịnh hành Tây-Nam
______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
7


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm
- Mùa khô: gió thịnh hành Đông-Bắc
Tốc độ trung bình đạt 10-15m/s, lớn nhất 25-30 m/s (90-110 km/h). Khu vực này
không chịu ảnh hƣởng của gió bão.
 Độ ẩm
Độ ẩm qua các tháng của tỉnh Bình Phƣớc – trạm Phƣớc Long, có lƣợng thay đổi từ
75,5 -79,5 .Độ ẩm trung bình khá cao và đồng đều trong các tháng của năm
 Điều kiện thủy văn
Nƣớc ngầm: Nguồn nƣớc ngầm tại khu vực thực hiện dự án có khả năng khai thác
phục vụ chăn nuôi, kết cấu giếng thăm dò cho thấy phực hệ chứa nƣớc trong khu vực
gồm có 03 tầng sau:
-Tầng 1: Nƣớc ngầm thấm rỉ qua lớp đá ong nên lƣợng nƣớc không đáng kể
-Tầng 2: Tầng nƣớc ngầm trong lớp đất cát ở độ sâu 16-28m tính từ mặt đất
-Tầng 3 : Nƣớc ngầm xuất hiện do thấm qua tầng lớp phong hóa nên lƣợng nƣớc
không đáng kể
Nƣớc mặt: Gần khu vực dự án có dòng mƣơng nhỏ do ngƣời dân tự đào cách dự án
khoảng 1,5km thuận lợi cho việc thoát nƣớc mƣa của trại.
c. Điều kiện kinh tế- xã hội:
Theo báo cáo của UBND xã Tân Hƣng về tình hình và phát triển kinh tế- xã hội ,
an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2016
 Lĩnh vực kinh tế:
 Nông nghiệp
Trồng trọt
Tổng diện tích trồng cây hàng năm 197,5 ha. Trong đó diện tích trồng lúa nƣớc 37
ha giảm 11,7 ha, Đông xuân xuống giống 19,72 ha nhƣng do thiếu nƣớc tƣới nên diện
tích lúa đã mất trắng hoàn toàn, vụ mùa xuống giống đƣợc 25 ha, diện tích các loại rau
màu 12 ha.

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
8


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm
Chăn nuôi
Tổng đàn trâu, bò 350 con, tăng 120 con so với cùng kỳ năm trƣớc, tiêm phòng dịch
tụ huyết trùng cho 300 con đạt 87,5% , tổng đàn heo trong các trang trại 1500 con, giảm
550 con; tổng hộ gia đình giữ ổn định với 1250 con; tiêm phòng dịch tả cho heo đạt
100%, gia cầm 32000 con, tăng 10000 con.
Khuyến nông
Công tác khuyến nông: Tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây tiêu 02 đợt, kỹ
thuật trồng lúa 01 đợt, kỹ thuật chăn nuôi đợt 01 đợt tổng 235 lƣợt ngƣời tham dự.
 Tiểu thủ công nghiệp -thƣơng mại- dịch vụ
Hoạt động thƣơng mại dịch vụ tiếp tục phát triển, mở rộng đáp ứng nhu cầu tiêu
dùng ngày càng cao của nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, có hơn 20 cơ sở kinh doanh
nhỏ và lớn vừa đƣợc thành lập.
 Lĩnh vực xã hội :
 Giáo dục
Hiện trên địa bàn xã có 4 trƣờng học, 1 trƣờng THCS, 2 trƣờng tiểu học, 1 trƣờng
Mầm non, trong đó có 02 trƣờng đạt chuẩn quốc gia ( Trƣờng THCS và mầm non)
Công tác khuyến học- trung tâm học tập cộng đồng: Triển khai đăng ký gia đình học
tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, phối hợp vận động quỹ khuyến học đƣợc
12.500.000 đồng nhằm tuyên dƣơng khuyến học, khuyến tài.
 Y tế
Cán bộ, nhân viên trạm y tế có 06 cán bộ, y tế thôn bản có 09 cán bộ, thực hiện việc
khám chữa bệnh thƣờng xuyên, tổng số 4015 lƣợt bệnh nhân đƣợc khám, điều trị tiêm
chủng mở rộng cho trẻ dƣới 1 tuổi đƣợc 132 trẻ. Các chƣơng trình mục tiêu y tế quốc
gia, hoạt động phòng bệnh, quản lý các bệnh xã hội đƣợc tổ chức thực hiện đầy đủ. Số
ngƣời tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã là 7716/12367 đạt 62%.

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
9


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm
 Văn hóa thông tin
Hoạt động tốt tuy nhiên cơ sở vật chất nghèo nàn. Còn lại 04/10 nhà NVH ấp hoạt
động còn hạn chế. Nguyên nhân cơ sở vật chất không phù hợp và xuống cấp.

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
10


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm
1.1.3 Quy trình chăn nuôi
- Heo nái nhập từ
TNHH Nông Nghiệp
Làng Sen Việt Nam

Heo nái

Các vỏ chai, kim tiêm,
chất thải rắn, nƣớc
thải, tiếng ồn,...

- Tiêm ngừa, cung cấp
thức ăn cho heo.

- Nuôi heo cách ly 3
tháng thì phải phối
giống.

Heo nái phối + mang
thai

-Cung cấp thức ăn cho
heo
- Khoảng 114 ngày
heo nái sinh sản.

- Cung cấp thức ăn
cho heo.

Heo nái sinh sản +
heo con

Chất thải rắn (phân
heo, nhau heo và một
phần heo con chết...),
nƣớc thải, tiếng ồn...

Heo con 12 kg cung
cấp cho thị trƣờng

Chất thải rắn (phân
heo, dụng cụ tiêm
ngừa cho heo, heo con
chết...), nƣớc thải,
tiếng ồn...

- Chuẩn bị dụng cụ để
đỡ cho heo đẻ.

- Nuôi heo con khoảng
20-30 ngày thì xuất
chuồng.

- Cung cấp thức ăn
cho heo
- Tiêm ngừa cho heo
con lẫn heo mẹ.

Chất thải rắn (phân
heo, heo chết, các chai
lọ đựng tinh trùng),
nƣớc thải, tiếng ồn...

Hình 1. 4 Quy trình chăn nuôi heo nái ở trang trại Sóc Ruộng

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
11


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm
 Mô tả quy trình chăn nuôi heo nái
Heo giống mua về theo chọn lọc đặc biệt, đƣợc kiểm tra nghiêm ngặt, chủng
ngừa… Qua một hoặc hai chu kỳ sinh sản lại đƣợc tiến hành thanh lọc , loại ra con
giống không ra. Heo đúng 3 tháng tuổi thì cho phối nhân tạo sau đó mang thai ( thời
gian mang thai khoảng 114 ngày kể từ lúc bắt đầu phối). Sau thời gian mang thai mỗi
heo nái sinh khoảng 10-12 heo con thời kỳ này heo con sống nhờ bú sữa mẹ nên lớn rất
nhanh . Khoảng 2 tuần bắt đầu tập cho heo con ăn thức ăn thô kết hợp bú sữa mẹ ,khi
trọng lƣợng heo con lên đến 12 kg một con có thể đem bán cho công ty TNHH Nông
Nghiệp Làng Sen Việt Nam theo hợp đồng nuôi gia công heo giống. Theo dự tính mỗi
năm có khoảng từ 40.000 – 50.000 heo con đƣợc xuất chuồng. Số lƣợng heo trung bình
có trong trang trại là 2.400 con heo nái sinh sản ; 25 heo đực và 3.000 heo con.
Qua bảy hoặc tám chu kỳ sinh sản heo nái lại đƣợc tiến hành kiểm tra thanh lọc
những con giống không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại. Những heo nái loại sau bảy, tám chu
kỳ sinh sản sẽ bán cho các đơn vị có nhu cầu thu mua.

Hình 1. 5 Đàn heo nái

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
12


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm
1.1.4 Nhu cầu sử dụng lao động
TT

Loại lao động

Số lƣợng

1

Quản đốc trại chăn nuôi

01

2

Cán bộ kỹ thuật

04

3

Công nhân

30

4

Tạp vụ nấu ăn

01

5

Bảo vệ

4

Tổng cộng

40

( Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường công ty cổ phần chăn nuôi Sóc Ruộng (2016)

1.1.5 Nhu cầu sử dụng nƣớc
 Nƣớc sinh hoạt:
Theo TCXDVN 33-2006 về cấp nƣớc – mạng lƣớt đƣờng ống và công trình –
tiêu chuẩn thiết kế , nhu cầu sử dụng nƣớc sinh hoạt là 100 lít/ngƣời/ngày. Tổng nhu
cầu sử dụng nƣớc sinh hoạt của 40 công nhân là 4 m3/ngày đêm.
 Nƣớc dùng cho chăn nuôi:
Công ty dự kiến sẽ tiến hành khoan giếng để đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc của
dự án .Sử dụng hệ thống cấp nƣớc từ 03 giếng khoan bơm về bể nƣớc ngầm sau đó
đƣợc bơm lên đài nƣớc đƣợc truyền đến các thiết bị cần cung cấp
Trang trại nuôi heo theo công nghệ mới nhằm tiết kiệm nƣớc, phun rửa chuồng
trại bằng máy phun nƣớc áp lực cao. Do đó, tiết kiệm nƣớc trong chăn nuôi.
Lƣợng heo trung bình có trong trang trại là 2400 con heo nái sinh sản, heo đực
25 con, heo con là 3000 con ( do trang trại cho tiến hành cho heo nái đẻ xoay vòng,
trung bình 20 ngày xuất heo con 1 lần).

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
13


Đồ án tốt nghiệp
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Sóc Ruộng, Bình
Phước,công suất 210m3/ngày.đêm
Bảng 1. 1 Nhu cầu sử dụng nƣớc cho hoạt động chăn nuôi toàn trang trại
STT

Định mức

Phân loại

Đầu con (con)

Lƣợng nƣớc sử

( lít/con)

dụng ngày
(lít/ngày)

1

Nƣớc uống heo nái

18-25

2.400

60.000

2

Nƣớc uống heo đực

15-20

25

500

3-5

3.000( Dự kiến

15.000

giống
Nƣớc uống heo con

3

50.000
con/năm)
Nƣớc tắm rửa cho heo,

4

20-25

2.400 + 25

60.625

2 lít/ ngƣới/ lần

40 ngƣời x 2

160

rửa chuồng trại, nƣớc
phun chế phẩm, khử
mùi
Nƣớc sát trùng cho

5

công nhân

lần

Nƣớc sát trùng cho xe

6

20 lít/xe

3 xe x 3

180

lần/ngày
Nƣớc ngâm đan

7

3,5 m3/bể
Tổng cộng

3,5 bể m3 x 8 bể

28.000
164.465

( Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường công ty cổ phần chăn nuôi Sóc Ruộng (2016))

1.2 TỔNG QUÁT VỀ CHẤT THẢI TẠI TRANG TRAI SÓC RUỘNG
Chất thải chăn nuôi chia ra thành 3 nhóm:
-

Chất thải rắn: Phân, chất độn, long, chất hữu cơ tại các lò mổ,…

-

Chất thải lỏng: nƣớc tiểu, nƣớc rửa chuồng, tắm rửa gia súc, vệ sinh lò mổ, các
dụng cụ,…

-

Chất thải khí: CO2, NH3, CH4,…

______________________________________________________________________
SVTH: Đoàn Vương Ý Nhi
GVHD: PGS. TS Tôn Thất Lãng
14


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×