Tải bản đầy đủ

de kiem tra 1 tiet dai so va giai tich 11 chuong 1 truong thpt tan hiep kien giang

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT TÂN HIỆP

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11
Thời gian làm bài: 45 Phút;

1 0 1

(Đề có 2 trang)
Họ tên :...................................................... Số báo danh : ...............

Mã đề 101

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8.0 ĐIỂM -20 CÂU)
Câu 1: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

π

+ k 2π .
2


C. sin x =−1 ⇔ x =−
+ k 2π .
2
A. cos x =−1 ⇔ x =−

B. sin x = 0 ⇔ x = k 2π .
D. cos x = 0 ⇔ x =

π

Câu 2: Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm với mọi m:
A. cot x =

1
.
m

B. tanx=m.
Câu 3: Phương trình cot  2 x −
A.=
x

−π
π
+k .
3
2

2

+ kπ .

C. sinx=m.

D. cosx=m.π

0 có tất cả nghiệm là:
=
6

B.=
x


+ kπ .
3

C. x=

π
3

+k

π
2

.

D. x=

π
3

+ kπ .

Câu 4: Phương trình lượng giác: sin 2 x − 2sin x =
0 có tất cả các nghiệm là:
A. x=

π
2

+ kπ .

B. x=

π
2

D. x = kπ .

C. x = k 2π .

+ k 2π .

Câu 5: Phương trình nào sau đây vô nghiệm:

(

)

A. cos x − 300 =
0.
B. tan  x −

Câu 6: Phương trình lượng giác:
A. x =
±600 + k1800 .


1.
=


A.

3
2

C. sin ( x − 3) =.

D. cot x =

π
3

.

3.tan x − 3 =
0 có tất cả các nghiệm là:

B.=
x 600 + k1800 .

Câu 7: Phương trình sin 2 x = − sin
Khi đó tích α và β bằng :


3

π

3

π2
9

C.=
x 600 + k 3600 .

nghiệm có dạng x = α + kπ ,
.

B.

−π 2
.
9

D. x =
−600 + k1800 .−π
−π
và x = β + kπ ,
.
≤β ≤
≤α ≤
4
4
4
4
−4π 2
π
C. .
D.
.
9
9

− 2 có dạng:
Câu 8: Nghiệm âm lớn nhất của phương trình sin x − 3 cos x =

x = ( a, b ∈ N * , ( a; b ) =1) . Khi đó 2a-b là:
b
A. 0.
B. -1.
C. -2.
Câu 9: Xét phương trình sin x = a . Mệnh đề nào sau đây đúng ?

D. 1.

A. Phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực a < 1 .
B. Phương trình luôn có nghiệm ∀a ∈ R .
C. Phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực a ≤ 1 .
D. Phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực a thỏa a ≤ 1 .

Trang 1/2 - Mã đề 101


Câu 10: Phương trình sin 2 x =

2
có bao nhiêu nghiệm thuộc (π ; 4π ) :
2

A. 5.
B. 7.
Câu 11: Tập xác định của hàm=
số y 2 cos x − 1 là:

1 
2

A. D = R \   .

C. 8.

D. 6.

π

+ kπ , k ∈ Z  . D. D = R \ {π + kπ , k ∈ Z } .
2


C. D = R \ 

B. D = R .

π
3
) = . Gọi x0 là nghiệm âm lớn nhất của phương trình khẳng định nào sau
4
2
 π π
 π 
 π π
 π π
A. x0 ∈  − ; −  . B. x0 ∈  − ; −  . C. x0 ∈  − ;0  .
D. x0 ∈  − ; −  .
 2 3
 4 6
 6 
 3 4

Câu 12: Cho phương trình: cos(5 x −
đây đúng:

2

0 có tất cả các nghiệm là:
Câu 13: Phương trình 3cos x − 4 cos x − 7 =
 x= π + kπ ;
 x= π + k 2π
7

. B. 
. C. x= π + k 2π .D. x =
A.
± arccos + k 2π .
7
7
x =
 x arccos( ) + k 2π
3
± arccos + k 2π=
3
3


3 có tất cả các nghiệm là:
Câu 14: Phương trình tan ( 3 x − 150 ) =
A.=
B.=
C.=
x 750 + k1800 .
x 250 + k1800 .
x 250 + k 600 .
Câu 15: Trong tất cả các hàm số cho dưới đây hàm số nào xác định ∀x ∈ R
A. y =

1 − 3cos x
.
−3 − sin x

B. y = 1 + tanx .
Câu 16: Phương trình cot  2 x +


+ kπ .
24

π

1 + cos x
.
sin 2 x

D. y =

1 − cos x
.
1 − sin x

0 có tất cả các nghiệm là:
 +1 =
3

B.=
x

A. x =


C. y =

D.=
x 600 + k 600 .


+ kπ .
24

C. =
x

Câu 17: Trong các công thức sau công thức nào sai:
A. cot x =cot α ⇔ x =±α + k 2π .
C. cot x = cot α ⇔ x = α + kπ .

π
24

+k

π
2

.


π
+k .
24
2

D. x =


B. tan x = tan α ⇔ x = α + kπ .
D. cos x =cos α ⇔ x =±α + k 2π .

Câu 18: Tất cả các giá trị của m để phương trình ( 2m + 1) sin x − ( m + 2 ) cos x = 2m + 3 vô nghiệm là:
B. 2 − 2 2 ≤ m ≤ 2 + 2 2 . C. 2 − 2 2 < m < 2 + 2 2 . D. m < 2 + 2 2 .

A. m > 2 − 2 2 .
2

Câu 19: Phương trình 2 cos 2 x +

(

)

3 − 2 cos 2 x − 3 =
0 có tất cả các nghiệm là:


+ kπ .
12

−5π
C. x =
k 2π ; x = + kπ ; x = + k 2π .
6
6
A. x =
kπ ; x =
±

Câu 20: Xét hai mệnh đề:

B.=
x kπ ;=
x
D.
=
x


+ kπ .
12

−5π
π
+k .
12
2

(I): Các hàm số: y = s inx và y = cosx đều có tập xác định là D = R .
(II): Các hàm số y = tanx và y = cot x đều có tập xác định là D = R .
A. Chỉ (I) đúng.
B. Chỉ (II) đúng.
C. Cả (I), (II) đều sai.
D. Cả (I), (II) đều đúng.
PHẦN TỰ LUẬN: (2.0 ĐIỂM- 2 CÂU)

Giải các phương trình sau:

0 . (1đ)
1. 2sin ( x − 450 ) + 2 =

π
2. (sin 2 x + 3 cos 2 x) 2 − cos  2 x −  =
5 (1đ).
------ HẾT ------6

Trang 2/2 - Mã đề 101


- ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN DAI SO – 11
Thời gian làm bài : 45 Phút

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT TÂN HIỆP

Phần đáp án câu trắc nghiệm:
101
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

D
B
C
D
C
B
B
C
D
D
B
A
C
C
A
D
A
C
A
A

102

103

104

C
A
C
A
B
A
B
A
D
C
D
D
A
C
B
C
A
C
B
B

C
D
B
B
C
C
D
B
A
D
A
B
C
C
B
B
C
C
C
C

B
A
C
D
D
A
D
B
D
A
C
B
B
B
C
A
A
A
C
C

1


ĐỀ 1:
Giải các phương trình sau:

π
2. (sin 2 x + 3 cos 2 x) 2 − cos  2 x −  =
5 (1đ).

0 . (1đ)
1. 2sin ( x − 450 ) + 2 =ĐỀ 2:
Giải các phương trình sau:

6

π
2. (sin 3x − 3 cos 3 x) 2 + 3sin  3x −  =
7

0
1. 2 cos ( x − 450 ) − 3 =PHẦN TỰ LUẬN:(2.0 ĐIỂM)
ĐỀ 1:
Giải các phương trình sau:

3

π
2. (sin 2 x + 3 cos 2 x) 2 − cos  2 x −  =
5 (1đ).

0 . (1đ)
1. 2sin ( x − 450 ) + 2 =6

2sin ( x − 450 ) + 2 =
0
2
⇔ sin ( x − 450 ) =

2 ---------------------------------------------0,25đ
⇔ sin ( x − 450 ) =sin ( −450 ) ---------------------------------------------0,25đ
 x − 450 =
−450 + k 3600
⇔
0
0
0
0 -------------------------------------0,25đ
 x − 45 = 180 + 45 + k 360
 x = k 3600
⇔
0
0 ------------------------------------------------------0,25đ
=
 x 270 + k 360

π

2
5
2. (sin 2 x + 3 cos 2 x) − cos  2 x − 6  =
2


π 
π


0
⇔ 4  cos  2 x −   − cos  2 x −  − 5 =
-------------------------0,5đ
6 
6 
π 5
(vn)
cos  2 x − 6  =

 4


---------------------------------------0,25đ
 
π
−1
cos  2 x −  =
6
 
⇔ x=


+ kπ
----------------------------------------------0,25đ
12

ĐỀ 2:
Giải các phương trình sau:
0
1. 2 cos ( x − 450 ) − 3 =

(

)

0
1. 2 cos x − 450 − 3 =

π
2. (sin 3x − 3 cos 3 x) 2 + 3sin  3x −  =
7


3


3
⇔ cos ( x − 450 ) =---------------------------------------------0,25đ
2
cos ( 300 ) ---------------------------------------------0,25đ
⇔ cos ( x − 450 ) =
 x − 450 = 300 + k 3600
⇔
-------------------------------------------0,25đ
0
−300 + k 3600
 x − 45 =
 x 750 + k 3600
=
⇔
-------------------------------------------------0,25đ
x 150 + k 3600
=

π

2
7
2. (sin 3x − 3 cos 3 x) + 3sin  3x − 3  =
2

 
π 
π

0
⇔ 4  sin  3 x −   + 3sin  3 x −  − 7 =
-------------------------0,5đ
3 
3

 
7
 
π
− (vn)
sin  3 x − 3  =
4


⇔
---------------------------------------0,25đ
 
π
1
sin  3 x −  =
3
 
⇔ x=

5π k 2π
+
18
3 ----------------------------------------------0,25đTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×