Tải bản đầy đủ

de thi chon hsg toan thpt cap tinh nam 2019 2020 so gddt ninh binh

SỞ GD&ĐT NINH BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2019 - 2020

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

MÔN: TOÁN
Ngày thi: 11/09/2019
Thời gian làm bài: 180 phút – không kể thời gian phát đề
Đề thi gồm 04 câu trong 01 trang

Câu 1. (5.0 điểm)
Tìm x, y, z nguyên thỏa mãn hệ phương trình:
 x3  4 x 2  16 x  60  y
 3
2
 y  4 y  16 y  60  z
 z 3  4 z 2  16 z  60  xCâu 2. (5.0 điểm)
Xét phương trình: x n  x 2  x  1 , n   , n  2.
a) Chứng minh rằng với mỗi số tự nhiên n lớn hơn 2 phương trình trên có đúng một nghiệm
dương duy nhất.
b) Gọi xn là nghiệm dương duy nhất của phương trình trên. Tính lim xn .
Câu 3. (5.0 điểm)
Cho tam giác nhọn ABC , đường cao AD ( D thuộc BC ) và hai điểm M, N lần lượt nằm
trên các cạnh AB, AC sao cho MN song song với BC. Điểm P chuyển động trên đoạn thẳng
MN. Lấy các điểm E, F sao cho EP  AC , EC  BC , FP  AB , FB  BC.
a) Gọi I là giao của EF và AD. Chứng minh rằng I cố định khi P chuyển động trên đoạn MN.
b) Đường thẳng qua A vuông góc với EF cắt BC tại Q. Chứng minh rằng đường trung trực
của đoạn thẳng BC đi qua trung điểm của đoạn thẳng PQ.
Câu 4. (5.0 điểm)
Cho số nguyên dương n và tập hợp S  1;2;...; n . Tìm số các tập con của S không chứa
hai số nguyên dương liên tiếp.
---------- HẾT ----------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×