Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện bố trạch, tỉnh quảng bình

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
------------

N TÌNH

U

Ế

HẠ

́H

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾGIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP
TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH,


KI

N

H

TỈNH QUẢNG BÌNH

à SỐ: 8 31 01 10

ẠI

H

O
̣C

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

N THẠC S KHOA HỌC KINH TẾ

Đ

LU N

NGƯỜI HƯỚNG D N KHOA HỌC: TS. PHẠ

HUẾ, 2019

XUÂN HÙNG


ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
------------

N TÌNH

́H


U

Ế

HẠHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ

H

GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

N

TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH,

O
̣C

KI

TỈNH QUẢNG BÌNH

à SỐ: 8 31 01 10

Đ

ẠI

H

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

LU N

N THẠC S KHOA HỌC KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG D N KHOA HỌC: TS. PHẠ

HUẾ, 2019

XUÂN HÙNG


ẠI

Đ
H
O
̣C
H

N

KI
Ế

U

́HLỜI CA
ĐOAN

.

c
.

T

i
T


LỜI CẢ
â

N

ớ ấ

â
.

trì
S. P ạ

X â Hù
.

ũâ

K18A2-QLK U

ìThầ

H

.

,
Q

è

Uì

L

Do

́Hâ
ũ

Ế

.

C

T
ìâ

!.

KI

NH

.

M

O
̣C

T c

Đ

ẠI

H

T

ii


LƯỢC LU N

N THẠC S KHOA HỌC KINH TẾ

: HẠ
N TÌNH
:Q
ýK
N
ó : 2017-2019
N ờ

: TS. HẠ XUÂN HÙNG
: “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ
GIA T NG ĐỐI ỚI CÁC DOANH NGHIỆ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN
BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH.
à đố tượ
:P â


Q
ý
ý

hi
ì


ý

:
p ươ p p
ê
Q
ì t
; ( ). P
o; ( ). P
).
3. C kết q
ê ứ
K

ớ .

:
ì

N

; ( ). P

ýO
̣Cý

; ì


H

.S

ừ Chi

ý

ò

;

éòòó
ý

ù

;
.


ó

.


.

n

Đ

ẠI

: ( ). P

à kết

KI

í
(

N

H

âớ.
ứ đã sử dụ

2. C

C
U

T

ê

́H

ụ đí
M

1.

Ế

H

òâ

.
ĩ

NN

â


NN


â


NN


ó
trì

ù

ĩ

ì

.

iii

:


DANH

ỤC CÁC CH

CBCC

:

CSKD
DN
DNTN

:
:
:

N

IẾT T T À KÝ HIỆU


â

:

HTKK
KD

:
:

Hỗ
Kinh doanh

MST
NNT
NSNN

:
:
:

M
N ờ
N â

QLT
SXKD
TNHH

:
:
:

Q
S

TT&HTNNT

:
:
:
:

́H

U

GTGT

N

H

ý


KIĐ

ẠI

H

O
̣C

UBND
VAT

Ế

:

iv


â


â
ỤC LỤC
L

AM

M N .................................................................................................. ii
ANH M
L

K H U ..................................... iv

........................................................................................................ v

ANH M

N

ỂU Ồ ................................................................................... x
S

Ồ ....................................................................................... x

PH N -

N

1. ÍNH

P H

2. M

U

ANH M

Ế

ANH M

ỂU ............................................................................ ix

................................................................................. 1
ỦA

́H

M

H

............................................................... 1L

AN ............................................................................................. i

ÊU N H ÊN ỨU......................................................................... 2
ƯỢN

PH M

N H ÊN ỨU ............................................. 2

H

3. Ố
U

PH N

LU N

N ............................................................................ 4

KI

.

N

4. PHƯ N PH P N H ÊN ỨU................................................................ 2
-N

UN N H ÊN ỨU .......................................................... 5

O
̣C

HƯ N 1 - ỔN QUAN

QU N L

HUA

N .5

HU ......................................................................... 5

1.1.1. K

.................................................................................. 5

H

1.1. ỔN QUAN

ẠI

1.1.2.......................................................................................... 5

Đ

1.1.3. P â

................................................................................ 5

1.2. ỔN QUAN

HU

1.2.1 K


1.3.1. S

A

N ..................................... 6

(GTGT) ................................................. 6

1.2.2. N
1.3. NL
UN

ÔN

................................................. 10
QU N L

HUA

NANH N H P.................................................................................. 11


ý

GTGT

v... 11


1.3.2. N

ý

1.4.

Y U
AGTGT

NH HƯỞN

N

............. 12

ÔN

QU N L

HU

N ..................................................................................... 18

1.4.1.

...................................................... 18

1.4.2.

ý
ÊU

K

A

N ..................................................................................... 21

HƯ N
N

HỰ


HUY N Ố
2.1.

N


QU N L

H

Q

HU

H

ANH N H P

ì


QU N L

KI

ÔN


HU

.................... 25
Q

HUH

O
̣CNAM ................... 22

N N H ÊN ỨU ................................................. 25

ì
N

HU

ÌNH ............................................... 25

ạ ,

2.2. HỰ


ÔN

H, ỈNH QU N

2.1.1. ặ
2.1.2. ìANH N H P

ỂM ỊA

QU N L

HU

N

A

2 -

ÔN

Ế

1.6. K NH N H M QU N L

QU

U

NH

́HHỈ1. .

................................................ 20

HU

ì
A

27
N

HUY NH .......................................................................................................... 30
ì

H

2.2.1. KẠI

2.2.2.

Đ

2.3. PHÂN Í H
QU N L
QU N
2.3.1.

HU

ì

c

................................................................................. 30
ý
NH


ỦA

..... 32

ANH N H P

H

HU

ÔN

HUY NH -

ÌNH ............................................................................................... 49
........................................................... 49

2.3.2. K
ývi

Q

ì

............. 51


2.3.3.

ý

3-

....................................................... 61

PH P NHẰM H

HU

ỦAì

H

N H N ÔN

DOANH N H P

ỈNH QU N

H
ý


3.1.1.

HU HUY N

ÌNH .............................................................. 663.1.

QU N L

Qì

........................................................ 66

ý

Ế

HƯ N

Q

-

ýTạ

́H

3.1.2. M

U

........................................................................................................................ 66........................................................................................................................ 68
3.2. M3.2.3.ì

O
̣C

............................................ 71
ý

......... 72ýH

3.2.4.

..................................... 69
................................. 69

KI3.2.2.

ý

N3.2.1.Hý

t

..................................................................................................... 75


ý

ẠI

3.2.5. L

Đ

ó

3.2.6. K........................................................................................ 77
ù

ý

ý

c
e

e
â

ì


........................................................................................................................ 78
K
1. K

LU N

K N N HỊ........................................................................ 80

LU N ................................................................................................ 80

2. K N N HỊ ............................................................................................... 81

vii


2.1.2.2.

........................................................................... 81
Q

L U HAM KH
QUY

ỊNH H

ÊN

NH N XÉ

ỒN

N

H M LU N

N

ỦA PH N B N 1+2
ÌNH

NH N H

N H N LU N

N

Đ

ẠI

H

O
̣C

KI

N

H́H

U

X

H M LU N

Ế

N

........................................................ 81

.............................................................................. 82

ỒN

N ỦA H

ì

viii


DANH
2. 1.

S

N ạ

2. 2.

Q2. 3.

S

ỤC BẢNG BIỂU


ạ 2016 - 2018............................. 26

â

â

e

c

ạ ............ 30

T

T

ạ 2016 - 2018 .......................................................................................... 31
2. 4.

ì

2. .

K

ì

NN

ý

ý


( ấ

) ............. 33

N

Tạ

ì

2. 7.

ì

ì

2. 8.

S

2. 9.

S

2. 10.

Kở N

T

............................................................................................................ 44

ạ C

T

................ 47

............................................. 47


H

g

...................................... 42

U

ì

́H

2. 6.

Ế

ạ 2016 - 2018 ................................................................................... 402. 12.

L ạ

2. 13.

Q

2. 14.

Kì

N

a

................................................ 50

KIO
̣C

2. 11.

N

2016 - 2018 .................................................................................................. 50

..................................................... 50
..................................................................... 51

N

ì

ý

2. 1 .

H

GTGT ........................................................................................................... 52
n ý

................. 54

2. 16.

ẠI

......................... 55

Đ

2. 17.
2. 18.
2. 19.

t
N

........... 57


N


ý

ix

................... 60
............... 60


DANH
2. 1.ỤC BIỂU ĐỒ

2. 2.
2. 3.

ạ 2016 - 2018 ...................31
ạ 2016 - 2018 ......................................37

K

N

ì

ý

..........................................................................................53
2. 4.

ý

..............54

2. .

Ế

......................56
N
N

S

2. 2.

M

S

2. 3.

S


ìì

...............60
............61

ĐỒ

ạ ......................... 28

hi

N

S

KI

2. 1.

ỤC S

ì

K

-K


n

Đ

ẠI

H

O
̣C

S

ý

H

DANH........582. 8.́H

2. 7.

U

2. 6.

x

............................ 34
..................................... 36


HẦN I - Đ T
1. TÍNH CTHIẾT CỦA Đ TÀI
ý ĩ

ờ .Ở
Nớ (NSNN)

).


ù

.


NSNN (ó


ò ấ ớ

ây,
ýnh

ũH

O
̣C

.H

ẠIĐ

óĩ
1

ó

.


â


NSNN

ì

1990 ó

â

G
NSNN ở
ạ .


.
. ì300

T

i ò
Q

ý
ò

.

.

. ớ

ó

c

â

â

27 7% ổ

ấ -

â

KI

óH

â

Nớ â

ý

.2017

óU

Vi NẾ

â

NSNN1).́H

(

ââ


ì

ì


ý

ý
(2018) “Thành tựu cải cách thuế ở Việt Nam”

1


ò

ó

chý; ỷ

.
X ấ

ó

“Hoàn thiện công

tác quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện
Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình”
ý

.
ỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Ế

2.

ý


T

Q
2.2. Mục tiêu cụ thể
ó

ìớ.

ýQ

O
̣C

KIh

T
H

3. ĐỐI TƯỢNG À HẠ

ì

ẠI

ạ 2016 - 2018;
ý


T
ý

ớ.


Tạ .


Đ

3.2. h m i nghiên cứu: ạ

Q

3.3. h m i thời gian:

I NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu:

-S

ý

;

-P â

-

ýN

ý

ýl

H

-H

phâ

́H

ở ý

U

2.1. Mục tiêu chung

-Sạ 2016 - 2018;
2018;

4. HƯ NG HÁ NGHIÊN CỨU
4.1. hương pháp điều tra thu thập số liệu
a. Số liệu thứ cấp

2

ì


Sạ C

ì


T
ì


ì

we

ì

2016 - 2018. N

e

T

Q

t

th

g

ì
ớ .

b. Số liệu sơ cấp
S
p.

Ế

GTGT -â

ìâ

ý110
SPSS 20

óý

ó

ẠI

Đ

Q

ý


. (2)
T

. (3)

câ

ý. (4)

T
ó
huy


ũ
ý

97

Trong thờ gian nghi n c
391

: (1)

H

ấ.ại C

O
̣C

ý.

KI

â
NH

.Q́H

ýUe

sẵ . P ỏ

7

.

4.2. Các phương pháp phân tích số liệu
4.2.1. hương pháp phân tích thống kê
P


h


:

3

ì

..

b

.
4.2.2. hương pháp chuyên khảo, tham ấn ý kiến chuyên gia.
â
â

ý
ì

doanh

C

ó

ạ ;

T


ì

ý

.

5. C U TR C LU N

N

ó ấ

3

ầ .P ầ

ở ầý

U

L

Ế3

.

1 ì
ý


âẽ ì
ý

Đ

ẠI

H

O
̣C

n4

ì
ớ .ý

2

â
T

ý

.P ầ

3

KI

ấ ở

H

Tạ .

N ạ

N.ý

́H

.P ầ n

ù


HẦN II - N I DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯ NG 1 - TỔNG QUAN
1.1. TỔNG QUAN
1.1.1. KQUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA T NG

THUẾ
ềt

ế
â

ắt

e

ớ N

âẾ

ù
Nế

.

â1.1.3. P âN[5].:Nt

ó

â
N


t

o

ó ạ

[3].

ế


âu

O
̣C

H

ki

ớ .P ầ

ó

ì

ĐẠI

-N

.S

-ì

â

ạ:

KI

N


â

N

â

-

ớ ,

H

ủa t

N

ình
.N ấH

N

U

.

1.1.2. C ứ

ĩ

ớ ;
ó

2

N â

ạ:


N.
N5

ngù

.

.

u
N
.Ở


â .Ế

N.Ở

U

[5].:ehu

â

ấ phi


K

t

ếớ P


â Â

n

19 4

L

â Mỹ L

â

ó ó

.C

O
̣C(GTGT)

ớ.N

â P

N

at

KItrị

N

1.2.1 K

THUẾ GIÁ TRỊ GIA T NG

H

1.2. TỔNG QUAN

[5].

:

khẩ
â

ù́H

ũ

.

ó

130

H

[5].

ẠI11 Q

Đ

L

01-01-1999.

10/0 /1997
e

L

ó

ù
Q

L

â


L

Q

ũ

3Q

ớ th
01/01/2009.

ì

L

óó

ớ ì

17/06/2003

03/06/2008
2016

9 Q

ó X

2


06

4

L
ý

2016.

6

ó

từ

01

7


e

L

2014

ì “Thuế giá trị gia

tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch ụ phát sinh trong quá
trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng”2
ởc
g. Nó

c
.

ó

ó

gi


â

ù

.) ầ


).(ì
nh
ùùẠIĐù)

â

) ó

n

.

Luật Thuế GTGT 2014

7

.


(


ù

ó

ch


(â
ờ b


) ừù

ì

â


g

.

e

H

[3].)ở


(

éO
̣Cù

N(

ón

) ó

KI

H

. Nó

ng

ò( ặ
e

́H

ó
( ặ

ù

Ế

c

â

â

:

U

N

2có

ò ặ:


-

ìhuù.ở ừ

ì


ìù

t

ì

ó

-ẩ [4].


GT
â

ó

ù


â
ý

-ặc

O
̣CẠI

-

Đh
.ò
ó

.

-

ù

.

â


uaì

ó
ĩ.ng ờ

nt ấ
ò

-

.


H

ý

KIó

H

éNSNN.

N

e

ấHó

U

ý

. ì

ầ ổ

óẾ

â


.Vì

8


ũng

óì


ừ ó

NSNN [3].
- ạ
ì

.
ẻ,

hoạ

ìấu ừù

-

TGT

ng

ó

KIN

óù
ùẠI

-

ừ.ừ.óó


N
..ì


e

;
óĐ

HùO
̣C

-
..

òH

â

ó

ââ

ù
e

tạé ừ.

N ìs
âùù ,
Ế

ò

U


;.

́H


9

â
1.2.2. Nộ d

ơb

ủa L

*

tt

ế GTGT

:
:Le

N

ó

ó

ì

́H

ó

U


ó
ó nh


N

ẩ ...
ó

L

Đ

HN


â:ââ

N


v

ẠI

*

âO
̣C

-

:

KIH

N

ù...
- H

e

Ế

n â
-Lì, ừ
ì

ó

[5].

-N ữ
â

ó

â

ìó

*

[1].

:


*

:

ót
ó

(

(
).

10

ó


ừ)


NN

â

e

N â

óì

N

g
â

N

ì
[5].
*:

ấ hu
â

e
: 0%

%ạ.H

ó3

10% [2].

Ếó

U

1.3. N I DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI

Q

ý

ụ tê q

ýt
ì

T

.
.

Ný

H

N

N

ớ doa

ệp
N


.

O
̣C

ạ .

ì

KI

ch

ó N

H
ế GTGT đố1.3.1. Sự ầ t ết à

́H

ỚI DOANH NGHIỆ

ý

ó

t

ớ , ặ
.

ẠI

Mục tiêu quản lý thuế GTGT đối ới các DN.
ý

-

Đ

â
ình
-K

;-

ừ ó


câ
Nâ
Nớ ; ỷ

.


ĩ

.
11

.


ý

-Nó
ý

n
óấ ũ

.

Yêu cầu ề quản lý thuế GTGT đối ới các doanh nghiệp
- Q

ýnh

â
ý

â

Ế

-Q

.

ớ .

- Q

ý

ớ doanh
ý

ì


ý

ò

KI

-Q

ó

ý

ẠIó

Đ

ẽ ù

t

ó

ấ.
ạ .

ýý

ẽ ạ

ý ạ

1.3.2. Nộ d.

ớ .
,N

s

ìN

H

- Q

ý

DN

ớ DN

DN


pO
̣CDN ặ

.MN

kinh doanh.

ù

H

ở ì

́H

N

N â

U

, ừ

ô

ó


t

q

ýt

ý
ế GTGT đố

ớ doa

.
ệp

1.3.2.1. Quản lý đăng ký, kê khai và nộp thuế GTGT
(a) Quản lý công tác đăng ký thuế à cấp mã số thuế
ý
e

12


ĩ

ớ Ne

.

yý


ý
ờ n

.P ò


ĩờ kh

ò
:
ó

ò
.S
ù

óK.nh

tin


DN

ý

traò

K

Hì

ấ c

N

O
̣C

KI

ý

H

:P ò

Nó

ý

.

ò gK

ý
ó

Ế

ḰHòHỗ
ý

ò

.

P ò


ý

UHỗ
N

â

.

Hỗ

â

Hỗớ DN.

ẠI

(b) Quản lý hoá đơn, chứng từ


cấ

Đ

e

N

ở ổ

ừ. N

e

.


ý
ý
n


ì

ì
.

13.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×