Tải bản đầy đủ

HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại cục dự TRỮ NHÀ nước KHU vực BÌNH TRỊ THIÊN

.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾNGUYỄN VĂN THANH

H
U

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

TẾ

TÀI CHÍNH TẠI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƢỚC


C


KI
N

H

KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN

ẠI

H

Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾN

G

Đ

Mã số: 8 31 01 10

TR

Ư

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS TRẦN VĂN HÕA

Huế, năm 2019


LỜI CAM ĐOAN
T i xi
iệu

sửị h tr

g tr

g

g tr h ghi

g tr h ều

g tr h ều

h

gu

t i ghi

u h
g

h

r r g Nh

uv t

uy

ri g t i C
g
tr

h gi
h

gt

th
tháng

Huế, ngày

năm 2019

UTác giả luậ vă

ƯN
G

Đ

ẠI

H


C

KI

N
H

TẾ

H

Nguyễn Văn Thanh

TR

x

g

y

i

t i
hậ
iệu


LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình th c tập và hoàn thành luậ vă
s giúp ỡ v

y t i ã hậ

c rất nhiều

ộng viên.

Tr ớc tiên, tôi xin bày tỏ lòng kính tr ng và biết ơ s u sắc tới Thầy PGS.TS
ã tậ t

h ớng dẫn tôi hoàn thành luậ vă
ơ B

Tôi xin trân tr ng cả

Gi

Đại h c Kinh tế - Đại h c Huế ã truyề

Hiệu cùng toàn thể Thầy C gi

Tr ờng

ạt, trang bị cho tôi nh ng kiến th c và kinh

h c vừa qua.
ơ

DTNN tr c thuộc C c D tr

h

B

Lã h

ạo, các phòng nghiệp v , các chi

ớc khu v c Bình Trị Thiên ã hiệt tình giúp

H

Tôi xin chân thành cả

U

nghiệm quý giá trong su t h i ă

yTrầ Vă Hò

h v bạ bè

tạo m i iều kiện thuận l i giúp ỡ, cổ vũ v

ộng viên tôi trong su t


C

thời gian th c hiện luậ vă
ơ !

ẠI

H

Xin chân thành cả

ng nghiệp nh ng

KI

g ời ã u

ơ gi

N
H

Cu i cùng, tôi xin chân thành cả

TẾ

ỡ tôi trong su t quá trình thu thập s liệu ể th c hiện luậ vă

Đ

Huế, ngày

tháng

năm 2019

TR

ƯN
G

Tác giả luậ vă

Nguyễn Văn Thanh

ii


TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ
H v t

h

vi : NGUYỄN VĂN THANH

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Ng ời h ớ g ẫ
T

h

Niên khóa: 2017 - 2019

h : PGS.TS TRẦN VĂN HÕA

ề t i: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CỤC DỰ

TRỮ NHÀ NƢỚC KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN
1. Mục đích và đối tƣợng nghiên cứu

h

thiệ

C

gt

quả

hí h tại C

gề xuất

ý t i hí h tại C
hiệ

v tr

hu v

hả s t: C
Chi

giải ph p

D tr Nh

g t h h h hiệ
ớ v th

Dtí h
hu v

y
trạ g quả

ý tài

B h Trị Thi
C

bộ quả

ýv

huy

vi

gt

tr

thuộ

Đ

vý t i hí h tại C

U

qu

ý t i hí h ở ơ vị h h hí h h

g iều tr

tại C

quả

y u ầu

D tr Nh

Đ it
ết

p

g thời gi

N
H

B h Trị Thi

gt

tr

quả

KI

hả thi hằ

B h Trị Thi

gt

H

hu v

trạ g


Ch gi th

H

tr Nh

tí h

TẾ

ơ sở ph

ẠI

Tr

N
G

2. Phƣơng pháp nghiên cứuPh ơ g ph p ghi

tổ g h p t i iệu s

TR

Ư

uậ

u

uậ vă

iệu sơ ấp s

Ex e v SPSS; Ph ơ g ph p th
huy

gi

huy

: Ph ơ g ph p ghi
iệu th

g

ấp xử ý s

u tổ g qu

ý

iệu bằ g phầtả; Ph ơ g ph p s s h; Ph ơ g ph p

hả

3. Kết quả nghiên cứu
Tr
trạ g

ơ sở h
gt

quả

g vấ

ề ý uậ

ý t i hí h tại C

h p với ết quả iều tr từ
tr

thuộ C

giải ph p hằ
v

D tr Nh
h

thiệ

ã

D tr Nh

h quả

gt

hệ th

hu v
quả

gv


hu v

ý h t i h ả v
B h Trị Thi

từ

ý t i hí h tại C

B h Trị Thi
iii

ết quả ghi

u th

B h Trị Thi ; ết

ết

tr

g

ơ vị

ã ề xuất
D tr Nh

h


hu


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN

STT

Ký hiệu

Diễn giải

1

BNV

Bộ Nội v

2

BTC

Bộ T i hí h

3

BTT

B h Trị Thi

4

CBCC

C

5

CĐVTCT

Chuyể

6

CNH-ĐHH

C g ghiệp h

- Hiệ

7

HCNN

H h hí h h8

KT-XH

9

NLĐ

10

NSNN

11g h
gt

KI

N
H

TẾ

H

U

ổi vị tríbộ


C

Ki h tế - xã hội
ộ g

Đ

N
G


QLNN

Ng

s h hQuyết ị h
Quả

TR

Ư

12

ẠI

H

Ng ời

iv

ý Nhại h


MỤC LỤC
Lời

..................................................................................................................i

Lời ả

ơ .................................................................................................................... ii
uậ vă thạ sĩ h

T
D h

h

i h tế ................................................................ iii

từ viết tắt tr g uậ vă .......................................................................iv

M

.......................................................................................................................... v

D h

bả g ......................................................................................................ix

D hbiểu

..............................................................................................ix

PHẦN 1. PHẦN MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1
ề t i............................................................................................. 1

2 M

u

g v phạ

vi ghi

uậ vă .................................................................................................. 4

KI

5 Kết ấu

u ........................................................................................... 3

N
H

4 Ph ơ g ph p ghi

u ............................................................................. 2

TẾ

3 Đ it

ề t i.................................................................................. 2

H

ti u ghi

U1 Tí h ấp thiết


C

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ....................................................................... 5

H

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1 1 2 Quả

ề hu g về ơ qu

N
G

g vấ

ý t i hí h tr

ý t i hí h tr g
ý t i hí h

TR

1 2 1 Kh i iệ

ti u

guy

1 2 2 Nội u g ơ hế t

h

ớ ................................. 6

h h hí h Nh N ớ ........................ 12
hiệ

ơ hế t

h

t

hịu tr h hiệ

ớ ......................................................... 12

hịu tr h hiệ

về t i hí h tr

g ơ qu

h h

ớ ............................................................................................................ 13

1 3 Nội u g quả
1 3 1 Lập

t

1 3 2 Th

hiệ
gt

ý t i hí h tr

g

ơ qu

h h hí h h

ớ ................... 15

thu hi t i hí h ............................................................................. 15

1 3 3 Quyết t
134 C

ớ .............. 5

ớ ....................................... 5

h h hí h h

tắ th

h h hí h h
t

h h hí h h

h h hí h h

về t i hí h tr g ơ qu
hí h h

ơ qu

i với ơ qu

Ư

1 2 Cơ hế quả

g

ơ qu1 1 1 Nh

về quả

Đ

1 1 Tổ g qu

ẠI

TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC ........................................ 5

iể

t

tr g

g

s h tr
tr

iể

ơ qu
g
t

h h hí h h

ơ qu

h h hí h h

ớ .............................. 21
ớ ........................ 26

............................................................................. 29

v


1 4 Hệ th

g

hỉ ti u

h gi

gt

quả

trạ g

gt

1 4 1 Nh

hỉ ti u phả

h th

1 4 2 Nh

hỉ ti u phả

h ết quả

yếu t ả h h ở g ế quả

thuộ ĩ h v

D tr Qu

gt

iể

hệ v ph

h

ấp quảớ .................................................... 30

ý t i hí h

h h hí h h

ớ tr

g quả

ý t i hí h

ơ

ớ ........................................................................................... 33
về ý thuyết quả

ý the

ầu r v

h

g

g

g tr

g việ

g i .......................................................................................... 33

KI

i h phí tr

1 6 2 Ki h ghiệ

ột s


C

1 6 1 Ki h ghiệ

g ơ vị ............................................................ 33

TẾ

quảs t ội bộ tr

1 6 Ki h ghiệ

ơ vị .............................................................................. 32

U

1 5 6 Hệ th g iể

ý ...................................................................... 32

H

ý

hiệ

h h hí h h

ơ vị ......................................................................... 31

1.5.5. Tr h ộ quả

th

ơ qu

ơ vị ............................................................................................ 32

1 5 4 M i qu

qu

ý t i hí h ....................... 30

gi ................................................................................... 30

h ạt ộ g

1 5 3 Quy

ý t i hí h ......................... 29

quả

ý t i hí h tại

1 5 1 Hệ th g hí h s h ph p uật
1 5 2 Đặ

quả

N
H

15 C

ý t i hí h ................................... 29

về quả

ý i h phí th ờ g xuy

i với

ơ vị th h ở g

gb ih

i h ghiệ

i với Việt N

................................................. 37

Đ

1 6 3 Nh

ẠI

H

kinh phí NSNN ............................................................................................................ 36

N
G

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CỤC
về C

Ư

2 1 Tổ g quDỰ TRỮ NHÀ NƢỚC KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN ......................................... 39
D tr Nhhu v

2 1 2 Ch

TR

2 1 1 Qu tr h h h th h v ph t triể
ă g

hiệ

2 1 3 Cơ ấu tổ h
2.2. Th

v

D tr

............................. 39

ơ vị ................................................... 39

quyề hạ

C

B h Trị Thi

ơ vị .................................................... 39
htrạ g công tác quả lý tài chính tại C

hu v
D tr

B h Trị Thi
h.................. 41

hu v

B h Trị

Thiên. ........................................................................................................................... 44
2.2.1. Cơ hế phân ấp quả lý tài chính. ..................................................................... 44
2 2 2 Tổ h
223 C

gt

bộ máy quả lý tài chính ...................................................................... 45
ế h ạ h t i hí h .............................................................................. 47

2.2.4. Công tác ập v ph

bổ

toán chi Ng

vi

s h h

ớ .................................. 49


2.2.5 Th

hiệ

t

.............................................................................................. 52

2 2 6 Hệ th g b

t i hí h ph

tí h b

t i hí h v

g khai.............. 65

2 2 7 Thẩ

tr quyết toán .......................................................................................... 66

228 Ứ g

g công ghệ thông tin vào quả lý tài chính ......................................... 67

2 3 Đ h gi

ý t i hí h tại C

D tr NhB h Trị

hu v

iệu iều tr ........................................................................................... 68
g iều tra .......................................................................... 68

2 3 2 Ý iế

h gi về tổ h

2 3 3 Ý iế

h gi về

gt

ập v ph

2 3 4 Ý iế

h gi về

gt

quả

2 3 5 Ý iế

h gi về

gt

quyết t

2 3 6 Ý iế

h gi về tí h tu
trạ g quả

y v ph

ấp quả lý tài chính ................... 70

bổ

t

ý v sử

h g ă ........................ 71

g

iể

h ả

tr v b

th ph p uật tr

ý t i hí h tại C

hi ........................ 72
........................... 74

g quả

ý t i hí h .................. 75

D tr Nhhu v

B h Trị

N
H

2 4 Đ h gi th

bộit

U

2.3.1. Thông tin về

H

qu s

quả

TẾ

Thi

gt

Thiên ............................................................................................................................ 76

KI

g ết quả ã ạt

................................................................................ 76


C

2 4 1 Nh

2 4 2 Một s hạ

hế và nguyên nhân ......................................................................... 78

ẠI

H

CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CỤC
ị h h ớ g tr g

gt

B h Trị Thi

quả

ý t i hí h tại C

D tr Nh............................................................................................... 83hu v

ti u

N
G

31 M

Đ

DỰ TRỮ NHÀ NƢỚC KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN ......................................... 83

TR

Ư

3 2 Giải pháp hoàn thiệ quả lý tài chính tại C

D tr Nhhu v

B h Trị

Thiên ............................................................................................................................ 84
321 H

3 3 2 Đổi

thiệ tổ h

bộ

yv

ới quy tr h ập ph

bổ

g

hiệu

t

quyết t

quả

ý t i hí h .................. 85
i h phí g

s h h

ớ ............................................................................................................................. 86
323 H

thiệ tổ h

3 3 4 Tă g

ờ g

3 3 5 Tă g

ờ g

hệ th

gt
g

iể
g

gb
tr

t i hí h ph
iể

t

g ghệ th

tí h b

tài chính .... 88

ội bộ .............................................. 89
g ti v ti h

h

gt

quả

ýt i

chính ............................................................................................................................ 90
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................. 92

vii


1 Kết uậ ................................................................................................................... 92
2. Kiế

ghị ................................................................................................................. 94

2 1 Kiế

ghị với Chí h ph ...................................................................................... 94

2 2 Kiế

ghị với Bộ T i hí h .................................................................................. 95

2 3 Kiế

ghị với Tổ g

D tr Nh

ớ : .......................................................... 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 98
PHỤ LỤC .................................................................................................................101
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ
NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN 1NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN 2

U

BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN

H

BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN

TR

ƯN
G

Đ

ẠI

H


C

KI

N
H

TẾ

XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN

viii


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bả g 2 1:

D t

Bả g 2 2:

Ngu

D t

gi i

ạ 2015-2017 ................................................................................ 51

Bả g 2 3:

hi g

s h h

ớ gi i

hi NSNN

Nội u g hi

C

C

ạ 2015-2017 ........................... 48

D tr Nh

D tr Nhớ KV B h Trị Thi

hu v

B h Trị Thi

gi i

ạ 2015-2017 ....................................................................................... 54
Tổ g h p i h phí thu v

B h Trị Thi

ạ 2015-2017 ................................................................................ 58

Chi tiết

Bả g 2 7:

Tổ g h p t h h h tiết iệ

Bả g 2 8:

Th

Bả g 2 9:

Ý iế

it

hiệ t

ấp quả

ý t i hí h tại C

it

tại C

h gi

g

h ả

it

N
G

Ư

tr v b

TR

Bả g 2 13: Ý iế

tr g quả

hi tại C

h giBả g 2 12: Ý iế

g iều tr về

D tr B h Trị Thi

Đ

Bả g 2 11: Ý iế

tại C

gt

bộ

y v ph

ập v ph

bổ

........................................ 72

g iều tr về

gt

quả

ý v sử

D tr B h Trị Thi

................................. 73

it

gt

g iều tr về

D tr B h Trị Thi

h gi

ạ 2015-2017 .. 64

D tr B h Trị Thi ............................... 70

H

h g ă

h gi i

g iều tr về tổ h


C

h gi

ạ 2015-2017 ................. 62

hả s t ................................................. 69

it

ẠI

Bả g 2 10: Ý iế

h gi i

hi i h phí t

g iều tr

h gi

ạ 2015-2017 ................... 60

TẾ

g ti về

hi th

h gi iBả g 2 6:

h ả

hiệ t

U

Tổ g h p ơ ấu hi th

H

Bả g 2 5:

t

D tr Nh

N
H

gi i

h C

KI

Bả g 2 4:

it

iể

.......................................... 74

g iều tr về tí h tu

ý t i hí h tại C

quyết t

D tr B h Trị Thi

th ph p uật
............................ 76

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ2 1: Sơ

Bộ

y quả

ý

C

D tr Nh

ix

ớ B h Trị Thi

............ 43


PHẦN 1. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
h h hí h h

th h ập tổ h

h ạt ộ g v
tiếp h ặ gi

ý h h hí h h

p

g h

g h

hiệ

v

C

D tr Nh

tr

g

ớ tr

hu v

g ĩ hv

N
G

vẫ

ý t i hí h

:

quả

Để sẵ s g h
bả

i h - qu

tr ờ g ả


bả

phò g v
h

i h tế th
tr s

g

ộ g

h

òi hỏi

quả

ặt Tuy hi

hiệ

gi
gt

quả

hiệu quả vừ phải ả
V vậy C

g ơ qu
g

hiệ

D tr Nh

1

hh h hí h

g thời ại gắ với


h h hí h hD tr Nh

ý t i hí h ã ạt
yC


h

D tr Nh
hất ị h tr

tạp

g

g

qu

ý t i hí h vừ phải tí h t

hiệg h ạt ộ g

thi
trhu
gt

t i; ả
ả tr

thị

g iều tiết vĩ


bả

gu

hu ầu hi ti u th ờ g xuy
v tr

g


g

ộ g về u g - ầu gi

g h

bả

g xã hội h

thuộ Tổ g C

g h

g biế

ột tr

v tr

ý tr

g iễ biế ph

ề phò g h

h

h h hí h h

ơ qu

gt
h

hiệquả

gi tr

i ph với h

ơ vị uy tr h ạt ộ g ể th
g phải tiết iệ

qu
g tr ớ

tr qu

ù g ấp

v ph ơ g ph p h

h h hí h h

D tr QuƯ

B h Trị Thi

ơ qu

B h Trị Thi

g ghi hậ tr g hiều

TR

v

hiệ

ý t i hí h

ỗi ơ qu

ớc - Bộ T i h h Tr g thời gi
ết quả

g

quả

ph p

h h hí h h

g h h th

gt

g ét ơ bả
ời s

ơ qu

ă gv

ý t i hí h tr

í h h ạt ộ g

ý h

hghĩa...

H

iể

quả

h u với h

g ội u g qu

ớ vừh

ẠI

h

h h ạt ộ g

g hu ầu th

ơ vị D vậy quả

ột tr

v

Đ

ơ qu

h

ĩ hv

trật t ph p uật xã hội h

g từ hiều gu

h u hằ

tất ả


C

sử

quyề

h ạt ộ g hấp h h - iều h h th
ớ tr

t i hí h ph

y h

U

Ngu

bộ

quyề the qui ị h

H

i h tế hí h trị vă h

vi thẩ

tiếp ơ qu

ph ơ g iệ h ạt ộ g h yếu
ă g quả

phạ

ấu th h

TẾ

thuộ tr

ột bộ phậ

N
H

uật tr

uớ

KI

Cơ qu

h

g iều iệ NSNN ấp g y

hu v

B h Trị Thi

ầ giải


quyết hiều vấ

g

gt

hiệu quả v tiết iệ
Để th

Thi

hiệ t t t

gu

hỉ ạ

D tr Nh

ơ vị tí h

ú g quy ị h v hiệu quả sử

ý t i hí h sẽ giúp h C
g

thểr

g qu việ x y
gt

quả

i h phí V vậy h
B h Trị Thi

ý

thiệ
iể

s t

h s ph t

ề t i: “Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Cục
uậ vă thạ sỹ

hu v

U

H

TẾ

h gi th

B h Trị Thi

trạ g công tác quả

tr

thiệ công tác quả

g thời gi

p

g

y u ầu

qu

ề xuất

ý t i hí h tại C

hiệ

v tr

ý t i hí h tại C

D

giải ph p

D tr Nh

g t h h h hiệtí h
hu v

y

Đ

B h Trị Thi

ẠI

H

h

KI

tí h


C

ơ sở ph

h

N
H

2.1. Mục tiêu nghiên cứu chung

hả thi hằ

hi th

B h Trị

g quyết ị h ú g ắ

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tàihu v

hiệ t t

hu v

h

Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên”

tr Nh

bổ sử

Ng h

Chí h v vậy em h

Trtiết iệ
g gu

D tr Nh

t t t h h h t i hí h v từ
triể bề v

ý ế ph

t i hí h

hi ti u tr g quy hế hi ti u ội bộ v th

t i hí h the
quả

ý t i hí h từ ơ hế quả

h t i hí h y u ầu C

phải th ờ g xuy
g ị h

quảg

ề trcơ sở ý uậ v th

Ư

- Hệ th g h

N
G

2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể

- Ph
hu v

TR

ơ vị h h hí h h
tí h th

trạ g về tình hình quả

B h Trị Thihu v

ý t i hí h tr

ggi i

ý t i hí h tại C

D tr Nhạ 2015-2017.

- Đề xuất giải ph p hằ
Nh

tiễ về công tác quả

B h Trị Thi

h

thiệ công tác quả
tr

g gi i

ạ từ

ý t i hí h tại C

y ế

ă

D tr

2023.

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu
C

gt

chính tại C

quả

ý t i hí h ở ơ vị h h hí h h

D tr Nhhu v

B h Trị Thi
2

ớ v th

trạ g quả

ý tài


Đ it
ết

g iều tr

tại C

v

hả s t: C
Chi

tr

C

bộ quả

ýv

huy

vi

gt

thuộ

3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về h

g gi

: Nghi

u

th

hiệ tại C

D tr nhhu v

B h Trị Thi
gt

quả

Thiên v giải ph p hằ

ý t i hí h tại C

h

tr g ă
C

B h Trị Thi

2018 C

D tr Nh

gt
gt

u th

trạ g

gi i

ạ 2015 - 2017 C

giải ph p ề xuất hằhu v

quả
quả

h

B h Trị Thi

ề t i ph

htí h

hu v

h

B h Trị

ý tài chính tại C

ý t i hí h tại C
s

thiệ

tr g gi i

tiễ

D tr

iệu sơ ấp
gt

ạ từ

h

thu thập

quả

ý tài chính tại

y ế

ă

2023

TẾ

hu v

D tr

thiệ hơ

- Về thời gi : Nghi


ề ý uậ v thtrạ g

vấ

U

gi th

ơ sở

H

- Về ội u g: Tr

N
H

4. Phƣơng pháp nghiên cứu

KI

4.1. Phƣơng pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu
+ Xe

xét

vă bả

phò g ghiệp v
ấp
g t i iệu ý uậ

N
G

+ Nh

Nh

D tr Nhg

hu v

ý t i hí h hệ th

g h th

ò th

g qu

g quy ị h ph p uật
hả

ềt i

ổ g th

g ti

iệ tử

TR

ạ g I ter et

C

ớ hiệ h h Ng i r

tạp hí huy

Ư

h

tổ g ết tạp hí t i iệu th

qu

hu g về quảý t i hí h
h

b

ẠI

i

Đ

B h Trị Thi

b

hí h s h

H

ế websites

về quả


C

- Tài liệu thứ cấp:

- Tài liệu sơ cấp:
Điều tr
quả
C

ý,

gu
bộ

D tr Nh

tại tr

gt

h h iều tr

s

iệu sơ ấp tr

g h


C

41

Nội u g iều tr
Phầ 1: Th

gt

hu v

hả s t tr
g ti

ơ sở tiế h h hả s t th
ết

B h Trị Thi
bộ thuộ

41

bộ

it

tại
th

g qu

h yếu tập tru g:
it

g

tiế h h iều tr .

3

bộ

ơ vị thuộ v tr

thuộ

iều tr bằ g bả g hỏi Hiệ

g iều tr tr

y

tế

t

giả ã tiế


Phầ 2: Nội u g hả s t
Nhhu v

hỏi

h gi về t h h h quả

h gi về

B h Trị Thi

tr

h gi

5

phỏ g vấ sẽ

g ời

thí h h p hất với ý iế
Phầ 3: B
tiễ

hằ

h

g thời gi

ý t i hí h

Trị Thi . Ghi hậ


gt

quả

vừ qu Bả g hỏi b
C

g ời

ý t i hí h tại C

D tr Nh

hỏi bằ g

gh sử

D tr
câu

hu v

B h

g th g

h ấu (x) vào

iể

Li ert
h

h

h

g

u hỏi g i

thiệ hơ

gt

ở ề xuất

quả

ột s giải ph p

g tí h th

ý t i hí h tại ơ vị

4.2. Phƣơng pháp phân tích
i t ơ g

ề ghi

u
s

iệu iều tr

5. Kết cấu của luận văn
ết uậ v

iế

H

ở ầu

Đ

h ơ g:

ghị

g về

ặtg

hú g

hiệ tr

phầ

ội u g chính

tiễ về quả

th

uậ vă g

3

ý t i hí h tr

g

ơ qu

ớ ;h h hí h h

N
G

Ch ơ g 1: Cơ sở ý uậ v th

Ư

Ch ơ g 2: Th

trạ g công tác quả

ý t i hí h tại C

D tr Nhhu

B h Trị Thi ;

TR

v

hất

ặ tr

ẠI

Ng i phầ

tả

KI

g h Ex e , SPSS ...

th


C

g

g ể

ơ sở ể tiếp ậ bả

- Việ xử ý v tí h t
kê th

sử

N
H

vấ

tả: Đ

TẾ

- Ph ơ g ph p th g

H

U

gian và không gian...
g

i; S s h the thời- Ph ơ g ph p s s h: S s h the s tuyệt

Ch ơ g 3: Giải ph p h


hu v

thiệ công tác quả

B h Trị Thi

4

ý t i hí h tại C

D tr Nh


PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI
CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC

1.1. Tổng quan về quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nƣớc
1.1.1. Những vấn đề chung về cơ quan hành chính nhà nƣớc
1.1.1.1. Khái niệm

h h hí h Nh

quyết ị h
qu

ơ qu

tổ h
C

h tr ơ g

g
ơ qu

v

iều h h

h ạt ộ g

ơ qu

Đ

ơ qu

TR

thuộ

ơ sở hấp h h

Nhquyề

quyề

quyề
Nh

C

NhU

iều h h t

th

hiệ

iều hiể

thẩ

ơ

quyề

uật iều hỉ h

g uật
hiệ

g C

v
thể tr

ã h ạ

Nh

tiếp h ặ gi
s t
gt

iể
tr ớ

tiếp
tr
ơ qu

[7]
C

ơ qu

h h hí h Nh

h ạt ộ g v

í h hu g ph

v

ớ h ạt ộ g h

gv

h

g

ií h ộ g

1.1.1.2. Phân loại các cơ quan hành chính
- Phân loại các cơ quan hành chính theo cấp hành chính:
+ Tổ h

bộ

y h h hí h h

ớ ở Tru g ơ g

+ Tổ h

bộ

y h h hí h h

ớ ở ị ph ơ g
5hỉ ạ the

gi

v b

Nh
h ạt ộ g

ơ qu

gi

y

hịu s

hịu tr h hiệ

hấp h h

h g g y

ơ qu


v

Nhơ qu
h

hiệ

tiếp hỉ ạ

ph p uậtƯh tr ơ g ế h ạ h
tr

ơ sở

N
G

g việ tr

ớ ; trh h hí h Nh

hiệ

Nh

h

ớ th h ập h ạt ộ g tr
th

ếh ạ h

quyề

h h hí h Nh

ơ qu

gt

ớ h ạt ộ g hấp h h v

H

Cơ qu

hiệ

ặt

H

hỉ ạ th

ý hu g h y từ g

hiệ quyề h h ph p

TẾ

ph p uật v

quả

th

N
H

ơ qu

ơ qu

KI

ĐẠIh h hí h h


C

Cơ qu

ti u

i huậ


- Phân loại các cơ quan hành chính theo cấp cấp dự toán:
+ Đơ vị

t

ấp I: L

quyề t ơ g

g gi

v

ơ vị ấp

ới quả

ơ vị hậ tr

hịu tr h hiệ

ph

ý iều h h g

tiếp g

bổ

s h ă

t

g

s h ă

ấp hí h

s h ă

ấp

h v

xu

g cho

ấp

ới tr

thuộ ;
+ Đơ vị
t

g

toán ấp III

s h

ấp I

bổ

t

ý i h phí

hiệ
h

ấp

v

ơ vị
hv

ơ vị

ơ vị
ấp

g việ

thể

h ớ g ẫ

ơ vị
ơ qu

tr
guy

CU

th

hiệ

ới;

ơ vị

hậ

hiệ việ quả

ớ phải h ạt ộ g the

i h phí

tắ

h

NSNN ấp t

gb ih

tr

ạ g phi huậ

tổ h

i h phí ể th
ý i h phí the s

tiếp C

t

ấp

bộ h ặ

ột phầ v

ơ qu

h h hí h

tạp v h ạt ộ g h yếu

thẩ

h

h
gv

Ư

ti u

tr h hiệ
ấp

ấp IV: L

ại h h h ạt ộ g

TR

ớ với hiều

g i h phí từ ơ vị

ấp III [7]

N
G

h

t

hi hi ti u phải th

t

gu

tiếp sử

ấp II

ơ vị

ới

h h hí h h

quyề gi

g

KI

t

í hv

tr

H

ấp I ếu h

t

N
H

t

ơ vị


C

hiệ phầ

ơ qu

quý h g ă
h ả

ấp I v ph

iều h h quả

ấp III: L

ơ vị

+ Đơ vị

tr

t

TẾ

t

ý i h phí

gu

t

ơ vị

H

ấp II h ặ

C

tổ h

thuộ

ới;

+ Đơ vị
quả

ơ vị

tr h hiệ

ấp

ơ vị tr

ẠI

t

ấp II: L

Đ

hậ

t

h h hí h h

ă

tr

ớ phải th

ị h

hiệ việ

ập

hế ộ ti u huẩ

quy hế hi ti u ội bộ ã

ấp

thẩ

t

Nh

quyề ph

thu hi h g
ớ quy ị h v

uyệt (

i với

ột s

hi th ờ g xuy )

1.1.2. Quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nƣớc
1.1.2.1. Khái niệm
Quả
g

ý t i hí h tr

g

v ph ơ g ph p quả

ơ qu

h h hí h h

ý hằ

tạ

6

ập v sử


g

qu tr h p

g

quỹ t i hí h tr

g


h h hí h h

Ch thể QLTC tr
g ời

tr h hiệ

QLTC Tr h hiệ

h

tr

g h

h

ơ qu

ơ qu

thuộ

ơ qu

h h hí h h

ý

ơ qu

i qu

hi th ờ g xuy

hệ i h tế tr

quỹ tiề tệ tr

gu

g

h

h h hí h h

ơ qu

H

Quá trình QLTC tr g

g ph

g ơ qu

g h ả

quả

Đ

s t

ý

Tr

g

với QLTC

v i trò qu

tr

uật quy ị h về

ị h

h u: C


g

thểg

g

ph ơ g ph p
ò bẩy

ph p uật

i

ph p uật

hế ộ QLTC ế t

ti u huẩ về t i hí h

sử

ph p uật

g

g ặ biệt C

hí h s h ơ hế QLTC

TR

ới ạ g: C

N
G

tr gi

ý h

iề với quh h hí h h

quả

hí h

hi ầu t h ặ

ẠI

g

gại

iể

Ư

i h tế

hiều

g ơ qu

h h hí h h

hiều ph ơ g ph p h : Ph ơ g ph p h h hí h ph ơ g ph p tổ h
i h tế ũ g h

tr
ũ gph i gắ

ỗi ơ qu

t i hí h ũ g h

ơ qu

tr

h h hí h h

N
H

ý

ơ qu

h h hí h
h thể tr

hiệu quả t i hí h tr

KI

h ả

g

h


C

việ quả

g

h

ột ội

bộ phậ Phò g b

ỗi

ý

ế h ạt ộ g

Mặt h : QLTC
ũ g thuộ

ũ g h

QLTC tr

tr h h h th h v sử

qu

thể

ớ tr ớ hết thuộ về

tr ở g

việ quả

h ạt ộ g t i hí h Đ
C thể

ạ h


tr g tạ

g quả

y QLTC

Phò g t i hí h ế t

ý h ạt ộ g t i hí h B

Đ it

tiếp i

Tr ở g Phò g T i hí h ế t

g g p qu

bộ

h h hí h h

ã h ạ

tiếp quả
gtiếp h ặ gi

QLTC tr g

ý huy

ớ v

h

h h hí h h

th tr ở g v B

u g quả

ti u ã ị htr h hiệ

ơ qu

g

U

g

g

ể ạt h

H

hTẾ

ơ qu

ột

thể hiệ
vă bả ph p

[17]

1.1.2.2. Đặc điểm
QLTC tr g
tr

g

ơ qu

QLTC

ớ vừ

g h

g D vậy ặ

iể

g ét ơ bả

QLTC

í h h ạt ộ g
h
gu

g ặ

iể

h h hí h h

ỗi ơ qu
i

t i hí h tr

qu
g ơ qu

ếột tr

QLTC tr
g

h h hí h h

7

g ơ qu

g ội u g qu
h h hí h h

g thời ại gắ với ặ

h h hí h h
h thể QLTC

g h

gu
Nh

iể

v

hu g QLTC

g

t i hí h v việ sử

g


C
thẩ

ơ qu

h h hí h h

quyề b

hiệ

hiệ

v

ột hiệ

v

u g ấp

h vậy

g h ạt ộ g

v

hằ

th

y ặ biệt
ri g

h

ă g

gột ĩ h v

h h hí h h

g h xã hội hằ
h

h

uy tr s

ă gv
ớ h

hiệ

v

t

g

ớ v h ạt ộ g

g hằ

ơ qu

h

ớ về

h h hí h h

h ạt ộ g t i hí h h

h ạt ộ g QLTC tr

ti u

tổ

i huậ

h h hí h h

D

hg

p

g

h h hí h h

i

qu

ơ qu

g gu

h

qu

h gi hiệu quả sử

U

ă

uy tr s t

ập v sử

tr

h u
tại

g gu

hế ộ quy ị h ph p ý

g

N
G

hiệ

v

Nh

g gu

h gi về

h h hí h h
ớ gi

t i hí h b

ặt xã hội v việ

ớ gắ
h

ỗi ơ

ạ h việ

ạt

h

h gi

g

ti u ã

Ưxét

ơ qu

g s ph t triể xã hội [17]

TR

ị h tră gv

Đ

hiệ

ặt i h tế ò xe

từ NSNN Việ tạ

t i hí h tr

iề với việ th
việ

h h ạt ộ g v

h h hí h h

hiệ h h

Việ sử

v
C

t i hí h tr gh h hí h h

v ph ơ g ph p h

N
H

t i hí h h yếu ph

y ơ qu

ơ qu

g h h th

H

bộ

gu

h u với h

ẠI

Tuy hi

h

h h ạt ộ g

H

ấy từ hiều gu

v

TẾ

t i hí h phhế ộ QLTC ặ thù
Ngu

về

ý h

g xã hội Với

ơ qu

hiệ

ơ qu

hất ị h Cơ qu

KI

the

quả

huy

g h tr

h

tí h hất ph
iể

g ơ vị

ị h v h h hí h

h ạt ộ g b h th ờ g

h

h

h h quyết ị h th h ập hằ

h ặ th
1.1.2.3. Phạm vi quản lý tài chính của các cơ quan hành chính nhà nƣớc
Nguồn kinh phí hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nƣớc:
C
từ NSNN

gu

t i hí h tr

gu

t thu

tổ h

Nguồn thu từ NSNN: L
ơ g h ặ Ng
bả

h

quả

ý ấp tr

g tổ h

gu

g h yếu b

gv

gu

i h phí

s h ị ph ơ g) h

ơ qu

h ạt ộ g ể th

h

hiệ

gi .
8

3 gu

s h( g

h h hí h h
h

: Ngu

thu

the quy ị h

ấp từ g
ơ qu

g

ă g

hiệ

s h Tru g


v

hằ


ơ qu


Nguồn tự thu: L

h

g h ả thu phí ệ phí thuộ NSNN

h ạt ộ g u g ấp ị h v

ý h

ớ i

qu

ị h v thu ệ phí ệ phí g

hiều

ại h

ề quyề v

g

h

ghĩ v

ệ phí hộ hẩu ệ phí ấp hộ hiếu…Lệ phí quả
h u quyề sử
ớ i
ý h
h

g t i sả

qu

g h

h

ế sả xuấtý hệ phí tr ớ bạ ệ phí ị
i h

h h

ặ biệt về h quyề qu
ý…Lệ phí quả

ý h

h
g

ĩ hv

h

h

thu từ h
tr

h

g h ạt ộ g

tiề thu từ h
huy

y


C

H

Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật: L

N
G

ý qu tr h thu tạiịp thời

Điều

Ư

g ơ qu

ơ qu

i

t i hí h ể
ơ qu

h

h h hí h Nh

h

h


qu tr h thu ú g thu

tổ h

bộ

y thu h p ý g

ầ phải tiế h h iể

ă g

ỗi

ỗi ơ qu
v

guy

tắph p uật


p

ầ phải

g y u

ớ phải x y

ơ qu
tế

h

g

ă g việ

ơ vị quy tr h thu

hẹ v hiệu quả C

tr th ờ g xuy

p

g ịp thòi hu ầu h ạt

h h hí h Nh

g ế h ạ h thu ầ phải the s t với t h h h th

phải h p ý v

g

g h ả thu từ

h ả thu h p ý ú g ắ the quy ị h

x y

h

qu

h h hí h Nh

gu

y òi hỏi

v

the quy ị h

ẠI

g h ả thu h

TR

ộ g tr

h

Đ

qu biếu tặ g v

ầu tập tru g ầy

g h

g h ạt ộ g sả

th tr ở g

g quy ị h ph p uật

bả bù ắp hi phí

Quả

ý h


g ò

TẾ

g

quyề quyết ị h

việ tr

ệ phí

U

tổ h

N
H

Nh

ế quyề sở

qu

H

t thu

u g ấp ị h v phù h p với ĩ h v

ơ qu

tị h

ệ phí b y qu vù g trời ệ phí h

KI

xuất h ặ

gu

ệ phí qu

ệ phí ấp phép h h ghề…Lệ phí quả

gi

ớ tr

i

h u Lệ phí

hí h… Lệ phí quả

ệ phí ấp vă bằ g…
Ng i r

g h ả thu từ

ể ại ơ vị

The tí h hất
quả

h

v

ơ qu

ị h ỳ ả

bả

[17]

Các khoản chi trong các cơ quan hành chính nhà nƣớc:
Tr g
C

h ả

ơ qu

h h hí h h

hi h ạt ộ g th ờ g xuy


v

xuyên.
9

h ả
h ả

hi

hi th h h i

hi h ạt ộ g h

ại:

g th ờ g


Các khoản chi thường xuyên: G
h : Tiề

v

ấp

ơ g tiề

hội bả hiể

g

y tế
hi

i h phí

u sắ

g

h ả

g

g

t i sả

i h phí

g

ấp

ơ g

g

h ả

hi h

ph

v

gb

h ả

:

hi h

the

hiệ

ị h hi v
bi

i

Nh

hiệ

hế the

hiệ

v

ột xuất

hế ộ

Chi ầu t x y
việ tr
h

h

g ơ bả

hiệ
v

g th

Ư

hiệ

h ả

TR

th

h
v

h ả

ẠI

bộ vi

g ghệ

N
G

hiệ

vỡ g

h

Đ

h

H

Các khoản chi không thường xuyên: G
v

ơ g tiề

tiếp ph

y tế

v h ạt

hi ộp thuế tí h hấu

sử

hế ộ quy ị h ph

g

th ờ g

xã hội bả hiể

h ả

huy

;

thu phí ệ phí v

ộ g tr

TẾ

hi ghiệp v

h

h ả tiề

h ả trí h ộp bả hiể


C

y tại tổ h

hiệ

gt

N
H

ị hv

h ả

hi h h

hế ộ quy ị h

h
gh

th ờ g xuy

v

h

t i

h ạt ộ g

KI

sả

)

g ời

h ả

uy tu sử

the

the quy ị h hiệ h h h s

TSCĐ ( ếu

hi h

hi h ạt ộ g ghiệp v

thiết bị vă phò g

tổ h
ơ g

h ả

ộ g thu phí ệ phí v h ạt ộ g u g ấp ị h v ;
h

h ả

the

h ả trí h ộp bả hiể

g ;

hi h ạt ộ g th ờ g xuy

h ả ph

:C

the quy ị h hiệ h h;

ị hv

h ạt ộ g u g ấp ị h v

g

ấp

ị h ơ sở vật hất v

xuyên tài sả
C

quyề gi

h ả ph

hí h: Vật t vă phò g
h ả

thẩhiệ

U

ă g

hi h ạt ộ g th ờ g xuy

H

h

h ả

g i

hi h

hiệ

ấp

v

thẩ

quyề gi

gi

h ả

hi th

Nh

ớ quyuyệt

g i the quy ị h hi
hi th

hiệ ti h giả

hi ầu t ph t triể b

tr g thiết bị sử

quyề ph

hiệ
tạ b i

hu g gi

gu

)

hi ể th

h ơ g tr h

hiệ CTMT Qu

ặt h g the gi h ặ

u sắ
thẩ

g h ả

hi th

ớ quy ị h ( ếu

ấp
the quy ị h ( ếu

hi th

h

h

hi th

h ạt ộ g i

ớ t i sả
hiệ

h i

g

:

ị h th
từ gu

ết v

h ả

hi

) [17]

1.1.2.4. Phạm vi quản lý tài chính trong linh vực Dự trữ Quốc gia
Nguồn kinh phí hoạt động:
Ng
g

s h h

s h h

ớ vhi h

tr qu

b trí tr

g

t
10

gi th
g

hiệ the quy ị h

s h h

ớ h g ă

Luật


Bộ T i hí h quả
h g

tr qu

gi

ý ph

bổ h ả

ã xuất tr

g ă

hi h

u h g

tr qu

ế h ạ h s u hi

ấp

gi

thẩ

u bù

quyề ph

uyệt
Các khoản chi trong các cơ quan hành chính nhà nƣớc:
Tr g
C

ơ qu

h ả

h h hí h hhi h ạt ộ g th ờ g xuy

h ả

v

hi

h ả

hi th h h i

hi h ạt ộ g h

ại:

g th ờ g

xuyên.

hội bả hiể

y tế

g

các kh ả
xuy

hi

u sắ

t i sả
C

h ả ph

i h phí

hí h: Vật t vă phò g

g

ị hv

g

t i sả

g

h ả

H
ẠI

ơ g

hi h

ph

v

gbTSCĐ ( ếu

)

TR

sả

ị hv
y tại tổ h

h ả

h ả

hi ghiệp v

hi h

the

vi

h

:

uy tu sử

hi h h

h

sử

hế ộ quy ị h ph

th ờ g

thu phí ệ phí v
ơ g tiề

xã hội bả hiể

ộ g tr
h ả

;

hế ộ quy ị h

h ả tiề

huytiếp ph

y tế

v h ạt

hi ộp thuế tí h hấu
h

th ờ g xuy

v

h

t i

h ạt ộ g

g

bả quả

tiế bộ h

g ời

h ả

gt

h ả trí h ộp bả hiể

Các khoản chi không thường xuyên: G
u b

the

the quy ị h hiệ h h h s

Ư

h

hi h

hi h ạt ộ g ghiệp v

h
g

ộ g thu phí ệ phí v h ạt ộ g u g ấp ị h v ;

the

h ả trí h ộp bả hiể

h ả

N
G

g

ấp

h ả

thiết bị vă phò g

tổ h

Đ

h ả ph

:C

ơ g

g ;

hi h ạt ộ g th ờ g xuy

h ạt ộ g u g ấp ị h v
i h phí

ấp

g

the quy ị h hiệ h h;

ị h ơ sở vật hất v

h ả

g

quyề gi

H

ơ g tiề

thẩ

U

ấp

TẾ

h : Tiề

v

N
H

hiệ

hi h ạt ộ g th ờ g xuy

KI

ă g


C

h

h ảCác khoản chi thường xuyên: G

h

bả vệ bả hiể
v
gt

h g

g ghệ bả quả ; Chi
tr qu

gi v

ph p uật. [6]

11

h

g h ả

tr qu

gi ; hi ghi

tạ b i
h ả

hi h ạt ộ g hập xuất
ỡ g

hi phí h

u
b

g
g h

the quy ị h

g


1.2. Cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính Nhà Nƣớc
1.2.1. Khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về tài chính trong cơ quan hành chính nhà nƣớc
Khái niệm: Cơ hế t
h

ớ tr

quả

ơ sở

tr

ý h h hí h

việ sắp xếp tổ h
sử

g

sử

g i h phí quả

quyề

h th

h

hằ

h

bộ

y ti h g

ộ g tr

i h phí quả

ă g

ý h h hí h;

g

g ời

ẩy

g việ

ộ g hiệu quả

ộ g


C

bộ

ộ g hiệu quả sử

H

hiệu suấth

ộ g tr

g việ sử

h h p ý hất ể h

y ti h g

ộ g i h phí quả

th

th h t t

h h tiết iệ

h

g

ý h h hí h
g i h phí quả

ý h h hí h

g h

N
G

bộ

H

U
gi

g

tă g thu hập hhiệ quyề t

h

g thời gắ với tr h hiệ
hiệ

Ư

tr g việ th

hiệ v

Th tr ở g ơ vị v

gi

the quy ị h

ộ g tr

g việ sử

ph p uật

TR

g h

ột

TẾ

ý h h hí h

ẩy việ sắp xếp tổ h

+N g

bộ

g ã g phí tr

ă g suất

h h hí h h

N
H

v

g việ sử

+ Th

ơ qu

ẠI

ã g phí tr

h

i h phí quả

hiệ

+ Thú

h

KI

hế v

ă g

gi ; thú

Đ

h

ơ qu
hế và kinh phí

v

h h tiết iệ

ý h h hí h tă g thu hập h

iều iệ

g bi

g bi

hiệ

Mục tiêu:
+ Tạ

QLTC

g việ sử

th h t t h
th

tổ hộ g

h t i hí h

Nguyên tắc:
+ Một
i h phí quả
v

tạ

iều iệ

ý h h hí h

h

ơ qu

ột

h

h h p ý hất ể h

g bi

th h t t h

ă g

hế v
hiệ

gi
+H i

h g tă g bi

h p quy ị h tại h ả 1
17/10/2005
tiết iệ

hế v

i h phí quả

h ả 2 Điều 9

Chí h ph v thú

ý h h hí h

g

12

trừ tr ờ g

Nghị ị h s 130/2005/NĐ-CP ngày

ẩy việ sắp xếp tổ h

h g ã g phí tr g việ sử

gi

bộ

y ti h g

th

h h

ộ g i h phí quả ý h h hí h [7]


+B

g

hiệu suất

hí h tă g thu hập h
+B

th

ơ vị v

bộ

ộ g hiệu quả sử

bộ

ýh h

g h

hiệ quyề t
g h

g i h phí quả

tr

h

g thời gắ với tr h hiệ

g việ th

hiệ

hiệ

v

Th tr ở g

gi

the quy ị h

ph p uật
1.2.2. Nội dung cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong cơ quan
hành chính nhà nƣớc

quyết ị h việ sắp xếp ph

ể bảbộ

bảh p

h the quy ị h

tr

g h

g

ơ qu

g ội bộ ơ qu

hế thấp hơ s với hỉ ti u

h

the vị trí

hỉ ti u bi

g việ v h p

ph p uật tr

g phạ

gi

hế

ơ qu
gi

g

ộ g

vi gu

vẫ

i với

i h phí quả

ột s
ýh h

gi

N
G

hí h

v

ý h h hí h the

g thu

h

Đ

h

g bi

i h phí quảg h

bộ

KI

- Tr ờ g h p sử

g

hiệ

hế ộ t

hế h s u:


C

iều ộ g

hiệ

Hhiệu quả th

hiệ

th

U

g bi

ơ qu

H

ộ g tr g việ sử

gi

ẠI

việ

h

hế

TẾ

quyề

s bi

N
H

Về biên chế: Că

ƯVề nguồn kinh phí quản lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nƣớc:

gu

TR

Ki h phí quả

ý h h hí h gi

s u: NSNN ấp;

h ả thu h p ph p h
Ki h phí quả
x

ị h v gi

bi

hế

the quy ị h

ý h h hí h gi

h ạt ộ g ghiệp v

)v

ơ qu

h ả phí ệ phí

h g ă

bị ( ếu

h

hiệ

ể ại the

hế ộ t

h từ

hế ộ quy ị h;

ph p uật
h

tr

ơ sở bi

ị h

ph

ặ thù the

th

ơ qu
hế

th

hiệ

hế ộ t

ấp

thẩ

quyề gi

bi

hế;

bổ NSNN tí h tr

h
ể ả
h ả

hi

hế ộ quy ị h

- Nội dung chi của kinh phí được giao (chi thường xuyên), gồm:
+C

h ả

hi th h t

h

h : Tiề

13

ơ g tiề

g ph

ấp

ơ g


h ả
h

g g p the

h

h

+C

hi ghiệp v

vă phò g th g ti
i
xuy

i tập thể v

h ả th h t

the quy ị h;

h ảtruyềg iv

hi ghiệp v

t i sả

huy

tuy

gt

phí thu

ơ g tiề th ở g phú

: Th h t

i

ị hv

ạ hội ghị

gt

phí trg iv

h h

huy

g ộ g vật t

từ g g h

u sắ

ghi h

Việt N

sử

h

hi
th ờng

ị h;

- Sử dụng kinh phí được giao:

v

gi

th

hiệ h h ể th
thẩ

gi

v

th

hiệ

hế

hi h phù h p;

hi ếu xét thấy ầ thiết;

hiệ

hế ộ t

hiệ

h

h

g h

vậ

g

hế ộ hi ti u t i hí h

g

v

t qu

hi t i

ơ qu n nhà

quyề quy ị h

Hi h phí

iều hỉ h gi

+ Cơ qu

Th tr ở g ơ qu

TẾ

quyề

NSNNhiệ

h t quyết ị h b trí s

hi h

U

hiệ

h


C

ột

t h h h th

bổ v

H

v

ph

N
Hgi

KI

+ Ki h phí

ẠI

- Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ (chi không thường xuyên):

th

N
G

qu

hiệ

hế ộ t

v the quyết ị h

h

ớ t i sả

h

ò

Ư

TR

tổ h

qu

ị h; hi

tế; hi th

quyề gi ; i h phí th
hế; i h phí

tạ

thẩ

g i
hiệ

hiệ
b i

hiệ

ỡ g
hiệ

hiệ

quyề gi

iễ

v

hiệ

v

i

hế ộ t

h

bộ

g

: Chi

g

gi ; i h phí th
g h

h

h

th h

hiệ v

tế thấp hơ

t

i h phí quả

phầ

h h ệ h

y

x

gi
ị h

ơ qu

ý h h hí h

th

hiệ
gi

hi sử
ị h với

ấp

thẩ

hiệ ti h giả bi
thẩ

u

quyề ph

h

hế ộ t
ể th

ă

g
h

hiệ

i h phí quả ý h h hí h tiết iệ
14

ột s

u sắ

ấp

g th ờ g xuy

ơ

ớ ; i h phí ghi

g ơ bả the
v

hiệ

the hiệp

- Sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được: Kết thú
hi ã h

h g ă

tí h hất ột xuất

CTMT Qu

h ; i h phí ầu t x y

uyệt; i h phí th

ể th

NSNN b trí i h phí ể th

ơ quhiệ

h

ý h h hí h gi

Đ

Ng i i h phí quả

s h s u
s

hế ộ t

hi th
h th


Phạ

vi sử

g i h phí tiết iệ

+ Bổ su g thu hập h
p

h

quỹ tiề

v

h

ơ gt i

h

th

hiệ

hế ộ t

h

g qu 1 0 ầ s với

tiề

ớ quy ị h ể hi trả thu hập tă g th

h

g h ;
ơ sở tổ g gu

hi trả thu hập tă g th

tắ phải gắ với hiệu quả

ết quả

+ Chi he th ở g v phú
h

the

ết quả

i tập thể

bộ

i với h

gt

g h ; tr

ấp h

sử

h ạt ộ g phú

ột xuất h

ất s ; hi th

bộ
h

g hg ời

ộ g

KI

i h phí h

H

u i ă

gổ

ị h ơ qu

ị h thu hập h
h

sử

th

hiệ

bộ

g hết

hế

g h

huyể s g ă

ẠI

s u tiếp t

ột xuất h tập

hế;

phò g ể ổ

i h phí tiết iệ

the

g [7]

Đ

S

ghỉ

hiệ ti h giả bi

thể trí h ập quỹ

g h

g g p; hi h
C

h

bộ

hế ộ t

từ g g ời;

v th h tí h

+ Khi xét thấy hả ă g tiết iệ
ột

g việ

hiệ

i: Chi he th ở g ị h ỳ h ặ

g tr ờ g h p ghỉ h u

hế hi th

trong bi

h từ g

ththể

ơ qu

U

guy

phép hi tr

H

h quyết ị h ph ơ g

i h phí

TẾ

Trg h : Cơ qu

N
H

bộ

bộ

g hệ s tă g th

ơ g ấp bậ

:ơ qu

h h hí h h

t

thu hi t i hí h s u

quả

TR

việ ập

g

Ư

QLTC tr

N
G

1.3. Nội dung quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nƣớc

việ quyết t


ý việ

tiế h h bắt ầu từ quả
hấp h h

t

ý

u i ù g

thu hi t i hí h

1.3.1. Lập dự toán thu chi tài chính
Lập

t

ở ầu qu

thu hi t i hí h tr
tr

g

g

ỗi

ơ qu

g ý ghĩ quyết ị h ế t

h h hí h hbộ qu tr h quả

h u

ý t i chính

tr g tổ h
1.3.1.1. Khái niệm lập dự toán trong các cơ quan hành chính nhà nƣớc
Lập

t

hỉ ti u thu hi

qu tr h ph
ơ vị

tí h
iế

h gi tổ g h p ập
thể ạt

15

tr

g ă

t

hằ

ếh ạ h

x

ập
g thời


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×