Tải bản đầy đủ

de kiem tra ds va gt 11 chuong 3 4 nam 2017 2018 truong dam doi ca mau

SỞ GD&ĐT CÀ MAU

KIỂM TRA ĐSGT 11 - NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN TOÁN HỌC
Thời gian làm bài: 45 Phút; (Đề có 25 câu)

(Đề có 3 trang)
Họ tên :.................................................................. Số báo danh : ...............

Mã đề 001

2 x − 3 ( x > 2)
Câu 1: Cho hàm số f ( x) = 
. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số f ( x) liên
m − x ( x ≤ 2)
tục tại x = 2 .
A. m = 5.
B. m = 2.
C. m = 3.
D. m = 4.
Câu 2: Cho hàm số f ( x ) =


2
A. lim f ( x ) = − .
x→2
3

4x +1 − 3
. Tính lim f ( x ) .
x→2
x−2
3
2
B. lim f ( x ) = − .
C. lim f ( x ) = .
x

2
x→2
2
3

3
D. lim f ( x ) = .
x→2
2

7
 u1 + u4 =
. Tìm số hạng đầu u1 và công sai d.
14
u3 − u5 =

Câu 3: Cho cấp số cộng (u n ) thỏa : 
A. u1 =
−7, d =
7.

B. u1  14, d  7 .

C. u1 =


−14, d =
7.

D. u1 = 7, d = −7 .

u6  192
. Tìm số hạng đầu u1 và công bội q của cấp số nhân.
Câu 4: Cho cấp số nhân un , biết 
u7  384
u  6
u  5
u  5
u  6
A.  1
B.  1
C.  1
D.  1
.
.
.
.
q  3
q  2
q  2
q  3
Câu 5: Tính giới hạn lim

n2 + n − 1
.
3n + 2

1
.
3
Câu 6: Cho hàm số y = f ( x) xác định trên khoảng K và x0 thuộc K . Giả sử hàm số y = f ( x) liên tục tại

A. −∞.

B. 0.

C. +∞.

D.

C. lim f ( x) = f ( x0 ) .

D. lim f ( x) = f (1) .

C. 1.

1
D. − .
3

x0 . Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. lim f ( x) = f ( x0 ) .
x → x0

B. . lim f ( x) = f ( x)
x → x0

n 2 + 2n − 2n
Câu 7: Tính giới hạn lim
.
3n − 2
2
A. +∞.
B. − .
3

Câu 8: Cho=
hàm số f ( x )
A. lim f ( x ) =
x→a

2a − 1
.
2

x →1

x 2 + 3a 2 − 2a
+ a , (với a > 0, a là tham số). Tính lim f ( x ) .
x→a
x−a
2a + 1
2
2
B. lim f ( x ) =
C. lim f ( x ) =
D. lim f ( x ) =
.
.
.
x→a
x

a
x

a
2
2a + 1
2a − 1

Trang 1/3 - Mã đề 001


Câu 9: Cho cấp số nhân có u1 = −3 , q =
A. u5 =

−27
.
16

B. u5 =

Câu 10: Tính giới hạn lim
A.

2
. Tính u5 .
3

16
.
27

C. u5 =

−16
.
27

D. u5 =

27
.
16

2n − 1
.
3n + 2

2
.
3

1
C. − .
2

B. 1.

1
D. − .
3

Câu 11: Cho cấp số cộng (u n ) có u 1 = 1, d = 4. Tìm số hạng u12 .
B. u12 = 13 .

A. u12 = 31 .

C. u12 = 45 .

Câu 12: Cho các hàm số f1 ( x=
) x5 + 1 , f 2 ( x) =

D. u12 = 17 .

x −1
x3 − x + 2018
, f3 ( x) = 2
, f4 ( =
x)
2
x − 7 x + 12
x +1

x − 1 . Có bao

nhiêu hàm số liên tục trên khoảng ( 0; 2 ) .
A. 4 .

B. 3 .

C. 2 .
D. 1 .
a
c a c
Câu 13: Cho lim 3 π 3 x3 + 2 x 2 + π 2 x 2 − x + 2018=
( , tối giản). Tính giá trị biểu thức
+
2
x →−∞

dπ b d
P = a 2 .b.c.d .
A. 24 .
B. −26 .
C. 26 .
D. −24 .

(

)

 u1 = −10
. Hỏi 690 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng ?
un + 7
1
un +=

Câu 14: Cho cấp số cộng (u n ) xác định bởi : 
A. Thứ 100.

B. Thứ 102.

C. Thứ 99.

D. Thứ 101.

0 . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định
Câu 15: Cho phương trình 120 x − 26 x − 25 x + 2 x + 1 =
sau.
A. Phương trình có đúng 1 nghiệm.
B. Phương trình có đúng 3 nghiệm.
C. Phương trình có đúng 4 nghiệm.
D. Phương trình có đúng 2 nghiệm.
4

3

2

 1

1
1
Câu 16: Tính giới hạn: lim  +
+ .... +
.
n ( n + 2) 
1.3 2.4
3
2
A. .
B. 1.
C. .
4
3

D. 0.

Câu 17: Tính giới hạn : lim ( x 2 − x + 1 − x).
x →− ∞

B. +∞ .

A. 0 .

C.

1
.
2

D. −∞.

8 x3 − 1
Câu 18: Tính giới hạn sau: lim 2
.
1
x→ 6 x − 5 x + 1
2

A. 6.

B. 8.

Câu 19: Cho hàm số f ( x=
)
A. lim f ( x ) = 1 −
x →+∞

2

a
.
2

C. 1.

D. 10.

x 2 − a 2 x + 1 − x − 1 , (với a là tham số). Tính lim f ( x ) .
x →+∞

B. lim f ( x=
)
x →+∞

2

a
− 1.
2

a2
C. lim f ( x ) =
− − 1.
x →+∞
2

D. lim f ( x=
)
x →+∞

a2
+ 1.
2

Trang 2/3 - Mã đề 001


Câu 20: Cho hàm số f ( x) có đồ thị như hình vẽ. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. Hàm số f ( x) liên tục tại x = 1.
B. Hàm số f ( x) liên tục trên .
C. Hàm số f ( x) liên tục trên khoảng (−3;1).
D. Hàm số f ( x) liên tục tại x = −1.
Câu 21: Tính lim− f ( x ) = lim−
x →−3

x →−3

2x + 7
.
x+3

7
B. lim− f ( x ) = .
x →−3
3

A. lim− f ( x ) = −∞.
x →−3

C. lim− f ( x ) = 2.

D. lim− f ( x ) = +∞.

C. 2.

D. -5.

C. −∞.

D. 0.

C. −∞.

D. 0.

x →−3

x →−3

Câu 22: Tính giới hạn: lim(2 x + 3 x − 5) .
2

x→0

A. 0.

B. 3.
−2n − 1
Câu 23: Tính giới hạn lim 2
.
2n − 3n − 2
1
A. .
B. −1.
2
Câu 24: Tính giới hạn lim(−2n3 − n 2 + 1).
A. −2.

B. +∞.

(

)

0
Câu 25: Biết rằng tồn tại đúng hai giá trị của tham số m để phương trình x3 − 7 x 2 + 2 m 2 + 6m x − 8 =có
ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân. Tính tổng lập phương của hai giá trị đó.
A. −216.
B. −342.
C. 344.
D. 216.
--HẾT--

Trang 3/3 - Mã đề 001


KIỂM TRA ĐSGT 11 - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2017 2018
MÔN TOÁN HỌC – 11
Thời gian làm bài : 45 Phút

SỞ GD&ĐT CÀ MAU

()

Phần đáp án câu trắc nghiệm:
001
002
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

C
C
B
D
C
A
D
B
C
A
C
B
A
D
C
A
B
A
C
A
A
D
D
C
B

A
C
D
D
D
D
D
B
D
C
A
B
A
D
D
B
C
D
B
D
C
C
C
D
A

003

004

005

006

C
A
D
A
B
D
A
A
C
D
C
A
A
B
C
B
B
C
D
D
B
B
C
C
A

A
C
B
B
A
D
D
D
D
C
D
A
D
D
B
C
C
A
C
A
A
A
C
B
D

C
A
C
C
B
C
B
B
D
B
B
C
D
B
B
D
C
B
D
D
D
A
B
A
B

C
C
D
C
A
D
A
C
D
A
B
C
A
D
C
C
A
B
D
A
C
B
A
C
D

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×