Tải bản đầy đủ

Mẫu thông tin ứng viên

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

(Ứng viên vui lòng điền thông tin và gửi các bằng cấp, chứng chỉ có liên quan về địa chỉ mail:
tuyendung@bachvietbooks.com.vn)
I.

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên :

 Nam

Nơi sinh:

Dân tộc :

ĐT (NR):

Tôn giáo :

Nữ


Chiều cao :

ĐT (di động):

Ngày sinh:
cm

Email:

/

/

Cân nặng :

(kg)

Facebook:

Nguyên quán:
Hộ khẩu thường trú :
Chỗ ở hiện tại :
CMND số :

Ngày cấp :

Tình trạng hôn nhân :

 Chưa kêt hôn

/

/

Nơi cấp :

 Đã kết hôn

 Chưa có con Đã có con

Thành phần gia đình (cha, me, anh/chị e ruột, vợ/chồng con
Họ và tên

Anh/chị biết thông tin qua :

II.

Quan hệ

 Báo chí

Tuổi

Nghề nghiệp - nơi làm việc

 Qua Internet

Điện thoại

 Khác

CÔNG VIỆC MONG MUỐN

Vị trí :

Ngày có thể làm :

/

/

Mức lương thử việc:
Mức lương chính thức:

III. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Sau Đại học
Tên trường

Từ
tháng/năm

Đến
Tháng/năm

Chuyên ngành

1

Loại hình
đào tạo

Xếp loại


THÔNG TIN ỨNG VIÊN
2. Khả năng tin học
Mức độ thành thạo
Khả năng sử dụng phần mềm

Thành

Bình

Bằng cấp chứng chỉ

Yếu

3. Chứng chỉ hay bằng cấp khác:
Tên cơ sở đào tạo

Từ

Đến

Chuyên ngành

Loại hình
đào

Xếp loại

tạo

IV.QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
Thời gian

Tên công ty/địa
chỉ/điện
thoại

Chức danh

Mô tả công việc

Mức lương

Lý do thôi việc

Từ ngày …./
…/….
đến ngày
…./…/…
Từ ngày …./
…/….
đến ngày
…./…/…
Từ ngày …./
…/….
đến ngày
…./…/…
Từ ngày …./
…/….
đến ngày
…./…/…

V. TÓM TẮT PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT
Hãy tóm tắt phẩm chất kỹ năng đặc biệt qua quá trình làm việc và kinh nghiệm (nếu có).
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Hãy cho biêt ưu điểm - khuyết điểm của anh/chị:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2


THÔNG TIN ỨNG VIÊN

VI. NGƯỜI BÁO TIN TRONG TRƯỜNG HỌP CẦN THIẾT
Họ và tên : _______________________________

Quan hệ : ___________________________________

Địa chỉ: _________________________________________________

Điện thoại: _________________

Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty Cổ phần Sách Bách Việt, tôi cam kết thực hiện tốt nội quy lao động và
các quy định của Công ty, Tôi xin cam đoan những thông tin tôi cung cấp trên đây là đầy đủ và trung thực.
Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra đối với những thông tin về cá nhân, quá trình làm việc, sức khỏe, hoặc các vấn
đề liên quan cần thiết khác trong quá trình Công ty Cổ phần Sách Bách Việt ra quyết định tuyển dụng.
Ứng viên
(ký tên và ghi rõ họ tên)

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×