Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện bố trạch, tỉnh quảng bình

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
------------

HẠ

N TÌNH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ
GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP
TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH,
TỈNH QUẢNG BÌNH

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ
à SỐ: 8 31 01 10

LU N

N THẠC S KHOA HỌC KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG D N KHOA HỌC: TS. PHẠ


HUẾ, 2019

XUÂN HÙNG


ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
------------

HẠ

N TÌNH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ
GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP
TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH,
TỈNH QUẢNG BÌNH

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ
à SỐ: 8 31 01 10

LU N

N THẠC S KHOA HỌC KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG D N KHOA HỌC: TS. PHẠ

HUẾ, 2019

XUÂN HÙNG


LỜI CA

ĐOAN

.

c.
T

T

i


LỜI CẢ
â

N

ớ ấ

â
.

trì
S. P ạ

X â Hù
.

ũâ

K18A2-QLK U

ìThầ

H

.
ũ

âè


.


,
Q

ì

LC

T
ì

Do
.

M

â

!.

T c

T

ii
LƯỢC LU N

N THẠC S KHOA HỌC KINH TẾ

H

: HẠ
N TÌNH
:Q
ýK
N
ó : 2017-2019
N ờ

: TS. HẠ XUÂN HÙNG
: “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ
GIA T NG ĐỐI ỚI CÁC DOANH NGHIỆ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN
BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH.
ụ đí
M

1.

à đố tượ
:P â


Q

T

ê
ý
ý

hi
ì


ý

:ớ.ứ đã sử dụ

2. C

p ươ p p
ê
Q
ì t
; ( ). P
o; ( ). P
).
3. C kết q
ê ứ
K

ớ .

:
ì

N

: ( ). P
; ( ). P
â
í


(

à kết
ý

.S

ừ Chi

ý
ý
; ì


C
ò

;

éòòó
ý

ù

;
.


ó

.


.

n
òâ

.
ĩ

NN

â


NN


â


NN


ó
trì

ù

ĩ

ì

.

iii

:


DANH

ỤC CÁC CH

CBCC

:

CSKD
DN
DNTN

:
:
:

N

IẾT T T À KÝ HIỆU


â

:

GTGT

:

HTKK
KD

:
:

Hỗ
Kinh doanh

MST
NNT
NSNN

:
:
:

M
N ờ
N â

QLT
SXKD
TNHH

:
:
:

Q
S

TT&HTNNT

:
:
:
:

UBND
VAT


ýâiv

â
ỤC LỤC
L

AM

L

AN ............................................................................................. i

M N .................................................................................................. ii
ANH M

M

L

H

K H U ..................................... iv

........................................................................................................ v

ANH M

N

ANH M

ỂU ............................................................................ ix

ỂU Ồ ................................................................................... x

ANH M

S

Ồ ....................................................................................... x

PH N -

N

1. ÍNH

P H

2. M

................................................................................. 1
ỦA

............................................................... 1

ÊU N H ÊN ỨU......................................................................... 2

3. Ố

ƯỢN

PH M

N H ÊN ỨU ............................................. 2

4. PHƯ N PH P N H ÊN ỨU................................................................ 2
.

U

PH N

LU N
-N

N ............................................................................ 4

UN N H ÊN ỨU .......................................................... 5

HƯ N 1 - ỔN QUAN

QU N L

HUA

N .5

1.1. ỔN QUAN

HU ......................................................................... 5

1.1.1. K

.................................................................................. 5

1.1.2.

................................................................................ 5

1.1.3. P â......................................................................................... 5

1.2. ỔN QUAN

HU

1.2.1 K


1.3.1. S

A

N ..................................... 6

(GTGT) ................................................. 6

1.2.2. N
1.3. NL
UN

ÔN

................................................. 10
QU N L

HUA

NANH N H P.................................................................................. 11


ý

GTGT

v... 11


1.3.2. N

ý

1.4.

Y U
AGTGT

NH HƯỞN

N

............. 12

ÔN

QU N L

HU

N ..................................................................................... 18

1.4.1.

...................................................... 18

1.4.2.

ý

1. .


NH

K

HỈ

ÊU

A

N ..................................................................................... 21

1.6. K NH N H M QU N L
HƯ N
A

2 N

HỰ

NHUY N Ố
2.1.

................................................ 20QUÔN

QU N LHU
H

Q

ì
HU

N N H ÊN ỨU ................................................. 25

ì
NÌNH ............................................... 25
ạ ,

2.2. HỰ

HU

NAM ................... 22

ANH N H P

2.1.1. ặ
2.1.2. ì

QU N L

HU

H, ỈNH QU N
ỂM ỊA

ÔN

ÔN

QU N L

ANH N H P

.................... 25
Q

HUH

HU

ì
A

27
N

HUY NH .......................................................................................................... 30
2.2.1. K

ì

ì


2.2.2.2.3. PHÂN Í H
QU N L
QU N
2.3.1.

HUc

................................................................................. 30
ý
NH


ỦA

..... 32

ANH N H P

H

HU

ÔN

HUY NH -

ÌNH ............................................................................................... 49
........................................................... 49

2.3.2. K
ývi

Q

ì

............. 51


2.3.3.

ý


HƯ N

3-

Q

-

....................................................... 61

PH P NHẰM H

HU

ỦAì

HN H N ÔN

DOANH N H P

ỈNH QU N

H
ý


3.1.1.

HU HUY N

ÌNH .............................................................. 663.1.

QU N L

Qì

........................................................ 66

ý

........................................................................................................................ 66
3.1.2. MýTạ

........................................................................................................................ 68
3.2. M

ý


3.2.1.


3.2.2.

ý

................................. 69ì

............................................ 71


3.2.3.

ý

......... 723.2.4.
t

..................................... 69

ý..................................................................................................... 75


3.2.5. L

ý

ó

ù........................................................................................ 77

3.2.6. K
ý

ý

c
e

e
â

ì


........................................................................................................................ 78
K
1. K

LU N

K N N HỊ........................................................................ 80

LU N ................................................................................................ 80

2. K N N HỊ ............................................................................................... 81

vii


2.1.2.2.

........................................................................... 81
Q

L U HAM KH
QUY
ÊN

ỊNH H
N ỦA H

NH N XÉ
N
X

ỒN
ỒN

ì

........................................................ 81

.............................................................................. 82
H M LU N
H M LU N

ỦA PH N B N 1+2
ÌNH

NH N H

N H N LU N

N

viii

N
N


DANH
2. 1.

S

N ạ

2. 2.

Q2. 3.

S

ỤC BẢNG BIỂU


ạ 2016 - 2018............................. 26

â

â

e

c

ạ ............ 30

T

T

ạ 2016 - 2018 .......................................................................................... 31
2. 4.

ì

2. .

K

ì

NN

ý

ý


( ấ

) ............. 33

N

Tạ

ạ 2016 - 2018 ................................................................................... 40
2. 6.

ì

ì

2. 7.

ì

ì


2. 8.

S

2. 9.

S

2. 10.

K

...................................... 42


ở N

T

............................................................................................................ 44

g

ạ CT................ 47

............................................. 47
2016 - 2018 .................................................................................................. 50
2. 11.2. 12.

L ạ

2. 13.

Q

2. 14.

K


ì

a

................................................ 50

N

..................................................... 50
..................................................................... 51
N

ì

ý

GTGT ........................................................................................................... 52
2. 1 .

n ý

................. 54

2. 16.

......................... 55

2. 17.
2. 18.
2. 19.

t
N

........... 57


N


ý

ix

................... 60
............... 60


DANH
2. 1.ỤC BIỂU ĐỒ

2. 2.
2. 3.

ạ 2016 - 2018 ...................31
ạ 2016 - 2018 ......................................37

K

N

ì

ý

..........................................................................................53
2. 4.

ý

..............54

2. .

......................56

2. 6.

........58

2. 7.

N

2. 8.


N

DANH
S

2. 1.

S

S

2. 2.

M

S

2. 3.

S


ì


ý

ỤC S

ì
ì

ạ ......................... 28
K

-K


n

x

............61

ĐỒ

hi


...............60

............................ 34
..................................... 36


HẦN I - Đ T
1. TÍNH CTHIẾT CỦA Đ TÀI
ý ĩ

ờ .Ở
N(

â

ớ (NSNN)

).

â

Vi Nù

.


NSNN (

NSNN1).

ó

2017

ó


ò ấ ớ

27 7% ổ

ớ â

ây,

ýâ.ýó.


â
ó

nhâ

ấ -

ũ.H


óNSNN ở
ạ .


.

c

1

1990 ó
â

ý

ĩ

ì
300

T

ò


. ì


NSNN

G
ó

â

i ò
Q
. ớ

.

â

.

â


ì

ì


ý

ý
(2018) “Thành tựu cải cách thuế ở Việt Nam”

1


ò

ó

chý; ỷ

.
X ấ

ó

“Hoàn thiện công

tác quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện
Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình”
ý
2..
ỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu chung
ở ý

ýphâý

ýT

Q

ìớ.

2.2. Mục tiêu cụ thể
-H

ó

ýl

ý

;

-P â
ýT
-Qì

ạ 2016 - 2018;
ý

h


3. ĐỐI TƯỢNG À HẠTI NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu:

ýTạ .
3.2. h m i nghiên cứu: ạQ

3.3. h m i thời gian:
-S
-S
ớ.

ạ 2016 - 2018;
2018;

4. HƯ NG HÁ NGHIÊN CỨU
4.1. hương pháp điều tra thu thập số liệu
a. Số liệu thứ cấp

2

ì


Sạ C

ì


T
ì


ì

we

ì

2016 - 2018. N

e

T

Q

t

th

g

ì
ớ .

b. Số liệu sơ cấp
S

GTGT -


p.

ý
.Q

â


â
ý


. (2)T

. (3)

110


: (1)

ì

SPSS 20

câ

ý. (4)

.


óýại C
ý

ó

â
T

ó
huy


ũ
ý

ấ.
97

Trong thờ gian nghi n c
e

391
Q

ý

sẵ . P ỏ

7

.

4.2. Các phương pháp phân tích số liệu
4.2.1. hương pháp phân tích thống kê
P


h


:

3

ì

..

b

.
4.2.2. hương pháp chuyên khảo, tham ấn ý kiến chuyên gia.
â
â

ý
ì

doanh


C

ó

ạ ;

T


ì

ý

.

5. C U TR C LU N

N

ó ấ

L

3

ầ .P ầ

ở ầý

.P ầ n
3

.

ý

1 ì.

ý

Tạ .â

N ạ

â
T

ý
.P ầ

3


n

ý

2


ấ ở

ẽ ì


ý

4

ì
ớ .

ù


HẦN II - N I DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯ NG 1 - TỔNG QUAN
1.1. TỔNG QUAN
1.1.1. KQUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA T NG

THUẾ
ềt

ế
â

ắt

e

ớ N

â


ù

.

N

Nình.
N â

1.1.2. C ứ

ủa t

ớ ,

â

.

â

N


N

ạ:


N

ớ .P ầ

ó
ó ạ

N


ì

1.1.3. P â[5].

-

ki

-

:N


t


ó

â


t
N

o

[3].

ế


âu

.S

ì
â

ế

â

-ĩ

ớ ;
ó

2

N â

ạ:


N.
N5

ngù

.

.

u
N.Ở

:


khẩ
N
â ..Ở

:e


hu

â


ấ phi

1.2. TỔNG QUAN
1.2.1 KK

[5].

THUẾ GIÁ TRỊ GIA T NG

t

ế
trị

at

ớ P

(GTGT)
19 4

nâ Â

ớ.N

â P

L

â Mỹ L

â

N

ó ó

.C
[5].


â

ùũ

.

ó

130

[5].


11 Q

L

10/0 /1997

01-01-1999.

e

L

ó

ù
Q

L

â


L

Q

ũ

3Q

ớ th
01/01/2009.

ì

L

óó

ớ ì

17/06/2003

03/06/2008
2016

9 Q

ó X

2


06

4

L
ý

2016.

6

ó

từ

01

7


e

L

2014

ì “Thuế giá trị gia

tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch ụ phát sinh trong quá
trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng”2
ởc
g. Nó

c
.

ó

ó

giN
â

( ặ

) ầ

.


ón

).


(

ò

(ì
nh
ù

(

éù


)ở


) ó

. Nó

ng

e

â

) ừ

âù

[3].g


ù

ù

ờ b

.

( ặ
e

ù

ù

ó

â

:

c

â

ì


(

)

â

) ó


.

Luật Thuế GTGT 2014

7

.


(


ù

ó

ch

n

2có

ò ặ:


-

ìhuù.ở ừ

âì

.V
ìù

t

ìó


-

ó


ó

ù
éNSNN.

â

ặc

h

.òý

ý

-
ó.


ng ờ

.

-

ù


ì

ó
ĩ


ua.

â
nt ấ
ò

-.
ó


e


âẩ [4].

GT
â

ó

ý

. ì

ầ ổì

8


ũng

óì


ừ ó

NSNN [3].
- ạ
ò
;

ì

.


ẻ,ấu ừ

ââ
òó


ùù

ùù ,


hoạ

ì

..
-

TGTngóừ.óù

ừ.
ù


ó


N
..ì

e

;
ó

ó

ââ

ù
e

tạé ừ.

N ì


.

s


9

â
1.2.2. Nộ d

ơb

ủa L

*

tt

ế GTGT

:
:Le

N

ó

, ừ

ì

n â
ì

ó

[5].

-N ữ
âó

ì

e-L

óó

...
- H

ó nh
ùN


:N


ẩ ...
ó

-v

â*â:

Lâ

Nó

â

â

ìó

*

[1].

:


*

:

ót
ó

(

(
).

10

ó


ừ)


NN

â

e

N â

óì

N

g
â

N

ì
[5].
*:

ấ hu
â

e: 0%

%

óạ.H

ó3

10% [2].

1.3. N I DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI
ỚI DOANH NGHIỆ
1.3.1. Sự ầ t ết à
Q

ý

ụ tê q

ýt

ế GTGT đố

ớ doa

ì

T

ệp
N


.


ó N.
ý

ch

ì

N.
ạ .
N

ý

ó

t

ớ , ặ
.

Mục tiêu quản lý thuế GTGT đối ới các DN.
ý

-

ừ ó

â


;

ình
-K


câ
Nâ
Nớ ; ỷ

.


ĩ

.
11

.


ý

-Nó
ý

n
ó

ấ ũ


.

Yêu cầu ề quản lý thuế GTGT đối ới các doanh nghiệp
- Q

ýnh

â
-Q

.

ý

â

, ừ
N

N â

ớ .

- Q

ý

ớ doanh


.M

ý
ở ì

ì
ù

ý

p

kinh doanh.
-Q

ý

ò
DN ặ
óDN

óớ DN

- Q

,N

DNt

ạ .
ý


.

s


ý

ẽ ạ

ý ạ

1.3.2. Nộ d

ẽ ù
ấ.

ý

óì

ớ .

N

ô

ó


t

q

ýt

ý
ế GTGT đố

ớ doa

.
ệp

1.3.2.1. Quản lý đăng ký, kê khai và nộp thuế GTGT
(a) Quản lý công tác đăng ký thuế à cấp mã số thuế
ý
e

12


ĩ

ớ Ne

.

yý


ý
ờ n

.P ò


ĩ

ờ khHỗ


ò
ý

:òHỗý

.

P ò
NK

ó


ó

ò

:P ò


ù

..S

ó

nh

tin


DN


ýtraì


òò gK

óý
.

ý

ý

â

.

Hỗ

â

ấ c

N

K

ò

K

Hỗớ DN.
(b) Quản lý hoá đơn, chứng từ


cấ
e

N

ở ổ

ừ. N

e

.


ý
ý
n


ì

ì
.

13.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×