Tải bản đầy đủ

8 (thứ 2 ngày 23 9) bài TOÁN hỗn hợp hữu cơ (thứ 2 ngày 12 8)

TÀI LIỆU VIP KHÓA LIVE C NĂM HỌC 2019 – 2020
Đăng kí học em inbox Thầy

HỖN HỢP HỮU CƠ
Câu 1 – MH 2015. Hỗn hợp T gồm ba chất hữu cơ X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ và đều tạo nên
từ các nguyên tố C, H, O). Đốt cháy hoàn toàn m gam T thu được H2O và 2,688 lít khí CO2
(đktc). Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 1,568 lít khí CO2 (đktc). Mặt
khác, cho m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 10,8
gam Ag. Giá trị của m là
A. 4,6.
B. 4,8.
C. 5,2.
D. 4,4.
Câu 2 – THPTQG 2015: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no , mạch hở (đều chứa C, H, O),
trong phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong số các nhóm –OH, -CHO, -COOH. Cho m gam X
phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4,05 gam Ag và 1,86
gam một muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOH
(dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của m là
A. 1,24
B. 2,98
C. 1,22

D. 1,50
Câu 3 – MH 2016: Cho hỗn hợp X gồm Axit butanoic, Butan-1,4-điamin, But-2-en-1,4-điol. Đốt
cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X, sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 300ml dung dịch
Ca(OH)2 0,1M thu được kết tủa và dung dịch Y. Y tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 lại
xuất hiện kết tủa. Tổng khối lượng kết tủa ở 2 lần là 4,97 gam. Giá trị m là
A. 0,72.
B. 0,88.
C. 0,94.
D. 0,82.
Câu 4 – MH 2016: X là hỗn hợp gồm HOOC-COOH, OHC-COOH, OHC-C≡C-CHO, OHCC≡C-COOH; Y là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. Đun nóng m gam X với lượng dư dung
dịch AgNO3 trong NH3, thu được 23,76 gam Ag. Nếu cho m gam X tác dụng với NaHCO3 dư thì
thu được 0,07 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam X và m gam Y cần 0,805 mol
O2, thu được 0,785 mol CO2. Giá trị của m là
A. 8,8.
B. 4,6.
C. 6,0.
D. 7,4.
Câu 5 - THPTQG 2016: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm andehit malonic, andehit
acrylic và một este đơn chức mạch hở cần 2128 ml O2(đktc) và thu được 2016 ml CO2 và 1,08
gam H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 0.1 M, thu được
dung dịch Y (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng xà phòng hóa). Cho Y tác dụng với AgNO3 trong NH3,
khối lượng Ag tối đa thu được
A. 4,32 gam
B. 8,10 gam
C. 7,56 gam
D. 10,80 gam
Câu 6 - THPTQG 2016: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol
đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este hai chức tạo bởi T và hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn
a gam X, thu được 8,36 gam CO2, Mặt khác đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M,
sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HCl 1M để trung hoà lượng NaOH
dư, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam muối khan và 0,05 mol hỗn hợp hai ancol
có phân tử khối trung bình nhỏ hơn 46. Giá trị của m là
A. 7,09.
B. 5,92.
C. 6,53.
D. 5,36.
Câu 7 – THPTQG 2017 - 203: Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat và
etyl phenyl oxalat. Thuỷ phân hoàn toàn 36,9 gam X trong dung dịch NaOH (dư, đun nóng), có
0,4 mol NaOH phản ứng, thu được m gam hỗn hợp muối và 10,9 gam hỗn hợp Y gồm các ancol.
Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là


Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

1


TÀI LIỆU VIP KHÓA LIVE C NĂM HỌC 2019 – 2020
Đăng kí học em inbox Thầy

A. 40,2.
B. 49,3.
C. 42,0.
D. 38,4.
Câu 8 (đề thi THPTQG năm 2017) Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y
đều no, mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung dịch NaOH
1M, thu được hai muối có tổng khối lượng a gam và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên
tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ T, thu được 16,128 lít khí CO2 (đktc) và 19,44 gam H2O. Giá trị của
a gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 43,0.
B. 37,0.
C. 40,5.
D. 13,5.
Câu 9 (đề thi minh họa BGD năm 2019): Hỗn hợp T gồm ba este X, Y, Z mạch hở (MX < MY
< MZ). Cho 48,28 gam T tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,47 mol NaOH, thu được một
muối duy nhất của axit cacboxylic đơn chức và hỗn hợp Q gồm các ancol no, mạch hở, có cùng
số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn Q, thu được 13,44 lít khí CO 2 và 14,4
gam H2O. Phần trăm khối lượng của nguyên tố H trong Y là
A. 9,38%.
B. 8,93%.
C. 6,52%.
D. 7,55%.
Câu 10 – MH 2019: Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức (MX < MY); T là este ba chức,
mạch hở được tạo bởi X, Y với glixerol. Cho 23,06 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T và glixerol (với
số mol của X bằng 8 lần số mol của T) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M, thu
được hỗn hợp F gồm hai muối có tỉ lệ mol 1 : 3 và 3,68 gam glixerol. Đốt cháy hoàn toàn F cần
vừa đủ 0,45 mol O2, thu được Na2CO3, H2O và 0,4 mol CO2. Phần trăm khối lượng của T trong E
có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 29.
B. 35.
C. 26.
D. 25.
Câu 11. (đề thi thử lần 2 cụm 8 trường chuyên năm 2019) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp
X gồm: etilen glicol, anđehit fomic, axit axetic, glucozơ và axit lactic (CH3CH(OH)COOH)
trong oxi (đktc) thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,88 gam nước. Phần trăm về khối lượng của
etilen glicol trong hỗn hợp X là
A. 15,67%.
B. 14,56%.
C. 13,72%.
D. 8,56%.
Câu 12: (đề thi thử lần 1 sở Bắc Giang năm 2019) Đốt cháy hoàn toàn 0,342 gam hỗn hợp gồm
axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung
dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng, thu được dung dịch X và 1,8 gam kết tủa. Khối lượng của X
thay đổi so với khối lượng của dung dịch Ca(OH)2 ban đầu là
A. tăng 0,270 gam.
B. giảm 0,774 gam.
C. tăng 0,792 gam.
D. giảm 0,738
gam.
Câu 13: (đề thi thử lần 1 sở Hà Tĩnh năm 2019) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm
anđehit malonic, anđehit acrylic và một este đơn chức mạch hở cần 2128 ml khí (đktc) O 2, thu
được 2016 ml CO2 (đktc) và 1,08 gam H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml
dung dịch NaOH 0,1M, thu được dung dịch Y (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng xà phòng hóa). Cho
Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, khối lượng Ag tối đa thu được là
A. 4,32.
B. 8,10.
C. 7,56.
D. 10,80.

Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

2


TÀI LIỆU VIP KHÓA LIVE C NĂM HỌC 2019 – 2020
Đăng kí học em inbox Thầy

BÀI TẬP VỀ NHÀ
Câu 1 (chuyên Lam Sơn – lần 1 -2019) Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol hỗn hợp E chứa ancol X,
este đơn chức Y và anđehit Z (X, Y, Z đều no, mạch hở và có cùng số nguyên tử hiđro) có tỉ lệ
mol tương ứng 3 : 1 : 2 thu được 24,64 lít CO2 (đktc) và 21,6 gam nước. Mặt khác, cho 0,6 mol
hỗn hợp E trên tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị
m là
A. 86,4.
B. 97,2.
C. 64,8.
D. 108.
Câu 2 (chuyên Lam Sơn – lần 1 -2019) Chia 0,15 mol hỗn hợp X gồm một số chất hữu cơ (trong
phân tử cùng chứa C, H và O) thành ba phần bằng nhau. Đốt cháy phần một bằng một lượng oxi
vừa đủ rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 5 gam kết
tủa. Phần hai tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 8,64 gam Ag.
Phần ba tác dụng với một lượng Na vừa đủ thu được 0,448 lít H2 (đktc). Các phản ứng xảy ra
hoàn toàn. Khối lượng của 0,15 mol hỗn hợp X là
A. 6,48 gam.
B. 5,58 gam.
C. 5,52 gam.
D. 6,00 gam.
Câu 3 (chuyên Quang Trung-Bình Phước-lần 2-2019) X và Y là hai axit cacboxylic hai chức,
mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng; Z và T là hai este thuần chức hơn kém nhau 14 đvC,
đồng thời Y và Z là đồng phân của nhau (MX < MY < MT). Đốt cháy hoàn toàn 17,28 gam hỗn
hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 10,752 lít oxi (ở đktc). Mặt khác 17,28 gam hỗn hợp E tác dụng
vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được 4,2 gam hỗn hợp 3 ancol có cùng số mol. Số
mol của X trong E là
A. 0,06.
B. 0,05.
C. 0,04.
D. 0,03.
Câu 4 (đề liên kết 5 trường THPT Hải Phòng -2019) X là este mạch hở được tạo bởi axit
cacboxylic hai chức và một ancol đơn chức. Y, Z là hai ancol đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế
tiếp nhau. Đốt cháy hoàn toàn 5,7 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 7,728 lít O2 (đktc), sau
phản ứng thu được 4,86 gam nước. Mặc khác, đun nóng 5,7 gam hỗn hợp E trên cần dùng 200 ml
dung dịch NaOH 0,2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chứa 2 ancol Y, Z có
khối lượng 4,1 gam. Phần trăm khối lượng X có trong E là
A. 57,89%.
B. 60,35%.
C. 61,40%.
D. 62,28%.
Câu 5 (chuyên Hưng Yên-lần 1-2019) Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp X gồm axit
metacrylic, axit adipic, axit axetic và glixerol (trong đó số mol axit metacrylic bằng số mol axit
axetic) bằng O2 dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. n Y vào dung dịch chưa 0,38 mol
Ba(OH)2 thu được 49,25 gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng Z lại xuất hiện kết tủa. Cho

13,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 140 ml dung dịch KOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn
toàn, cô cạn dung dịch thu được chất r n khan có khối lượng là:
A. 18,68 gam
B. 14,44 gam
C. 19,04 gam
D. 13,32 gam
Câu 6 (chuyên Hưng Yên-lần 1-2019) Cho 0,1 mol este X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng
hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol MOH (M là kim loại kiểm). Cô cạn dung dịch sau phản
ứng thu được chất r n Y và 4,6 gam ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được M2CO3 , H2O và
4,84 gam CO2 . Tên g i của X là:
A. etyl fomat
Thầy phạm Minh Thuận

B. Metyl axetat

C. Etyl axetat

D. Metyl fomat
Sống là để dạy hết mình

3


TÀI LIỆU VIP KHÓA LIVE C NĂM HỌC 2019 – 2020
Đăng kí học em inbox Thầy

Câu 7 (chuyên Lê Thánh Tông-Quảng Nam lần 1-2019) Hỗn hợp M gồm một este, một axit
cacboxylic và một ancol (đều no, đơn chức, mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 9,27 gam M bằng
lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,15 mol NaOH thu được 4,8 gam một ancol. Cô cạn dung dịch sau
thủy phân rồi đem lượng muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được 0,075 mol H2O. Phần
trăm khối lượng của este có trong M là
A. 23,34%.
B. 56,34%.
C. 87,38%.
D. 62,44%.
Câu 8 (chuyên Hoàng Văn Thụ- Hòa Bình –lần 1-2019) X, Y, Z là 3 axit cacboxylic đơn chức
cùng dãy đồng đẳng (MX < MY < MZ), T là este tạo bởi X, Y, Z với 1 ancol no, ba chức, mạch hở
E. Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong đó Y, Z có cùng số mol) bằng
lượng vừa đủ khí O2, thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam nước. Mặt khác, đun nóng 26,6
gam M với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hòa toàn, thu được 21,6
gam Ag. Mặt khác 13,3 gam M phản ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu
được dung dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được m gam chất r n khan. Giá trị của m gần nhất
với
A. 38,04.
B. 16,74.
C. 25,10.
D. 24,74.

Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×