Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường và ngành đào tạo ở bậc đại học đề xuất cho vấn đề định vị và marketing trong tuyển sinh

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


BÙI LÊ MINH TÂM

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG
ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƢỜNG VÀ
NGÀNH ĐÀO TẠO Ở BẬC ĐẠI HỌC: ĐỀ XUẤT
CHO VẤN ĐỀ ĐỊNH VỊ VÀ MARKETING
TRONG TUYỂN SINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đà Nẵng – Năm 2018


LỜI CAM ĐOAN

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ



Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa

BÙI
MINH
từng được ai công bố trong
bất LÊ
kỳ công
trìnhTÂM
nào khác.
Tác giả luận văn

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG
ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƢỜNG VÀ
NGÀNH ĐÀO TẠO Ở BẬCBùi
ĐẠI
ĐỀ XUẤT
Lê HỌC:
Minh Tâm
CHO VẤN ĐỀ ĐỊNH VỊ VÀ MARKETING
TRONG TUYỂN SINH

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số : 60.34.01.02

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Mỹ Hƣơng

Đà Nẵng – Năm 2018MỤC MỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................... 3
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu........................................................... 3
4. Phƣơng pháp nghiên cứu ........................................................................ 4
5. Ý nghĩa của đề tài.................................................................................... 4


6. Bố cục đề tài ........................................................................................... 5
CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN .................................................................... 6
1.1.LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI TIÊU DÙNG ............................................... 6
1.1.1. Khái niệm .......................................................................................... 6
1.1.2. Mô hình hành vi của ngƣời tiêu dùng: .............................................. 7
1.1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng hành vi ngƣời tiêu dùng ................................ 8
1.1.4. Tiến trình ra quyết định................................................................... 12
1.1.5. Các mô hình ra quyết định .............................................................. 15
1.2. TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƢỜNG ĐẠI HỌC VÀ
NGÀNH ĐÀO TẠO ....................................................................................... 18
1.2.1. Một số khái niệm............................................................................. 18
1.2.2. Tiến trình ra quyết định chọn trƣờng đại học ................................. 21
1.2.3. Tiến trình ra quyết định chọn ngành đào tạo .................................. 22
1.3. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU .............................................. 23
1.3.1. Một số nghiên cứu trên thế giới ...................................................... 23
1.3.2. Một số nghiên cứu trong nƣớc ........................................................ 30
CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................ 40
2.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU .................................................................. 40
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................ 41


2.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI ............... 42
2.3.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất ........................................................... 42
2.3.2. Các giả thuyết nghiên cứu ............................................................... 45
2.3.3. Xây dựng thang đo .......................................................................... 49
2.3.4. Thiết kê bảng câu hỏi điều tra ......................................................... 60
2.3.5. Kiểm định độ tin cậy của thang đo ................................................. 60
2.3.6. Điều chỉnh mô hình nghiên cứu lý thuyết ....................................... 61
2.3.7. Kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu .......................... 61
CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................... 63
A. MÔ HÌNH CHỌN TRƢỜNG .................................................................... 63
3.1. THỐNG KÊ MÔ TẢ ................................................................................ 63
3.1.1. Thông tin nhân khẩu học................................................................. 63
3.2. KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG CRONBACH’S ALPHA ................. 68
3.3. ĐÁNH GIÁ NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA).......................................... 70
3.3.1. Phân tích nhân tố cho nhóm biến độc lập ....................................... 70
3.3.2. Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc ............................................. 72
3.4. TƢƠNG QUAN VÀ HỒI QUY .............................................................. 73
3.4.1. Xem xét ma trận tƣơng quan giữa các biến trong mô hình ............ 74
3.4.2. Phân tích hồi quy............................................................................. 75
3.4.3. Kiểm định mô hình hồi quy ............................................................ 76
3.4.4. Kiểm định các giả thuyết của mô hình ........................................... 81
3.4.5. Mô hình nghiên cứu chính thức ...................................................... 82
B. MÔ HÌNH CHỌN NGÀNH ....................................................................... 82
3.5. THỐNG KÊ MÔ TẢ.......................................................................... 82
3.6. KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY
CRONBACHALPHA ..................................................................................... 85
3.7. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) .................................. 86


3.7.1. Phân tích nhân tố cho nhóm biến độc lập ....................................... 86
3.7.2. Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc ............................................. 88
3.8. TƢƠNG QUAN VÀ HỒI QUY .............................................................. 89
3.8.1. Xem xét ma trận tƣơng quan giữa các biến trong mô hình ............ 90
3.8.2. Phân tích hồi quy............................................................................. 92
3.8.3. Kiểm định mô hình hồi quy ............................................................ 93
3.8.4. Kiểm định các giả thuyết của mô hình ........................................... 98
3.8.5. Mô hình nghiên cứu chính thức ...................................................... 99
3.8.6. Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công
tác định vị và tƣ vấn tuyển sinh cho học sinh lớp 12 THPT trong quyết
định lựa chọn trƣờng đại học và ngành đào tạo .............................................. 99
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 103
PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao)


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
- ANOVA : Analysis of Variance - Phân tích phƣơng sai
- ĐH

: Đại học

- ĐHQG

: Đại học Quốc gia

- HS

: Học sinh

- THPT

: Trung học phổ thông

- TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh


DANH MỤC CÁC BẢNG
Số hiệu

Tên bảng

bảng
1.1.
1.2.
1.3.

Tóm tắt các mô hình lựa chọn trƣờng ĐH
Các chỉ báo thuộc 4 yếu tố ảnh hƣ11

3

2.279

13.404

51.201 2.279

13.404

51.201

2.144

12.612

46.823

4

1.676

9.857

61.058 1.676

9.857

61.058

2.079

12.231

59.054

5

1.126

6.626

67.684 1.126

6.626

67.684

1.467

8.630

67.684

6

.899

5.289

72.973

7

.723

4.254

77.228

8

.630

3.706

80.933

9

.593

3.491

84.424

10

.482

2.836

87.260

11

.459

2.700

89.961

12

.415

2.441

92.402

13

.330

1.941

94.344

14

.301

1.770

96.114

15

.289

1.701

97.815

16

.228

1.339

99.154

17

.144

.846

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.


Rotated Component Matrix

a

Component
1

2

ANHHUONG04

.841

ANHHUONG03

.822

ANHHUONG05

.808

ANHHUONG01

.733

ANHHUONG02

.655

3

ĐĐ_CN02

.875

ĐĐ_CN04

.820

ĐĐ_CN03

.812

ĐĐ_CN01

.783

4

SHD_NĐT02

.865

SHD_NĐT03

.843

SHD_NĐT01

.774

5

CHVLTL03

.844

CHVLTL01

.836

CHVLTL02

.713

CHTT02

.854

CHTT01

.821

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 5 iterations.

9.2. Biến phụ thuộc
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.688

Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity

225.482

df

3

Sig.

.000

Total Variance Explained
Component

Initial Eigenvalues
Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

2.278

75.918

75.918

2

.466

15.550

91.468

3

.256

8.532

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total
2.278

% of Variance
75.918

Cumulative %
75.918


Component Matrix

a

Component
1
QĐ_Ng03

.915

QĐ_Ng02

.856

QĐ_Ng01

.841

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.


Phụ lục 10: TƢƠNG QUAN VÀ HỒI QUY
10.1. Tƣơng quan
Correlations
ĐĐ_CN SHD_N CHVL

ANHHUONG

ĐT
Pearson Correlation

1

ANHHUONG Sig. (2-tailed)
N
ĐĐ_CN

SHD_NĐT

CHVLTL

CHTT

176

Pearson Correlation

.021

Sig. (2-tailed)

.781

N

176

.021

.136

.176

*

.038

.781

.072

.019

.613

.000

176

176

176

176

176

**

-.010

.622

.004

.897

.000

176

176

176

176

**

.090

.003

.234

.000

176

176

176

1

**

1
176
-.037

Sig. (2-tailed)

.072

.622

N

176

176

176

*

**

**

.218

1 .223

Pearson Correlation

.176

Sig. (2-tailed)

.019

.004

.003

N

176

176

176

.223

.277

**

.371

**

.592

**

.283

**

.548

.000

.000

176

176

176

**

1

.038

-.010

Sig. (2-tailed)

.613

.897

.234

.000

N

176

176

176

176

176

176

**

**

**

**

**

1

.371

.592

.090 .277

**

Pearson Correlation

.283

.548

.200

.000

.000

.000

.000

.008

N

176

176

176

176

176

10.2. Hồi quy
Variables Entered/Removed
Variables Entered

a

Variables

Method

Removed
CHTT, ĐĐ_CN,
ANHHUONG, SHD_NĐT,
b

CHVLTL

a. Dependent Variable: QĐ_Ng
b. All requested variables entered.

. Enter

.200

.008

Sig. (2-tailed)

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

1

-.037 .218

.136

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Model

QĐ_Ng

TL

Pearson Correlation

Pearson Correlation
QĐ_Ng

CHTT

176


Model Summary
Model

R

R Square
a

1

.812

b

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.659

.649

Durbin-Watson

.25770

1.858

a. Predictors: (Constant), CHTT, ĐĐ_CN, ANHHUONG, SHD_NĐT, CHVLTL
b. Dependent Variable: QĐ_Ng
a

ANOVA
Model

1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

21.776

5

4.355

Residual

11.290

170

.066

Total

33.066

175

F

Sig.
b

65.581

.000

a. Dependent Variable: QĐ_Ng
b. Predictors: (Constant), CHTT, ĐĐ_CN, ANHHUONG, SHD_NĐT, CHVLTL

Coefficients
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)

Std. Error

t

Sig.

.319

.234

.039

ĐĐ_CN

.222

SHD_NĐT

Collinearity
Statistics

Beta

-.163

Tolerance

VIF

-.511

.610

.275

6.011

.000

.959

1.043

.020

.525

11.351

.000

.939

1.064

.166

.042

.186

4.007

.000

.933

1.072

CHVLTL

.350

.055

.319

6.422

.000

.814

1.229

CHTT

.064

.034

.090

1.917

.057

.918

1.090

ANHHUON
G
1

a

a. Dependent Variable: QĐ_Ng
Residuals Statistics
Minimum
Predicted Value

Maximum

a

Mean

Std. Deviation

N

3.5996

5.3069

4.6990

.35275

176

-.60305

.63453

.00000

.25399

176

Std. Predicted Value

-3.117

1.723

.000

1.000

176

Std. Residual

-2.340

2.462

.000

.986

176

Residual

a. Dependent Variable: QĐ_Ng
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
[1] TS. Nguyễn Minh Hà, ThS. Huỳnh Gia Xuyên, ThS. Huỳnh Thị Kim
Tuyết (2012), Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sinh viên chọn trường,
Trƣờng Đại học mở TP. HCM.
[2] Lê Đức Huy, Hướng dẫn sử dụng SPSS ứng dụng trong nghiên cứu
Marketing, Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
[3] Philip Kotler (1999), Marketing căn bản, Nhà xuất bản thống kê.
[4] Trần Văn Quí, Cao Hào Thi (2009), “ Các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết
định chọn trƣờng Đại học của học sinh trung học phổ thông”, Tạp
chí phát triển KH&CN, (15), ĐHQG TP. HCM.
[5] Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Nghiên cứu khoa học
Marketing, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP. HCM.
[6] Phạm Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Minh Hòa (2017), “Các nhân tố ảnh
hƣởng đến quyết định chọn theo học chƣơng trình đào tạo có yếu tố
nƣớc ngoài ở trƣờng ĐH Kinh tế, Đại học Huế”, Tạp chí KH, 126(5),
Đại học Huế.
[7] Nguyễn Phƣơng Toàn (2011), Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quyết
định chọn trường của HS lớp 12 THPT tỉnh Tiền Giang, Luận văn
Thạc sĩ, ĐH Quốc gia HN.
[8] Nguyễn Phi Yến (6/2016), Hành vi chọn ngành thi ĐH của học sinh lớp
12, Luận văn tốt nghiệp Đại học An Giang.
Tiếng Anh
[9] Amy A. Bergerson (2009). “College Choice and Access to College:
Moving Policy, Research and Practice to the 21st Century”, “ASHE
Higher Education Report”, 35(4).
[10] Senga Briggs & Alex Wilson (2007). "Which university? A study of the


influence of cost and information factors on Scottish undergraduate
choice", Journal of Higher Education Policy and Management,
29(1), pp. 57-72.
[11] Cabrera, A. F. & La Nasa, S. M. (2000), “Understanding the CollegeChoice Process”, New Directions for Institutional Research, 27, pp.
5-22.
[12] Cosser M and Toit JLd (2002), From school to higher education:
Factors affecting the choices of grade 12 learner, Human Science
Research Council Publisher, South Africa: Cape Town.
[13] David W. Chapman (1981), “A Model of Student College Choice”, The
Journal of Higher Education, 52(5), pp. 490-505.
[14] Hossler D. and Gallagher K. (1987), “Studying college choice: A three
phase model and implications for policy makers”, College and
University, 62(3), pp. 207-221.
[15] Jackson, G (1978), “Financial Aid and Student Enrollment”, The Journal
of Higher Education, 49(6), pp. 548 -578.
[16] Litten, LH (1982), “Different Strokes in the Applicant Pool: Some
Refinements in a Model of Student College Choice”, The Journal of
Higher Education, 53(4), pp. 383-402.
[17] Maringe, F. (2006). "University and course choice: Implications for
positioning, recruitment and marketing", International Journal of
Educational Management, 20(6), pp. 466-479.
[18] Marvin J.Burns (2006), Factors influencing the college choice of
African-American students admitted to the college of agriculture,
food and natural resources, University of Missouri, Columbia.
[19] Moogan, Y. J., et al. (1999), "Decision‐making behaviour of potential
higher education students", Higher Education Quarterly, 53(3), pp.


211-228.
[20] Obermeit, K. (2012), "Students' choice of universities in Germany:
structure, factors and information sources used", Journal of
Marketing for Higher Education, 22(2), pp. 206-230.
[21] Ruth E. Kallio (1995), “Factors influencing the college choice decisions
of graduate students”, Research in Higher Education, 36(1), pp. 109124.
[22] Bogdan Sojkin, Paweł Bartkowiak và Agnieszka Skuza (2012),
"Determinants of higher education choices and student satisfaction:
the case of Poland", Higher education. 63(5), tr. 565-581.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×