Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đống đa, thành phố đà nẵng

NH NH

DOANH NG
CHI NHÁNH

, THÀNH

NH

8

NGÂN HÀNG


DOANH NG

NGÂN HÀNG
: 60.34.02.01
.......................................................................................................... 1
1.

........................................................................ 1

2

............................................................................. 3
........................................................ 3

4

...................................................................... 4
.............................................................................. 5

6

.............................................................. 5
NGÂN HÀNG
.............................................................................................. 14
VAY
...................................................................... 14
.................................... 14
............................. 16

hàng

.................................................................................... 17
.............................................................................................. 18
..... 21
.............. 23
............................................ 25
............................................. 25
...................................................................................................... 25
..................................................................................... 34


1.2.4
.......................................................................................... 38
............................................................................... 46-CN
NAM -

TP

47

....................... 47

2.1.1
.................................................................................................... 47
2.1.2
......................................................................................... 48
2.1.3
-2017 ................................................................... 50

............................................................................................................. 58
............................................................................... 58
2.2.2
trong
........................................................................................ 61
k
Agribank CN

......................................................... 74

CHUNG
............................................................................................................. 78


2.3

............................................................................ 78
............................................ 79
................................................................................ 85

................................ 86
.................................................... 86
....................................................................... 86
................................................... 89
....................... 90
........................................... 91

.............................................................................. 92
....................... 92
.......................................................... 101

3.

.............................................................................. 104
.................................................................................................. 105

sao)
1

n sao)
chính)


Agribank

Ngân hàng Nông nghi

Chi nhánh

Nam
-

CBTD
CN

Chi nhánh

DN
KH
NHNN
NHTM
PASXKD
TCTD
RRTD

Nam

Khách hàng


ng
2.1.

Trang
-2017

2.2.

-2017

54

2.3.

-2017

2.4.
2.5.

52

-2017
Agribank

57
60
62

2.6.

63

2.7.

74

2.8.

75

2.9.

76

2.10.

77


1

1.
-

Nam -


2
4,34

4,07% (

3,6

ngân h

nên

-


3

2

-

-

g trong cho vay doanh

-

-

:T
-

N
+
Agribank CN

DN


4
-

:
T

trong cho vay DN

+

hông gian: T

.

+
- 2017.
4
là:
hình cho vay khách hàng DN

Agribank CN
-2017.

DN

Agribank CN

cho vay DN.
-

so sánh
DN

-

Agribank CN

phân tích và
DN

.


5
h
cho vay DN

Agribank CN

.

5

1:

-

6

ng quan tài
NHTM. Chính v
RRTD
ngân hàng
RRTD trong cho vay.
, có

pháp

RRTD

các NHTM
RRTD
ngân hàng.

RRTD trong cho vay DN
-


6
viên

bài báo

các
sau:

Ngân hàng:

03/2016, tr. 17.

t

các ngân hàng

(3) PGS.
Nam,
(Stress Testing)

tín


7

NHTM

.

(4) ThS.
,
tr.
RRTD trong kinh doanh

NHTM
RRTD

các NHTM
(5) ThS.

(2017),
,

ngày 29/07/2017.
-

(6)
,

05/08/2017. Bài báo

(7)
ngày 20/08/2017. Bài báo
nêu lên

RRTD

DN


8
RRTD

DN

NHTM.
(8)
,
23/09/2017.

.
(9)
(2017),

ân
23/12/2017.

trình bày

RRTD
RRTD

RRTD,
RRTD

a RRTD
(10) ThS. NCS.
,
12/2017, tr. 15.
-

RRTD trong cho vay DN


9
:
(1)
-

(2015),
,l

,

RRTD và

RRTD

khái quát các lý
NHTM

NHTM
. Tuy nhiên,
soát RRTD

RRTD trong cho vay DN nói riêng còn

(2)

(2015),
TMCP Sài Gòn
RRTD
phân
RRTD,

góp

RRTD

TMCP Sài

. Tuy
RRTD

RRTD
RRTD

này và
RRTD trong cho vay DN
.
(3)

(2015),
- Chi


10
Hành

,

m soát
m soát RRTD tr

chi nhánh, l
m soát RRTD mà Ngân hàng
.

(4)
,
NHTM, RRTD trong cho vay
NHTM
RRTD

NHTM
RRTD

trình bày tình hình
(5)

NHTM. Tuy nhiên,
.

(2015), K

ho
-

ng,
-

m soát RRTD trong cho vay
trình bày
ki
Tuy
nhiên
DN thì
.


11
(6)
,

-

.
DN

NHTM
RRTD trong cho vay DN


RRTD

NHTM
RRTD trong cho vay DN

hàng Agribank.
),

(7)

Ngân hàng
- Chi nhánh

,

Tài chính

Ngân hàng

-

nêu lên

RRTD

các NHTM
RRTD
RRTD

vào

vi chi nhánh có
RRTD
RRTD trong cho vay
khách hàng DN hay là khách hàng cá nhân.
(8) Ng

(2017), Phân tích tình hình
- Chi


12
nhánh

,

-

.

Tài chính

Ngân hàng
RRTD và
NHTM,

phân tích RRTD trong cho vay khách hàng DN
,
nhân

ra các

RRTD
. Nhìn

trong

RRTD trong cho vay DN

RRTD trong cho vay DN

NHTM.

Agribank CN
.
bài báo
ki

RRTD trong cho

vay DN, nêu lên các khái
RRTD trong cho vay DN


13
RRTD trong cho vay DN
NHTM.

p
Chi


RRTD và
,

vay DN

RRTD trong cho

Chi nhánh
RRTD trong cho vay DN.
,
RRTD trong cho vay DN
-

.


14

TRONG CHO VAY DOANH
DOANH
1.1.1
DN
DN
i Pháp François
Perroux

d

.
oanh
Nó sinh ra, phát
tri

Theo

L

D

2005/QH11


15

, DN
DN
DN,
, khách hàng DN

DN

Th
l

DN

DN
kinh doanh
DN.

DN

doanh
Công ty TNHH có

Công ty TNHH

; Công


16

1.1.2


NHTM

.
Theo
ban hành ngày 16/6/2010:

Trong

NHTM
NHTM

-

DN
DN
DN

, cao su...


17
-

DN

DN

-

DN
DN

-

kinh doanh, khách hàng DN

c

-

DN

NHTM. Do

NHTM

cho vay

DN.

-

.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×