Tải bản đầy đủ

ÔN THI IELTS

 Dạng đề Matching Headings (Tìm tiêu đề cho đoạn văn)
Bài đọc có 5 đoạn văn, A-E
Hãy chọn tiêu đề chính xác cho mỗi đoạn B-E từ danh sách các tiêu đề dưới đây
Tiêu đề
i
Giới thiệu chung
ii
Tầm quan trọng của thời tiết
iii
Cách bảo quản
iv
Chất lượng
v
Sự cần thiết và mở rộng phát triển
vi
Nguyên liệu và cách làm
vii
Quá trình đô thị hóa làng nghề
viii
Yếu tố giúp duy trì nghề


1
2
3
4
5

Đoạn văn
Đoạn A
Đoạn B
Đoạn C
Đoạn D
Đoạn E

Ví dụ Trả lời
i

 Dạng đề Short Answers (Câu trả lời ngắn)
Sử dụng không quá 3 từ hoặc 1 con số từ bài văn cho mỗi câu trả lời
6
7
8
9

Điều gì giúp tương Bần khác biệt với các loại tương khác?
Cần phải ngâm đậu tương vào nước trong bao lâu?
Màu sắc của sản phẩm hoàn thiện?
Điều tạo động lực cho các gia đình duy trì làm nghề?

 Dạng đề Yes/True No/False - Not Given (Đúng, Sai và không có thông tin)
Các phát biểu sau có đúng với nội dung của bài văn?
10
Làng Bần được thành lập từ đầu thế kỷ 19
11
Hoa cải là một nguyên liệu để sản xuất tương
12
Chất lượng nước tương tỷ lệ thuận với nắng nóng
13
Quy mô sản xuất càng lớn thì càng có hiệu quảTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×