Tải bản đầy đủ

16 de on tap kiem tra 1 tiet ham so luong giac va phuong trinh luong giac

TỔNG HỢP TỪ DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TỐN

16 đề Ôn tập kiểm tra
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11
HÀM SỐ LƯNG GIÁC
PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC
NGƯỜI TỔNG HP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG
FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong

Năm học: 2018 - 2019


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

ĐỀ 1
I. Trắc nghiệm
Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số y 

sin x

tan x



 
A.  \   k  | k 
C.  \   .
  . B.  \ 0.
2

2
Câu 2: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn:
A. y  2 cos x.
B. y  sin x  2.
C. y  2 cos x  2 x.
Câu 3: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ:
A. y  2 cos x  1.
B. y  sin x  x.
C. y  3cos x  5 x 3 .
Câu 4: Hàm số y   cos( x   ) tuần hoàn với chu kỳ:
A. T   .
B. T  2 .
C. T  3 .

 

D.  \ k | k 
 .
 2


D. y  2 cos x  2 x.
D. y  2 cos x.
D. T  4 .Câu 5: Hàm số y  tan( x  )  5 tuần hoàn với chu kỳ:
3
A. T  3 .


B. T  4 .
C. T   .

D. T  5 .

 
Câu 6: Trên khoảng  0;  , hàm số nào sau đây nghịch biến:
 2

A. y  2sin x  4.

B. y  sin x  3.

C. y  sin 2 x .

D. y  6  sin x.

 
Câu 7: Trên khoảng  0;  , hàm số nào sau đây đồng biến:
 2

A. y  sin x  3.

B. y  6  sin x.

D. y  2  2sin 2 x.

C. y  3  2sin x.Câu 8: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  2 sin( x  )  1 theo thứ tự là:
4
1
A. 1vaø 2.
B. 1 vaø 1  2.
C. 1  2 vaø 1  2.
D. vaø 1.
2
x
Câu 9: Giải phương trình: tan  1  0
2


k
k
,k   .
,k   .
A. x   k 2 , k   .
B. x   k , k   . C. x 
D. x 
2
2
2
4


Câu 10: Tính tổng các nghiệm của phương trình: tan  4 x    1  0 trên đoạn  3 ;3 


A. 3 .
II. Tự luận

B. 2 .

4

C.  .

Câu 1: ( 1.0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: y 

D. 0.
cos 4 x  1
sin x  1

Câu 2: (1.5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: y  3  4  3sin x
Câu 3: (2.5 điểm) Giải các phương trình sau:
a) cos x  3 sin x  1
b) sin2 3 x.cos 2 x  sin 2 x  0

Số điện thoại : 0946798489

Trang -1-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
1
2
3
D
A
B

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

4
B

5
C

6

7
A

D

8
C

9
A

10
D

ĐỀ 2
I. Trắc nghiệm
Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số y  (1  sin x  cos x )2  (1  cos x  sin x )2


 



A.   k  | k    .
B. .
C. k | k    .
D.   k 2 | k    .
4

 2

4

Câu 2: Hàm số nào sau đây không là hàm số chẵn, không là hàm số lẻ:
A. y  2 cos x  1.
B. y  sin x  2.
C. y  2 cos x  2 x 2 . D. y  2sin x  x.
Câu 3: Với giá trị nào của hằng số A và của hằng số  thì hàm số y  A sin( x   ) là 1 hàm số lẻ: k , k   .
2
k
k
, k   . D. A  0, 
,k   .
C. A  0, 
2
4
Câu 4: Hàm số y  sin 2 x tuần hoàn với chu kỳ:
A. T  4 .
B. T  3 .
C. T   .
x
Câu 5: Hàm số y  cos tuần hoàn với chu kỳ:
2
A. A  0,  k , k   .

A. T   .

B. A  0, 

B. T  4 .

C. T 


4

D. T  2 .

D. T  7 .

.

  
Câu 6: Hàm số sau hàm số nào đồng biến trên khoảng   ; 0  và nghịch biến trên khoảng
 2 

A. y  sin 2 x .

B. y  6  sin x.

C. y  3  2sin x.

 
 0; 
 2

D. y  2  2sin 2 x.

  
 
Câu 7: Hàm số nào nghịch biến trên khoảng   ; 0  và đồng biến trên khoảng  0; 
 2 
 2

A. y  3  2sin x.

B. y  6  sin x.

C. y  sin 2 x .

D. y  2  2sin 2 x.Câu 8: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y  2 cos2 ( x  )  1 theo thứ tự là:
4
1
A. 1 vaø 1  2.
B. 1 vaø 1  2.
C. 1vaø 2.
D. vaø 1.
2
Câu 9: Giải phương trình: 2sin x  3  0

2
 k , k  
3
3

2
 k , k  
C. x   k , x 
6
6

2
 k 2 , k  
3
3

2
 k 2 , k  
D. x   k 2 , x 
6
6


Câu 10: Tính tổng các nghiệm của phương trình: tan  4 x -   1  0 trên đoạn  0;6 
A. x  k , x 

B. x A. 76 .
Số điện thoại : 0946798489

B. 74 . k 2 , x 

4

C. 73 .

D. 75 .
Trang -2-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

II. Tự luận
Câu 1: ( 1.0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: y 

cos 4 x  1
sin 2 x  1

Câu 2: (1.5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: y  3  4  3sin 2 x
Câu 3: (2.5 điểm) Giải các phương trình sau:
a) cos2 x  3cos x  2  0
b)

cos3 x  cos2 x
 2 1  sin x 
sin x  cos x

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
1
2
3
A
B
A

Số điện thoại : 0946798489

4
C

5
B

6
D

7
C

8
A

9
B

10
D

Trang -3-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

ĐỀ 3
I. Trắc nghiệm:.
Câu 1: Hàm số y  cos x  sin x nghịch biến trên:
 
A.  ; 
2 

 3 7 
B.  ; 
 4 4 

Câu 2: Tập xác định của hàm số y 


A.   k | k   
2

C.  \ k | k 
 

 2 
C.   ;0 
 3 

  
D.   ; 
 4 2

cos2 x  1

sin x


B.  \   k | k 
 
2

D. k | k   

Câu 3: Hàm số nào là hàm số lẻ trong các hàm số sau?
sin 3x
sin 2x
A. y 
B. y  sin 2x  sin 3x C. y 
2
( x  2)
sin x  1

D. y  cos 2x  cos3x

Câu 4: Hàm số y  sin 2 2 x có chu kỳ là:
A. T  4 .

B. T   .

C. T  2 .

D. T 


2

.

Câu 5: Hàm số nào là hàm số chẵn trong các hàm số sau?
cos 2x
A. y  cot 2x  cos3x
B. y 


cos  x  
4

cos x
C. y 
D. y  x 2  tan x
| x|
Câu 6: Cho các hàm lượng giác được xác định tương ứng bởi các giá trị sau:
1; cos


n

x; cos 2


n

x; cos3


n

x;...; cos m


n

x;... m, n  

Khi đó, bội chung nhỏ nhất của các chu kì tương ứng các hàm trên là:
A. T  2m.
B. T  2 .
C. T  2n.
D. T  2m.n .
Câu 7: Hàm số y  cos x và y  sin x cùng đồng biến trên:
 3

A.  ;2 
 2


 
B.  ; 
2 

 3 
C.   ; 
 2 

 
D.  0; 
 2


  

Câu 8: Tổng các nghiệm thuộc   ;  của phương trình cos 2 x   sin  x   là:
6
 2 

7
2
8
A.
B. 2
C.
D.
9
9
9
Câu 9: Với m là tham số, phương trình m.cos x  3sin x  5 có nghiệm khi và chỉ khi:
A. m   4;4.
B. m   4;   .
Số điện thoại : 0946798489

Trang -4-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁCC. m   ; 4   4;   .

D. m   34;  .

Câu 10: Tập giá trị của hàm số y  3  sin x là
A.  .

D.  2;4.

C.  2;2 .

B. O .

II. Tự luận:
Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số y 

1  sin 2 x
.
sin x  cos x

Câu 2: Tìm GTLN, GTNN của hàm số y  2  3 | cos3 x | .
Câu 3: Giải các phương trình lượng giác sau:

 

a) cos 2 x  3 sin 2 x  1 b) 2 2 sin  x   .cos x  1 ----------------------------------------- 12 
----------- HẾT ---------1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
C
D

Số điện thoại : 0946798489

Trang -5-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

ĐỀ 4
I. Trắc nghiệm
Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số y 
A.  \ k  | k 


.

1
1

tan x cotx
 
C.  \   .
2

B.  \ 0.

 

D.  \ k | k 
 .
 2


Câu 2: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn:
A. y  2 cos x  4 x.
B. y  sin x  2.
C. y  2 cos x  2 x 2 .
Câu 3: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ:
A. y  2 cos x  1.
B. y  sin x 3  x.
C. y  3cos x  5 x 3 .
Câu 4: Hàm số y  cos( x   )  3sin x tuần hoàn với chu kỳ:
A. T   .
B. T  2 .
C. T  3 .
Câu 5: Hàm số y  tan(3 x 


3

D. y  2 cos x.
D. T  4 .

)  5 tuần hoàn với chu kỳ:

B. T 

A. T  3 .

D. y  2 cos x  2 x.

2
.
3

C. T 


3

.

D. T  6 .

 
Câu 6: Trên khoảng  0;  , hàm số nào sau đây nghịch biến:
 2

A. y  2sin x  4.

B. y  sin x  3.

C. y  sin 2 x .

D. y   sin x .

 
Câu 7: Trên khoảng  0;  , hàm số nào sau đây đồng biến:
 2

A. y  2sin x  1.

B. y  1  2sin x.

D. y  2  2sin 2 x.

C. y  3  2sin x.Câu 8: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  sin( x  )  1 theo thứ tự là:
4
A. 1vaø 2.
B. 0 vaø 2
C. 2 vaø 0.
D. 2 vaø 1.
Câu 9: Giải phương trình: tan 2 x  1  0
 k

,k  .
A. x  
B. x   k , k   .
8 2
2
k
k
,k   .
,k   .
C. x 
D. x 
2
4


Câu 10: Tính tổng các nghiệm của phương trình: sin  4 x    1  0 trên đoạn  3 ;3 
2


A. 3 .
II. Tự luận

B. 2 .C.  .

Câu 1: ( 1.0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: y 

D. 0.
t an3x
2 sin x  1



Câu 2: (1.5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: y  4  sin  x  
3
Câu 3: (2.5 điểm) Giải các phương trình sau:

Số điện thoại : 0946798489

Trang -6-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

a)3sin x  4 cos x  5
1  2 cos x
b)
 2sin 2 x  2sin x
cos x

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
1
2
3
D
C
B

Số điện thoại : 0946798489

4
B

5
C

6
D

7
A

8
C

9
A

10
D

Trang -7-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

ĐỀ 5
I. Trắc nghiệm
Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số y  (1  sin x  1)2  (1  cos x )2 là:


 
A.   k 2 | k   
B.  
C. 
2

2
Câu 2: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn:
A. y  2 cos x  x 3 .
B. y  sin x  2.
C. y  2 cos x  2 tan 2 x.
Câu 3: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ:
A. y  2 cos x  1.
B. y  x 2 sin x  x. C. y  3cos x  5 x 3 .
Câu 4: Hàm số y  tan x  3sin x tuần hoàn với chu kỳ:
A. T   .
B. T  2 .
C. T  3 .



D.   k 2 | k   
4


D. y  2 cos x  2 x.
D. y  2 cos x.
D. T  4 .Câu 5: Hàm số y  sin(6 x  )  5 tuần hoàn với chu kỳ:
3
A. T  3 .

B. T 

2
.
3

C. T 


3

.

D. T  6 .

 
Câu 6: Trên khoảng  0;  , hàm số nào sau đây nghịch biến:
 2

A. y  2sin x  4.

B. y  sin x  3.

C. y  sin 2 x .

D. y   sin x  5.

 
Câu 7: Trên khoảng  0;  , hàm số nào sau đây đồng biến:
 2

A. y  2sin x  7.

B. y  1  2sin x.

D. y  2  2sin 2 x.

C. y  3  2sin x.Câu 8: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  sin2 ( x  )  1 theo thứ tự là:
4
A. 1vaø 2.
B. 0 vaø 2
C. 2 vaø 1.
D. 2 vaø 0.
Câu 9: Giải phương trình: cot 4 x  1  0
 k
 k

,k   .

,k   .
A. x 
B. x 
16 4
16 2
C. x 


16

 k , k   .

D. x 


16

 k 2 , k   .



Câu 10: Tính tổng các nghiệm của phương trình: sin  4 x    1  0 trên đoạn  0;5 
2


55
55
.
.
B.
3
4
II. Tự luận
A.

C.

55
.
6

D.55
.
2

Câu 1: ( 1.0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: y 

s in3x  1
2 cos x  2

Câu 2: (1.5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: y 

1
3  2 cos 2 x

Câu 3: (2.5 điểm) Giải các phương trình sau:
Số điện thoại : 0946798489

Trang -8-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁCa) 3 tan 2 x  1  3 tan x  1  0

b) tan2 x  1  tan2 x  2  3sin x   1  0

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
1
2
3
A
C
B

Số điện thoại : 0946798489

4
B

5
C

6
D

7
A

8
C

9
A

10
D

Trang -9-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

ĐỀ 6
I. Trắc nghiệm:
Câu 1: Hàm số nào là hàm số chẵn trong các hàm số sau?
A. y  3  sin 2 x
B. y | x  cos x |
C. y | x |  cos3x

D. y  x  tan x

Câu 2: Với m là tham số, phương trình m.cos  x  m   m  2 có nghiệm khi và chỉ khi:
A. m   ; 1   0;   .

B. m   3; 1.

C. m  0.

D. m   ; 1.

1  cos 2 x
Câu 3: Tập xác định của hàm số y 

cos x  3 sin x

A. O



B.  \   k | k 
 
6




C.  \   k | k 
 
2




D.  \   k | k 
 
3


Câu 4: Biết rằng: “Nếu hàm tuần hoàn f có chu kì T và hàm g là một hàm tùy ý (không
cần tuần hoàn) thì hàm hợp thành g  f ( x)  cũng có chu kì là T”. Áp dụng: Tính chu kì của
hàm y 

1
?
4  cos x

A. T  4 .
B. T  2 .
C. T   .
D. T  3 .
Câu 5: Hàm số nào là hàm số không chẵn - không lẻ trong các hàm số sau?
cos 2x
sin 2 x
A. y 
B. y  cos 2x.cos3x C. y  tan x  cot x D. y 
| x  1|
sin x
Câu 6: Hàm số y  cos 2 x đồng biến trên:
 2 
A.   ;0 
 3 

 9 7 
B.   ; 

4 
 2

Câu 7: Tập giá trị của hàm số y 
A.  1;0.

 7

C.  ;4 
 2


5 

D.  2 ; 
2 


2 | cos x |
là:
4

 1 
B.   ;0  .
 4 

 7 
C.   ;2  .
 4 

1 1
D.  ;  .
4 2

Câu 8: Cho hàm lượng giác y  cos x  cos  .x . Chọn phát biểu sai.
A. Hàm đã cho là hàm tuần hoàn.
B. Hàm đã cho là hàm chẵn.
C. Hàm đã cho có giá trị lớn nhất là 2.
D. Hàm đã cho là tồng của 2 hàm tuần hoàn.



Câu 9: Tổng các nghiệm thuộc   ;  của phương trình sin 2 x  cos  x    0 là:
6

5
28
31
A. 3
B.
C.
D.
9
9
9
Số điện thoại : 0946798489

Trang -10-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

Câu 10: Hàm số y  cos x và y  cot x cùng nghịch biến trên:
  
B.   ; 
 2 2

A.  7 ;8 

  3 
C.  ; 
2 2 

D.  4 ;5 

II. Tự luận:
Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số y 

1  cos3 x
.
1  sin 4 x

Câu 2: Tìm GTLN, GTNN của hàm số y  1  5sin 2 x
Câu 3: Giải các phương trình lượng giác sau:

3
1

 8sin x
cos x sin x
----------- HẾT ---------2 3 4 5 6 7 8 9 10

a) 2cos2 3 x  4  3 cos3x  2 3  0

1

b)

A
B
C
D

Số điện thoại : 0946798489

Trang -11-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

ĐỀ 7
I. Trắc nghiệm

x
3sin  cosx
2
Câu 1: 7. Hàm số y 
đồng biến trong khoảng nào sau đây?
2x  1
  
 1 
A.   ;0 
B.   ;0 
C.  0;  
 2 
 2 

 3

D.   ; 2 
 2


Câu 2: 1. Tập xác định của hàm số y  4 sin x  4   2 sin 2x  1 .cot x


A. D    k 2, k    .
2


 k

B. D   \  , k    .
2




C. D   \   k 2, k    .
2


D. D   \k , k   .

Câu 3: 2. 13. Hãy chỉ ra hàm số nào là hàm lẻ
cot x
A. y 
.
B. y  sin x .
cos x

C. y 

tan x
.
sin x

D. y  sin 2 x .

Câu 4: 4. Hàm số y  cos2 x  2017 tuần hoàn với chu kỳ
A. 3

B. 2

C. 

D. 4


tan 2 x  sin 3x

Câu 5: 3. 9. Cho hai hàm số f  x   sin  3x   ; g  x  
. Khẳng định nào sau đây đúng?

2


cos  4 x  
2

A. Đồ thị hàm số g  x  nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng
B. Đồ thị hàm số f  x  nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
C. f  x  là hàm số lẻ.
D. Đồ thị hàm số g  x  đối xứng qua trục tung
2x

 4 x 3 
Câu 6: 5. Chu kì tuần hoàn của hàm số y  sin     5cos  tan là:
4 
5
3
 3
3
A. 5
B. 15
C.
D. 30
2

Câu 7: 6. hàm số y  2 tan x  3sin 2 x đồng biến trong khoảng nào?
A.  1;0 

3 
B.  ;3  .
2 

 159 
C.  5;
.
 29 

D.  4;5 

Câu 8: 10. 9. Với giá trị nào của tham số thực m thì phương trình  m  1 sin 2 x  cos2x  5  3m  0 có
nghiệm
 8  3 2 3 2  8
A.  
;
.
4
4 


B. m .7  3  7  3
C.  ;
;   .

4   47 3 7 3
D. m  
;
.
4 
 4

 3

  5 
Câu 9: 9. Tổng các nghiệm của phương trình 2sin   2 x   3  0 trên  ;  .
 4

 24 4 
Số điện thoại : 0946798489

Trang -12-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

A. 3.

B.

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

59
.
24

C.

71
.
24

D.

23
.
24



Câu 10: 8. Giá trị của x để hàm số y  2 cos  x    3 đạt giá trị nhỏ nhất là
3

2


A. x 
B. x   k 
C. x    k 2
D. Cả A, B, C sai
 k 2
3
6
3
II. Tự Luận
tan x
Bài 1: Tìm tập xác định các hàm số y 
1  sin x
3  2 sin x
Bài 2: Tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y 
2
Bài 3: Giải phương trình sau

a.

b. cos x  sin 2 x  3cos 2 x   4 cos 2 x  sin x.

3cos2x  sin 2 x  cos x  0

--------------------------------------------------------- HẾT ---------1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
C
D

Số điện thoại : 0946798489

Trang -13-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

ĐỀ 8
I. Trắc nghiệm
Câu 1: Nếu xét trên khoảng  0; 2  Trên những khoảng nào thì hàm y  sin x và y  cos x cùng đồng
biến ?
A.  ;2 .

 3 
B.  0;  .
 2 

 3

C.  ; 2  .
 2


 
D.  ;   .
2 

4
4
Câu 2: Tính tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y  sin x  cos x .
3
A. 2  2.
B. .
C. 2  2.
D. 3.
2

Câu 3: Cặp hàm số nào sau đây có cùng tập xác định ?
A. y  tan x và y  cot x
B. y  tan x và y  sin x
C. y  cos x và y  cot x

D. y  tan x và y 

Câu 4: Chu kì tuần hoàn của hàm số y  cos
A. T  2

B. T 


3

2x

 cos 3 x  tan . là:
5
4

C. T 
5

Câu 5: Cho hai hàm số f  x   sin 3x; g  x  

2  sin x
cos x

D. T  10.

sin 3x
. Khẳng định nào sau đây sai?
cos4 x

A. f  x  là hàm số lẻ.
B. Đồ thị hàm số g  x  nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng
C. Đồ thị hàm số f  x  nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
D. Đồ thị hàm số g  x  đối xứng qua trục tung
 7

 3 
Câu 6: Tổng các nghiệm của phương trình 3  2sin 
 x   0 trên 
;
 4

 4

19
5
3
7
A.
B.
C.
D.
.
.
.
.
2
2
2
12

Câu 7: Với giá trị nào của m thì phương trình  m  1 cos x   2m  1 sin x  4 có nghiệm


1  11   1  11
A. m   ;
;   .
  


5
5

 
3  79   3  79
B.  ;
;   .
  


5  
5 3  79 3  79 
C. m  
;
.

5
5 


D. m .

Câu 8: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số y  sin x là hàm số lẻ
B. Hàm số y  cot x là hàm số không chẵn, không lẻ
C. Hàm số y  tan 5 x là hàm số chẵn
D. Hàm số y  cos 3 x là hàm số lẻ
 x 
 x
Câu 9: Chu kì tuần hoàn của hàm số y  tan     cot    là:
2 4
 4 3
A. T  4
B. T  8
C. T  6
Số điện thoại : 0946798489

D. T  2
Trang -14-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

Câu 10: Tập xác định của hàm số: y 


A. D   \ k , k 

1
 cot x là:
sin x


B. D   \   k 2  .
2



D. D   \   k , k 
 
2

C. D   \ k 2, k 

.

II. Tự Luận
Bài 1: Tìm tập xác định của hàm số y  3sin x  1
Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  3  2sin 2 x
Bài 3: Giải các phương trình sau
a. 4sin 2 2 x  2
b.

3  2 cos2x  4  6  0.

 sin 2 x  sin x  4  .cos x  2  0
2sin x  3

-----------------------------------------------

----------- HẾT ---------1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
C
D

Số điện thoại : 0946798489

Trang -15-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

ĐỀ 9
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hàm số y  sin x đồng biến trên khoảng nào sau đây?
15

A.  7 ;
2


 7

B.   ; 3  .
 2.


Câu 2: Tập xác định của hàm số y 


A.  \ k , k 

C.  6 ; 5  .

 19

D. 
;10  .
 2


cot x
là tập nào sau đây?
1  sin x
 

B.  \    k 2 , k 
 .
2.



C.  \   k ; k 
 .
2


 

D.  \   k 2 ; k , k 
 .
 2


Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
A. y   sin x.
B. y  cos x  sin 2 x.
C. y  sin x cos x.

D. y  cos x  sin x.

Câu 4: Chu kì tuần hoàn của hàm số y  sin 2 x  cos3x là?
A. 3 .

B.  .

C. 2 .

Câu 5: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?
A. y  sin x  cos x.
B. y  sin x.cos x.
C. y  cos x  sin 2 x.

D.


6

.

D. y   cos x.

Câu 6: Chu kì tuần hoàn của hàm số y  cos3x  x là bao nhiêu?
A. 3 .
C. Hàm số không tuần hoàn..
2
2
.
D.
3
B.

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là sai?
5 

A. Hàm số y  sin x đồng biến trên khoảng  2 ;  .
2 

 3 
B. Hàm số y  tan x đồng biến trên khoảng   ;  .
2 

 3

C. Hàm số y  cos x đồng biến trên khoảng  ;2  .
 2

  3 
D. Hàm số y  cot x nghịch biến trên khoảng  ;
.
2 2 



Câu 8: Tổng các nghiệm của phương trình cos  x    1  0 trên khoảng
6


5
.
A.  .
B. 2 .
C.
3
2

 3 
  ;   bằng bao nhiêu?
 2

5
.
D.
3

Câu 9: Tìm m để phương trình sin x  cos x  m  0 có nghiệm.
A.  2  m  2.

B. m  2.

C. m   2.

D. m   2.

Câu 10: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  sin x  cos x là?
A.  2.

B. –2.

C. 2.

D.

2.

----------- HẾT --------Số điện thoại : 0946798489

Trang -16-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
C
D
ĐỀ 10
Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
 3

y  1  cos x sin 
 3x  .
2
 2

A.
B. y  sin x cos x  tan x.
C.

y  4 x 2  sin 3x .

D. y  tan x  2 cos 3x.

Câu 2: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình cos x  m cos 2 x  0 có nghiệm.
A. 3  m  1.
B. m   .
C. m  1.
D. Không tồn tại m.
Câu 3: Tập xác định của hàm số y  1  sin x là?
A. (1;1).

B.  .

C. [0;1].

D. [  1;1].

C. 3 .

D.

Câu 4: Tìm chu kì của hàm số y  cos 3x  sin 3x.
A.

2
.
3

B. 6 .


3

.

Câu 5: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?
 5

y  2  sin x cos 
 2x  .
2
 2

A.
B. y  1  2 x  cos 3 x.
C.

y  x cos 2 x.

D. y  2 x  sin 3x.

Câu 6: Hàm số y  cos x nghịch biến trên khoảng:
 3  
A.  
; .
 2 2

 11

B. 
; 7  .
 2


 19

C. 
;10  .
 2


 11

D. 
; 5  .
 2


Câu 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y  3  4cos x  cos 2 x.
A. –2.

B. –10.

C. 0.

D. 3.

C.  .

D. 4 .



Câu 8: Tìm chu kì của hàm số y  sin 2  2 x   .
4

A. 2 .

B.


2

.

Câu 9: Tổng các nghiệm của phương trình tan  x  900   1  0 trên đoạn  900 ;3600  bằng bao nhiêu?
A. 1350.

B. 4050.

C. 900.

D. 2700.

Câu 10: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số y  sin x đồng biến trên khoảng  0;   .
  
B. Hàm số y  cot x nghịch biến trên khoảng   ;  .
 2 2
  
C. Hàm số y  tan x đồng biến trên khoảng   ;  .
 2 2

D. Hàm số y  cos x đồng biến trên khoảng  0;   .
Số điện thoại : 0946798489

Trang -17-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
C
D
II. TỰ LUẬN

Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số y 

2
.
cot x  1

Câu 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y  4  3sin 2 x.
---------------------------------------------

Câu 3. Giải các phương trình:
a) 4 cos 2 2 x  2(1  3) cos 2 x  3  0.
b)

3  1 sin x 

3  1 cos x  2 2 sin 2 x.

Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số y 

tan x
.
sin x  cos 2 x

Câu 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y 

4
.
1  2cos 2 x

---------------------------------------------

Câu 3. Giải các phương trình:
a) 6 tan 2 2 x  (2 3  3) tan 2 x  3  0.
b) 3sin 2 x  5cos 2 x  2cos 2 x  4sin 2 x.

Số điện thoại : 0946798489

Trang -18-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

ĐỀ 11
TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hàm số y  cos x  sin x nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
  
A.   ;  .
 4 4

 
B.  0;  .
 2

  3 
C.  ;  .
4 4 

Câu 2: Tìm điều kiện xác định của hàm số y 
A. x 


2

 k 2 .

B. x    k 2 .

D.  .

1  sin x
.
sin x  1

C. x  


2

 k 2 .

D. x  k 2 .

Câu 3: Xét tính chẵn lẻ của hàm số y  sin 2 x.tan 2 x .
A. Hàm số không chẵn không lẻ.
B. Hàm số lẻ.
C. Hàm số vừa chẵn vừa lẻ.
D. Hàm số chẵn.
Câu 4: Hàm số y  sin 2 x  tan x tuần hoàn với chu kì bao nhiêu?
A. 2 ..
2
Câu 5: Tìm hàm số không chẵn không lẻ.
B.

D. 4 .

C.  .

cot x
.
x
D. y  sin 2 x  8 x .

A. y  sin 2 x  tan 3 x .

B. y 

C. y  tan x.cos 2 x .

Câu 6: Hàm số nào tuần hoàn với chu kì 2 ?
A. y  cos3 x .

B. y  cot 2 x .

C. y  sin 2 x .

x
D. y  tan .
2

Câu 7: Hàm số y  2  sin x đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm nào?
A. x  


2

 k 2 .

B. x 


2

 k 2 .

C. x 

Câu 8: Tính tổng các nghiệm của phương trình
A.


.
3

B. 0.

C.


2

 k .

D. x  k 2 .

3 tan x  1  0 trên đoạn   ;  .


6

.

D.

4
.
3

Câu 9: Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
A. sin x  3 cos x  2 .
C. tan x  3  0 .

B. 2cos 2 x  cos x  1  0 .
D. 2sin x  3  0 .

Câu 10: Khẳng định nào sau đây là đúng?
  
A. Hàm số y  tan x đồng biến trên khoảng   ;  .
 2 2
Số điện thoại : 0946798489

Trang -19-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

  
B. Hàm số y  cot x nghịch biến trên khoảng   ;  .
 2 2
C. Hàm số y  cos x đồng biến trên khoảng  0;   .

D. Hàm số y  sin x đồng biến trên khoảng  0;   .
TỰ LUẬN
Câu 1: (1.0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số y 

2 tan 3x
.
1  2cos 2 x

Câu 2: (1.5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y  3  4  5sin 2 x .
Câu 3: (1.5 điểm) Giải phương trình

2 cos 2 4 x  cos 4 x  2  0 .

Câu 4: (1.0 điểm) Giải phương trình 5sin x  2  3 1  sin x  .tan 2 x .
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
C
D

Số điện thoại : 0946798489

Trang -20-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

ĐỀ 12
TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?
cot x
A. y  2 .
B. y  cos 2 x  4 x . C. y  sin x.tan 3x . D. y  sin 2 x  x 2 .
x
Câu 2: Tìm số thực m để phương trình 2sin x  m  0 vô nghiệm.
A. m  1 .
B. m  1 .
C. m  2  m  2 . D. 2  m  2 .
Câu 3: Hàm số nào sau đây có tập xác định là  ?
sin x  1
1
A. y 
.
B. y  cot 2 x  1.
C. y  2
.
2
cos x  1
sin x  1
Câu 4: Hàm số nào tuần hoàn với chu kì  ?
x
A. y  tan 2 x .
B. y  cot .
C. y  cos x .
2

D. y  tan x .

D. y  sin 2 x .

Câu 5: Xét tính chẵn lẻ của hàm số y  cos x  cot 2 3x .
A. Hàm số không chẵn không lẻ.
B. Hàm số chẵn.
C. Hàm số vừa chẵn vừa lẻ.
D. Hàm số lẻ.
Câu 6: Trên khoảng nào thì hàm y  sin x và y  cos x cùng đồng biến?
 
A.  ;  .
2 

 3

B.  ;2  .
 2


 3 
C.  0;  .
 2 

D.  ;2  .

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là sai?
  
A. y  cot x nghịch biến trong   ;  . B. y  sin x đồng biến trong
 2 2
  
C. y  cos x đồng biến trong   ;0  .
 2 

  
  ;0  .
 2 

 
D. y  tan x nghịch biến trong  0;  .
 2

Câu 8: Hàm số y  cos3 x  cot x tuần hoàn với chu kì bao nhiêu?
A. 2 .

B.


2

.

C.  .

D.


4

.

Câu 9: Tính tổng các nghiệm của phương trình 2sin x  1  0 trên đoạn  0;  .
A. 0.

B.  .

C.

2
.
3

D.


6

.

Câu 10: Hàm số y  3cos x  1 đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm nào?
A. x  k .

B. x  k 2 .

C. x    k 2 .

D. x 


2

 k 2 .----------

---------------TỰ LUẬN
Số điện thoại : 0946798489

Trang -21-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

Câu 1: (1.0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số y 

2  sin 2 x
.
3  cot 3x

Câu 2: (1.5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y  2  1  3cos 2 x .

2 cos 4 x  6 sin 4 x  2 .
x
x 
Câu 4: (1.0 điểm) Giải phương trình sin 2    .tan 2 x  cos 2  0 .
2
2 4
Câu 3: (1.5 điểm) Giải phương trình

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
C
D

Số điện thoại : 0946798489

Trang -22-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

ĐỀ 13
I/Trắc Nghiệm (5 điểm)
Câu 1: Hàm số y  sin 3x  5 tuần hoàn với chu kỳ T bằng :
A. 2


B. 3

C. 6

Câu 2: Giá trị lớn nhất của hàm số y  2  5sin x  4 là :
A. 4
B. 3
C. 5

D.

2
3

D. Kết quả khác

Câu 3: Tập xác định của hàm số y  tan 2 x  cot 2 x là
 k

B.  \  , k   
4



D.  \   k , k   
6


 5

A.  \   k , k   
6

 

C.  \ k , k   
 2


Câu 4: Hàm số nào sau đây là hàm chẵn:
A. y  3sin x  cos x B. y  4sin x.tan 2 x C. y  tan x  sin x

D. y  2sin 2 x  3

Câu 5: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?
cot 2 x
tan x
A. y 
.
B. y  sin 2 x  x 2
C. y  sin 2 x.tan 3x . D. y  2 .
2
4x
x


Câu 6: Phương trình cos  2x    2m  3 có nghiệm khi và chỉ khi:
6

A. m  1  m  2
B. m  2
C. m  1
D. 1  m  2

Câu 7: Chu kì tuần hoàn của hàm số y  sin 3x.cos 4 x là:
A. T  2

B. T  4

C. T  

D. T  3

Câu 8: Tính tổng các nghiệm của phương trình 2sin x  1  0 trên đoạn  0; .
A.

3
2

B.

11
12

C.

7
.
12

D.

4
.
3

Câu 9: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
 3 
A. Hàm số y  tan x đồng biến trên  ; 
 2 
5 

B. Hàm số y  cot x đồng biến trên  2; 
2 

  3 
C. Hàm số y  sin x nghịch biến trên  ; 
2 2 

 3

D. Hàm số y  cos x đồng biến trên  ;2 
 2


Câu 10: Hàm số y  cos x  sin x nghịch biến trên

Số điện thoại : 0946798489

Trang -23-


Toán 11 (Thầy Nguyễn Bảo Vương)

  
A.   ; 
 4 4

ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 45P CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC

  3 
 
B.  ; 
C.  0; 
4 4 
 2
----------- HẾT ----------

  3 
D.  ; 
2 2 

II. Phần tự luận: (5 điểm)


3 tan  4 x    1
2

Bài 1: (1.0đ ). Tìm tập xác định của hàm số y 
4sin x  4

Bài 2: (1.5đ ).Tìm GTLN-GTNN của hàm số y 

5  3 2cos 2 4 x  1

2




Bài 3: (1.5đ ).Giải phương trình : 2 sin  2 x    6 cos  2 x    2
3
3


Bài 4: (1.0đ ).Giải phương trình : sin 2 x cos x  sin x cos x  cos 2 x  sin x  cos x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
C
D

Số điện thoại : 0946798489

Trang -24-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×