Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh đắk lắk

IH

NG
I H C KINH T

NGUY N THANH LY

NGHIÊN C U CÁC NHÂN T
THU NH P C A CÁC H
A BÀN T

LU

N

S N XU T H

TIÊU

KL K


PHÁT TRI N

NG


IH

NG
I H C KINH T

NGUY N THANH LY

NGHIÊN C U CÁC NHÂN T
THU NH P C A CÁC H

N

S N XU T H

A BÀN T

TIÊU

KL K

PHÁT TRI N

LU
Mã s : 60.31.01.05

ng d n khoa h c: TS. NINH TH THU TH Y

NGM CL C
M

U .......................................................................................................... 1


1. Tính c p thi t c

tài .......................................................................... 1

2. M c tiêu nghiên c u ............................................................................... 3
3. Câu h i nghiên c u ................................................................................. 4
ng và ph m vi nghiên c u........................................................... 4
u ........................................................................ 4
c và th c ti n c

tài ................................................ 6

6. T ng quan v tài li u nghiên c u ............................................................ 7
7. K t c u c

tài .................................................................................. 11

.
NHÂN T
H

LÝ LU N V S N XU T H
NH

TIÊU VÀ CÁC

N THU NH P C A H

S N XU T

TIÊU ........................................................................................................ 12

1.1. KHÁT QUÁT V S N XU T H TIÊU .............................................. 12
1.1.1. M t s khái ni m............................................................................. 12
m s n xu t cây h tiêu ........................................................ 14
1.1.3. Vai trò và giá tr kinh t cây h tiêu ............................................... 15
1.2. THU NH P C A H S N XU T H TIÊU ....................................... 17
1.2.1. Khái ni m thu nh p c a h s n xu t h tiêu ................................... 17
p c a h s n xu t h tiêu .............................. 17
1.2.3. M i quan h gi a s
1.2.4. M c s

t l i nhu n t

u ra và các y u t

u vào ............. 18
nh s n xu t .......... 21

a vi c nâng cao thu nh p c a h s n xu t h tiêu ......... 22
1.3. CÁC NHÂN T

N THU NH P C A H

S N

XU T H TIÊU ............................................................................................. 23
............................................................................................. 23


1.3.2. V n s n xu t h tiêu........................................................................ 24
1.3.3. Gi ng h tiêu ................................................................................... 24
1.3.4. Ki n th c s n xu t h tiêu.............................................................. 27
1.3.5. Ti n b công ngh ........................................................................... 29
t nông nghi p.................................................................... 30
1.3.7. Chi phí s n xu t............................................................................... 32
K T LU N C

................................................................................ 34

.

CH

A BÀN NGHIÊN C U

PHÁP NGHIÊN C U ................................................................................... 36
MT
2.1.1.

NHIÊN, KINH T XÃ H I C A T

.. 36

u ki n t nhiên ........................................................................... 36
u ki n kinh t - xã h i ................................................................ 41

2.2. THI T K NGHIÊN C U ...................................................................... 46
n thu nh p c a h s n

2.2.1. Khung phân tích các nhân t

xu t h tiêu ...................................................................................................... 46
xu t mô hình nghiên c u các nhân t

n thu

nh p c a h s n xu t h tiêu ........................................................................... 49
u tra ...................................................................... 51
lý s li u .............................................................. 53
K T LU

................................................................................ 55
. K T QU NGHIÊN C U VÀ BÀN LU N ....................... 56

3.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH S N XU T H

TIÊU C A T

K

L K ................................................................................................................. 56
3.1.1. Di

t, s

3.1.2. Di

t và s

ng h tiêu t i t

k L k ............... 56

ng h tiêu phân theo huy n ........... 60

3.1.3. T nh hình thu nh p c a các h s n xu t h tiêu .............................. 61
3.2. TH C TR NG S N XU T H TIÊU C A CÁC H

U TRA .... 62


3.2.1. Quy mô di

t s n xu t......................................................... 62

3.2.2. V n s n xu t.................................................................................... 65
3.2.3. Gi ng ............................................................................................... 67
3.2.4. Ki n th c nông nghi p .................................................................... 68
3.2.5.

ng d ng khoa h c công ngh ....................................................... 70
t h tiêu............................................................................. 71

3.2.7. Chi phí s n xu t............................................................................... 73
3.3. K T QU

NG MÔ HÌNH H I QUY ................................... 73

3.3. PHÂN TÍCH K T QU

CÁC NHÂN T

N THU

NH P C A CÁC H S N XU T H TIÊU T I T
K T LU N

K ......... 78

................................................................................ 80
. HÀM Ý CHÍNH SÁCH NÂNG CAO THU NH P CHO

H

S N XU T H

A BÀNT

............... 81

NG NÂNG CAO THU NH P C A H
S N XU T H TIÊU T I T
4.1.1. D báo th

K L K .............................................. 81

ng và nhu c u v s n ph m h tiêu ........................ 81
ng phát tri n s n xu t h

a bàn T

k

L k ................................................................................................................... 81
ng nâng cao thu nh p c a h s n xu t h
bàn T

a

k L k............................................................................................ 82

4.2. M T S

HÀM Ý CHÍNH SÁCH NÂNG CAO THU NH P CHO

CÁC H S N XU T H
4.2.1. Hoàn thi n quy ho ch di

A BÀN T

......... 83

t tr ng h tiêu ........................... 83

ng ngu n v n cho s n xu t h tiêu. ................................. 84
4.2.3. Chính sách v gi ng h tiêu ............................................................ 86
4.2.4. Nâng cao ki n th c nông nghi p cho h s n xu t h tiêu .............. 87


y m nh ng d ng khoa h c công ngh trong s n xu t, thu
ho ch, ch bi

t s n xu t c

t ......................................... 89

4.2.6. Chính sách ti t ki m chi phí s n xu t h tiêu ................................. 91
4.2.7. M r ng th

ng tiêu th s n ph m h tiêu ................................ 92
v t ch t k thu t ph c v c cho s n xu t

h tiêu .............................................................................................................. 93
4.3. M T S KI N NGH ............................................................................. 94

K T LU

iv

c............................................................................. 94

iv

i nông dân, h s n xu t .............................................. 95
................................................................................ 96

K T LU N .................................................................................................... 98
PH L C ..................................................................................................... 100
DANH M C TÀI LI U THAM KH O
QUY

TÀI LU

n sao)


DANH M C CÁC B NG
S hi u

Tên b ng

b ng
2.1.

M t s ch tiêu kinh t xã h i ch y u c a t

2.2.

Dân s

2.3.

B ng phân b m

3.1.

3.2.

3.3.

Trang
k

ng

44
u tra

53

Di

t và s

ng h tiêu t i t

Di

t và s

ng h tiêu t

57
kL k

n 2013 2016
Di

42

t và s

ng h tiêu phân theo

huy n

59

60

3.4.

Thu nh

62

3.5a.

Quy mô di n tích tr ng h tiêu c a h s n xu t

63

3.5b.

Quy mô di n tích tr ng h tiêu c a h s n xu t (ti p)

64

3.5c.

Quy mô di n tích tr ng h tiêu c a h s n xu t (ti p)

65

3.6.

Di n tích tr ng h tiêu c a h s n xu t

65

3.7.

Gi ng h tiêu và v

67

3.8.

S li u v

3.9.

a lý
nông nghi p h s n xu t

t bình quân c a các Huy n nghiên c u

69
72


DANH M C CÁC HÌNH
S hi u

Tên hình

hình
2.1.
2.2.

B

hành chính t

kL k

quá trình nghiên c u

Trang
37
46


1

M
1. Tính c p thi t c

tài

Trong nh
iv

U

l

u th gi i v h t tiêu r t l n nh t là

c có khí h u l nh. Vì v y, giá c h t tiêu trên th
u này t

m

u ki n thu n l

ng luôn

c xu t kh u tiêu, và Vi t

Nam là m t trong nh ng qu
Cây h

n tích và s n
ng h tiêu Vi t Nam nh
gi i.
c xu t kh u h tiêu l n nh t th gi i, chi m kho ng 35 % t ng

Vi
xu t kh u c a th

ng h tiêu th gi i. T

2016 Vi t Nam xu t kh u

c 133.569 t n h tiêu các lo i bao g m 115.446 t
tiêu tr ng, t ng kim ngh ch xu t kh

n

t 1.276 tri u USD giá xu t kh u bình

2016 là 9.019 USD/t n, tiêu tr

t 12.967 usd/t

nông nghi

c Trung B

r tl
2015

n 44 %.
T
nh t c

t trong nh
c. Thu nh p t cây h

ap

n tích cây h tiêu l n
t ph n quan tr ng trong thu


2

ngân sách c a t nh, góp ph n r t l n vào phát tri n kinh t c a t
2016, di n tích tr ng h tiêu c

n cu

n 16.074 h

i

2011 chi m kho ng 18% t ng di n tích tiêu c a Vi t Nam, di n tích tr ng
m i 4.289,3 ha, di n tích thu ho ch 8.056,2 ha; s

n.

c dù h tiêu Vi
n xu
c chuy

u cây tr ng, nh p

n i và ng d ng các gi ng m i có ti

t cao vào s n xu t cùng

v i s bi

n xu t h tiêu

i khí h u toàn c

c ta

g p nhi

tình hình d ch h i cây tr

ng tr

ng, ph c t p làm gi

su t và ph m ch t.
Nh ng r i ro nêu trên n u không có bi n pháp gi m thi u k p th i ch c
ch n h uqu

n cho s n xu t s không nh và

thu nh p c

i tr ng tiêu, vì v y vi

ng m nh m

i gi i cho bài toán

n

nh và

pcho h s n xu t h tiêu là yêu c u c n thi t
n thu nh p c a h s n xu t bao g m t t c các y u t liên
n cung và c

n hình có: giá c c a các s n ph m thay th h tiêu,

thu nh p và th hi u c

i tiêu dùng, giá bán c a h tiêu trên th

ng,

ti n b công ngh , các y u t

u vào c a s n xu t, các chính sách c a chính

ph , th i ti tvà d ch b

u ki n v th i gian có h n nên tác gi ch t p

trung nghiên c u m t s y u t chính v phía cung thu c các nhóm y u t
v
không gianl a ch

u

ng và k thu t công ngh c a quá trình s n xu t h tiêu và
a bàn t

chi m % di ntích tr ng và s

k L k - Vùng tr ng h tiêu tr
ng h tiêu c a c

m


3

Cây h tiêu cùng v i cây cà phê là m t trong hai
lo i cây tr ng g n li n v i khí h u, th
k

t

k. Vi

ng và bà con nông dân, h s n xu t

nh các nhân t chính

xu t h tiêu t

ng t i thu nh p h s n

i pháp giúp h s n xu t t ng thu

u h t s c c n thi t hi n nay.

nh

Xu t phát t nh ng lý do trên, t
c u các nhân t
a bàn t

nh ch

tài Nghiên

n thu nh p c a các h s n xu t h tiêu trên
tài nghiên c u.

kL k

2. M c tiêu nghiên c u
2.1. M c tiêu chung
tài nghiên c u các nhân t
xu t h tiêu, t

n thu nh p c a các h s n

xu t các hàm ý chính sách nh m nâng cao thu nh p cho

các h s n xu t h

a bàn t

k L k.

2.2. M c tiêu c th
- H th

lý lu

hình thành khung phân tích các nhân t

n thu nh p c a các h s n xu t h tiêu.
c tr ng s n xu t h

- Phân tích,

L k và thu nh p c a các h s n xu t h

a bàn t

k

a bàn t
n thu nh p c a các h s n xu t h

- Phân tích các nhân t
tiêu

a bàn t

.

-

-

h tiêu t i t

xu t các hàm ý chính sách nâng cao thu nh p cho các h s n xu t
.


4

3. Câu h i nghiên c u
Các n i dung nghiên c u c

tài t p trung gi

Th nh t: S n xu t h t

các câu h i sau:

a bàn t

nào?
Th hai: Nh ng nhân t nào
a bàn t

h

n thu nh p c a các h s n xu t

M

ng c a các nhân t

Th ba: C n có nh ng chính sách
s n xu t h tiêu

a bàn t

?

nâng cao thu nh p cho các h
?

ng và ph m vi nghiên c u
ng nghiên c u
ng nghiên c u c

tài là các v

lý lu n và th c ti n v

n thu nh p c a các h s n xu t h tiêu

các nhân t

4.2. Ph m vi nghiên c u
- Ph m vi nghiên c u
+ V n i dung: Lu

p trung nghiên c u các nhân t ch y u nh

n thu nh p c a các h s n xu t h tiêu
cung: Di

t, chi Phí, ki n th c nông nghi p, gi ng.

+ V không gian: Nghiên c
trung ch y u
tiêu

thu c v phía

a bàn t

kL

p

các huy n và xã tr ng tiêu t p trung có di n tích tr ng h
l n nh t

a t nh. C th g m: Huy

v i di n tích 3.428 ha, huy n Krông

i di n tích là 3.063 ha, huy n Ea

Kar v i di n tích là 2526 ha.
+ V th i gian: S li u thu th

th c tr ng phát tri n s n xu t

h tiêu và thu nh p c a h s n xu t h tiêu tro
ng và hàm ý chính sách

các

n 2012 -2016;

xu t

2021.

u
p s li u
- S li

p

c thu th p b

i u tra kh o sátcác h


5

tr ng h tiêu thông qua b ng câu h

u tra nhanh nông thôn.Cách th c t

u tra s mô t k t

ch

a lu

- Các d li u th c p:

.

c thu th p t các công trình khoa h

c

c v ngành h tiêu, s li u th ng kê c a các s Ban,

hi

nt

Ngành trong t

n t , báo cáo c a Hi p h i

h tiêu Vi t Nam, các sách chuyên ngành và m t s ngu n khác.
lý thông tin
-

t bi n ch

xem xét các hi

ng trong m i

ng qua l i l n nhau.

quan h

ng h p các s li u và thông tin thu th p, k t

h p phân tích th ng kê mô t

ng thông qua mô hình kinh t

ng:
ng kê mô t :
Mô t th ng kê là cách th c miêu t s li

i d ng s trung bình,

trung v hay mo de. Nh ng con s này th hi n giá tr trung tâm c a các phân
ng trong m t phân ph i bao g m nhi u các giá tr (ch ng h n

ph

m s cho m t giátr s
bi n s

i) c a m t

, hi u bi t, tình tr ng s c kho , thu nh p v.v...

4.
S li

c x lý thông qua ph n m m SPSS
th ng kê, phân t thành các nhóm h

tính ch

m và

nhau.

Phân t theo quy mô di

c chia làm ba nhóm h theo công th c sau:

d
d
Xmax
Xmin
n

X max

X min
n


6

B ng Phân lo i nhóm h
Ch tiêu

Quy mô di n tích

Nhóm h I

0,1 ha

Nhóm h II

0,63 ha

Nhóm h III

L

ha
1,26 ha

T ng

S h

T l %

34

56

20

33

7

11

61

100

phân tích th c tr ng s n xu t và tiêu th h tiêu c a các nông h

c

u tra.
ánh

S d ng ch

m) tuy

i nh m ph n ánh m

gi a hai th i gian nghiên c u; so sánh gi a các nhóm h ; t

i

ng thu n l i

a nông h s n xu t h tiêu. Có bi n pháp phát huy và kh c ph
nông d

tuy

bà con

t hi u qu cao trong s n xu t và tiêu th h tiêu.

c và th c ti n c

tài

Trong quá trình phân tích các s li u c a ngành hàng h tiêu s ki m
nghi m các k t lu n c a nh ng lý thuy t kinh t
giá th c tr ng, nh ng k t qu
ut

c và nh ng t n t i trong s n xu t h tiêu
n phát tri n s n xu t h

Nh ng lu n c khoa h c, các n

a bàn t nh.
c bi t là k t qu t

ng c a m t s y u t chính v

n thu nh p

c a H s n xu t h tiêu, m t m t s cung c p d li u m i b sung cho các công
trình nghiên c
t

k L k các nhà ho

t khác s

u tham kh

nh chi

c c a ngành hàng h tiêu trong vi c

nh các gi i pháp h u hi u nh m

nh và phát tri n s n xu t h tiêu b n

v ng cho t nh.


7

6. T ng quan v tài li u nghiên c u
Trong quá trình nghiên c

tài tác gi có tìm hi u các công trình

nghiên c u c v th c ti n và lý lu n. V m t lý lu n tác gi có tìm hi u các
giáo trình, h c thuy t nghiên c u bao g m:
, Nhà Xu t b n Giáo

Bùi Quang Bình (2011), Giáo trình Kinh T
d c Vi t Nam, Hà N

p ki n th c v t ng quan

n n kinh t

ng c a các y u t

u ra

n thu

nh p c a m t mô hình s n xu t. Giáo trình cung c p cho tác gi nh ng d li u
u v các y u t

n thu nh p.

Võ Xuân Ti n (2014), Chính sách Công, Nhà Xu t Khoa h c Xã h i, Hà
N i.Giáo trình nghiên c u lý lu n v chinh sách công trong n n kinh t . T
s lý lu n v các chính sách công giúp tác gi
i v i s phát tri n c a n n kinh t

c nh ng chính sách

c bi t là ngành nông nghi p t i Vi t

riêng.
(2003),

, NXB

Công trình cung c p cho tác gi nh ng ki n th

nv

m

s n xu t nông nghi p, các y u t s n xu t quan tr ng trong nông nghi p, quá
trình t o ra giá tr nông s n ph

c ti

u vào,

u ra. K t thúc b ng vi c các s n ph m nông nghi p ph

chuy

ng tiêu th

n c a kinh t nông nghi

trình bày bao g m 1) Vai trò c a nông nghi

c
c

i v i n n kinh t ; 2) Kinh t

các ngu n l c trong s n xu t nông nghi p; 3) Các ti n b khoa h c công ngh
trong nông nghi p; 4) Kinh t h c s n xu t nông nghi p; 5) V
trong s n xu t và s n ph m nông nghi p.
David Beg (2007),

.

,

cung, c u


8

k

k.

2011) [1], Phân tích hi u qu kinh t c a mô hình canh tác
nông nghi p: nghiên c
Khoa h

ng h p huy n Cai L y - Ti n Giang, t p chí

ih cC

13, R i ro trong s n xu t nông nghi p c a h

Vi t Nam: Th c tr ng và khuy n ngh

tài

KH&CNc p B , Vi n Nghiên c u qu n lý kinh t

n Kh c

Qu nh (2011), s d ng các ch tiêu h
p h n h p, l i nhu

phântích hi u qu kinh t c a các

ng s n xu t trong nông nghi p.

tài t p trung nghiên c u toàn b n n

tr
ho

s n xu t, giá

s n xu t nông nghi p t i Huy n Lai C y nên gi

i chung

ng sâu vào m t lo i nông s n c th .
(2005) [2], Báo cáo phân tích kinh t ngành hàng h
tiêu, báo cáo t ng h

tài KH&CN c

c u các gi i pháp KHCN và th

c: Nghiên

phát tri n vùng h tiêu nguyên

li u ph c v ch bi n và xu t kh u, Vi n Khoa h c K thu t Nông Lâm
Nghi p Mi n Nam

u qu ngành hàng h

s d
hàng. K t qu phân tích ch ra ngành hàng h tiêu có l i th so sánh, t c vi c
s n xu t

ch bi n

xu t kh u h

ngo i t cho qu c gia và th cs

h tiêu là cây tr ng có hi u qu kinh t cao.
Nguy

ng [3], Tài li u c a C

(IPC)nghiên c u phát tri n cây h tiêu c a các nông h

ng H tiêu Qu c t
huy

t


9

qu nghiên c u ch ra mô hình t ch c s n xu t là nhân t quy
phát tri n cây h tiêu t i huy

ns

n nay, s n xu t h tiêu ch y

t ch c s n xu t theo quy mô h

c

i. Tuy nhiên s n xu tquy

n là ch y u. Trong nh

mô h

tròquan tr ng trong thu nh p c a h
s nxu t h tiêu là 433 tri

2011 thu nh p bình quân h

ng/h .

Lê Ng c Báu (2006)[4], Nghiên c u các gi i pháp khoa h c công ngh
và kinh t xã h

phát tri n b n v ng m t s cây công nghi

cà phê, dâu t m, tiêu, mít ngh

tài KH&CN c p B , Vi n

Khoa h c K thu t Nông Lâm Nghi p Tây Nguyên v
tiêu

quy mô h

c thù s n xu t h

n tích s n xu t t 0,25 - 0,5 ha/h s cho
i các quy mô khác.

Lê Th Xuân Qu nh (2012)[5], R i ro trong s n xu t nông nghi p c a
h

Vi t Nam: Th c tr ng và khuy n ngh chính sách,
tài KH&CN c p B , Vi n Nghiên c u qu n lý kinh t

ti n hành nghiên c

ng c a r

n s n xu t nông nghi p c a h gia

Vi t Nam. K t qu cho th y, r i rothiên tai, d ch b nh và giá
nông s n là thách th c l n nh

i v i nông h . Các h

trong vi c s d ng các công c qu

ng

phòng tránh,gi m thi u và ng phó

v i r i ro.
án nghiên c u c a t

k L k v phát tri n s n xu t h tiêu

trong th i gian qua:
- D
chuy

p ph n phát tri n h tiêu b n v ng thu c D án
i nông nghi p b n v

toàn b nông dân tham gia d

a bàn t

ng, ch

ng s n ph m, gi

trong và sau thu ho ch, xây d

[6]nh

mb o

u th c hành s n xu t h tiêu b n v ng, áp

n xu t tiên ti

d

kL

gi m giá thành s n ph
ng x
ng hi

n

ng, gi m th t thoát
m b o bao tiêu và tiêu th t t


10

cho nông dân.
-

ng nông thôn m i t
[7]

kL

n 2012-2016 và

ng nhi m v và gi i pháp nh m hoàn

thành k ho ch xây d ng nông thôn m
- M t s công trình nghiên c

a bàn t nh.
n hình v h tiêu c a Vi t Nam

Nh n th y t m quan tr ng c a h tiêu, trong nh
ng h tiêu, và các nhà khoa h
nghiên c

ng cho vi c phát tri n cây h

p trung
n hình có

m t s công trình nghiên c u sau:
u tra hi n tr ng, hi u qu kinh t và kh
xu t h tiêu c

nc as n

c do Phân vi n Quy ho ch và Thi t k Nông nghi p c a B

Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn th c hi n n
Quy ho ch phát tri n vùng tr

2011.[8]

m h tiêu T

c

vàHuy n Phú Qu c do Phân vi n Quy ho ch và Thi t k Nông nghi p c a B
Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn th c hi

2012.[9]

Quy ho ch phát tri n s n xu t h tiêu c

nn

2011do Phân

vi n Quy ho ch và Thi t k Nông nghi p c a B Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn th c hi

[10]

Nghiên c u các gi i pháp khoa h c công ngh và th

phát

tri n vùng h tiêu nguyên li u ph c v ch bi n và xu t kh u do Vi n Khoa
h c K thu t mi n Nam c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn th c hi n
2016.[11]
Nh ng tài li u nghiên c

c m t cách c th và

chính xác tình hình phát tri n cây h

a bàn t

sâu nghiên c u th c tr ng s n xu t h tiêu t

và th

ng c a vùng,

ng phát tri n cây h
th ng, phù h p v

ng th

tài s
ng t n t i c n

kh c ph c m t cách chính xác, t
tiêu m t cách b

kL

u ki n t nhiên, khí h u

i pháp thi t th c v các ngu n


11

l c s n xu t, ng d ng công ngh cao vào s n xu t.
7. K t c u c

tài

Ngoài ph n m

u, k t lu n và các ph l c, n i dung chính c

c k t c u theo4

tài

:
lý lu n v s n xu t h tiêu và các nhân t

ng

n thu nh p c a h s n xuât h tiêu.
a bàn nghiên c

u.

3: K t qu nghiên c u và bàn lu n.
Hàm ý các chính sách nâng cao thu nh p c a h s n xu t h
a bàn t

k L k.


12

LÝ LU N V S N XU T H

TIÊU VÀ CÁC NHÂN T

N THU NH P C A H
1.1. KHÁT QUÁT V S N XU T H

S N XU T H

TIÊU

TIÊU

1.1.1. M t s khái ni m
a. Cây h tiêu
Tiêu có tên khoa h c là Piper nigrum L, h Tiêu (Piperaceae). Có ngu n
g c

vùng Ghats mi

c du nh

k

n th k 18 m i b

m

c tìm th y t

u phát tri n m nh.
c th k

ng (Chevalier,
v i di

i khá

ch y

i Hoa g c
ng th
i Pháp pháttri

Qu ng Nam; cây tiêu ch m
1975.
b. S n xu t cây h tiêu

th
Vi t Nam, cây tiêu
n th k XVII m i

n cu i th k XIX, h

c tr ng

Phú Qu c, Hòn Ch ng và Hà Tiên (Kiên Giang),
oH

p nghi p t i Hà Tiên.
u th k XX, cây tiêu theo chân các ch
c, Bà R a-

c phát tri n nhi u

k L k và


13

c. Phát tri n s n xu t cây h tiêu
Theo Hi p H i H Tiêu Vi t Nam, B Nông Nghi p Và Phát Tri n Nông
Thôn Vi t Nam phát tri n cây h tiêu là tr ng h tiêu, xây d ng và phát tri n
b n v ng chu i liên k t s n xu t có xác nh n ch bi n, tiêu th h tiêu an toàn
và có hi u qu .

-

-


14

C

dân.

m s n xu t cây h tiêu

n là 75 - 90%.


15

-

-

mô, cách

1.1.3. Vai trò và giá tr kinh t cây h tiêu
-

-


16

-

- Hi n nay, h tiêu Vi

c xu t kh

n 97 qu c gia và vùng

lãnh th thu c châu Á, châu Âu, châu M
ch

c bi t, s n ph m h tiêu

ng cao c a Vi t Nam xu t kh u vào M
c châu Âu chi m th ph

c EU ngày càng
ch p nh n công ngh s n xu t

h tiêu Vi t Nam và các m t hàng gia v ch bi n t h tiêu Vi t Nam.
-

t Nam gia nh p C

ng H tiêu Qu c t (IPC). T

khi Vi t Nam gia nh p WTO, ngành h tiêu Vi
ng qu c t ,

c có hàng rào k thu t r t ng

Nh t B n, Hà Lan, M
- Vi t Nam hi n có kho ng 200 doanh nghi p ch bi n, kinh doanh h
u, chi
c bi t, có 5 doanh nghi

ng xu t kh u c

c ngoài, chi m g n 30% th ph n

xu t kh u.
- Hi n nay, 95% t

ng s n xu

ch bi n h tiêu Vi

ph c v xu t kh u. Công ngh

c m t b ng ph

c nhu c u tiêu dùng kh p th gi i. Hi n nay, dù s

ng
ng t các doanh

nghi p có nhà máy ch bi n công ngh cao theo tiêu chu n ASTA, ESA, JSSA
ng t o s n ph

ng nguyên h t, tiêu nghi n b t,
tiêu Vi t Nam ch y u v n xu

m c giá xu t kh u 7.738 USD/1 t n, th
ngành hàng h tiêu Vi

a nhi

t
c. N u

c t ch c ch bi n t

s n ph m xu t kh u, giá h tiêu Vi t Nam s
c am ts

c trên th gi i.

- Cây h tiêu mang l i ngu n thu nh p khá
Nguyên và các t nh Dak Lak. Gi i quy

nh cho bà con

Tây

ng vùng mi n núi t i các


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×