Tải bản đầy đủ

Kế hoạch bảo vệ môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2017
Kính gửi: Ban Quản Lý Các Khu Chế Xuất và Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Xin gửi đến Ban Quản Lý Các Khu Chế Xuất và Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:
I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Tên dư án
XÂY DỰNG NHÀ KHO VÀ NHÀ XE CỦA CÔNG TY TNHH _ VIỆT NAM
1.2. Tên chủ dự án
CÔNG TY TNHH _ VIỆT NAM
1.3. Địa chỉ liên hệ
Lô C2-3-1, đường D6, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
1.4. Người đại diện theo pháp luật:
Đại điện: Ông

Chức vụ: Tổng Giám đốc.

1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án:
Điện thoại:


Fax:

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
2.1. Địa điểm thực hiện dự án:
khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Dự án nằm trên:
- Một phần thửa đất số: 118, tờ bản đồ số: 18 Xã Tân An Hội thuộc KCN Tây
Bắc Củ Chi.
- Một phần thửa đất số: 111, tờ bản đồ số: 19 Xã Tân An Hội thuộc KCN Tây
Bắc Củ Chi.
Vị trí dự án được xác định như sau:
- Phía Bắc: Giáp Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế (lô C2-2-1) (sản xuất sữa chua);
- Phía Nam: Giáp nhà xưởng hiện hữu của Công ty _ Việt Nam (lô C2-3-1) (làm
mới hộp mực in);
- Phía Đông: Giáp đường D6;
- Phía Tây: Công ty TNHH JK Gem Hosiery Mills (lô C2-2-2) (sản xuất vớ);
Sơ đồ vị trí dự án trong mối liên hệ với các đối tượng xung quanh được trình bày
trong hình 1.


Kế hoạch bảo vệ môi trường

2017

Lô C2-2-4
Công ty TNHH
_ VN
Diện tích:
8.678,7 m2

Hình 1- Vị trí của dự án
Hiện trạng hạ tầng khu vực như sau
Hiện trạng đất đai
Dự án nằm trên:
- Một phần thửa đất số: 118, tờ bản đồ số: 18 Xã Tân An Hội thuộc KCN Tây
Bắc Củ Chi.
- Một phần thửa đất số: 111, tờ bản đồ số: 19 Xã Tân An Hội thuộc KCN Tây
Bắc Củ Chi.
Hiện trạng giao thông


Các tuyến đường chính là D3 có lộ giới là 46m và đường N4 có lộ giới 38m. Các
tuyến đường phụ D1, D2, D4, D5, D6, N1 và N6 có lộ giới từ 18m;
Vỉa hè các tuyến đường nội bộ trồng cây xanh; riêng với tuyến đường chính có
dãy phân cách cây xanh.
Hiện trạng cấp nước
Nguồn nước cấp từ khai thác giếng ngầm và nước kênh Đông do công ty TNHH
MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi TP.HCM khai thác thủy lợi cung cấp.
Công ty TNHH _ Việt Nam

Trang 2


Kế hoạch bảo vệ môi trường

2017

Hệ thống cấp nước của KCN được bố trí các tuyến ống nhựa PVC Ø60-Ø300 đi
ngầm dọc theo các tuyến đường trong KCN.
Hiện trạng hệ thống thoát nước
(a) Thoát nước mưa
Nước mưa được dẫn về hệ thống cống tròn bê tông cốt thép Ø600 mm đi ngầm
dọc theo vỉa hè các tuyến đường nội bộ KCN thoát theo 2 hướng chính là hướng Bắc
theo kênh Lập Đức và hướng Nam ra Quốc lộ 22. Chiều sâu chôn ống tối thiểu 2m.
(b) Thoát nước bẩn
Nước thải từ nhà vệ sinh qua bể tự hoại được xử lý cục bộ tại hệ thống XLNT
sinh hoạt của công ty _ Việt Nam Lô C2-3-1 đạt quy định tiếp nhận nước thải của
KCN Tây Bắc Củ Chi trước khi dẫn vào hệ thống thu gom và XLNT tập trung KCN
để xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước
thải công nghiệp) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là kênh Đức Lập dẫn về sông Sà i
Gòn.
Chi tiết quy trình hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Tây Bắc Củ Chi được
trình bày ở hình 2

Công ty TNHH _ Việt Nam

Trang 3


Kế hoạch bảo vệ môi trường

2017

NƯỚC THẢI TỪ KCN VÀO
BỂ GOM

1

BỂ ĐIỀU HOÀ NƯỚC THẢI

2

BỂ ĐIỀU CHỈNH PH – KHUẤY TRỘN
& ĐÔNG KEO TỤ.

3

BỂ LẮNG SƠ BỘ

1

BỔ XUNG DINH DƯỠNG

2

BỂ AEROTEN CHẾ ĐỘ DÒNG LIÊN TỤC

1

BỂ LẮNG THỨ CẤP

1

BỂ KHỬ TRÙNG

- Có tác dụng điều hoà lưu lượng và nồng độ nước thải

- Chỉ vận hành khi thông số đầu vào có sự cố vựot tiêu chuẩn
cho phép và độ màu quá cao

- Lắng các bông bùn keo tụ hoá lý.

- Bổ sung chất dinh dưỡng tạo điều kiện thuận lợi cho
sự phát triển của VSV

- Diễn ra quá trình xử lý nước thải bằng quá trình oxi hoá sinh học
sử dụng các chủng VSV hô hấp hiếu khí.

- Tách bùn (vi sinh vật) ra khỏi nước thải sau xử lý sinh học.

- Tại đây các VSV có hại trong nước thải bị tiêu diệt trước khi
được thải ra nguồn tiếp nhận.

NƯỚC SAU XỬ LÝ ĐẠT
TIÊU CHUẨN TCVN THẢI RA NGOÀI

1

BỂ PHÂN HUỶ BÙN SINH HỌC

1

BỂ CHỨA LÀM ĐẶC BÙN

1

MÁY ÉP KHUNG BẢN

Bùn khô được đưa đi chôn
lấp hay làm phân bón

- Phân huỷ bùn sinh học, giảm thể tích bùn.

-Làm đặc bùn trước khi đi ép bùn

- Ép khô bùn, giảm thể tích bùn trước khi thải bỏ.

Đường bùn

Đường nước thải

Trường hợp
khẩn cấp

Hình 2 - Quy trình hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Tây Bắc Củ Chi
Hiện trạng cấp điện
Nguồn điện cấp cho KCN được lấy từ trạm 110/22-15KV của Điện lực thành phố
với công suất 40MVA được dẫn ngầm theo tuyến đường Hương lộ 1 và đi nổi trên trụ
bê tông ly tâm với khoảng cách trung bình 45 - 60m/trụ theo đường N4 đến trạm cấp
điện của KCN;
Nguồn điện sử dụng chiếu sáng giao thông và sân bãi được lấy từ trạm hạ thế
chuyên dùng có công suất 2 x 150KVA; 1 x 750KVA. Đối với các tuyến đường phụ
được bố trí chung trên trụ điện và đi ngầm dọc theo dãy phân cách với 2 trục đường
chính KCN, khoảng cách trung bình giữa các trụ điện là 45-60m/trụ.
Công ty TNHH _ Việt Nam

Trang 4


Kế hoạch bảo vệ môi trường

2017

2.3. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sản phẩm và số lượng
Dự án tại Lô C2-2-4, khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng với chức năng làm khu vực để xe cho
nhân viên, kho chứa hàng hóa và kho rác nhằm phục vụ cho quá trình hoạt động sản
xuất của công ty.
2.4. Diện tích mặt bằng
Khu đất xây dựng của dự án Lô Số C2-2-4 có diện tích: 8,678.7 m2 các hạng mục
cụ thể như sau:
Bảng 1 – Quy mô các hạng mục công trình
STT

Hạng mục

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

I

Công trình chính

1

Nhà kho 1 (1 tầng)

3132

36.088

2

Nhà để xe (1 tầng)

2516

28.991

II

Công trình phụ trợ

1

Nhà bảo vệ

9

0,104

2

Kho rác (chứa chất thải
rắn sinh hoạt, chất thải
công nghiệp thông
thường, chất thải nguy
hại)

333

3.837

3

Cây xanh

1735.74

20

4

Sân, đường nội bộ

952.96

10.980

8,678.7

100

Cộng

Ghi chú

(Nguồn: Công ty TNHH _ Việt Nam, năm 2017)
2.5. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng
2.5.1. Nhu cầu sử dụng điện
Dư án Lô C2-2-4 được xây dựng có quy mô diện tích 8.678,7 m2 xây dựng bãi
giữ xe nhân viên, kho chứa hàng hóa và kho rác.
Nhu cầu sử dụng điện cho dự án Lô C2-2-4, khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã
Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh là điện 3 pha 5 dây
Nhu cầu cấp điện dự kiến: 400kwh/ngày
2.5.2. Nhu cầu sử dụng dầu
Dầu DO được sử dụng cho xe nâng vận chuyển nhập, xuất hàng hóa và xe nâng
vận chuyển rác từ khu vực phát sinh về kho rác

Công ty TNHH _ Việt Nam

Trang 5


Kế hoạch bảo vệ môi trường

2017

Số lượng xe nâng dầu sử dụng dự kiến: 2 xe
Nhu cầu cấp dầu dự kiến: 400 lít/ tháng
2.5.3. Nhu cầu sử dụng nước
Nhu cầu sử dụng cho công trình là nước phục vụ cho nhu cầu cung cấp nước sinh
hoạt.
Tuyến cấp nước tính cho khu xây dựng là ống cấp nước Ø 34
Nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt: 9 m3/ngày;
Qsinh hoạt = (q × N)/1000 = (45 × 200)/1000 = 9 m3/ngày
(Bảng 3.4, mục 3.7 TCXDVN 33:2006 Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình
tiêu chuẩn thiết kế)
Trong đó:
Qsinhhoạt : Lưu lượng nước cấp sinh hoạt m3/ngày.
N
: Số lượng công nhân viên dự kiến, 30 người.
q
: Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong cơ sở sản
xuất công nghiệp tính theo phân xưởng nóng 1 người trong 1 ca : 45 l/người/ca.
Lưu lượng nước cấp cho khách vãng lai (10%): 0.9 m3/ngày;
Lưu lượng chữa cho chữa cháy: được lấy từ bể chứa nước từ nhà máy củ.
Căn cứ theo TCXDVN 33:2006 và TCVN 2622:1995, với quy mô và tính chất
của dự án thì lượng nước dự trữ cho chữa cháy được tính theo các thông số sau:
- Số đám cháy trong cùng thời gian: 01 đám cháy
- Thời gian chữa cháy yêu cầu: 3 giờ
- Lưu lượng nước: 10 l/s
➔ Lưu lượng nước dự trữ cho PCCC của dự án: 3h x 3.600s x 10 l/s = 108 m3
Nước cấp phục vụ cho PCCC của dự án Lô C2-2-4 được lấy từ Lô C2-3-1 của
công ty TNHH _ Việt Nam với tổng dung tích là 160m3.
- Lưu lượng nước cấp cho tưới cây, rửa đường: 7.5 m3/ngày.
QTCRĐ = ((qtc × Scây)+(qrđ × Sđường))/1000 = ((4 × 1735.74) + (0.5 × 952.96))/1000
= 7.42 m3/ngày.
(Bảng 3.3, mục 3.5 TCXDVN 33:2006 Cấp nước - mạng lưới đường ống và công
trình tiêu chuẩn thiết kế)
Trong đó: QTCRĐ : Lưu lượng nước cấp tưới cây, rửa đường m3/ngày.
qtc:
Tiêu chuẩn cho 1 lần tưới cây, l/m2.
qrđ:
Tiêu chuẩn cho 1 lần rửa đường, l/m2.
Scây:
Diện tích cây xanh tại công ty, m2.
Sđường: Diện tích sân, đường nội bộ tại công ty, m2.
Tổng lưu lượng nước cấp (nhu cầu nước có ích): 17.4 m3/ngày.
III. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG
Yếu tố
gây tác
động
Khí thải từ
các

Tình trạng

Tình trạng
Biện pháp giảm thiểuKhông

×

Công ty TNHH _ Việt Nam


Sử dụng phương tiện, máy móc thi
công đã qua kiểm định

Không

×

Trang 6


Kế hoạch bảo vệ môi trường

phương
tiện vận
chuyển,
máy móc
thi công

Bụi
×

2017

Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô
nhiễm

×

Định kỳ bảo dưỡng phương tiện,
thiết bị

×

Che chắn công trình khi thi công dự
án

×

Che chắn các phương tiện vận
chuyển vật tư

×

Bố trí công nhân dọn dẹp vệ sinh
cuối ngày làm việc tại cổng ra vào
của dự án

×

Tránh tập trung vận chuyển vật tư
cùng một thời điểm, bố trí các
phương tiện vận chuyển hợp lý

×

Cách ly, phun nước để giảm bụi

×

Biện pháp khác:

×


Nước thải
sinh hoạt

×

Tất cả công nhân xây dựng sử dụng
nhà vệ sinh của công ty _ Lô C2-31. Nước thải sinh hoạt sẽ được thu
gom, xử lý qua bể tự hoại nhà vệ
sinh và được xử lý tại hệ thống xử
lý nước thải sinh hoạt cục bộ trước
khi thải vào hệ thống xử lý tập
trung của khu công nghiệp

×

Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước
thải khu vực
Nước thải
xây dựng

×

Thu gom xử lý trước khi thải ra môi
trường:

×

Nước thải xây dựng của dự án chủ
yếu là nước dưỡng hộ bê tông, nước
vệ sinh thiết bị và nước rửa nguyên,
vật liệu xây dựng chứa các chất lơ
lửng và chất hữu cơ được thu gom
vào bể lắng tạm thời trước khi cho
chảy vào hệ thống xử lý nước thải
tập trung của khu công nghiệp.

×

Cặn lắng trong bể lắng tạm thời sẽ
Công ty TNHH _ Việt Nam

Trang 7


Kế hoạch bảo vệ môi trường

2017

được nạo vét vệ sinh định kỳ 2 lần/
tuần và chuyển giao đúng quy định.
Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước
thải khu vực

×

Biện pháp khác:

×


Chất thải
rắn xây
dựng

Thu gom để tái chế hoặc tái sử
dụng:
Những nguyên vật liệu dư thừa có
thể tái sử dụng được thì phải được
phân loại và để đúng nơi quy định
thuận tiện cho việc tái sử dụng và
bán phế liệu.

×

Tự đổ thải tại các địa điểm quy định
×

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý
Đất đào phát sinh trong quá trình
xây dựng được thu gom, tập trung
tại dự án và chuyển giao đúng quy
định
Các phương tiện vận chuyển đất đá
san lấp bắt buộc dùng tấm phủ che
chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi
trên đường gây ảnh hưởng cho
người lưu thông và đảm bảo cảnh
quan môi trường được sạch đẹp.

Chất thải
rắn sinh
hoạt

×

×

×

Tự đổ thải tại các địa điểm quy định
của địa phương

×

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý:
×

Công ty có ký hợp đồng với Công
ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích
Củ Chi để thu gom, vận chuyển và
xử lý hợp vệ sinh chất thải rắn sinh
hoạt.

×

Biện pháp khác:

×


Chất thải
nguy hại

×

Công ty TNHH _ Việt Nam

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý:
Các chất thải rắn nguy hại như giẻ

×

Trang 8


Kế hoạch bảo vệ môi trường

2017

lau dính dầu mỡ, keo, sơn; các
thùng chứa sơn, xăng dầu sẽ đặt các
thùng chứa tại khu vực xây dựng để
chứa lượng chất thải này. Toàn bộ
lượng CTNH thu gom sẽ được lưu
trữ tạm thời. Có khu vực lưu trữ
CTNH riêng biệt, dán nhãn, biển
báo riêng đối với từng loại chất thải
và thuê đơn vị có chức năng thu
gom, xử lý khi kết thúc việc xây
dựng.
Biện pháp khác:

×


Tiếng ồn

×

Rung
×

Định kỳ bảo dưỡng thiết bị

×

Bố trí thời gian thi công phù hợp:
cam kết không hoạt động thi công
vào giờ nghỉ ngơi của người dân
xung quanh từ 11h30 – 13h00; 21h06h sang hôm sau.

×

Trang bị tấm đệm cao su để hạn chế
tiếng ồn cho các máy móc có độ ồn
cao

×

Không vận chuyển vật tư vào giờ
cao điểm

×

Sử dụng các thiết bị máy móc tiên
tiến, ít gây ồn

×

Định kỳ bảo dưỡng thiết bị

×

Bố trí thời gian thi công phù hợp

×

Biện pháp khác
Nước mưa
chảy tràn
×

Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga
thu gom, lắng lọc nước mưa chảy
tràn trước khi thoát ra môi trường

×
×

Biện pháp khác

×


IV. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT
ĐỘNG

Công ty TNHH _ Việt Nam

Trang 9


Kế hoạch bảo vệ môi trường

Yếu tố
gây tác
động

2017

Tình trạng

Tình trạng
Biện pháp giảm thiểuKhông

Bụi và
khí thảiKhông

Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải
các phương tiện vận chuyển:
- Bố trí khu vực giao nhận hàng
hóa và chuyển giao chất thải trong
khuôn viên nhà máy
- Bê tông hóa sân, đường nội bộ
của nhà máy
- Bố trí cây xanh trong khuôn viên
- Yêu cầu các chủ phương tiện
không được nổ máy trong lúc chờ
giao nhận hàng hóa, chất thải.
×

- Yêu cầu chủ phương tiện kiểm
tra, bảo dưỡng phương tiện định
kỳ đảm bảo điều khiện hoạt động
tốt.

×

- Yêu cầu CBCNV đi xe gắn máy,
tắt máy dẫn bộ khi đi vào khuôn
viên của nhà máy.
- Bố trí bãi đậu xe hợp lý, khu vực
cho khách vãng lai, khu vực
chuyển giao chất thải gần khu vực
cổng nhà máy để giảm ồn, bụi và
khói thải của phương tiện vận
chuyển
Nước
thải sinh
hoạt

Thu gom và tái sử dụng

×

Nước thải sinh hoạt sẽ được thu
gom, xử lý qua bể tự hoại nhà vệ
sinh và được xử lý tại hệ thống xử
lý nước thải sinh hoạt cục bộ của
Lô C2-3-1 trước khi thải vào hệ
thống xử lý tập trung của khu công
nghiệp
Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử
lý nước thải:

×

×

Nước thải → Bể tách dầu →Bể
điều hòa → Bể thiếu khí → Bể
hiếu khí → Bể lắng → Bể trung
gian → Hệ thống xử lý nước thải
tập trung của khu công nghiệp Tây
Công ty TNHH _ Việt Nam

Trang 10


Kế hoạch bảo vệ môi trường

2017

Bắc Củ Chi.
Biện pháp khác

×


Chất
thải rắn

Thu gom để tái chế hoặc tái sử
dụng

×

Tự xử lý

×

CTR sinh hoạt tại các khu vực
phát sinh của Nhà máy được thu
gom vào các thùng chứa chuyên
dụng, tập trung về khu vực tập kết
CTR quy định và thuê đơn vị có
chức năng Công ty TNHH MTV
Dịch vụ Công ích Củ Chi vận
chuyển, xử lý 1 lần/ ngày.
×

Chất thải công nghiệp thông
thường phát sinh từ quá trình sản
xuất tại Lô C2-3-1 sẽ được thu
gom, vận chuyển về khu vực tập
trung mới ở Lô C2-2-4 và thuê
đơn vị có chức năng Công ty Môi
trường Hải Yến, Công ty Hunion
Toner Industrial, Công Ty TNHH
MTV Môi trường xanh Huê
Phương vận chuyển, xử lý.

×

Biện pháp khác

×


Chất
thải
nguy hại

Thuê đơn vị có chức năng để xử
lý:

×

Chất thải nguy hại phát sinh từ Lô
C2-3-1 sẽ được thu gom về kho
chứa CTNH của công ty _ Lô C22-4 và thuê đơn vị có chức năng
thu gom, vận chuyển và xử lý an
toàn. Hiện tại CTNH phát sinh
đang giao cho Công ty TNHH
MTV Môi trường xanh Huê
Phương Việt Nam thu gom, xử lý.
Đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH
với Sở Tài Nguyên Môi Trường
thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH _ Việt Nam

×

×

Trang 11


Kế hoạch bảo vệ môi trường

2017

Lắp đặt quạt thông gió

Mùi
×

Bố trí cây xanh trong khuôn viên
Xây dựng kho chứa chất thải nguy
hại
Chất thải sinh hoạt được chứa
trong thùng có nắp đậy kín

Tiếng ồn
×

Nhiệt dư

×

×

Kiểm tra, bảo dưỡng máy quạt, xe
nâng hàng định kỳ.

×

Xây dựng cảnh quan thiên nhiên
với khoảng cách hợp lý

×

Lắp đặt quạt thông gió

×

Bố trí hợp lý chiều cao nhà kho,
các cửa mái, cửa sổ để thông gió
tự nhiên tốt;
Lắp đặt trần mái cách nhiệt, chụp
thoát gió tự nhiên hay cơ khí để
thoát nhiệt tại khu vực kho

Nước
mưa
chảy
tràn

×

×

Công ty TNHH _ Việt Nam

Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga
thu gom, lắng lọc nước mưa chảy
tràn trước khi thoát ra môi trường
Biện pháp khác

×

×

×
×

Trang 12


Kế hoạch bảo vệ môi trường

2017

V. CAM KẾT
5.1. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi
trường của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định
về bảo vệ môi trường:
- Nước thải: Cam kết sẽ xử lý nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường cột
B, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra hệ thống xử lý nước thải tập trung của
khu công nghiệp.
- Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường được quản lý
theo đúng quy định của nghị định 38/2015/NĐ-CP.
- Chất thải nguy hại: Công ty _ sẽ quản lý chất thải nguy hại đúng theo thông tư
36/2015/TT-BTNMT về tổ chức phân loại, cách ly, lưu trữ tạm thời và ký hợp đồng
với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý.
5.2. Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được
nêu trên đây.
5.3. Chúng tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung điền trong kế
hoạch bảo vệ môi trường này.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

Công ty TNHH _ Việt Nam

Trang 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×