Tải bản đầy đủ

Advisewise application form

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Application Form
Ảnh 3 x 4

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông tin tuyển dụng của Advisewise Consulting Group. Để giúp chúng tôi
nắm rõ hơn các thông tin về bạn, xin bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào chỗ trống dưới đây bằng
tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
Thank you for your choosing our company. Application form is an important part in our recruitment process
of ADVISEWISE. Please fill in it clearly in Vietnamese or English.
Vị trí dự tuyển /Your desired position :

................................................................................................

I. Thông tin cá nhân/Personal details:
Họ và tên/Full Name:
Giới tính/Gender:
Ngày sinh/Date of birth:
Nơi sinh/Place of birth:
Hộ khẩu thường trú

 Nam/Male


 Nữ/Female

/Permanent residence:
Nơi ở hiện nay
/Current address:
Số CMND/ID :
Nơi cấp/Issued by:
Ngày cấp/Issued on:
Sở thích cá nhân/Hobbies:
Chiều cao/Height:
Tình trạng hôn nhân

ĐTCĐ/Tel #:
Di động/Mobile
Email
 Độc thân/Single

/Marital status:
Có bị thương tật và ốm nặng/Injuries or serious ills:
Hiện tại có mang thai không/Currently pregnant:

Cân nặng/Weight:
 Đã lập gia đình

 Ly hôn

/Married
 Có/Yes
 Có/Yes

/Divorced
 Không/No
 Không/No

Người liên hệ khẩn khi cần/Emergency contact:
Họ và tên/Full name:
Điện thoại/Tel # :
Địa chỉ/Address:


Quan hệ ( Relation)

Người thân (Cha mẹ, chồng, vợ, con, anh chị em ruột)/Relative persons:
Họ và tên/

Giới tính/

Năm sinh/

Quan hệ/

Full Name

Gender

Year of birth Relation

Nghề nghiệp – Nơi làm việc/
Occupation-Working place

Advisewise – Leading You On a Better Path
th

Add: 6 Floor, Tower A Sky City, 88 Lang Ha, Dong Da, HanoiTel: 024.7306.1100


II. Trình độ học vấn/Education
Tên trường đào tạo

Ngành học

Thời gian

Xếp loại

/Name of School or University

/ Major

/Graduated time

Qualification level

Trình độ ngoại ngữ/Foreign language skills:
Ngoại ngữ
/Foreign language

Nghe/Listening
Tốt

Khá

TB

Yếu

Nói/Speaking
Tốt

Khá

TB

Đọc/Reading
Yếu

Tốt

Khá

TB

Viết/Writing
Yếu

Tốt

Khá

TB

Yếu

Chứng chỉ khác/Other certificates:
Ngày cấp

Tên chứng chỉ

Đơn vị cấp chứng chỉ

Xếp loại

/Date of issue

/Certificates

/Issued by

/Qualification level

Các hoạt động, thành tích xã hội khác/ Other activities, achievements:

III. Quá trình công tác /Working experiences:
Tên Công ty/ Company
1.

Vị trí/Position:
………………………….

Thời gian công tác/
Working time

Mức lương/Salary:

Từ /From:......................

……………………….....

đến /to:.........................

Cấp trên, Đthoại/
Manager, Mobile

Advisewise – Leading You On a Better Path
th

Add: 6 Floor, Tower A Sky City, 88 Lang Ha, Dong Da, HanoiTel: 024.7306.1100


Công việc chính/ JD:

Lý do nghỉ việc/Reason:

Tên Công ty/ Company
2.

Vị trí/Position:
………………………….

Thời gian công tác/
Working time

Mức lương/Salary:

Từ /From:......................

……………………….....

đến /to:.........................

Vị trí/Position:
………………………….

Thời gian công tác/
Working time

Cấp trên, Đthoại/
Manager, Mobile

Công việc chính/ JD:

Lý do nghỉ việc/Reason:

Tên Công ty/ Company
3.

Mức lương/Salary:

Từ /From:......................

……………………….....

đến /to:.........................

Cấp trên, Đthoại/
Manager, Mobile

Công việc chính/ JD:

Lý do nghỉ việc/Reason:

IV. Vì sao bạn nghĩ bạn phù hợp với vị trí dự tuyển/Why do you think you are qualified for this position?

V. Những người chúng tôi có thể tham khảo thông tin/References:

Advisewise – Leading You On a Better Path
th

Add: 6 Floor, Tower A Sky City, 88 Lang Ha, Dong Da, HanoiTel: 024.7306.1100


Tên

Chức vụ - Nơi làm việc

/Name

/Occupation-Working place

Mối quan hệ với bạn
/Relation

Điện thoại
/Mobile

VI. Trình bày về kế hoạch trước mắt và mục tiêu trong tương lai /Your short/long term plans:

VII. Mức lương tối thiểu chấp nhận được/Your accepted salary:…………………………………………….
VIII. Ngày có thể bắt đầu làm việc/ Date for start:…………………………………………………………...
Tôi cam đoan tất cả các thông tin trên đây là đúng. Tôi đồng ý nếu tôi cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch nào
công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng lao động với tôi ngay lập tức mà không cần thông báo hoặc bồi thường.
I guarantee the truth of my declaration. Conversely, Company can terminate the labour contract without
notification or compensation.
Cảm ơn bạn đã chi tiết thông tin, các vấn đề liên

Ngày/date …...tháng/month ...…năm/year 20….

quan bạn có thể email đến phuong@advisewise.vn

Người khai ký tên/Signature

Hồ sơ của bạn sẽ được xem xét để hẹn một buổi
phỏng vấn hoặc thi tuyển.
Thank you for your personal info fillings, You can
send to phuong@advisewise.vn via email. Your
details will be carefully considered for an entrance
exam or interview.

Advisewise – Leading You On a Better Path
th

Add: 6 Floor, Tower A Sky City, 88 Lang Ha, Dong Da, HanoiTel: 024.7306.1100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×