Tải bản đầy đủ

CÁC DẠNG bài tập CACBOHIDRAT

TRUNG TÂM LUY N THI : 23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I

CÁC D NG BÀI T P
CACBOHIDRAT
TH Y NGUY N V N THÁI
23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I
D NG 1: PH N NG TRÁNG B C C A
CACBOHIDRAT
Ví d 1: Th y phân h n h p g m 0,2 mol saccaroz và 0,1 mol mantoz m t th i gian
thu đ c dung dich X (hi u su t ph n ng th y phân m i ch t b ng 75%). Khi cho toàn
b X tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 d thu đ c Ag là:
A.0,9 mol
B. 0,95 mol
C. 1,2 mol
D. 0,6 mol
HD: B
Ta cã nAg  0,2.0,75.4  0,1.0,75.4  0,1.0,25.2  0,95 mol
Ví d 2: un nóng 3,42 gam mantoz trong dung d ch H2SO4 loãng, trung hòa axit sau
ph n ng r i cho h n h p tác d ng hoàn toàn v i l ng d dung d ch AgNO3 trong NH3
đun nóng thu đ c 3,78 gam Ag. Hi u su t ph n ng th y phân mantoz là:
A.87,5%

B. 75%
C. 69,27%
D. 62,5%
HD: B
n mantozo  0,01 mol

Ta cã n Ag  0,035 mol  n Ag  0,01.4.H  0,01.(1  H).2  0,035  H  0,75

HiÖu suÊt: H%
Ví d 3: H n h p X g m saccaroz và mantoz có t l kh i l ng t ng ng là 1 : 2.
Th y phân m gam X trong môi tr ng axit (hi u su t ph n ng đ u đ t 60%), trung hòa
dung d ch sau ph n ng sau đó thêm ti p m t l ng d dung d ch AgNO3 trong NH3 vào
thì thu đ c 95,04 gam Ag. Giá tr c a m là:
A.102,6
B. 82,56
C. 106,2
D. 61,56
HD: A

23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I


TRUNG TÂM LUY N THI : 23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I
Gäi nsaccarozo  a mol  n mantozo  2a mol
 n Ag  0,6.4.a  0,6.4.2a  0,4.2a.2 

95,04
 0,88 mol  a  0,1 mol  m  102,6
108

D NG 2: BÀI TOÀN L N MEN GLUCOZ

Ví d 1: T 10 t n v bào (ch a 80% xenluloz ) có th đi u ch đ c bao nhiêu t n c n
th c ph m 45°C (bi t hi u su t c a toàn b quá trình đi u ch b ng 64,8%, kh i l ng
riêng c a c n nguyên ch t là d = 0,8 g/ml)
A.0,294
B. 7,44
C. 0,93
D. 0,744
HD: B


10
1


V
.0,8.2.46.
.0,648  3,68 lÝt
ancol

162
0,8
 m cån  3,68.0,8  4,498  7,44
Ta cã 
3,68.0,55
V 
 4,498 lÝt
 H2O
0,45
Ví d 2: Lên men m gam glucoz , cho toàn b l ng CO2 sinh ra h p th vào n c vôi
trong d t o thành 10 gam k t t a. Kh i l ng dung d ch sau ph n ng gi m đi 1,2 gam
so v i ban đ u. Hi u su t quá trình lên men là 90%. Giá tr c a m là:
A.20
B. 15
C. 10
D. 12
HD: A
10  1,2
0,1.180.100
Ta cã nCO2 
 0,2 mol  n C6 H12O6  0,1 mol  m 
 20 gam
44
90
Ví d 3: T 0,5 kg t n khoai mì ch a 20% tinh b t, b ng ph ng pháp hóa h c lên men
đi u ch đ c 50 lít ancol etylic nguyên ch t có D = 0,8g/ml. Hi u su t quá trình lên men
là:
A.70%
B. 75%
C. 69,43%
D. 70,43%
HD: D
100

.2.46  56,79 kg
500.20
m C 2 H5OH (lt ) 
162
Ta cã m tinh bét 
 100 kg  
100
m C H OH (thùc tÕ)  50.0,8  40 kg
 2 5

H

40
.100%  70,43%
56,79

D NG 3: BÀI TOÁN XENLULOZ
HNO3, ANHIDRIT AXETIC

PH N

NG V I

Ví d 1: Xenluloz trinitrat đ c đi u ch t ph n ng gi a axit nitric v i xenluloz
(hi u su t ph n ng là 60% tính theo xenluloz ). N u dùng hai t n xenluloz thì kh i
l ng xenluloz trinitrat đi u ch đ c là:

23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I


TRUNG TÂM LUY N THI : 23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I
A.3,67 t n
B. 2,97 t n
C. 1,1 t n
D. 2,2 t n
HD: D
297.2 60
ta cã m xenlulozo 
.
 2,2 tÊn
162 100
Ví d 2: Tính th tích dung d ch HNO3 99,67% (D = 1,52 g/ml) c n đ s n xu t 59,4 kg
xenluloz trinitrat v i hi u su t ph n ng là 90%
A.24,32
B. 26,7
C. 27,723
D. 28,2
HD: C
37,8.100
 37,925 kg
Tõ ph­¬ng tr×nh ta suy ra m dd HNO3 
99,67
37,925.100
 Vdd HNO3 
 27,723 lÝt
90.1,52
Ví d 3:Cho xenluloz ph n ng v i anhidrit axetic (có H2SO4 đ c làm xúc tác) thu đ c
11,1 gam h n h p X g m xenluloz triaxetat, xenluloz điaxetat và 6,6 gam CH3COOH.
% kh i l ng các ch t có trong h n h p X l n l t là:
A.77,84 và 22,16 B. 22,16 và 77,84
C. 84,27 và 15,73
D. 15,73 và 84,27
HD: A
[C 6 H 7O2 (OCOCH3 )3 ]n : x mol
288nx  246ny  11,1
x  0,03 mol
§Æt 


[C 6 H 7O2 (OCOCH3 )2 OH]n : y mol 60.3nx  60.2ny  6,6 y  0,01 mol

 %m xenlulozo trinitrat 

288.0,03
.100%  77,84%  %m xenlulozo diaxetat  22,16%
11,1

BÀI T P HU N LUY N
Bài 1: Th y phân h n h p g m 0,03 mol saccarozo và 0,02 mol mantoz trong môi
tr ng axit v i hi u su t ph n ng là 70% thu đ c dung d ch X. Trung hòa dung d ch X
thu đ c dung dich Y, sau đó cho toàn b dung d ch Y tác d ng v i l ng d dung d ch
AgNO3 trong NH3 thu đ c m gam Ag. Giá tr c a mlà:
A.12,3
B. 17,28
C. 16,416
D. 15,2
HD: C
Ta cã nAg  0,03.4.0,7  0,02.4.0,7  0,02.2.0,3  0,152 mol  mAg  16,416 gam
Bài 2: Cho m gam tinh b t lên men thành ancol etylic hi u su t 81%. Toàn b l ng
CO2 sinh ra cho h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2 thu đ c 550 gam k t t a và
dung d ch X. un k dung dich X thu thêm đ c 100 gam k t t a. Giá tr c a m là:
A.550
B. 810
`C. 750
D. 650
HD: C

23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I


TRUNG TÂM LUY N THI : 23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I
550 100
.2  7,5 mol; m tinh bét lÝ thuyÕt  3,75.162  607,5 gam

100 100
607,5
 m tinh bét thùc tÕ 
.100%  750 gam
81
Bài 3: T 10 kg g o n p (ch a 80% tinh b t) khi lên men s thu đ c bao nhiêu lít c n
96°C. Bi t hi u su t c a quá trinh ph n ng lên men là 80% và c n 96°C có kh i l ng
riêng b ng 0,807 g/ml
A.4,56
B. 4,69
C. 4,37
D. 5,86
HD: B
8
8.2n 16
16n
mol
n
m
.46
tinh
bét
C
H
OH
C
H
OH

2 5
2 5
162n
162n 162
162

16

Ta cã  m tinh bét thùc tÕ 
.46.0,8  3,63456 kg
162

3634,56

 VC 2 H5OH nguyªn chÊt  0,807  4503,8ml

4503,8.100
 Vdd C 2 H5OH 96C 
 4691,5 ml
96
Bài 4:Ti n hành lên men m gam gluoz thành C2H5OH hi u su t b ng 75%. Toàn b
l ng CO2 sinh ra đem h p th h t vào 1 lít dung d ch NaOH 2M (d =1,05 g/ml) thu
đ c dung d ch ch a h n h p hai mu i có t ng n ng đ là 12,276%. Giá tr c a m là:
A.150
B. 90
C. 180
D. 120
HD: C
 BT(C )
  a  b  n CO2
a  1 mol
NaHCO3 : a mol  BT(Na)

Gäi 
   a  2b  2
 b  0,5 mol
Na 2 CO3 : b mol
 84a  106b
n  1,5 mol

 0,12276  CO2
1050  44(a  b)
Ta cã n CO2 

0,75.180
 180 gam
0,75
Bài 5: Th y phân m t l ng mantoz , trung hòa dung d ch sau ph n ng b ngph ng
pháp thích h p, tách thu đ c 71,28 gam h n h p X thành 2 ph n b ng nhau
-Ph n 1 ph n ng v i H2 d thu đ c 29,12 gam sobitol
-Ph n 2 tác d ng v i m t l ng dung dich AgNO3 trong NH3 thu đ c m gam Ag.
Giá tr c a m là:
A.69,12
B. 38,88
C. 43,2
D. 34,56
HD: B
 n glucozo  0,75 mol  m glucozo 

23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I


TRUNG TÂM LUY N THI : 23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I
mantozo : a mol

Gäi 
29,12
glucozo : b mol  n sobitol  182  0,16 mol
XÐt trong 1/2 hçn hîp X  m hh  35,64  342a  180b  a  0,02 mol
 n Ag  0,16.2  0,02.2  0,36 mol  m  0,36.108  38,88 gam
Bài 6: H n h p X g m glucoz và mantoz . Chia A làm 2 ph n b ng nhau
-Ph n 1 hòa tan vào n c, l c l y dung d ch r i cho tác d ng v i dung d ch
AgNO3 trong NH3 d thu đ c 0,02 mol Ag
-Ph n 2 đun v i dung d ch H2SO4 loãng, H n h p sau ph n ng thu đ c trung
hòa b i AgNO3 trong NH3 thu đ c 0,03 mol Ag.
S mol glucoz và mantoz trong A l n l t là:
A.0,005 và 0,005 B. 0,0035 và 0,0035 C. 0,01 và 0,01
D.0,0075và
0,0075
HD: C
glucozo : a mol
2a  2b  0,02 a  0,005 mol
XÐt trong 1/2 hçn hîp A 


mantozo : b mol 2a  4b  0,03 b  0,005 mol

Glucozo : 0,01 mol
 A
Mantozo : 0,01 mol
Bài 7: Th y phân m t l ng saccaroz , trung hòa dung d ch sau ph n ng và b ng
ph ng pháp thích h p tách thu đ c m gam h n h p X g m các gluxit, r i chia thành 2
ph n b ng nhau
-Ph n 1 tác d ng v i m t l ng H2 d (Ni, t°) thu đ c 14,56 gam sobitol
-Ph n 2 hòa tan v a đúng 6,86 gam Cu(OH)2 nhi t đ th ng
Hi u su t ph n ng th y phân saccaroz là:
A.40%
B. 80%
C. 50%
D. 60%
HD: A

Glucozo : 0,04 mol
 saccarozo bÞ thñy ph©n: 0,04 mol
n sobitol  0,08 mol 
Saccarozo
:
0,04
mol
Ta cã 

n
 Cu(OH)2  0,07 mol  n saccarrozo d ­  0,14  (0,04  0,04)  0,06 mol

0,04
.100%  40%
0,04  0,06
Bài 8: i u ch axit axetic t tinh b t đ
H

 H2 O,H ,t 

c th c hi n theo s đ sau:

 O2 ,men giÈm
Tinh bét  C 6 H12O6 
 2C 2 H5OH 
 2CH3COOH
Bi t hi u su t ph n ng c a c quá trinh b ng 60%. KH i l ng tinh b t c n dùng
đ đi u ch đ c 120 kg dung d ch axit axetic 10% theo s đ trên là:
A.27 kg
B. 24,3 kg
C. 17,7 kg
D. 21,9 kg
men r­îu

23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I


TRUNG TÂM LUY N THI : 23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I
HD: A
120.10
0,2
100
 0,2 mol  m Tinh bét 
.162.
 27 kg
100.60
2
60
Bài 9: Th c hiên ph n ng lên men ancol t 2,025 kg khoai ch a 80% tinh b t (còn l i là
t p ch t tr ) thu đ c C2H5OH và CO2. Toàn b CO2 sinh ra cho h p th h t vào dung
d ch Ca(OH)2 đ c 450 gam k t t a, l c k t t a đem nung dung d ch l i th y 150 gam k t
t a n A. Hi u su t ph n ng lên men là:
A.30%
B. 85%
C. 37,5%
D. 18%
HD: C
450 150
2025.0,8

 10 mol
Ta cã n CO2 
.2  7,5 mol; n tinh bét  n glucozo 
100 100
162
7,5
H
.100%  37,5%
10,2
Bài 10:
t cháy hoàn toàn m gam cacbohidrat c n 13,44 lít khí O2 (đktc) sau đó đem
h p th hoàn toàn s n ph m cháy trong 200 ml dung d ch ch a đ ng th i NaOH 1,75M
và Ba(OH)2 1M thu đ c k t t a có kh i l ng là:
A.39,4
B. 9,85
C. 19,7
D. 29,55
HD: D
n CO 2   0,75  0,6  0,15 mol
n 
Ta cã 1< OH  2  T¹o 2 muèi   3
n CO2
n Ba2   0,2 mol
 n BaCO3  0,15 mol  m   0,15.197  29,55g
Ta cã naxit 

Bài 11: Th y phân m gam h n h p mantoz và saccaroz có s mol b ng nhau, trong
môi tr ng axit (hi u su t c a các ph n ng đ u là 50%). Sau ph n ng thu đ c dung
d ch X. Ki m hóa dung d ch X r i cho tác d ng v i m t l ng d dung d ch AgNO3
trong NH3, sau ph n ng hoàn toàn thu đ c a gam Ag. M i quan h gi a a và m là:
A.3m = 9,5a
B. 3m = 7,45a
C. 3m = a
D. 3m = 3,8a
HD: D
m  342.2x
saccarozo : x mol 

Ta cã 
a
mantozo : x mol
n Ag  0,5x.4  0,5x.4  0,5x.2  5x mol  108
m
a


 3m  3,8a
684 540
Bài 12:
đi u ch 100 kg thu c súng có ch a 89,1% xenluloz trinitrat thì c n dùng ít
nh t V lít axit nitric 94,5% (D = 1,5 g/ml) ph n ng v i l ng d xenluloz (hi u su t
ph n ng b ng 80%). Giá tr c a V là:
A.40
B. 50
C. 60
D. 80
HD: B

23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I


TRUNG TÂM LUY N THI : 23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I
89,1
 0,3k mol
297
0,9.63.100 100
 n HNO3  0,3.3  0,9 kmol  VHNO3 
.
 50 lÝt
94,5.1,5 80
Bài 13: T 180 gam glucoz b ng ph ng pháp lên men ancol thu đ c a gam ancol
etylic (hi u su t 80%). Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic b ng ph ng pháp lên men gi m
thu đ c h n h p X.
trung hòa X c n 720 ml dung d ch NaOH 0,2M. Hi u su t ph n
ng quá trình lên men là:
A.90%
B. 10%
C. 20%
D. 80%
HD: A
180

.0,8  1,6 mol
n C 2 H5OH  2n C6 H12O6  2.
180
Ta cã 
 n CH3COOH  n NaOH  0,72.0,2  0,144
n C H OH dem oxh  0,1.1,6  0,16 mol
 2 5
Ta cã m xenlulozo trinitrat  89,1 kg  m xenlulozo trinitrat 

0,144
.100%  90%
0,16
Bài 14: Trung bình m t lo i cây g thu ho ch có kh i l ng g là 100 kg ch a 50%
xenluloz . N u dùng 500 cây lo i trên đ s n xu t ancol etylic thì s thu đ c bao nhiêu
t n ancol v i hi u su t chung c a c quá trình s n xu t là 70%
A.9,94 t n
B. 14,2 t n
C. 6,96 t n
D. 7,1 t n
HD: A
25000
Ta cã mxenlulozo  100.0,5.500  25000 kg  n C2H5OH 
.2.46.0,7  9938,27 kg
162
Bài 15: Trong th c t ng i ta th ng n u ancol (ancol etylic) t g o. Tính b t chuy n
hóa thành ancol etylic thành 2 giai đo n.
Tinh bét 
 Glucozo 
 Ancol etylic
Tính th tích ancol etylic 46° thu đ c t 10 kg g o ch a 81 % tinh b t. Bi t hi u
su t m i giai đo n là 80%, kh i l ng riêng c a C2H5OH là 0,8 g/ml
A.4 lít
B. 16 lít
C. 8 lít
D. 2,5 lít
HD: C
8,1
Ta cã m tinh bét  10.81%  8,1 kg  m C 2 H5OH 
.2.46  4,6 kg
162
4,6 100
 VC 2 H5OH 
.
.0,8.0,8  8 lÝt
0,8 46
Bài 16: Lên men m gam tinh b t (hi u su t ph n ng đ t 80%), d n toàn b khí thu đ c
vào dung d ch n c vôi trong thu đ c 18 gam k t t a tr ng và dung d ch X. L y dung
d ch X đun nóng nh thu đ c 10 gam k t t a tr ng. Giá tr c a m là:
A.38,475
B. 30,78
C. 76,95
D. 61,56
HD: A
 n C 2 H5OH dem oxh  0,144 mol  H 

23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I


TRUNG TÂM LUY N THI : 23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I
18 10
0,38
100

.2  0,38 mol  m 
.162.
 38,475kg
100 100
2
80
Bài 17: M t h n h p X g m glucoz và fructoz v i l ng glucoz nhi u g p đôi
fructoz .
t cháy hoàn toàn h n h p X c n V lít O2 (đktc), toàn b s n ph m cháy b
h p th b i n c vôi trong d thu đ c 15 gam k t t a.
A.2,24
B. 1,12
C. 3,36
D. 4,48
HD: C
fructozo : x mol
1
 O2
Ta cã 
mol

 n CO2  18x  0,15  x 
120
glucozo : 2x mol
Ta cã n CO2 

1
1
1
 3.
.2  18.
.6
120
120
120
 n O2 
 0,15 mol  V  3,36 lÝt
2
Bài 18: Khí CO2 chi m t l 0,03% th tích không khí. Mu n t o ra 500 gam tinh b t thì
c n bao nhiêu lít không khí (đktc) đ cung c p đ CO2 cho ph n ng quang h p?
A.1382600 lít
B. 1382716 lít
C. 1382766 lít
D. 1402666 lít
HD: B
500
500n
.6
mol
CO
 2 162
27
Ta cã 
Vkk  500 . 100 .22,4  1382716 lÝt
27 0,03

Bài 19: Th y phân hoàn toàn m gam hõn h p X g m saccaroz và mantoz thu đ c
dung d ch Y. Cho Y tác d ng v i l ng d dung d ch AgNO3 trong NH3 thu đ c 0,2
mol Ag. M t khác, th y phân m gam h n h p X m t th i gian (hi u su t ph n ng th y
phân m i ch t đ u b ng 80%) thu đ c dung d ch Z. Cho Z tác d ng v i l ng d dung
dich AgNO3 trong NH3 thu đ c 0,168 mol Ag. % kh i l ng c a nhóm saccaroz trong
h n h p là:
A.55%
B. 45%
C. 40%
D. 60%
HD: D
saccarozo : x mol 4x  4y  0,2
x  0,03 mol
Ta cã 


mantozo : y mol
4x.0,8  4y.0,8  2y.0,2  0,168 y  0,02 mol
18.

0,03
.100%  60%
0,05
Bài 20: Th y phân 51,3 gam mantoz trong môi tr ng axit v i hi u su t ph n ng x%
thu đ c h n h p X. Trung hòa X b ng NaOH thu đ c dung d ch Y. Cho Y tác d ng
h t v i l ng d dung d ch AgNO3 trong NH3 đun nóng sinh ra 58,32 gam Ag. Giá tr
c a x là:
A.90
B. 85
C. 82
D. 80
HD: D
 %m saccarozo 

23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I


TRUNG TÂM LUY N THI : 23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I
 ph ° n øng: 0,15.x%
Ta cã mantozo:0,15 mol 
d­:0,15  0,15.x%
 n Ag  4.0,15.x%  2.(0,15  0,15.x%)  0,54  x  0,05 mol
 m  5x.342  85,5 gam
Bài 21: Khi lên men n c qu nho thu đ c 100 lít ancol vang 10° (bi t hi u su t ph
ng lên men b ng 95% và ancol etylic nguyên ch t có kh i l ng riêng b ng 0,8 g/ml).
Giá thi t trong n c qu nho ch có m t lo i đ ng glucoz . Kh i l ng đ ng glucoz
trong n c qu nho đư dùng là:
A.16,476 kg
B. 15,652 kg
C. 19,565 kg
D. 20,595 kg
HD: A
Ta cã Vancol  100.0,1  10 lÝt  m ancol  10.0,8  8 gam
8 1
100
. .100.
 16,476 kg
46 2
95
Bài 22: Th y phân hoàn toàn mgam h n h p X g m mantoz và saccaroz có t l mol
t ng ng là 3 : 2 và hi u su t th y phân l n l t là 80% và 75% thu đ c dung d ch Y.
Cho Y tác d ng v i m t l ng d dung d ch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu đ c 90,72
gam Ag. Giá tr c a m là:
A.85,5
B. 108
C. 75,24
C. 88,92
HD: A
mantozo : 3x mol
Gäi 
 n Ag  3x.4.0,8  2x.4.0,75  3x.2.0,2  0,84
saccarozo : 2x mol
 m glucozo 

 x  0,05 mol  m  5x.342  85,5 gam
Bài 23: L y 16,2 kg xenluloz tác d ng h t v i anđehit axetic d trong đi u ki n thích
h p đ đi u ch axetat thu đ c m gam h n h p X g m hai polime.
trung hòa 1/1000
l ng axit sinh ra c n 140 ml dung d ch NaOH 2M. % kh i l ng m t polime trong X là:
A.17,6%
B. 20%
C. 22,16%
D. 29,93%
HD: A
este 3 chøc:a mol
a  b  0,1
a  0,08 mol
Ta cã 


este 2 chøc: b mol 3a  2b  0,28 b  0,02 mol

m este 3chøc  (162  3.17  59.3).0,08  23,04 gam 
%m este3 chøc  82,4%




%m este 2 chøc  17,6%
m este 2 chøc  (162  2.17  59.2).0,02  4,92 gam
Bài 24:
t cháy hoàn toàn 0,855 gam m t ch t đ ng thu đ c 1,32 gam CO2 và 0,495
gam n c. CÔng th c c a đ ng là:
A.C6H12O6
B. C12H22O11
D. (C6H5O5)n
D. (C6H12O6)n
HD: B

23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I


TRUNG TÂM LUY N THI : 23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I
1,32

n O  44  0,03 mol

0,495

Ta cã n H  2n H2O 
.2  0,055 mol
 n C : n H : n O  12 : 22 :11
18

0,855  0,03.12  0,055

n

 0,0275 mol
O

16

 C12 H 22 O11
Bài 25: L y 34,2 gam m t saccarit X, hòa tan X trong n c và th y phân hoàn toàn X v i
xúc tác axit vô c . Dung dich thu đ c tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 d thu
đ c 43.2 gam k t t a. Xác đ nh X là đisaccarit hay trisaccarit. CTPT c a X là
A.đisaccarit, C12H22O11
B. isaccarit, C12H24O12
C. Trisaccarit, C18H30O15
D. Trisaccarit, C18H32O16
HD: A
n
43,2 1
34,2
*NÕu X l¯ ®isaccarit  n X  Ag 
.  0,1 mol  M X 
 342  C12 H 22O11
4
108 4
0,1
n
*NÕu X l¯ trisaccarit  n X  Ag  M X  51,3  lo¹i
6
Bài 26: M t m u cacbohidrat, khi ph n ng v i l ng d anhidrit axetic, t o nên 4,92
gam este và 3,6 gam axit axetiC. Cùng m u cacbohidrat đó, khi tác d ng v i l ng d
dung d ch AgNO3 trong NH3 d t o nên 4,32 gam k t t a. CTPT c a cacbohidrat là:
A.C5H10O5
B. C3H6O3
C. C4H8O4
D. C6H12O6
HD: C
4,32
Ta cã n Ag 
 0,04 mol  n cacbohidrat  0,02 mol
108
R(OH)n (CH3CO)2 O

 n CH3COOH  0,02n  0,06  n  3  0,02.(R  59.3)  49,2
 R  69  M cacbohidrat  69  17.3  120
Bài 27: T nguyên li u v bào, mùn c a (ch a 50% xenluloz ) ng i ta s n xu t ancol
etylic v i hi u su t 70%. T ancol etylic có s n xu t có th s n xu t cao su buna v i hi u
su t 75%. KH i l ng nguyên li u c n dùng đ s n xu t 1 t n cao su buna?
A.11428,5 kg
B. 12345,6 kg
C. 252510,25 kg
D. 11348,5 kg
HD: A
1000
1000
100 100

 m xenlulozo 
 5714,286 kg
n cao su 
.162.
.


54
54
75
70
Ta cã 
100
m
 11428,5 kg
vá b¯o  5714,286.

50


23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I


TRUNG TÂM LUY N THI : 23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I
Bài 28: Xenluloz tác d ng v i axit nitric đ c cho nhi u s n ph m trong đó trong đó m t
s n ph m X có %N = 14,14%. Xác đ nh công th c c u t o c a X, tính kh i l ng c a
dung d ch HNO3 63% đ chuy n 405 gam xenluloz thành s n ph m X?
A.[C6H7O2(ONO2)(OH)3]n và 635 gam C. [C6H7O2(ONO2)3]n và 750 gam
B. [C6H7O2(ONO2)(OH)3] và 750 gam D. [C6H7O2(ONO2)3]n và 635 gam
HD: C
14na
Gäi CT s°n phÈm X l¯ [C 6 H 7O2 (OH)3a (ONO2 )3 ]n . Cã %N=
 0,1414
162n  45na
 a  3  CTCT cña X l¯ [C 6 H 7O2 (ONO2 )3 ]n

75.63.100
 750 g
63
Bài 29: Hòa tan hoàn toàn 140,4 gam h n h p X g m glucoz , fructoz và saccaroz vào
n c r i chia làm 2 ph n b ng nhau:
-Ph n 1 cho tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 d đun nóng thu đ c 43,2
gam Ag
-Ph n 2: làm m t màu v a đ dung d ch ch a 16 gam Brom
Thành ph n % kh i l ng fructoz và saccaroz trong h n h p X l n l t là:
A.25,64% và 48,72%
B. 48,72% và 25,64%
C. 25,64% và 74,36%
D. 12,82% và 74,36%
HD: A
140,4

180x  180y  324z  2  70,2
glucozo : x mol

1
43,2


Trong hçn hîp X fructozo : y mol  2x  2y 
2
108
saccarozo : z mol 

16

x  160  0,1 mol

0,1.180

x  0,1 mol %m fructozo 
.100%  25,64%
70,2


 y  0,1 mol  
0,1.342
z  0,1 mol %m

.100%  48,72%
saccarozo

70,2

Bài 30: Chia m t h n h p g m tinh b t và glucoz thành 2 ph n b ng nhau. Ph n 1 hòa
tan trong n c r i cho ph n ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 d thu đ c 2,16 gam
Ag. un nóng ph n th hai v i H2SO4 loưng, sau đó trung hòa b ng NaOH r i c ng cho
tác d ng v i AgNO3 trong NH3 d thì thu đ c 6,48 gam Ag. Kh i l ng tinh b t trong
h n h p ban đ u là:
A.4,86
B. 9,72
C. 3,24
D. 6,48
HD: D
Ta cã n xenlulozo  2,5 mol  n HNO3  3.2,5  7,5 mol  m dd HNO3 

23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I


TRUNG TM LUY N THI : 23- NGế HU - HAI B TR NG H N I
2,16
0,02 mol n glucozo 0,01 mol
108
6,48
Phần 2: Gọi tinh bột: x mol 2x 0,02
0,06 x 0,02 mol
108
m tinh bột trong hỗn hợp 0,1.162 0,1.180 34,2 gam
Phần 1: ta có n Ag

Bi 31: Cho m gam h n h p X g m tinh b t v glucoz tỏc d n v i m t l ng d dung
d ch AgNO3 trong NH3 un núng thỡ c 21,6 gam Ag. M t khỏc, un núng m gam X
v i dung d ch HCl long d ph n ng x y ra hon ton thu c dung d ch Y. Dung
d ch Y lm m t mu v a h t 32 gam Br2. Giỏ tr c a m l:
A.34,2
B. 50,4
C. 17,1
D. 33,3
HD: A
21,6
0,2 mol n Glucozo 0,1 mol
Ta có n Ag
108
32
Thủy phân X

0,2 mol x 0,1 mol
n Br2 x 0,1
160
m 0,1.162 0,1.180 34,2 gam
Bi 32: Ph n ng t ng h p glucoz trong cõy xanh nh sau:
6CO2 6H2 O C 6 H12 O6 6O2 (H 2813 kJ)
N u trong 1 phỳt m i cm2 b m t trỏi t nh n c kho ng 2,09J n ng l ng m t
tr i thỡ c n bao nhiờu th i gian 10 lỏ xanh v i di n tớch m i l l 10 cm2 t o ra c
1,8 gam glucoz . Bi t n ng l ng m t tr i ch s d ng 10% vo ph n ng t ng h p
glucoz :
A.18 gi
B. 22 gi 26 phỳt
C. 26 gi 18 phỳt
D. 20 gi
HD: B
Trong 1 phút năng lượng do 10 lá cây tổng hợp glucozơ l: 10 . 2,09=20,9 J

Năng lượng cần để tạo ra 1,8 gam glucozơ l

2813.1,8
28,13kJ
180

28130
1346 phút hay 22 giờ 26 phút
20,9
Bi 33:
s n xu t 1 t n xenluloz trinitrat c n a kg xenluloz v b kg axit nitriC. Bi t
s hao h t trong s n xu t l 12% Giỏ tr c a a v b l n l t l:
A.619,8 v 723
B. 719,8 v 823
C. 719,8 v 723
D. 619,8 v 823
HD: C
103.162n.100
619,8 kg
a=
297n.88
Do hao hụt l 12% H=88%
3
b 10 .3n.63.100 723kg

297n.88
Thời gian cần l

23- NGế HU - HAI B TR NG H N I


TRUNG TÂM LUY N THI : 23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I

TUY N T P BÀI T P TRONG

THI H

Bài 1: t 180 gam glucoz , b ng ph ng pháp lên men ancol thu đ c a gam ancol etylic
(hi u su t b ng 80%) . Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic b ng ph ng pháp lên men gi m
thu đ c h n h p X.
trung hòa h n h p X c n 720 ml dung d ch NaOH 0,2M. Hi u
su t quá trình lên men là:
A.80%
B. 10%
C. 90%
D. 20%
HD: C

n glucozo  0,1 mol
 0,8.2.H%  0,144  H%  0,9
Víi 0,1a gam  

n NaOH  0,144 mol
Bài 2: Xenluloz trinitrat đ c đi u ch t ph n ng gi a axit nitric v i xenluloz (hi u
su t ph n ng b ng 60% tính theo xenluloz ). N u đ c dùng 2 t n xenluloz thì kh i
l ng xenluloz trinitrat đi u ch đ c là:
A.2,97 t n
B. 3,67 t n
C. 2,2 t n
D. 1,1 t n
HD: C
2
Tõ ph­¬ng tr×nh m=
.60%.297  2,2 tÊn
162
Bài 3: Ancol etylic đ c đi u ch t tinh b t b ng ph ng pháp lên men v i hi u su t
toàn b quá trình b ng 90%, h p th toàn b l ng CO2 sinh ra khi lên men m gam tinh
b t vào n c vôi trong thu đ c 330 gam k t t a và dnug d ch X. Bi t kh i l ng X gi m
đi so v i kh i l ng n c vôi trong ban đ u là 132 gam. Giá tr c a m là:
A.405
B. 324
C. 486
C. 297
HD: A
330  132
4,5
100
 4,5 mol  n TB  m 
 405gam
Ta cã n CO2 
.162.
44
2
90
Bài 4: Th y phân h n h p g m 0,02 mol saccaroz và 0,01 mol mantoz m t th i gian
thu đ c dung d ch X (hi u su t ph n ng th y phân m i ch t đ u b ng 75%). Khi cho
toàn b X tác d ng v i m t l ng d dung d ch AgNO3 trong NH3 thì l ng Ag thu đ c

A.0,09 mol
B. 0,095 mol
C. 0,12 mol
D. 0,06 mol
HD: B
Ta cã n mantozo d­  0,01  0,01.75%  0,0025 mol

 n Ag  2.(0,02  0,01).75%  0,0025  0,0475 mol  m Ag  0,0475.2  0,095 gam
Bài 5:
đi u ch 53,46 kg xenluloz trinitrat (hi u su t b ng 60%) c n dùng ít nh t V
lít axit nitric 94,5% (d = 1,5 g/ml) ph n ng v i xenluloz d . Giá tr c u V là:
A.60
B. 24
C. 36
D. 40
HD: D

23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I


TRUNG TÂM LUY N THI : 23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I
n  180 mol  n HNO3  180.3  540 mol
540.100

 VHNO3 
 40 lÝt
Ta cã 
10.C%.d
22,5.60


C
22,5M
 M HNO3
M

Bài 6: Th y phân h n h p g m 0,01 mol saccaroz và 0,02 mol mantoz trong môi
tr ng axit v i hi u su t đ u là 60% theo m i ch t thu đ c dung d ch X. Trung hòa
dung d ch X thu đ c dung d ch Y, sau đó toàn b Y tác d ng v i dung d ch AgNO3
trong NH3 thu đ c m gam Ag. Giá tr c a m là:
A.6,48
B. 9,504
C. 8,208
D. 7,776
HD: B
Sè mol c¸c monosaccarit t¹o ra: (2.0,01+0,02.2) .60%  0,036 mol
Ta cã 
Sè mol mantoz¬ ch­a bÞ thñy ph©n: 0,02  0,02.60%  0,008 mol
 Sè chÊt tham gia ph°n øng tr¸ng g­¬ng:0,036  0,008  0,044 mol

 n Ag t¹o ra  0,044.2  0,088 mol  m  0,088.108  9,504 gam
Bài 7: Ti n hành lên men gi m 460 ml ancol etylic 8° v i hi u su t b ng 30%. Bi t kh i
l ng riêng c a ancol etylic nguyên ch t b ng 0,8 g/ml và c a n c b ng 1 g/ml. N ng
đ % c a axit axetic trong dung d ch thu đ c là:
A.2,47%
B. 7,99%
C. 2,51%
D. 3,76%
HD: C
460.8

VC 2 H5OH  100  36,8 ml  m C 2 H5OH  36,8.0,8  29,44  n C 2 H5OH  0,64

29,44.60.30%

 11,52 gam
Ta cã  m CH3COOH 
46

VH2O  460  36,8  423,2 ml  m H2O  423,2 gam
 m
O2 p ­  0,64.30%.32  6,144 gam

11,52
 C%CH3COOH 
.100%  2,51%
29,44  423,2  6,144

23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N ITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×