Tải bản đầy đủ

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn trường đại học kinh tế đại học huế của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố huế

Đại học Kinh tế Huế

Formatted: Header distance from edge: 1,8
cm, Footer distance from edge: 1,8 cm

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Formatted: English (United States)

BÁO CÁO TÓM TẮTTỔNG KẾT

Đ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

ại
ho

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG


̣c k

ĐẠI HỌC KINH TẾ- ĐẠI HỌC HUẾ CỦA HỌC SINH

THÀNH PHỐ HUẾ
ĐẠI HỌC HUẾ

h

in

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN

́HTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

́

BÁO CÁO TỔNG KẾTTÓM TẮT

Formatted: Font: 16 pt
Formatted: Normal, Line spacing: 1,5 lines

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ
Formatted: Font: 16 pt, English (United States)

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG

Formatted: Font: 16 pt


Đại học Kinh tế Huế

ĐẠI HỌOC KINH TẾ- ĐẠI HỌC HUẾ CỦA HỌC SINH
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ HUẾ


Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
16 pt

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNGĐẠI HOC KINH

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

TẾ- ĐẠI HỌC HUẾ CỦA HỌC
SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Formatted: Font: 13 pt

Đ

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

ại

Mã số: SV2017-02-36

̣c k

ho
Formatted: Font: (Default) Times New Roman

h

in

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Nhật Lệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

́


ĐẠI HỌC HUẾ

́H


Huế, 121/2017

Formatted: English (United States)


Đại học Kinh tế Huế

Formatted: English (United States)

BÁO CÁO TÓM TẮTTỔNG KẾT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG
ĐẠI HỌC KINH TẾ- ĐẠI HỌC HUẾ CỦA HỌC SINH

Đ

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN

ại

THÀNH PHỐ HUẾ

ho

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

̣c k

Formatted: Font: (Default) Times New Roman

h

in
́HBÁO CÁO TỔNG KẾTTÓM TẮT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

Formatted: Font: 13 pt

́


Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG
ĐẠI HỌOC KINH TẾ- ĐẠI HỌC HUẾ CỦA HỌC
SINH
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ HUẾ

Formatted: Normal, Line spacing: 1,5 lines,
Tab stops: 17 cm, Left,Leader: …
Formatted: Font: 13 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt
Formatted: Font: 13 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt
Formatted: Normal, Line spacing: 1,5 lines,
Tab stops: 17 cm, Left,Leader: …
Formatted: Font: 13 pt

Mã số: SV2017-02-36

Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt
Formatted: Font: 13 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt


Đại học Kinh tế Huế

Xác nhận của giáo viên hướng dẫn

Chủ nhiệm đềtài

(ký, họtên)

(ký, họtên)

Formatted Table

Nguyễn Thị Nhật Lệ

ại

Đ
Huế, 121/2017

h

in

̣c k

ho
́H


́Đại học Kinh tế Huế

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI

Giáo viên hướng dẫn: Th.s Lê Quang Trực
Nhóm thực hiện
Nguyễn Thị Nhật Lệ

K48B- QTKD

: Chủ nhiệm đề tài

Phạm Thị Tuyết Mai

K48A_QTKD

: Thành viên

Võ Minh Hiếu

K50A Marketing : Thành viên

ại

Đ
h

in

̣c k

ho
́H


́

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single
Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single

i


Đại học Kinh tế Huế

DANH MỤC VIẾT TẮT
Formatted: Font: 13 pt

Cao đẳngTrường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng

DUE

Dân lập

DL

Đại học

ĐH

Đại học quốc gia

ĐHQG

Đại học Tiền Giang

ĐHTG

Giáo dục- Đào tạo

GD- ĐT

Đ

HCE

Hồ Chí Minh

HCM

Học sinh

HS

ại

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

ho

Thành phố

TP

Thuyết hành vi hoạch định

Thí sinh
Thạc sĩ

Thuyết hành động hợp lý

TS
TH.S
THPT
TRA

́H(Theory of Reasoned Action)

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

h

Trung học phổ thông

TPB

in

̣c k

(Theory of Planned Behavior)

́

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single
Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single

ii


Đại học Kinh tế Huế

Formatted: Line spacing: Multiple 1,15 li

DANH MỤC BẢNG, HÌNH, BIỂU ĐỒ

Formatted

Bảng 2.1 Tỷ lệ bảng hỏi thu được ở các trường trên địa bàn Thành phố Huế ........... 212321
Bảng 2.2 Tỷ lệ thi đại học sẽ chọn ngành kinh tế theo giớ tính .................................. 222422

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space
Before: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops:
16 cm, Right,Leader: … + Not at 15,48 cm

Bảng 2.3: Hệ số tin cậy Cronbach’ Alpha các thang đo.............................................. 242624
Bảng 2.4 Giá trị KMO ................................................................................................... 252625
Bảng 2.5: Tổng phương sai giải thích được ................................................................. 262726
Bảng 2.6: Ma trận xoay nhân tố .............................................................................................27
Bảng 2.7 Giá trị sig của các nhân tố trong kiểm định T-test ................................................29

Đ

Bảng 2.8 So sánh sự hài lòng của hoc sinh THPT về các nhân tố .............................. 302930
Bảng 2.9: Mức độ cảm nhận của học sinh THPT đối với các biến quan sát.......................30

ại

Bảng 2.10 Mức độ cảm nhậncủa học sinh THPT với biến quan sátcủa học sinh đối với HCE333133

Formatted: Condensed by 0,6 pt

ho

Bảng 2.11: Kiểm tra hiện tượng Đa cộng tuyến cho mô hình các trường.................. 373337

Formatted: Condensed by 0,6 pt

Bảng 2.12: Kiểm tra hiện tượng Đa cộng tuyến cho mô hình HCE ........................... 373337

̣c k

Bảng 2.13: Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình cho các trường........................ 373337
Bảng 2.14: Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình cho HCE ................................. 373337

in

Bảng 2.15: Phân tích Anova cho các trườngANOVA(e) ........................................... 393439
Bảng 2.16: Phân tích Anova cho HCE ........................................................................ 393439

h

Bảng 2.17: Xác định mức độ phù hợp của mô hình hồi quy....................................... 413541Bảng 2.17 Kiểm định sự khác biệt giá trị trung bình về sự hài lòng ý định chọn HCE của

́H

các THPT ........................................................................................................................ 423642
Bảng 2.18 Kiểm định Levene cho sự khác biệt giá trị yd của các trường THPT. ..... 423642

́


Bảng 2.19 Kiểm đinh ANOVA các kiểm định trung bình của sự hài lòng................. 433642

Bảng 2.20 Kiểm định Levene cho sự khác biệt giá trị trung bình của các nhân tố đối với
các trường THPT............................................................................................................ 433743
Bảng 2.21 Kiểm đinh ANOVA các kiểm định trung bình của các nhân tố ................ 433743
Bảng 2.22 Kiểm định giải thuyết đã đặt ra. .................................................................. 483848

Formatted: Tab stops: 16 cm, Right,Leader: …
Formatted: Line spacing: Multiple 1,15 li
Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single
Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single


Đại học Kinh tế Huế

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.2.1: Mô hình TRA ..................................................................................................4104
Hình 1.2.2: Mô hình TPB ...................................................................................................5115
Hình 3.1 Mô hình quyết đinh chọn trường đại học của D.W.chapm...............................6126
Hình 3.1.1: Mô hình nghiên cứu của đề tài .......................................................................8138

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt, No underline, Font color: Text 1,
Vietnamese (Vietnam), Do not check spelling or
grammar, Condensed by 0,2 pt
Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space
Before: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops:
16 cm, Right,Leader: … + Not at 15,48 cm

Hình 2.1.1 Khuôn viên trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế................................. 161916
Hình 2.1.2: Lễ đón nhận huân chương lao động hạng 2 của HCE năm 2009............ 182118
Formatted: Bd, Line spacing: single

Đ

Formatted: Line spacing: Multiple 1,15 li

ại
h

in

̣c k

ho
́H


́

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single
Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single

i


Đại học Kinh tế Huế

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1 tỷ lệ thi đại học của số học sinh khảo sát được ........................................ 222422
Biểu đồ 2.2 : Các nhân tố về đặc điểm HCE qua khảo sát học sinh ........................... 232423
Biểu đồ 2.3 Các nhân tố về yếu tố bản thân, cá nhân ảnh hưởng đến học sinh và cơ hội sau
khi học của học sinh đối với HCE................................................................................. 242524
Biểu đồ 2.4 Các nhân tố về nỗ lực tuyển sinh của HCE được học sinh đánh giá...... 242524

Formatted: Hyperlink, Font: (Default) Times
New Roman, 13 pt, Not Bold, No underline, Font
color: Text 1, Vietnamese (Vietnam), Do not
check spelling or grammar, Condensed by 0,2
pt
Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space
Before: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops:
16 cm, Right,Leader: … + Not at 15,48 cm
Formatted: TOC 1, Left, Line spacing: 1,5
lines, Tab stops: 16 cm, Right,Leader: …
Formatted: Hyperlink, Font: Not Bold,
Vietnamese (Vietnam)
Formatted: Line spacing: Multiple 1,15 li

Đ

Formatted: English (United States)

Hình 1.2.1: Mô hình TRA .....................................................................................10

ại

Hình 1.2.2: Mô hình TPB ......................................................................................11

ho

Hình 3.1 Mô hình quyết đinh chọn trường đại học của D.W.chapm..................12
Hình 3.1.1: Mô hình nghiên cứu của đề tài ..........................................................13

̣c k

Hình 2.1.1 Khuôn viên trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế.........................19

in

Hình 2.1.2: Lễ đón nhận huân chương lao động hạng 2 của HCE năm 2009....21
Bảng 2.1 Tỷ lệ bảng hỏi thu được ở các trường trên địa bàn Thành phố Huế ...23

h

Bảng 2.2 Tỷ lệ thi đại học sẽ chọn ngành kinh tế theo giớ tính ..........................24Bảng 2.3: Hệ số tin cậy Cronbach’ Alpha các thang đo......................................26

́H

Bảng 2.4 Giá trị KMO ...........................................................................................27

Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman

́


Bảng 2.5: Tổng phương sai giải thích được .........................................................27

Field Code Changed

Formatted: Font: (Default) Times New Roman

Bảng 2.6: Ma trận xoay nhân tố ............................................................................28

Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman

Bảng 2.7 Giá trị sig của các nhân tố trogn kiểm định T-test ...............................29
Bảng 2.8 So sánh sự hài lòng của hoc sinh THPT về các nhân tố ......................31
Bảng 2.9: Mức độ cảm nhận của học sinh THPT đối với các biến quan sát......31
Bảng 2.10 Mức độ cảm nhậncủa học sinh THPT với biến quan sát...................33
của học sinh đối với HCE......................................................................................33
Bảng 2.11: Kiểm tra hiện tượng Đa cộng tuyến cho mô hình các trường..........35
ii

Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single
Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single


Đại học Kinh tế Huế

Bảng 2.12: Kiểm tra hiện tượng Đa cộng tuyến cho mô hình HCE ...................35
Bảng 2.13: Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình cho các trường................35
Bảng 2.14: Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình cho HCE .........................36
Bảng 2.15: Phân tích Anova cho các trường .......................................................36
ANOVA(e) .............................................................................................................36
Bảng 2.16: Phân tích Anova cho HCE ................................................................36

Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt, Underline, Font color: Custom
Color(RGB(5,99,193)), Condensed by 0,2 pt

Hình 1.2.1: Mô hình TRA .......................................................................................9

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

Đ

Bảng 2.17: Xác định mức độ phù hợp của mô hình hồi quy...............................37

ại

Hình 1.2.2: Mô hình TPB ......................................................................................10
Hình 3.1 Mô hình quyết đinh chọn trường đại học của D.W.chapm..................11

ho

Hình 3.1.1: Mô hình nghiên cứu của đề tài ..........................................................12

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

Hình 2.1.2: Lễ đón nhận huân chương lao động hạng 2 của HCE năm 2009....20

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

in

̣c k

Hình 2.1.1 Khuôn viên trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế.........................18

Bảng 2.1 Tỷ lệ bảng hỏi thu được ở các trường trên địa bàn Thành phố Huế ...22

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

Bảng 2.3: Hệ số tin cậy Cronbach’ Alpha các thang đo......................................25

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

Bảng 2.4 Giá trị KMO ...........................................................................................26

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

h

Bảng 2.2 Tỷ lệ thi đại học sẽ chọn ngành kinh tế theo giớ tính ..........................23

́HBảng 2.5: Tổng phương sai giải thích được .........................................................26

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

́


Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

Bảng 2.6: Ma trận xoay nhân tố ............................................................................27
Bảng 2.7 giá trị sig của các nhân tố trogn kiểm định T-test ................................28

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

Bảng 2.8 So sánh sự hài lòng của hoc sinh THPT về các nhân tố ......................29

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

Bảng 2.9: Mức độ cảm nhận của học sinh THPT đối với các biến quan sát......29

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

Bảng 2.10 Mức độ cảm nhậncủa học sinh THPT với biến quan sát của học sinh

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

đối với HCE........................................................................................................................31

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single
Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

Bảng 2.11: Kiểm tra hiện tượng Đa cộng tuyến cho mô hình các trường..........33

Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single

iii


Đại học Kinh tế Huế

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

Bảng 2.13: Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình cho các trường................33

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

Bảng 2.14: Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình cho các trường................34

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

Bảng 2.15: Phân tích Anova cho các trường .......................................................34

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

Bảng 2.16: Phân tích Anova cho HCE ................................................................35

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

Bảng 2.17: Xác định mức độ phù hợp của mô hình hồi quy...............................35

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

Bảng 2.18 : Hệ số hồi qui riêng phần của yếu tố Đặc điểm trường đại học.......36

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

Bảng 2.20 : Hệ số hồi qui riêng phần của yếu tố đặc điểm bản thân học sinh...37

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

Bảng 2.22 : Hệ số hồi qui riêng phần của yếu tố cơ hội sau khi học ĐH...........38

Formatted: Font: Times New Roman, Do not
check spelling or grammar

Biểu đồ 2.1 tỷ lệ thi đại học của số học sinh khảo sát được ...............................23

Formatted: Font: Not Bold, No underline, Font
color: Text 1

ại

Đ

Bảng 2.12: Kiểm tra hiện tượng Đa cộng tuyến cho mô hình HCE ...................33

ho

Biểu đồ 2.2 : các nhân tố về đặc điểm HCE qua khảo sát học sinh ....................24

̣c k

Biểu đồ 2.3 Các nhân tố về yếu tố bản thân, cá nhân ảnh hưởng đến học sinh và cơ
hội sau khi học của học sinh đối với HCE........................................................................24

Formatted: Font: No underline, Font color:
Text 1
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt
Formatted: Font: Not Bold, No underline, Font
color: Text 1

in

Biểu đồ 2.4 Các nhân tố về nỗ lực tuyển sinh cảu HCE được học sinh đánh giá25
Formatted: TOC 1, Line spacing: single

h
́HFormatted: Justified, Line spacing: Multiple
1,15 li, Tab stops: 16 cm, Right,Leader: …
Formatted: Justified, Indent: First line: 1,27
cm, Space Before: 6 pt, Line spacing: Multiple
1,45 li, Tab stops: 15,48 cm, Right,Leader: … +
Not at 16 cm

́

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single
Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single

iv


Đại học Kinh tế Huế

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

1. Thông tin chung
1.1.Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn trường Đại học Kinh tếĐại học Huế của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế.

Đ

1.2.Mã số đề tài: SV2017-02-36

ại

1.3.Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Nhật Lệ
1.4.Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

ho

1.5.Thời gian thực hiện: 1/2017 đến 11/2017
2. Mục tiêu nghiên cứu:

̣c k

Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích: Xác định được các nhân tố
ảnh hưởng đến việc lựa chọn Đại học Kinh tế- Đại học Huế của học sinh trên địa bàn

in

thành phố Huế từ đó đề xuất các giải pháp dể góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư

Đại học Huế.

́H3. Tính mới và sáng tạo

h

vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 trong ý định chọn lựa trường Đại học Kinh tế-

Đề tài đã khai thác vấn đề về ý định chọn trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế
của học sinh trên địa bàn thành phố Huế khi chưa có ai thực hiện ở đây. Bên cạnh đó

́


đề tài đưa ra mô hình ý định chọn trường mới dựa trên mô hình cũ của Chapman

(1981) có 5 nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn trường đại học gồm đặc điểm của

trường, sự nỗ lực của trường, yếu tố chính kiến bản thân học sinh, yếu tố ảnh hưởng
đến học sinh và cơ hội sau khi học.
4. Các kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu cho biết ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định chọn trường
Đại học Kinh tế- Đại học Huế trên địa bàn thành phố Huế. Các nhân tố đó bao gồm: sự
nỗ lực của trường, yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến học sinh và cơ hội sau khi học. Đa số
học sinh hài lòng về các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn trường. Và sự so sánh về
v

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single
Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single


Đại học Kinh tế Huế

các nhân tố kể trên giữa Trường đại học Kinh tế- Đại học Huế và các trường Đại học
Kinh tế khác.
Theo kết quả khảo sát 293 học sinh, có 167 học sinh sẽ thi kinh tế, trong 167 học
sinh thì có 40 học sinh sẽ thi Đại học Kinh tế- Đại học Huế.Các hệ số hồi quy cho biết

Formatted: No underline, Font color: Auto,
Check spelling and grammar, Not Expanded by /
Condensed by , Not Highlight

ý định chọn HCE của HS THPT trên địa bàn thành phố Huế tăng lên 4,030 đơn vị bởi
sự ảnh hưởng của các yếu tố khác ngoài yếu tố trong mô hình; ý định chọn HCE của
HS THPT trên địa bàn thành phố Huế tăng lên 0,153 đơn vị khi nỗ lực giao tiếp của
HCE tăng lên 1 đơn vị; ý định chọn HCE của HS THPT trên địa bàn thành phố Huế
tăng lên 0,174 đơn vị khi yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến cá nhân ( gia đình, thầy cô,. )

Đ

tăng lên 1 đơn vị và tăng lên 0,318 đơn vị khi mà cơ hội sau khi học tăng lên 1 đơn vị.

ại

Cuối cùng đề tài đưa ra các giải pháp nâng cao ý định chọn trường Đại học kinh

ho

tế Huế .

5. Các sản phẩm của đề tài:

̣c k

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường.

6. Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng

in

và khả năng áp dụng của đề tài:

h

Là tài liệu bổ ích cho đơn vị áp dụng là phòng ban tuyển sinh và những ai quan
tâm. Là nguồn tham khảo cho Đại học Kinh tế- Đại học Huế để đưa ra giải pháp truyềnthông. Ngoài ra tài liệu này sẽ cung cấp thêm các lý thuyết cho những đề tài có liên

́H

Ngày ……. tháng ….. năm 20….

Ngày ……. Tháng 11. năm 2017

Giáo viên hướng dẫn

Sinh viên chịu trách nhiệm

́


quan đến ý định chọn trường Đại học.

chính của đề tài

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

Nguyễn Thị Nhật Lệ

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single
Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single

vi


Đại học Kinh tế Huế

Formatted: Indent: First line: 0 cm

ại

Đ
h

in

̣c k

ho
́H


́

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single
Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single

vii


Đại học Kinh tế Huế

Formatted: Font: Bold, No underline, Font
color: Auto

MỤC LỤC

Formatted: Tab stops: 0,5 cm, Left + 1 cm,
Left
Formatted: Font: 13 pt, Not Bold

PHẦN: ĐẶT VẤN ĐỀ .........................................................................................................111

Formatted: Justified, Tab stops: 0,5 cm, Left
+ 1 cm, Left

1 . Lý do chọn đề tài ............................................................................................................111

Formatted: Hyperlink, Font: No underline, Font
color: Text 1, Do not check spelling or grammar,
Condensed by 0,2 pt

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................................323
3.1 Đối tượng nghiên cứu .....................................................................................................323
4 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu .........................................................................333

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space
Before: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops:
0,47 cm, Left + 0,91 cm, Left + 16 cm,
Right,Leader: … + Not at 1,75 cm + 15,48 cm

4.1 Cách tiếp cận ...................................................................................................................333

Đ

4.2 Phương pháp nghiên cứu................................................................................................333

ại

4.3 Quy trình nghiên cứu....................................................................................................555
5 Tổng quan đề tài nghiên cứu............................................................................................555

ho

5.1 Các đề tài nghiên cứu ngoài nước ...............................................................................555
5.2 Các đề tài nghiên cứu trong nước................................................................................666

̣c k

6 Kết cấu đề tài.....................................................................................................................777
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA

in

HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .........................................................................282

h

1.1 Các khái niệm liên quan đến việc chọn trường.............................................................282
1.1.1 Lựa chọn nghề nghiệp .................................................................................................2821.1.2 Chọn trường .................................................................................................................393

́H

1.1.3 Hướng nghiệp...............................................................................................................393
12 Cơ sở lý thuyết của nghiên cứu.......................................................................................393

́


1.2.1 Thuyết hành động hợp lý (TRA) ................................................................................393
1.2.2 Thuyết hành vi hoạch định (TPB) ............................................................................4104
1.2.3 Tiến trình chọn trường của học sinh.........................................................................6116
1.3. Mô hình đề xuất ...........................................................................................................6126

1.4 Các giả thuyết........................................................................................................... 131713
CHƯƠNG 2 Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ CỦA

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

HỌC SINH THPT Ở THÀNH PHỐ HUẾ................................................................... 161916

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single

2.1 Giới thiệu về trường Đại học kinh tế đại học Huế................................................. 161916
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển........................................................................... 161916
viii

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single


Đại học Kinh tế Huế

2.1.2. Các ngành đào tạo của trường............................................................................. 182118
2.1.3. Đặc điểm địa bàn tuyển sinh và kết quả tuyển sinh giai đoạn 2015 – 2017 .... 192219
2.2. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu................................................................................. 202320
2.3 Kết quả nghiên cứu .................................................................................................. 212321
2.3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu.................................................................................... 212321
2.3.1.1 Tỷ lệ bảng hỏi ở các trung học phổ thông thu được. ....................................... 212321
2.3.1.2 Tỷ lệ thi đại học ................................................................................................. 222422
2.3.1.3 Tỳ lệ thi đại học sẽ chọn ngành Kinh tế theo giới tinh:................................... 222422
2.3.1.4 Đánh giá về các nhân tố ảnh hường đến ý định chọn trường đại học Kinh tế- Đại

Đ

học Huế ........................................................................................................................... 232423

ại

2.3.2 Kiểm định thang đo .............................................................................................. 242624
2.3.3 Phân tích phương sai ANOVA sự khác biệt về đánh giá các yếu tố giới tính của yếu

ho

tố cá nhân ........................................................................................................................ 282828
2.3.4 Phân tích đánh giá về các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn trường Đại học Kinh

̣c k

tế - Đại học Huế ............................................................................................................. 292929
2.3.4.1 Về các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn trường Đại học kinh tế .............. 292929

in

2.3.4.2 Mức độ cảm nhận của sinh viên đối với các biến quan sát của HCE............. 303030

h

2.3.5 Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến..................................................................... 353235
2.3.5.1 Giới thiệu mô hình hồi quy tuyến tính đa biến ................................................ 3532352.3.5.2Kiểm tra hiện tượng Đa cộng tuyến .................................................................. 363236

́H

2.3.5.3 Đánh giá độ phù hợp của mô hình.................................................................... 373337
2.3.5.4Kiểm định độ phù hợp của mô hình .................................................................. 383438

́


2.3.6Kiểm định trung bình yếu tố hài lòng chọn HCE giữa các trường THPT trên địa bàn
thành phố Huế................................................................................................................. 423642
2.3.7Kiểm định sự khác biệt giá trung bình của các nhân tố có ý nghĩa thống kê đối với
các trường THPT........................................................................................................... 433743
2.3.8 Kiểm định giả thuyết ............................................................................................ 453745
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG CỦA

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ ĐỐI

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single

VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- ĐẠI HỌC HUẾ............................................. 513951
3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp ........................................................................................ 513951
ix

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single


Đại học Kinh tế Huế

3.1.1 Sứ mạnh -tầm nhìn- giá trị cốt lỗi của HCE........................................................ 513951
3.1.2 Mục tiêu đến năm 2020 của HCE........................................................................ 513951
3.2. Các giải pháp đối với HCE..................................................................................... 524052
3.2.1 Nhóm giải pháp cóý nghĩa thống kê với trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế524052
3.2.2 Nhóm giải pháp có ý nghĩa chung của các trường Đại học Kinh tế.................. 544154
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................... 564356
1 Kết luận........................................................................................................................ 564356
2 Hạn chế của đề tài ....................................................................................................... 564356
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................. 584458

Đ

PHẦN: ĐẶT VẤN ĐỀ .............................................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu

ại

1. Lý do chọn đề tài...................................................................................................................1

ho

32Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................................2
2.1Đối tượng nghiên cứu ..........................................................................................................2

̣c k

43Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu .............................................................................2
4.1 Cách tiếp cận .......................................................................................................................2

in

4.2 Phương pháp nghiên cứu....................................................................................................2

h

4.3Quy trình nghiên cứu ...........................................................................................................4
4 Tổng quan đề tài nghiên cứu................................................................................................44.1Các đề tài nghiên cứu ngoài nước.......................................................................................4

́H

4.2Các đề tài nghiên cứu trong nước .......................................................................................5
5 Kết cấu đề tài.........................................................................................................................6

́


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA

HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .............................................................................7
1.1 Các khái niệm liên quan đến việc chọn trường.................................................................7
1.1.1 Lựa chọn nghề nghiệp .....................................................................................................7
1.1.2 Chọn trường .....................................................................................................................8
1.1.3 Hướng nghiệp...................................................................................................................8

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

12 Cơ sở lý thuyết của nghiên cứu...........................................................................................8

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single

1.2.1 Thuyết hành động hợp lý (TRA) ....................................................................................8
1.2.2 Thuyết hành vi hoạch định (TPB) ..................................................................................9
x

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single


Đại học Kinh tế Huế

1.2.3 Tiến trình chọn trường của học sinh.............................................................................10
1.3. Mô hình đề xuất ...............................................................................................................11
1.4 Các giả thuyết....................................................................................................................16
CHƯƠNG 2 Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ CỦA
HỌC SINH THPT Ở THÀNH PHỐ HUẾ............................................................................18
2.1 Giới thiệu về trường Đại học kinh tế đại học Huế..........................................................18
2.1.1Lịch sử hình thành và phát triển.....................................................................................18
2.1.2. Các ngành đào tạo của trường......................................................................................20
2.1.3. Đặc điểm địa bàn tuyển sinh và kết quả tuyển sinh giai đoạn 2015 – 2017 .............21

Đ

2.2. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu..........................................................................................21

ại

2.3 Kết quả nghiên cứu ...........................................................................................................22
2.3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu.............................................................................................22

ho

2.3.1.1 Tỷ lệ bảng hỏi ở các trung học phổ thông thu được. ................................................22
2.3.1.2 Tỷ lệ thi đại học ..........................................................................................................23

̣c k

2.3.1.3 Tỳ lệ thi đại học sẽ chọn ngành Kinh tế theo giới tinh:............................................23
2.3.1.4 Đánh giá về các nhân tố ảnh hường đến ý định chọn trường đại học Kinh tế- Đại

in

học Huế ........................................................................................................................................

24

h

2.3.2 Kiểm định thang đo .......................................................................................................25
2.3.3 Phân tích phương sai ANOVA sự khác biệt về đánh giá các yếu tố giới tính của yếutố cá nhân .................................................................................................................................28

́H

2.3.4 Phân tích đánh giá về các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn trường Đại học Kinh
tế - Đại học Huế ......................................................................................................................28

́


2.3.4.1 Về các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn trường Đại học kinh tế .......................28
2.3.4.2 Mức độ cảm nhận của sinh viên đối với các biến quan sát của HCE......................29
2.3.5 Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến..............................................................................32
2.3.5.1 Giới thiệu mô hình hồi quy tuyến tính đa biến .........................................................32
2.3.5.2Kiểm tra hiện tượng Đa cộng tuyến ...........................................................................32

Formatted: TOC 1, Line spacing: 1,5 lines,
Tab stops: 0,47 cm, Left + 0,91 cm, Left + 16
cm, Right,Leader: …

2.3.5.3 Đánh giá độ phù hợp của mô hình.............................................................................33

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

2.3.5.4Kiểm định độ phù hợp của mô hình ...........................................................................34

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single

2.3.6 Kiểm định trung bình yếu tố hài lòng chọn HCE giữa các trường THPT trên địa bàn
thành phố Huế…………………………………………………………………37
xi

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single


Đại học Kinh tế Huế

2.3.7 Kiểm định sự khác biệt giá trung bình của các nhân tố có ý nghĩa thống kê đối với
các trường THPT………………………………………………………………38
2.3.8 Kiểm định giảthuyết………………………………………… …………….38
2.3.5.5Ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng từng phần trong mô hình .......................................35
2.3.6Kiểm định giả thuyết ......................................................................................................36

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space
Before: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops:
0,47 cm, Left + 0,91 cm, Left + 16 cm,
Right,Leader: … + Not at 1,75 cm + 3,1 cm +
15,48 cm

2.3.6.1 Giả thuyết H1 ..............................................................................................................36
2.3.6.2 Giả thuyết H2 ..............................................................................................................36
2.3.6.3 Giả thuyết H3 ..............................................................................................................37
2.3.6.4 Giả thuyết H4 ..............................................................................................................37

Đ

2.3.6.5 Giả thuyết H5 ..............................................................................................................38

ại

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG CỦA
HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ ĐỐI

ho

VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ.....................................................39
3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp .................................................................................................39

̣c k

3.1.1 Sứ mạnh -tầm nhìn- giá trị cốt lỗi của HCE.................................................................39
3.1.2 Mục tiêu đến năm 2020 của HCE.................................................................................39

in

3.2. Các giải pháp đối với HCE..............................................................................................40

h

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...............................................................................43
1 Kết luận.................................................................................................................................432 Hạn chế của đề tài ................................................................................................................43

́H

TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................................44
PHỤ LỤC ................................................................................................................................46

Formatted: Tab stops: 0,91 cm, Left + Not at
0,75 cm + 1,25 cm
Formatted: Tab stops: 0,91 cm, Left + Not at
0,75 cm + 1,25 cm + 2,33 cm
Formatted: Tab stops: 0,91 cm, Left + Not at
0,75 cm + 1,25 cm

1. Lý do chọn đề tài...................................................................................................................1

Formatted: Tab stops: 0,91 cm, Left + Not at
0,75 cm + 1,25 cm + 2,72 cm

2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu...........................................................................................2

Formatted: Tab stops: 0,91 cm, Left + Not at
0,75 cm + 1,25 cm + 2,33 cm

2.1 Mục tiêu nghiên cứu căn lề trái cho tất cả các đề mục và tiểu mục, không dùng tab ..2

Formatted: Tab stops: 0,91 cm, Left + Not at
0,75 cm + 1,25 cm

2.1.1 Mục tiêu chung.................................................................................................................2

Formatted: Tab stops: 0,91 cm, Left + Not at
0,75 cm + 1,25 cm + 2,33 cm

2.1.2 Mục tiêu cụ thể.................................................................................................................2

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

2.2 Câu hỏi nghiên cứu...........................................................................................................2

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single

́


PHẦN: ĐẶT VẤN ĐỀ .............................................................................................................1

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................................3
3.1 Đối tượng nghiên cứu.......................................................................................................3
xii

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single


Đại học Kinh tế Huế

4 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu.............................................................................3

Formatted: Tab stops: 0,91 cm, Left + Not at
0,75 cm + 1,25 cm

4.1 Cách tiếp cận .......................................................................................................................3
4.2 Phương pháp nghiên cứu....................................................................................................3
4.3 Quy trình nghiên cứu........................................................................................................5

Formatted: Tab stops: 0,91 cm, Left + Not at
0,75 cm + 1,25 cm + 2,33 cm

5 Tổng quan đề tài nghiên cứu................................................................................................5

Formatted: Tab stops: 0,91 cm, Left + Not at
0,75 cm + 1,25 cm

5.1 Ngoài nước........................................................................................................................5

Formatted: Tab stops: 0,91 cm, Left + Not at
0,75 cm + 1,25 cm + 2,33 cm

5.2 Trong nước........................................................................................................................6
6 Kết cấu đề tài ........................................................................................................................7

Formatted: Tab stops: 0,91 cm, Left + Not at
0,75 cm + 1,25 cm

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN.............................................................................................8

Đ

1.1 Các khái niệm liên quan đến việc chọn trường.................................................................8

ại

1.1.1 Lựa chọn nghề nghiệp ko thấy trích dẫn từ đâu?...........................................................8
1.1.2 Chọn trường .....................................................................................................................9

ho

1.1.3 Hướng nghiệp.................................................................................................................10
12 Cơ sở lý thuyết của nghiên cứu.........................................................................................10

̣c k

1.2.1 Thuyết hành động hợp lý (TRA) ..................................................................................10
1.2.2 Thuyết hành vi hoạch định (TPB) ................................................................................11

in

1.2.3 Tiến trình chọn trường của học sinh.............................................................................13

h

1.3. Mô hình đề xuất ...............................................................................................................13
1.4 Các giả thuyết....................................................................................................................19

́H


CHƯƠNG 2 Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ CỦA
HỌC SINH THPT Ở THÀNH PHỐ .....................................................................................22

́


2.1 Giới thiệu về trường Đại học kinh tế đại học Huế..........................................................22
2.1.1Lịch sử hình thành và phát triển.....................................................................................22
2.1.2. Các ngành đào tạo của trường......................................................................................24
2.1.3. Đặc điểm địa bàn tuyển sinh và kết quả tuyển sinh giai đoạn 2015 – 2017 .............25
2.2. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu..........................................................................................26
2.3 Kết quả nghiên cứu ...........................................................................................................27

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

2.3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu.............................................................................................27

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single

2.3.1.1 Tỷ lệ bảng hỏi ở các trung học phổ thông thu được. ................................................27
2.3.1.2 Tỷ lệ thi đại học ..........................................................................................................27
xiii

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single


Đại học Kinh tế Huế

2.3.1.3 Tỳ lệ thi đại học Kinh tế chung chung hay kinh tế Huế. Cần làm rõ ......................28
2.3.1.4 Tỷ lệ nam nữ sẽ thi Đại học kinh tế...........................................................................28
2.3.1.5 Đánh giá về các nhân tố ảnh hường đến ý định chọn trường đại học Kinh tế- Đại
học Huế ....................................................................................................................................29
2.3.2 Kiểm định thang đo .......................................................................................................30
2.3.3 Phân tích phương sai ANOVA sự khác biệt về đánh giá các yếu tố giới tính của yếu
tố cá nhân .................................................................................................................................33
2.3.4 Phân tích đánh giá về các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn trường Đại học Kinh
tế - Đại học Huế ......................................................................................................................33

Đ

2.3.4.1 Về các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn trường Đại học kinh tế .......................33

ại

2.3.4.2........................................... Mức độ cảm nhận của sinh viên đối với các biến quan sát

34

2.3.5Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến...............................................................................36

ho

2.3.5.1...............................................................Giới thiệu mô hình hồi quy tuyến tính đa biến

36

2.3.5.2................................................................................Kiểm tra hiện tượng Đa cộng tuyến

37

̣c k

2.3.5.3 Đánh giá độ phù hợp của mô hình.............................................................................37
2.3.5.4................................................................................Kiểm định độ phù hợp của mô hình

in

2.3.5.5............................................Ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng từng phần trong mô hình

Formatted: Tab stops: 0,91 cm, Left + Not at
0,75 cm + 1,25 cm + 3,1 cm
Formatted: Tab stops: 0,91 cm, Left + Not at
0,75 cm + 1,25 cm

38
40

Formatted: Tab stops: 0,91 cm, Left + Not at
0,75 cm + 1,25 cm + 3,1 cm
Formatted: Tab stops: 0,91 cm, Left + Not at
0,75 cm + 1,25 cm + 2,72 cm

2.3.6.1 Giả thuyết H1 ..............................................................................................................41

Formatted: Tab stops: 0,91 cm, Left + Not at
0,75 cm + 1,25 cm

h

2.3.6Kiểm định giả thuyết ......................................................................................................412.3.6.2 Giả thuyết 2 .................................................................................................................41

́H

2.3.6.3 Giả thuyết h3...............................................................................................................42
2.3.6.3 Giả thuyết H4 ..............................................................................................................42

́


2.3.6.5 Giả thuyết H5 ..............................................................................................................43

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG CỦA

HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ ĐỐI
VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ.....................................................44
3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp .................................................................................................44
3.1.1 Sứ mạnh -tầm nhìn- giá trị cốt lỗi của HCE.................................................................44

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

3.1.2 Mục tiêu đến năm 2020 của HCE.................................................................................44

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single

3.2. Các giải pháp đối với HCE..............................................................................................45
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...............................................................................48
xiv

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single


Đại học Kinh tế Huế

1 Kết luận.................................................................................................................................48
2 Hạn chế của đề tài ................................................................................................................48
3 Kiến nghị.............................................................................................................................48
TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................................49
Formatted: TOC 1, Left, Line spacing: 1,5
lines, Tab stops: 0,47 cm, Left + 0,91 cm, Left
+ Not at 0,5 cm + 0,75 cm

ại

Đ
h

in

̣c k

ho
́H


́

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single
Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single

xv


Đại học Kinh tế Huế

Formatted: Space Before: 6 pt, Line spacing:
Multiple 1,15 li, Tab stops: 1,5 cm, Left + 1,75
cm, Left + 2,25 cm, Left + Not at 1,25 cm

PHẦN: ĐẶT VẤN ĐỀ

ại

Đ

1. Lý do chọn đề tài
Nền kinh tế- xã hội đang cần nguồn nhân lực lớn có chất lượng cao về chuyên
môn về nhiều ngành nghề để đáp ứng xu hướng hội nhập hóa toàn cầu. Vì vậy đòi hỏi
các nguồn cung ứng hay cụ thể là các trường đào tạo nguồn nhân lực phải chất lượng
và thu hút được nhiều học sinh vào trường để đáp ứng nhu cầu của phát triển đó. Mỗi
học sinh đều định hướng nghề nghiệp cho mình từ đó sẽ lựa chọn trường đào tạo để trở
thành một nhân lực chất lượng hay nói cụ thể hơn là lựa chọn trường đại học. Trường
đại học là nơi chuẩn bị những kiến thức, kĩ năng cơ bản và chuyên môn nhất cho mỗi
người. Nên việc nghiên cứu ý định chọn trường đại học có ảnh hưởng đến nguồn cung
nhân lực sau này, nhân lực thừa ngành này, thiếu ngành khác hay là cân bằng là do ở ý
định chọn trường đại học.
Trong những năm gần đây việc tuyển sinh của các trường đại học gặp nhiều khó
khăn. Cụ thểnăm 2015 (thời điểm 24.9.2015), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được
báo cáo của 308 trường (4 ĐH, 171 trường ĐH, học viện và 133 trường CĐ) trên tổng
số khoảng 400 trường xét tuyển từ điểm thi THPT quốc gia. Theo đó, có 86 trường
ĐH,CĐ tuyển được 100% chỉ tiêu ngay từ đợt 1, 123 trường ĐH và 52 trường CĐ
tuyển được từ 50% chỉ tiêu trở lên. 100 trường báo cáo tuyển sinh được dưới 30% sau
đợt 1 xét tuyển.Năm 2016, theo Quy chế thí sinh không được đổi nguyện vọng khi đã
nộp hồ sơ. Theo thống kê của Bộ GDĐT, tính đến thời điểm ngày 27.6.2016, số lượng
thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2016 là 887.396, giảm 118.258 thí sinh so với năm
2015. Trong đó có 286.129 em thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT (chiếm tỉ lệ
32%); 519.497 thí sinh thi để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH,CĐ (chiếm tỉ
lệ 59%); và 81,770 thi chỉ để xét tuyển sinh ĐH, CĐ (chiếm tỉ lệ 9%). Bên cạnh đó
theo số lệu thống kê của tổng cục thống kê, tính đến năm 2015 nước ta có 445 trường
đại học và cao đẳng. Dự kiến năm 2020 thì số trường đại học cao đẳng tăng lên có 460
trường đại học và cao đẳng, bao gồm 224 trường đại học và 236 trường cao
đẳng.Trong bối cảnh trên, sự cạnh tranh về việc tuyển sinh giữa các trường ngày càng
gay gắt, trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế cũng nằm trong cuộc chiến này. Cụ thể,
năm 2015 tuyển được 1.729 sinh viên, vượt 129 người so với chỉ tiêu 1.690 sinh viên.
Năm 2016 chỉ tuyển được 1.414 sinh viên, thiếu 406 người so với chỉ tiêu 1.820 sinh
viên, giảm nhiều so với năm 2015. Chính vì vậy đề tài“Các nhân tố ảnh hưởng đến ý
định chọn Đại học Kinh tế- Đại học Huế của học sinh trung học phổ thông trên
địa bàn thành phố Huế “này sẽ phân tích được tâm lý và các nhân tố ảnh hưởng đến
việc lựa chọn trường đại học của học sinh trung học phổ thông và làm thế nào đề nâng
cao chất lượng đầu vào so với cả nước, tìm hiểu nguyện vọng của các em để nâng cao
được chất lượng đầu ra của nhà trường để xây dựng hình ảnh trường Đại học Kinh tế Đại học Huế là một trường chuẩn đầu vào tốt đầu ra và giúp tìm ra các mặt hạn chế
trong công tác truyền thông của nhà trường để cải thiện công tác truyền thông.
2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt, No underline, Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt, Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt, Not Italic, Font color: Auto

h

in

̣c k

ho

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt, Not Italic, Font color: Auto

́H́


1

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt, Not Italic
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt, Not Italic
Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single
Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single


Đại học Kinh tế Huế

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm, First line:
0 cm, Line spacing: At least 12 pt, Tab stops:
0,52 cm, Left + 0,84 cm, Left

2.1 Mục tiêu nghiên cứu
2.1.1 Mục tiêu chung

Formatted: Font: Italic

Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích:

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn Đại học Kinh tế- Đại
học Huế của học sinh trên địa bàn thành phố Huế từ đó đề xuất các giải pháp để góp
phần nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 trong ý định
chọn lựa trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế.
Formatted: Indent: Left: 0 cm

2.1.2 Mục tiêu cụ thể
Để đặt được mục tiêu chung, nghiên cứu đặt ra những mục tiêu nhỏ sau:

Formatted: Font: Italic

Đ

+ Hệ thống hóa các lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn

ại

trường đại học của học sinh trung học phổ thông

trường đại học

ho

+ Xác định được thang đo lường các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn

học sinh trinh học phổ thông.

̣c k

+ Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ý định chọn trường đại học của

2.2 Câu hỏi nghiên cứu

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,93
cm

h

Đề tài sẽ trả lời những câu hỏi sau:

in

+ Đưa ra các khuyến nghị chính sách cho trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế.+ Các nhân tố nào ảnh hưởng đến ý định chọn trường đại học?

+ Cần có những giải pháp nào để thu hút học sinh?

́H

+ Tìm kiếm thông tin trường đại học qua các nguồn nào?

́


Formatted: List Paragraph, Justified, Indent:
First line: 1,27 cm, Line spacing: 1,5 lines,
Keep with next, Tab stops: 1,75 cm, Left
Formatted: Font: 1 pt, Not Italic
Formatted: Font: 1 pt, Not Bold

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single
Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single

2


Đại học Kinh tế Huế

23Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1 3.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu : Các nhân tố ảnh hưởng đến việc quyết định chọn trường
Đại học Kinh tế - Đại học Huế.
Đối tượng điều tra của đề tài là học sinh 12 các trường THPT trên địa bàn thành
phố Huế tuy nhiên giới hạn về thời gian và nguồn lực nên nhóm tập trung vào 4 trường
THPT là Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Nguyễn Trường Tộ và Gia Hội .

Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0
cm, Space Before: 6 pt, Line spacing: Multiple
1,15 li, Outline numbered + Level: 1 +
Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 2 +
Alignment: Left + Aligned at: 0 cm + Indent at:
0,93 cm

Formatted: English (United States)
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt, Bold, Not Italic

3.2 .2 Phạm vi nghiên cứu

ại

Đ

Phạm vị không gian: Đề tài thực tài thực hiện trong phạm vi thành phố Huế. Các đối
tượng tham gia khảo sát tập trung ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Huế.
Phạm vi thời gian: Dự liệu thứ cấp về ý định chọn trường đại học được thu thập
trong giai đoạn năm 2015 đến năm 2017. Các dữ liệu này thu thập bằng cách đọc tài
liệu tham khảo từ sách, tạp chí khoa học và từ phỏng vấn sâu nhôm tập trung được
thực hiện năm 2017.

Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt
Formatted: Font: Not Italic, Condensed by 0,3
pt

ho

Formatted: Indent: First line: 1,27 cm, Space
Before: 6 pt, Line spacing: Multiple 1,15 li, Tab
stops: 1,5 cm, Left + 2,25 cm, Left + Not at
1,25 cm
Formatted: Condensed by 0,3 pt

4.1 Cách tiếp cận

̣c k

34Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu

h

in

Nghiên cứu này tiếp cận theo quan điểm giáo dục ĐH là một dịch vụ, tức là
thừa nhận thị trường giáo dục. Trong đó, các tổ chức giáo dục là doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ, sinh viên là một trong những khách hàng quan trọng nhất của trường ĐH.
Như vậy, việc áp dụng lý thuyết hành vi của học sinh trung học phổ thông giúp thực
hiện tốt đề tài.

́H4.2 Phương pháp nghiên cứu

4.2.1 Nghiên cứu định tính

́


Đề tài được nghiên cứu theo hai phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên
cứu định lượng.

Formatted: Font: Italic

Nghiên cứu định tính nhóm sử dụng ba phương pháp là nghiên cứu tài liệu tại
bàn, thảo luận nhóm và phỏng vấn định tính đối tượng cần khảo sát là học sinh THPT.
Từ các phương pháp trên nhóm phân tích các nhân tố chính tác động đến ý đinh
chọn trường đại học bằng cách đọc các tài liệu từ các đề tài đi trước và dựa trên sự
hiểu biết của các thành viên từ đó xây dựng nên bảng hỏi sơ cấp. Do điều kiện thời
gian và khó tiếp cận với các học sinh để phỏng vấn định tính nên nhóm không thể
chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên. Tuy nhiên để đảm bảo được tính khách quan
nhóm đã tiến hành liệt kê ra học sinh của trường trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.
Sau đó nhóm chọn ngẫu nhiên 12 học sinh và tiến hành điều tra thử trên 12 đối tượng
3

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
single
Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: 0
pt, Line spacing: single


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×