Tải bản đầy đủ

SINH HỌC KIỂM TRA 1 TIẾT 001

T: 0888086988

Kienchuvan@gmail.com
TR

S

GD & T T NH H NG YÊN
NG THPT CHUYÊN H NG YÊN

KI M TRA 45 PHÚT – N M H C 2019- 2020
MÔN SINH H C 12 SINH

Th i gian làm bài : 45 Phút; (
(

có 40 câu)

có 4 trang)

H tên :............................................................... S báo danh : ...................


Mã đ 001

Câu 1: Cho bi t m i gen quy đ nh m t tính tr ng, alen tr i là tr i hoàn toàn và không x y ra đ t bi n.
Trong m t phép lai, ng i ta thu đ c đ i con có ki u hình phân li theo t l 3A-B- : 3aaB- : 1A-bb :
1aabb. Phép lai nào sau đây phù h p v i k t qu trên?
A. AaBb × aaBb. B. Aabb × aaBb.
C. AaBb × Aabb. D. AaBb × AaBb.
Câu 2: Trong các b ba sau đây, b ba nào là b ba k t thúc?
A. 5' UGA 3'.
B. 3' UAG 5'.
C. 3' UGA 5'.
D. 5' AUG 3'.
Câu 3: Tính theo lí thuy t, phép lai nào sau đây cho đ i con có t l phân li ki u gen là 1 : 1?
A. AabbDD × AABBdd. B. AABbDd × AaBBDd.
C. AaBbdd × AaBBDD. D. AaBBDD × aaBbDD.
Câu 4: M t trong nh ng đi m gi ng nhau gi a quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã sinh v t
nhân th c là
A. đ u theo nguyên t c b sung. B. đ u có s xúc tác c a enzim ADN pôlimeraza.
C. đ u có s hình thành các đo n Okazaki.
D. đ u di n ra trên toàn b phân t ADN.
Câu 5: c p đ phân t , thông tin di truy n đ c truy n t t bào m sang t bào con nh c ch
A. phiên mã. B. gi m phân và th tinh.
C. nhân đôi ADN. D. d ch mã
Câu 6: M c xo n 3 trong c u trúc siêu hi n vi c a NST có đ ng kính
A. 30 nm.
B. 11 nm.
C. 300 nm.
D. 700 nm.
Câu 7: D ng đ t bi n nào sau đây có th làm cho 2 alen c a 1 gen n m trên cùng 1 NST?
A. Thêm 1 c p nuclêôtit.
B. M t 1 c p nuclêôtit.
C. o đo n NST.
D. L p đo n NST.
Câu 8: Cho bi t m i gen quy đ nh m t tính tr ng, alen tr i là tr i hoàn toàn và không x y ra đ t bi n.
Theo lí thuy t, phép lai: AaBbDdEe × AabbDdee cho đ i con có ki u hình mang 4 tính tr ng tr i chi m t
l
A.

B.C.

D.

Câu 9: M t đo n phân t ADN sinh v t nhân th c có trình t nuclêôtit trên m ch mang mã g c là: 3'…
AAAXAATGGGGA…5'. Trình t nuclêôtit trên m ch b sung c a đo n ADN là:
A. 5'... AAAGTTAXXGGT…3' B. 5'... GTTGAAAXXXXT…3'
C. 5'... TTTGTTAXXXXT…3'
D. 5'... GGXXAATGGGGA…3'
Câu 10: Triplet 3’TAG5’ mã hóa axit amin izôl xin, tARN v n chuy n axit amin này có anticôđon là
A. 5’AUX3’.
B. 3’GUA5’.
C. 3’GAU5’.
D. 3’UAG5’.
Câu 11: m t gen x y ra đ t bi n thay th m t c p nuclêôtit này b ng m t c p nuclêôtit khác nh ng s
l ng và trình t axit amin trong chu i pôlipeptit v n không thay đ i. Gi i thích nào sau đây là đúng?
A. Mã di truy n là mã b ba.
B. Nhi u b ba khác nhau cùng mã hoá cho m t lo i axit amin.
C. M t b ba mã hoá cho nhi u lo i axit amin.
D. T t c các loài SV đ u có chung m t b mã di truy n, tr m t vài ngo i l .
Câu 12: Cho bi t m i gen quy đ nh m t tính tr ng, các gen phân li đ c l p, gen tr i là tr i hoàn toàn và
không có đ t bi n x y ra. Tính theo lí thuy t, phép lai AaBbDdEe × AaBbDdEe cho đ i con có ki u hình
mang 2 tính tr ng tr i và 2 tính tr ng l n chi m t l
GROUP: 2002 ÔN THI THPTQG - HSG MÔN SINH
https://www.facebook.com/groups/414288156059276/


T: 0888086988

Kienchuvan@gmail.com
A.

B.

C.

D.

Câu 13: Lo i đ t bi n nhi m s c th nào sau đây làm thay đ i s l ng gen trên m t nhi m s c th ?
A. t bi n đ o đo n.
B. t bi n l ch b i. C. t bi n m t đo n. D. t bi n đa b i.
Câu 14: S đ nào sau đây mô t đúng v giai đo n kéo dài m ch pôlinuclêôtit m i trên 1 ch c ch Y
trong quá trình nhân đôi ADN sinh v t nhân s ?

A. S đ IV.
B. S đ II.
C. S đ III.
D. S đ I.
Câu 15: Giai đo n ho t hoá axit amin c a quá trình d ch mã nh n ng l ng t s phân gi i
A. ATP
B. glucôz
C. ADP
D. lipit
Câu 16: Trong quá trình phiên mã, chu i poliribônuclêôtit đ c t ng h p theo chi u nào?
A. 3’ 5’.
B. 3’ 3’.
C. 5’ 5’.
D. 5’ 3’.
Câu 17: Phát bi u nào sau đây là đúng v vùng đi u hoà c a gen c u trúc sinh v t nhân s ?
A. Trong vùng đi u hoà có trình t nuclêôtit đ c bi t giúp ARN pôlimeraza có th nh n bi t và liên k t
đ kh i đ ng quá trình phiên mã.
B. Vùng đi u hoà n m đ u 5 ' trên m ch mã g c c a gen.
C. Vùng đi u hoà c ng đ c phiên mã ra mARN.
D. Trong vùng đi u hoà có ch a trình t nuclêôtit k t thúc quá trình phiên mã.
Câu 18: M t loài th c v t l ng b i có 12 nhóm gen liên k t. Gi s có 6 th đ t bi n c a loài này
đ c kí hi u t I đ n VI v i s l ng nhi m s c th (NST) kì gi a trong m i t bào sinh d ng nh sau:
Th đ t bi n
S l ng NST trong m t t bào sinh
d ng

I
48

II
84

III
72

IV
36

V
60

VI
25

Trong các th đ t bi n trên có bao nhiêu th đa b i l ?
A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 19: Các ch in hoa là alen tr i và ch th ng là alen l n. M i gen quy đ nh 1 tính tr ng. Th c
hi n phép lai: P: AaBbCcDd x AaBbCcDd. Cho các n i dung sau:
I. T l phân li ki u hình aaB-C-dd là 4/128.
II. T l phân li c a ki u gen AABBCcDd là 4/256.
III. T l phân li c a ki u hình gi ng b là 35/64.
IV. T l phân li c a ki u hình gi ng m là 81/256. S n i dung đúng là
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 20: Gi s không có đ t bi n x y ra, m i gen quy đ nh m t tính tr ng và gen tr i là tr i hoàn toàn.
Tính theo lí thuy t, phép lai AabbDdEe × aaBbddEE cho đ i con có ki u hình tr i v c 4 tính tr ng
chi m t l
A. 12,50%.
B. 6,25%.
C. 18,75%.
D. 37,50%.
Câu 21: Cho bi t m i gen quy đ nh m t tính tr ng, các gen phân li đ c l p. Phép lai nào sau đây cho t l
phân li ki u gen đ i con là: 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1?
A. AaBb × AaBb. B. Aabb × AAbb.
C. aaBb × AaBb. D. Aabb × aaBb.
Câu 22: Phát bi u nào sau đây không đúng khi nói v gen c u trúc?

GROUP: 2002 ÔN THI THPTQG - HSG MÔN SINH
https://www.facebook.com/groups/414288156059276/


Kienchuvan@gmail.com

T: 0888086988

A. Vùng đi u hoà n m đ u 5’ c a m ch mã g c c a gen, mang tín hi u kh i đ ng và ki m soát quá
trình phiên mã.
B. M i gen mã hoá prôtêin đi n hình g m ba vùng trình t nuclêôtit: vùng đi u hoà, vùng mã hoá, vùng
k t thúc.
C. Ph n l n các gen c a sinh v t nhân th c có vùng mã hoá không liên t c, xen k các đo n mã hoá
axit amin (êxôn) là các đo n không mã hoá axit amin (intron).
D. Gen không phân m nh là các gen có vùng mã hoá liên t c, không ch a các đo n không mã hoá axit
amin (intron).
Câu 23: Theo lí thuy t, phép lai nào sau đây cho đ i con g m toàn ki u gen d h p?
A. AA × Aa.
B. Aa × Aa.
C. AA × aa.
D. Aa × aa.
Câu 24: Khi nói v c ch d ch mã sinh v t nhân th c, nh n đ nh nào sau đây không đúng?
A. Trong cùng m t th i đi m có th có nhi u ribôxôm tham gia d ch mã trên m t phân t mARN.
B. Khi d ch mã, ribôxôm chuy n d ch theo chi u 5 ' 3 ' trên phân t mARN.
C. Khi d ch mã, ribôxôm chuy n d ch theo chi u 3' 5 ' trên phân t mARN.
D. Axit amin m đ u trong quá trình d ch mã là mêtiônin.
Câu 25: Trong quá trình phiên mã, nuclêôtit lo i A c a gen liên k t b sung v i lo i nuclêôtit nào môi
tr ng n i bào?
A. G.
B. U.
C. T.
D. X.
Câu 26: Th đ t bi n nào d i đây đ c t o ra nh lai xa k t h p v i đa b i hóa?
A. Th tam b i. B. Th t b i.
C. Th song nh b i. D. Th ba.
Câu 27: n phân c a prôtêin là
A. nuclêôxôm.
B. axit amin.
C. nuclêôtit.
D. peptit.
Câu 28: Quá trình phiên mã vi khu n E. coli x y ra trong
A. nhân t bào. B. ribôxôm.
C. ti th .
D. t bào ch t.
Câu 29: c đi m nào d i đây thu c v c u trúc c a mARN?
A. mARN có c u trúc m ch kép, d ng vòng, g m 4 lo i đ n phân A, T, G, X.
B. mARN có c u trúc m ch kép, g m 4 lo i đ n phân A, T, G, X.
C. mARN có c u trúc m ch đ n, g m 4 lo i đ n phân A, U, G, X.
D. mARN có c u trúc m ch đ n, d ng th ng, g m 4 lo i đ n phân A, U, G, X.
Câu 30: Làm khuôn m u cho quá trình phiên mã là nhi m v c a
A. m ch mã hoá.
B. mARN. C. tARN.
D. m ch mã g c.
Câu 31: . M t NST có trình t các gen là ABCDEFG HI b đ t bi n thành NST có trình t các gen là
CDEFG HI. ây là d ng đ t bi n nào?
A. o đo n. B. M t đo n.
C. Chuy n đo n.
D. L p đo n.
Câu 32: C p baz nit nào sau đây không có liên k t hidrô b sung?
A. U và T
B. T và A
C. A và U
D. G và X
Câu 33: Trong c ch đi u hoà ho t đ ng c a opêron Lac, s ki n nào sau đây di n ra c khi môi tr ng
có lactôz và khi môi tr ng không có lactôz ?
A. Các gen c u trúc Z, Y, A phiên mã t o ra các phân t mARN t ng ng.
B. Gen đi u hoà R t ng h p prôtêin c ch .
C. ARN pôlimeraza liên k t v i vùng kh i đ ng c a opêron Lac và ti n hành phiên mã.
D. M t s phân t lactôz liên k t v i prôtêin c ch .
Câu 34: Hoá ch t gây đ t bi n 5 - BU (5 - brôm uraxin) khi th m vào t bào gây đ t bi n thay th c p A–
T thành c p G–X. Quá trình thay th đ c mô t theo s đ nào sau đây?
A. A – T G–5BU X–5BU
G–X. B. A–T G–5BU
G–5BU G–X.
G–X. D. A–T A–5BU G–5BU
G–X.
C. A – T X–5BU G–5BU
Câu 35: Mô t nào sau đây đúng v i c ch gây đ t bi n đ o đo n nhi m s c th ?
GROUP: 2002 ÔN THI THPTQG - HSG MÔN SINH
https://www.facebook.com/groups/414288156059276/


T: 0888086988

Kienchuvan@gmail.com

A. M t đo n nhi m s c th nào đó đ t ra r i đ o ng c 180o và n i l i.
B. Các đo n không t ng đ ng c a c p nhi m s c th t ng đ ng đ t ra và trao đ i đo n cho nhau.
C. M t đo n c a nhi m s c th nào đó đ t ra r i g n vào nhi m s c th c a c p t ng đ ng khác.
D. Hai c p nhi m s c th t ng đ ng khác nhau trao đ i cho nhau nh ng đo n không t ng đ ng.
Câu 36: lúa có 2n = 24. Có bao nhiêu NST trong t bào sinh d ng c a th m t?
A. 25
B. 23
C. 26
D. 48
Câu 37: Có bao nhiêu phát bi u sau đây đúng?
I. M t mã di truy n có th mã hoá cho m t ho c m t s lo i axít amin.
II.
n phân c u trúc c a ARN g m 4 lo i nuclêôtít là A, T, G, X.
III. sinh v t nhân th c, axít amin m đ u cho chu i pôlipeptit là mêtiônin.
IV. Phân t tARN và rARN là nh ng phân t có c u trúc m ch kép.
V. trong t bào, trong các lo i ARN thì mARN có hàm l ng cao nh t.
VI. trong cùng m t t bào, ADN là lo i axit nucleic có kích th c l n nh t.
A. 3
B. 4
C. 5
D. 2
Câu 38: sinh v t nhân th c, nguyên t c b sung gia G-X, A-U và ng c l i đ c th hi n trong c u
trúc phân t và nh ng quá trình nào sau đây?
I. Phân t ADN m ch kép.
II. phân t tARN.
III. Phân t rARN
IV. Phân t mARN
V. Phiên mã
VI. Quá trình d ch mã.
A. 6
B. 5
C. 3
D. 4
Câu 39: Cho bi t các côđon mã hóa m t s lo i axit amin nh sau:
Côđon

5’GAU3’; 5’GAX3’

5’UAU3’; 5’UAX3’

5’AGU3’; 5’AGX3’

5’XAU3’; 5’XAX3’

Axit amin

Aspactic

Tirôzin

Xêrin

Histiđin

M t đo n m ch làm khuôn t ng h p mARN c a alen M có trình t nuclêôtit là 3’TAX XTA GTA ATG
TXA…ATX5’. Alen M b đ t bi n đi m t o ra 4 alen có trình t nuclêôtit đo n m ch này nh sau:
Alen M1: 3’TAX XTG GTA ATG TXA…ATX5’.
Alen M2: 3’TAX XTA GTG ATG TXA…ATX5’.
Alen M3: 3’TAX XTA GTA GTG TXA…ATX5’.
Alen M4: 3’TAX XTA GTA ATG TXG…ATX5’.
Theo lý thuy t, trong 4 alen trên, có bao nhiêu alen mã hóa chu i pôlipeptit có thành ph n axit amin b
thay đ i so v i chu i pôlipeptit do alen M mã hóa?
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 40: Khi nói v s l n nhân đôi và s l n phiên mã c a các gen m t t bào nhân th c, trong tr ng
h p không có đ t bi n, phát bi u nào sau đây là đúng?
A. Các gen trên các nhi m s c th khác nhau có s l n nhân đôi khác nhau và s l n phiên mã th ng khác
nhau.
B. Các gen n m trong m t t bào có s l n nhân đôi b ng nhau và s l n phiên mã b ng nhau.
C. Các gen n m trên cùng m t nhi m s c th có s l n nhân đôi khác nhau và s l n phiên mã th ng khác
nhau.
D. Các gen trên các nhi m s c th khác nhau có s l n nhân đôi b ng nhau và s l n phiên mã th ng khác
nhau.
----------- H T ----------

GROUP: 2002 ÔN THI THPTQG - HSG MÔN SINH
https://www.facebook.com/groups/414288156059276/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×