Tải bản đầy đủ

de kiem tra dai so va giai tich 11 chuong 5 nam 2018 2019 truong nam ha dong nai

ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 11 CHƯƠNG 5
Ngày kiểm tra 18/04/2019
Thời gian làm bài:45 phút(không kể thời gian phát đề)

SỞ GD & ĐT ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT NAM HÀ

Mã đề thi 132

x2
và điểm M   H  có tung độ 4 . Phương trình tiếp tuyến của  H  tại điểm M có
x 1
2
dạng y  ax  b , khi đó b  a bằng
A. 6
B. 19
C. 1
D. 1
b
 c . Khi đó a  4b  c là
Câu 2: Đạo hàm cuả hàm số y  3 x 3  2 x  3 x  2 bằng biểu thức có dạng ax 2 

x
B. 10
C. 16
D. 8
A. 12
b
Câu 3: Đạo hàm của hàm số y  2sin 3x  5cos 2 x là biểu thức có dạng a cos 3 x  b sin 2 x . Khi đó

2a
5
5
5
5
A.
B.
C.
D.
6
6
2
2
bx 

Câu 4: Đạo hàm của hàm số y  2 x tan x là biểu thức có dạng a  tan x+
 . Khi đó mệnh đề nào sau đây đúng?
cos 2 x 

a
a
a
a
B.  2
C.  1
D.  1
A.  2
b
b
b
b
1


Câu 5: Trên đồ thị của hàm số y 
có điểm M sao cho tiếp tuyến tại đó cùng với các trục tọa độ tạo thành một tam
x 1

Câu 1: Cho đồ thị

H  y 

giác có diện tích bằng 2. Khi đó M có tung độ là
A. yM  3
B. yM  4

C. yM  3

D. yM  4

Câu 6: Cho hàm số y  x   m  1 x  m x 1 . Gọi d là tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) tại điểm có hoành độ bằng 1
3

2

2

. Tổng các giá trị của tham số m bằng bao nhiêu để tiếp tuyến d song song với đường thẳng ∆ : y  4 x  3
A. 2
B. 4
C. 2
D. 4
Câu 7: Một chất điểm chuyển động thẳng xác định bởi phương trình s  t 3  2t 2  4t  1 trong đó t tính bằng
giây, s tính bằng mét. Vận tốc của chuyển động khi t  2 là
B. 24m / s
C. 16m / s
D. 26m / s
A. 25 m / s
Câu 8: Cho hàm số y  sin 2 x . Đẳng thức nào sau đây là đúng với mọi x ?
B. y 2   y    4

A. 4 y  y  0

2

C. 4 y  y  0

D. y  y.tan 2 x

  a 3
, mệnh đề nào sau đây sai?

b
6
2
2
C. a  b  5
D. a  b  29

Câu 9: Cho hàm số f  x   2sin 2 x  3cos 2 x .Khi đó f  
A. a  b  7

B. a.b  10

Câu 10: Đạo hàm cuả hàm số y 
A.  6

ax 2  bx  c
x2  2x 1
bằng biểu thức có dạng
. Khi đó a.b.c là
2
x 1
 x  1

B. 2

C. 2

D. 6

Câu 11: Cho hàm số y  x  4 x  4 x có đồ thị (C) . Gọi x1 , x2 là hoành độ các điểm M, N trên  C  , mà tại đó tiếp
3

2

tuyến của  C  vuông góc với đường thẳng y   x  2019 . Khi đó x1.x2 bằng
A.

4
3

Câu 12: Cho hàm số y 
A.

1
27

B.

8
3

1
. Tính y(2)
x
1
B.
4

C.

5
3

D.

8
3

C.

3
8

D.

3
8
Trang 1/2 - Mã đề thi 132


Câu 13: Đạo hàm của hàm số y  cot 2 2 x là biểu thức có dạng
A.

2
3

B.

4
3

C.

a cos 2 x
a
. Khi đó

n
sin 2 x
n

4
3

D.

2
3

Câu 14: Cho hàm số f  x   1  s inx . Chọn kết quả đúng

 cos x
dx
1  s inx
cos x
C. df  x  
dx
1  s inx

 cos x
dx
2 1  s inx
cos x
D. df  x  
dx
2 1  s inx

A. df  x  

B. df  x  

Câu 15: Cho hàm số f  x   5  x  1  4  x  1 .Tập nghiệm của phương trình f   x   0 là
3

B.  1; 2

A. 1

Câu 16: Đạo hàm cuả hàm số y 
A. a   0; 2 

C.  ;0

D. 

2x  3
a
bằng biểu thức có dạng
. Khi đó mệnh đề nào sau đây đúng?
2
x 1
 x  1

B. a   5;0 

C. a   2;6 

D. a   6; 1

2
2
Câu 17: Đạo hàm của hàm số y  2sin x  3cos x là biểu thức có dạng a sinx  bcosx . Khi đó a  b là
A.  5
B. 1
C. 14
D. 5Câu 18: Đạo hàm của hàm số y  x 2  x  3
A. 76là biểu thức có dạng a x 2  x  3

x 2  3 x  2 là biểu thức có dạng

B. 2

A. 1n

C. 1

B. 17

Câu 19: Đạo hàm của hàm số y 

  bx  c  . Khi đó a.b.c  n là
D. 8

ax  b
2 x 2  3x  2

C. 4Câu 20: Cho hàm số f  x   x  1

2019

 a0  a1x+a 2 x +....+a 2019 x
2

2019

. Khi đó a  b là
D. 1

. Tính tổng

S  a1  2a2  3a3  4a4  ....  2019a2019
A. S  2 2018

B. S  2 2019

C. S  2019.22018

Câu 21: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số f ( x)  x 3  x 2  3 x

y  ax+b khi đó a  b là
B. 55
A. 73
2

D. S  2019.2 2019
tại điểm có hoành độ x0  1 có dạng

2

Câu 22: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y 

y  9 x  b . Mệnh đề nào sau đây đúng?

C. 50

D. 60

3

x
 3x 2  4 có hệ số góc k  9 có phương trình dạng
3

B. b  14
C. b  12
D. b  14
A. b  13
3
Câu 23: Cho hàm số y  x  3x có đồ thị (C). Gọi ∆ là đường thẳng đi qua điểm A(1;-2 ) và có hệ số góc m . Tổng
các giá trị m để ∆ tiếp xúc đồ thị (C ) là.
A.

9
4

B. 0

C.

Câu 24: Cho hàm số y  x.sin x . Tìm hệ thức đúng
A. y   y  2 cos x
B. y   y   2 cos x

1
2

C. y   y   2 cos x

D.

3
2

D. y   y  2 cos x

Câu 25: Cho hàm số y  x 3  3mx 2  (m  2) x  m . Tổng các giá trị của tham số m nguyên để y  0, x   là
A. 1

B. 2

C. 2

D. 1 ---------------------

----------- HẾT ----------

Trang 2/2 - Mã đề thi 132Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×