Tải bản đầy đủ

Application form

TẬP ĐOÀN LION
LION GROUP OF COMPANIES

BẢO MẬT/ CONFIDENTIAL

OFFICE USE ONLY

CÔNG TY PARKSON VIỆT NAM
PARKSON VIETNAM CO., LTD.

Ngày/ Date:

ĐÀI/ RADIO

Vị trí dự tuyển/ Position applied for:

Hẹn phỏng vấn/ Appointment
Đồng ý/ ACCP

Dán hình ở đây


BÁO/ NEWSP

CHỜ/ KIV

Affix
Photography
Here

TỪ CHỚI/ REJECT

PHẦN I/ PART I: CHI TIẾT CÁ NHÂN/ PERSONAL DETAILS (Bắt buộc)
Họ và tên/ Full name (as given in NRIC):

Tên khác (nếu có)/ Other Name (if any)

NRIC No.

Ngày sinh/ Date of Birth

Tuổi/ Age

Giới tính/ Sex

Quốc tịch/ Nationality

Tình trạng hôn nhân
Marital Status

Dân tộc/ Race

Tôn giáo/ Religion

Địa chỉ thường trú/ Home Address

Địa chỉ hiện tại/ Present Address (if different from home address)

Điện thoại/ Tel No.
Số bảo hiểm xã hội/ Social Insurance Number.

Điện thoại/ Tel No.


Mã số thuế thu nhập/ Income Tax No.

Bằng lái xe số/ Driving Licence No.

Hạng/ Class

Ngày hết hạn/ Expiry Date

Tóm tắt chi tiết về bệnh, giải phẫu, dị ứng (nếu có).
Brief details of any illness, operations, allergies (if any).

Số năm kinh nghiệm
Years of Driving Experience

Tàn tật bẩm sinh (nếu có)/ Nature of any Disability

Ghi chú chi tiết về tình trạng vi phạm luật pháp trước đây (bao gồm vi phạm luật giao thông)
Please give details of any previous convictions (including traffic offences)

PHẦN II: CHI TIẾT VỀ GIA ĐÌNH (VỢ CHỒNG, CON CÁI, CHA MẸ, ANH CHỊ EM) (Bắt buộc)
PART II: FAMILY DETAILS (SPOUSE, CHILDREN, PARENTS, BROTHER/SISTER ONLY) (Obligatory)
Tên vợ chồng/ Name of Spouse

Tên/ Name

Số CMND/ ID Number

Quan hệ/ Relationship

ID No. /
Số CMND

Ngày sinh/ Date of Brith

Ngày,tháng,năm
sinh/ DOB

Điện thoại
/Phone No.

Nghề nghiệp/ Occupation

Nghề nghiệp/ Occupation

(Bắt buộc) (Obligatory)
Tên họ hàng gần nhất
Name of Next of Kin

Nếu có người thân làm việc tại tập đoàn Lion, ghi rõ ở đây
If you have a relative working in “LION GROUP”, please state

Địa chỉ/ Address:

(a) Tên/ Name:
(b) Công ty/ Company:

Điện thoại/ Telephone No.:

(c) Bộ phận/ Department:

Quan hệ/ Relationship:

(d) Quan hệ/ Relationship:


PHẦN III: HỌC VẤN (Bắt buộc)
PART III: EDUCATION DETAILS (Please attach photocopies of certificaties) (Obligatory)
Đại học/ Cao đẳng/ Trung học/ Tiểu học
University/ College/ Secondary School/ Primary School

Từ/ From

Bằng cấp cao nhất đạt được
Highest Standard reached

Đến/ To

PHẦN IV: KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Bắt đầu với công việc gần nhất) (Bắt buộc)
PART IV: EMPLOYMENT HISTORY (Record of all positions held in reverse chronological order from present position) (Obligatory)
Ngày/ Date
Từ
Đến
From
To

Tên và địa chỉ công ty & loại hình kinh doanh
Name and address of employer & type of bussiness

Vị trí
Position

Lý do nghỉ việc
Reason For Leaving

Mức lương/ Salary at
Bắt đầu
Kết thúc
Start
Finish

PHẦN V/ PART V: KHẢ NĂNG/ ABILITY
Khả năng nói
Language Spoken

Khả năng viết
Written Languague

Khả năng vi tính
Ability to handle Computer Software

PHẦN VI: LƯƠNG/ CHUYỂN CÔNG TÁC/ THỜI GIAN BẮT ĐẦU LÀM VIỆC (Bắt buộc)
PART VII: REMUNERATION/ TRANSFER/ AVAILABILYTY (Obligatory)
Lương mong muốn
Expected Salary

Nguyên nhân hạn chế chuyển công tác
Restriction that may affectransfer

Ngày bắt đầu làm việc
Date available to join the Company

PHẦN VII/ PART VII: CAM KẾT (Bắt buộc) / DECLARATION (Obligatory)
Tôi cam kết lời khai trên là đúng sự thật & chính xác. Tôi hoàn toàn hiểu, đồng ý rằng Công ty có quyền chấm dứt hợp đồng lao động ngay khi phát hiện
có bất cứ thông tin sai lệch nào trên đây.
I certify that the above information is to the best of my knowledge true and correct. I fully understand and accept that if any time after my engagement, it
is found that a false declaration has been made in this form, the Company has absolute right to terminate my employment immediately.

Ký tên/ Signature: _________________________

Ngày/ Date: _________________________

DÀNH CHO NHÂN VIÊN/ FOR OFFICE USE ONLY
Ngày phỏng vấn/ Interview date:
Vị trí/ Job Title:
Lương khởi điểm/ Starting Salary:
Ngày bắt đầu/ Starting Date:
Bộ phận/ Section:
Ghi chú/ Remarks:

Người phỏng vấn phỏng vấn/ Interviewed By:
Cấp bậc/ Job Grade:
Trợ cấp/ Allowance:
Công ty/ Company:
Bộ phận/ Department:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×