Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại trung tâm phát triển quỹ đất huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
-----------

N NGỌC TÀI

OÀN T IỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TRUNG TÂM
ÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LỆ THỦY,
TỈNH QUẢNG BÌN

C UYÊN NGÀN : QUẢN LÝ KIN
MÃ SỐ: 8 31 01 10

LUẬN VĂN T ẠC SĨ K O
NGƯỜI

ỌC KINH TẾ

ƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ N


HUẾ, 2019

TẾ

MIN

ƯƠNG


LỜI C M ĐO N

.
Ngày 01 tháng 07 năm 2019
ả lu
N

i

ă
T


LỜI CẢM ƠN
q

ct p

úp ỡ

nhi u s

b

ỏ ò

ã

í


bế ơ

ớng dẫ
ng cảơ B

G

H
ăq
ã

ù


ạo m

ù

ng kiến

c vừa qua.

a tỉnh Quả

B

ể th c hi n lu

ă

ơ

bạ bè
úp ỡ, cổ ũ

u ki n thu n l

ể Thầ

ạo huy

p s li

ã

ng nghi p nh ngt

ă

thời gian th c hi n lu
X

ã

ở b

úp ỡ


ơ B

ắc tớ

ạt, trang b

q ý

th

Cu

c rất

n vă

Đại h c Kinh tế-Đại h c Huế ã

ể q

ã
ơ

ăơ !
Ngày 01 tháng 07 năm 2019
ả lu
N

ii

ă
T


TÓM LƯỢC LUẬN VĂN T ẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ
:
:Q ả ýK
ế
: 2017-2019

ớng dẫn khoa h :
ơ
: OÀN T IỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TRUNG TÂM
ÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
UYỆN LỆ T ỦY TỈN QUẢNG BÌN
1. Mụ đí v đố tượ
ê ứu
M
í :Đ
th c trạng v
q ả ý

ơ ở
hạ tầng tạ
ển qu ất huy n L Th y, tỉnh Quả B

ải p p ằ ă
q ả ý

ơ ở hạ tầng
tạ
ển qu ất huy n L Th y, tỉnh Quả B
d ng h p ý
ng m
í
ă ếp theo.
Đ
u: Nh ng vấ
ý
c tiễn c
quả ý
v

ơ ở hạ tầng từ
ớc tạ
ển qu
ất huy n L Th y, tỉnh Quả B
u
2
ươ p áp
ê ứu
Q
c hi
ã
d
p ơ p p
: ()
ơ
p p
n mẫ ; ( )
ơ p p u tra, thu th p s li u; (iii).
ơ p p
ảo; ( )
ơ p pp
í (p ơ p p
ả p ơ
p p
)
3. Kết quả
ê ứu v
ữ đó
óp k o
c của luậ vă
Thời gian qua, hoạ ộ

XD B ã ạ
c nh ng kết quả í
l , tạ
ơ ở v t chấ p
ển kinh tế - ã ộ ấ

ạng thất
ã p í é
u quả

XD B ừ v n NSNN ở ớ
ò
vẫn diễn ra. Qua thời gian nghi
u, lu
ă ã ải quyế
ội dung:
Kết quả p
í
cho thấy: quả ý n
ơ ở hạ tầng tại
QĐ huy n L Th
ơ bả
p
ầ ;
ẫ ò
ột s
t n tại, hạn chế phải khắc ph
: p kế hoạch, p
bổ v
ầu
ơ
bản vẫ ò
ải, thiế í
p trung; l p, thẩ
nh d

ng
í
;
c ph c v tr c tiếp cho quả ý

ơ bản
p
ầu,...
Để khắc ph c nh ng t n tạ

một s giả p p ă
ờng quả ý

ơ ở hạ tầng tại
QĐ huy n L
Th
ạn ế ă 2025: quả ý ặt chẽ
q
ạ ; ổi mớ
ế hoạ

;

ng l p, thẩ
p duy t d
Đ XD; ă
ờng quả ý
a ch
ầ ;q ế

; ă
ũ
bộ quả ý n

í

XD B Đ ng thờ

ột s kiến
ngh
i vớ
í p
Bộ
q
UB D
n L Th y,
UBND tỉnh Quả B

u ki
ể th c hi n giả p p
H

iii


D N

STTệu

MỤC C

VIẾT T T

N uyê

ĩ

1

DA

D

2

LDTB&XH

3

KBNN

Kho bạ

4

KTXH

Kinh tế ã ội

5

NXB

6

QLDA

Quả

ý

7

QLNN

Quả

ý

8

UBND

Uỷ b

9

XDCB

Xơ

b
ớc

ất bản
ớc
ơ bản

iv

Xã ội


MỤC LỤC
LỜI A

ĐOA ....................................................................................................... i

LỜI CẢ

Ơ ............................................................................................................ ii

Ó

ƯỢC LUẬ VĂ

DA H

H

HẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ ............................... iii

VIẾ

................................................................................. iv

...................................................................................................................v
DA H

BẢ G BI U ...................................................................................... ix

DA H

Ơ Đ ..................................................................................................x

ẦN I Đ T VẤN Đ ............................................................................................1
1

í

ấp

ế

.......................................................................1

2

................................................................................................1
Đ

p ạ
ơ

p p
ú

5. Cấ

...........................................................................3
ă ...................................................................3
ă ..............................................................................................5

a lu

PHẦN II. NỘI DUNG NG IÊN CỨU ....................................................................6
C ƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC V QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CƠ SỞ HẠ TẦNG TỪ NGÂN SÁC
1.1. Tổng quan v quả

ý

N À NƯỚC ..............................................6ơ ở hạ tầng từ

ớc

.....................................................................................................................................6
1 1 1 Đầ112 Knh

ơ bản từ
ểm c a quảơ bản từ

ớc ....................................................................................................................11

1.2. Nội dung quả

ý

1.2.1. L p kế hoạch v
1.2.5. Kiể

ý ế

ớc .............13

................................................13

Đấu thầu, l a ch

1.2.4. Tổ ch c quả

ơ bản từ1.2.2. L p, thẩ
12

ý

ớc ........................6

.....................................................................15

ầu ............................................................................16


.....................................................................22


ơ bản .........................................23

v
1.2.6. Quyế

d
q

1.2.7. Thanh tra, kiể
1

........................................................24

d ng vến quả

ý

ơ bản ...............25n

ơ bản từ

ớc ....................................................................................................................25
1

1

1

2

ch quan ......................................................................................25
q
ý

1.4. Kinh nghi m v quả
p

ơtỉnh Quả

B

..................................................................................27


b

ển qu

2 B

Q ả

p

ơ

ất huy n L Th y,

ớc ..................................................29
ển qu

c kinh nghi

B

a

........................................................................................................29

1.4.1. Kinh nghi m một s
1

ơ ở hạ tầng c a một s

ất huy n L Th...............................................................................................................32

C ƯƠNG 2: T ỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ
HẠ TẦNG TẠI TRUNG TÂM
TỈNH QUẢNG BÌN

.............................................................................................34

21 Q

p
B

y tỉnh Quả


22

bộ


ể q
221

.......................................................34

ý

q ả

ý

2

1

ơ ở hạ tầ

Q ả

B................................................37ơ ở hạ tầ.............................................................................39

ý
ý

ất huy n L Th y

qu


q ả

ất tại huy n

ăq ả

2

ển qu

ể ..................................................................34

2 2 2 Kế q ả ạ
22

p

p
q ả

ơ ởp p ý
ể q

ển c

.........................................................................................34

211 Q
212

ÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LỆ THỦY

ế ................................................................40ơ ở hạ tầng .....................................43ơ ở hạ tầng tạ
q

li u khả

ời phỏng vấ

vi

ển

...................................................64
ơ

phỏng vấn .....................64


2

2 Đ
ển qu

2

ớc tạ

2

Đ

ển qu

c

ơ ở hạ tầng

ất huy n L Th y .................67

ấu thầu, l a ch

tổ ch

5 Ð

ầu tạ


p

pơ bản tại

ất huy n L Th y ...........................................................70

triển qu

6 Đ

q

ế......................71

ạn chế

2.4. Nh
ơ ở hạ tầ
Bất huy n L Th y .....................................................................................69

triển qu

2

p

p, thẩ

từ

ơ ở hạ tầng , tại

ất huy n L Th y ...........................................................66

Đ

2p Kế hoạch v

q ảển qu

ýất huy n L ThQ ả

...........................................................................................................................71

2.4.1. Nh ng kết quả ạ

c ..................................................................................71
q ả

2.4.2. Nh ng hạn chế


ýơ ở hạ tầng tại

n L Th y .............................................................................72

2

...................................................................................................74

C ƯƠNG 3: ĐỊN

ƯỚNG VÀ GIẢI

Á

OÀN T IỆN QUẢN LÝ

VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TRUNG TÂM

ÁT

TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LỆ THỦY ................................................................78
1 Qnh

ớng tổ ch c quả

ýXD B ã ội huy n L

Th y ..........................................................................................................................78
11 Q

ểm .......................................................................................................78

12 Đ

ớng......................................................................................................78

3.2. Giả p p

q ả
ển qu

21

hấ

22 H
2

ất l
ă

ất huy n L Th
p

ng thẩ
pd

2


ý


ơ ở hạ tầ
Q ả

B


td


p kế hoạch v


ng kiể
q ảý

a ch

vii..............................80
............................80
................................82
ơ bản .......84

ầu.............................................86


2 5 Đẩ
26

ă

n ầ

c quyết


........................86
........................................................88

3.2.7. Một s giả p p

.....................................................................................89

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................92
1.Kết lu n ..................................................................................................................92
2. Một s kiến ngh ....................................................................................................93
2.1. Kiến ngh vớ

í

p

2.2. Kiến ngh vớ UB D

bộ

.........................................................93
................................................................94

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................95
PHỤ LỤC .................................................................................................................98
QUYẾ ĐỊNH HỘI Đ NG CHẤM LUẬ VĂ
BIÊ BẢN CỦA HỘI Đ NG CHẤM LUẬ VĂ VÀ HẬ XÉ
BẢN GIẢI RÌ H HỈNH SỬA LUẬN VĂ
GIẤY XÁ NHẬ HOÀ

HIỆN LUẬ VĂ

viii

HẢN BIỆN


D N
Bả

MỤC BẢNG BIỂU
ể q

2.1.ạ 2016 -2018.........................................................................41
Bả

2.2.

Qạ q

ạ 2016 -2018 ..........................................................42
Bả2.3.


Bả

ơ ở hạ tầ

b


2.4.

GBảng 2.5.

ạ 2016 -2018 ...................44
S d

ạ q
ơ bả

ạ 2016 -2018 ..................................46

c thẩ

nh pt tại Tru

nL

Th y ..................................................................................................50
Bảng 2.6.

ầu c a một s

Tổng h p kết quả l a ch

ạn

2016 -2018 ........................................................................................53


Bảng 2.7.ất tạBảng 2.8.

Kết quả thẩ

Bảng 2.9:

Đặ

Bảng 2.10:

Ýp

XD B

ạn 2016 - 2018 ......57

n L Th
t quyế

................60

ơ bản c

u tra, khả

ế

ển qu

.............65p kế hoạch v

hạ tầng tạ

ạo qu

d

ơ ở

ất huy n L Th

ạn

2016 -2018 ........................................................................................66
Bảng 2.11:

Kết quả khảo
d

Bảng 2.12:

v

ổ ch

Kết quả khả
Kết quả khả


q

Kết quả khả
tại T

ấu thầu, l a ch

n L Th y ........................................69

ơ bản tạ
Bảng 2.14.

p

ạn 2016 -2018 ...............................................................67

thầu tạ
Bảng 2.13:

p, thẩế

ầu
n L Th y ................70


n L Th y ................................................71

ix


D N
ơ

2.1.

MỤC SƠ Đ

ơ ấu tổ ch
Q ả

ơ

2.2.

Q

ơ

2.3.

Q

B

ể q

.......................................................................................35
c hi
q ả

ý

ầu

XD B ....................................................38


XD B ừ NSNN ................................39

x


ẦN I Đ T VẤN Đ
1 Tí

p t ết ủ đ t

ê

ứu


(XD B)ò ế

q

ế
ếpp

ã ội nhằý

ơ ấ
ơq

ĩ

q

íòq
ơ bả

ă

y viơ ở v t chất k thu

ớc. Tq

p

ổi di n

riể
ơ bả

ă

ầu

ến cho sảnển kinh tế

ản c

y d ng mới, cải tạo, s a
V

ẩy kết cấu hạ tầản xuấ

th


ú

pq

p
ơ bả

ă

ò

a cả ĩ

nh cho n n kinh tế qu

mạo cV

. X y d ng cơ bản (XDCB) gi mộ

ấy từ s

ch a hoặ

ơ ở


ơ bảpp ầ q

tr ng trong n n kinh tế qu

xuấ

p

ò

ơ ở ạ ầ
p

ơ ấ

ớ (NSNN)ải thi

p p ần quan tr ng
ời s ng v t chất, tinh

thầ
ă

ă

b
b

ấp
pơ

ừqUB D ỉ1ơp

ế- ã ộ

p
q


pă
ể qă

ẹp
p

ộ p ầ
ơ

ặp


. Để

ắ p

ãb
Q ả

B

UB Dqq

p

ơ

b

ạ ầ
ã

ấp

pp ầ q

úp
b

p

b
ế

òã

ể Q
ú

ú

bấ


ơuả

bả

p

ơp Đ


Quả

p

í

o

t

Tu

t

ể q

êý
p ớ

t ệ
át t

u


ấp

í


ả p pơ
pp ầứu

u

ơ ở

q ả ý

u th c trạng v
ển qu

hạ tầng tạ

quả ý
ăất huy n L Th y, tỉnh Quả

ă
ển qu

í

ừ p ùMụ t êu

tạ

q ả

ă2 Mụ t êu

ếB

ĩ


t

p

q ả

ng m

ế

ò

ể q

ă

ấp

bế

pp ầả p pýơ2

ếq

ý

p p


y

đ t uyệ Lệ T ủy t

q ả

j

qý vố đ u tư

ế

q ảả p p


ơ ở ạ ầ


X ấ p


h

pp ầ

q ả ò:

ã ạ

b

ý

ế - xã ộĩ

V

q ả

ăãất huy n L Th y, tỉnh Quả
ếp theo

2

ơ ở
B

, từ
ơ ở hạ tầng

B

s d ng h p ý


2 2 Mụ t êu ụ t
ơ ở lý

- H th
í

ển qu
- Đ xuấ p

ơ

3 Đố tượ

ớng, giả p p
v

Đố tượ

ê

ê

B

.

quả ýển qu

ơ ở

ất huy n L Th y, tỉnh

u.
v

ê

- K

ứu

: Để ạ


q ả

ớ ạ

ã
ýể q

- Thời gian: Khả
ươ

4

ê

ứu ủ

p áp đ u t

huy n L Th y; Qu
q ả
q

ă

ất tỉnh Quả

ển qu

c thu th p từ
B

ò
, từ

ơq

c

2025

í

q

ất

- Kế hoạch huy n L

b

nh c a UBND huy n L Th y, Sở

b

ả p p

uậ vă

ý

ế

B

t u t ập ố ệu

li u th cấp: Đ

-

Q ả

ếạn 2016 - 2018

ý v n XDCB ế

p áp

ươ

4

ơ ở ạ ầ

c trạ

xuất thuộc phạm vi quả

tỉnh Quảứu

ớc tạ

32

2017

quả ý

ất huy n L Th y, tỉnh Quả

th c tiễn

B

Th y, B

.

ứu

ý lu

hạ tầng từ

ơ ở hạ

B

n

ển qu
v p

Nh ng vấ
Quả

ng ơất huy n L Th y, tỉnh Quả

ơ ở hạ tầng tạ
3

quả ý

c trạng

tầng tạ
dớc.

sở hạ tầng từ
-

ý

c tiễn v quả

í
í

Q ả

ừ ă

2014 -

b

UBND

;

- S li u ơ ấp:


+ Nộ
ýtỉnh Quả

ể thu th p

ơ ở hạ tầng tạ
B

c trạng
ển qu

.

3

quản

ất huy n L Th y,
q

u tra:ển qu

ất huy n

Th y, doanh nghi p
ã
trong ĩ

ơ

ý

q

ển qu

 UB D

ã

 Doanh nghi p
ãq

mẫ

ươ

ă

n mẫu: Đ

ở ế

uyê

p

p p ể

ơ
ýc th c hi n vớ
ơ 13 ơ

ơ ở với 50
ởng

n L Th y
q


: ởX


í

K

ơ ở

ế p

p áp p

bạB
ả ă


ế
ởG

ế

ễ ;

ươ

ời

b

ă

ă

42

ấ : 20

ã

(KH Đ )
ời

uyê k ảo:

ĩý

:p áp
q ả

u tra.

ời

ng 10

tạo qu

tạo qu
+

ời

ạo qu

c hi

l i từ

p ế

ất huy n L Th y: 15 ng ời

trấ

p áp

ý

c.

huy n L Th y: 15: Ủy ban

bộ quả

ẫ : Đ u tra phỏng vấn 60

ươ

b

b

 Ban quảởng l

ơ ấp ph c v

+

nL

b

trấ

+Q

ý

, Ban quảNgu

bộ

u tra, phỏng vấ

q ả
í

ả p p

í


q ả ơ- Phương pháp so sánh
S d

p

ơ

p p


u tra nhằ
d

ơ ở hạ tầng từ

L Th y, tỉnh Quả

ý

ớc ạ

B

4

ế

c
ế

q ả

c
ý

n ầ

ển qu

ất huy n


- Phương pháp thống kê mô tả
p

S d

ơ

p p


chuẩn lu
Q

hu th p, tổng h p

v v
b

p

li

c ầu.u

ĩ

ết lu n, lu

1: ơ ở
ớc.

ă

q ả

ơng 2: Th
ể q

ơ

ơ ở hạ tầng ạ

í

ộ l chuậ vă

p ần mở ầ
ơ

b

nh m i quan h gi

ộng, h

5 C ut ú

ả tần suấ

ng

q ảb

m:

ơ ở hạ tầng từ

ý

ơ ở hạ tầng ạ
ý

ơ

c kết cấ

Q ả

ả p p
ể q


5

B

.
q ả

ý
Q ả

ng
B

.


ẦN II NỘI DUNG NG IÊN CỨU
C ƯƠNG : CƠ SỞ K O
CƠ SỞ

ỌC V QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Ạ TẦNG TỪ NGÂN SÁC
ý vố đ u tư

1.1. Tổng quan v quả

N À NƯỚC

y

ơ

á

h t ng từ

ước
Đ u tư v vố đ u tư

1.

K á

y

ơ bản từ

ước

ệm

Đầ

n l c ở hi n tạằm thu v
ã bỏ

l

á

ết quả nhấ

ể ạ
í

Đầ

Theo Lu

ơ

ết quả
ạt
ơ

nnl

.
ớc Cộ

a Qu c hộ

s 59/2005/QH11

ể tiế

ò

29/11/2005 ạ Đ u 3 - Giả

ã ội ch
í

ĩ V t Nam

ừ ngc hiểu:
"Đầ

ầu bỏ v n bằản tiế
q

p p

nh c


b

q

ản hq


nh c a Lu

"

m:
p ần kinh tế theo Lu t Doanh nghi p.

- Doanh nghi p thuộ
-H pã

p

ã

- Doanh nghi p

p theo Lu t h pã- Hộ


- Tổ ch
-

ổ ch

Hoạqbi
thể pản c
nh

t Vi t Nam.

u loạ
nh c a ph p

p

;
ểp

nv


;

ển d ch.

6

í

ểp
ất c
Đầ

ơ bản trong n n kinh tế qu

pĐ

í

bỏ v

ản xuất giả

bản nhằ

ơ

ể tiếơ bảĩ

q
ơ ở sản xuất kinhq
ản c

nh

í

ới nhi u

ơ bản trong n n kinh tế qu

c

cl

nh cho n n kinh tế.

D ớ

ộvXD B ò

ng bao g m l p quy hoạ
khả

q

ý

ến vi c bỏ ví

p

Đầ

Theo Lu

q

ế

ng

ph p

c hiể

xuấ

ng mới, mở rộng hoặc cải tạo nh
sản phẩm, d ch v trong một thời hạn nhấ
XI

a chng nhằm m

ộngDng,

q ả
thầu trong hoạ

ể tiế

c bỏ v

ng, l p d

ng, thiết kế

ớc Cộ

a Qu c hộ

ỳ h p th 8 (2006): V

ặc

nh.
ò

ã ội ch

ĩ V t Nam
ể th c hi n hoạt


- Vốn đầu tư XDCB: Theo Ngh

v vi c s
Ngh

ản c

ng mới, cải tạo, mở rộng, hi n ạ

phộng ch yếu tạ

c kinh tế - ã ội, nhằ

Đầ

nh trong

quan tr

ơ bản lơ

ản c

ển kinh tế - ã ội c a n n kinh tế
Đầ

ầuản xuất mở rộn n kinh tế. Do v
p

q

ột bộ ph n c

ổi, bổ sung, thay thế

p í ã bỏ

ể ạ

sắm, lắp ặ
ă bả p p

: “V

í

cm
p í

hoạ

u l quả

6/6/1981

nh 232-

ẩn b

7/11/1990

nh 385-HĐB
ý XD B ã b


b

HĐB
è

ơ bả
:

p í

bộ chi

p í hiết kế

ết b

p í

p í

7c ghi trong tổng d
ĩ

t sau Ngh

q

c khả

v
XD B

t ng “
ă bả p p

nhi

-V

XD B” ẫ

t hi n nay.

XD B ừ:V

XD B ừ


i trong d
(b
íp

ấp

ã

í

n c a NSNN

ă
í

q

p

n thu trong
ớc

n vi n tr c a

ơq

ớ ) ể cấp p

ơ bản.V

ã trong

c s d ng rộ

ơ bản c

ngu n sau:
í

+ Một phầ

ớc từ thuế p í l p í
í

+ V n vi n tr theo d
ch

+ V n hỗ tr p
í


p

í

ã
í

ế

p

ã


í

nh c

2 Đặ đ m vố đ u tư
p í ể

y

pD

quy hoạ
p í lắp ặ
p í

ết b
XD B

XDCB lớn, sản phẩm cXD B

í
;

XD B

u, thời tiết; thờ
ản phẩ
; chu kỳ sản xuấ

ớc

í

nh c

ớc
p

ớc
á

ước

p í ã bỏ

ể ạ

ết kế

p í

XD B

c

nh, ch u ả

ng lớn, thờ

XD B

n tại c a sản phẩm


8ởng tr c tiếp

ời gian t n tại c a sản phẩ

ặp lạc ghi trong tổng d
: V n cho hoạt ộí

cm
hả

p ící

p í

ểm c

Nh

q

ơ bản từ
bộ

ẩn b

ă

ản thuộc sở h

XD B ừ

:p

b , cho th

+ V n thu từ ti


p

p ếu kho bạ

+ V n thu từ ti n giao quy n s d

V

í

Vi t Nam.

+ V n vay c
q

p

c (ODA) c a tổ ch c Qu c tế

+ V n thu h i n c
p

ổ ch

ổ ch c Qu c Tế

p qu

ph hỗ tr

p

XD B
C

XD B ừ- Ngu n v

í

XD B

ã

p í

ể tiế

p


òũ

qến s ổ

XD B
K

ă

XD B ãớc.

u ki

pXD B

ă

pến tổ

ển kinh tế ă

ờng khả

ế


ổi tỷ l

ơ ở v t chất k thu t c


ch v c

ể ph c v n n kinh tế qu

ơ ấ

q

p
ển c

bộ n n kinh tế Đ
sản phẩ

ăế, từ
ă

u ki
í

ng
ời

ng thờ

p

ầu nhi m v

ơ bản v

tr , kinh tế - ã ội .

c hi
p

c í

ước


:s ng v t chất tinh thần c
í

ác

c sản xuất cớc hế

c sản xuất v t chấsản xuấ

XD B


i tr c

ển kinh tế - ã ộ

ơ bản từ

ăcao nă

ặt chẽ

ộng xảy ra. Ngu n

mu

y

a hoạ

ă

ă

ý

q ảc

ới nhi u biế: ầ

ò

ú

q ả

ế

ng chung cho s pĐầả ă

t ò ủa vố đ u tư

tổng cầ

ếă

ả ă

3 V

ơng lớ

phần kinh tế

i giỏi nhi

XD B

tiếp, với s

ần phả

n v n dễ b

.

- Thờ

v

:
c tiếp từthấ
ấp p

ù

n v n cấp p

ơ

ng


XD B
pển kinh tế từng thời kỳ;
ếcộng rất quan tr
q

ế


:

9q

nh tr c tiếp ến s

pp ầ

ớc. C thể

:
ơ

ến
ế quả

ý

nh tế,


t à, Đầến s mấ


kinh tế. Kinh nghi m c a nhi
p

ển nhanh t

ra s p

ộ mong mu n từ 9% ến 10%
pển c

ộ ă

ct

íp ả ăởng từ 5% ế 6 %ến s chuyển dtriển c

ng thờ

i tổng thể,

b ớu chỉnh s p ù

ạo

p
ểp


ăn.

ơ ấu kinh tế

bộ n n kinh tế. Do v

tế cần phải l p kế hoạ

từ

ờng tất yế

p do nh ng hạn ch v
ể ạ

p ần

ch v .

Đ i vớ

pế giới cho thấ

ển nhanh ở khu v

ă

ã

icơ

n kinh

ù

ế hoạch ngắ

ến s

ảm bảo s p
ạn nhằ

p

ển

ặt ra.

p với m

à, đầu tư XDCB tác đ ng đến sự tăng trưởng và phát tr ển kinh tế
ơ ở hạ tầ

- Kết quả tr c tiếp:

p

nl

ển kinh tế

ng tạo

é

ạt nh ng d

ếp: tạ

ă

mớ p

trong khu v
B

ạo cả

c tạ

q

.

à, đầu tư XDCB tạo r cơ sở vật chất nó chung
ộng tr c tiếp


ãă
ơ

sản xuất c

p


: Đầ
p

ơ


ế sẽ

úơ ở hạ tầng
p

ă

c
í

XD B
ớc c a một khu
p ần kinh tế, sẽ ầ

u ki n thu n l
ẩ q

p,ộng kinh tế nhờ ầ

p

ờvkinh tế

n c a nh ng hoạ


ản c a n n kinh tế qu

ĩ

ng v n tải, thuỷ l

mạổi.

khiến bộ mặt kinh tế quanh khu v
- Kết quả

u ki n

ển kinh tế

ơ

Bốn à, đầu tư XDCB tác đ ng đến sự phát tr ển KH-CN củ đất nước


ểp

ển khoa h

, hoặc bằng vi c chuyể

10

p
. Mu

u


ần phả

ột kh
ớng qu c tế h

ngh . Vớ
triển khoa h
ển khoa h
h pể ă

q
Đ ng thờ ă
p ù

hi

p vớ

p

m l c khoa h

p

chuyể
thi

ểp

ời s

vớ

ng v

c a
í

u, khuyế

ờng khả ă

ạo trong vi c cảiu ki n cớc.

Năm à, đầu tư XDCB tác đ ng đến sự ổn định kinh tế, tạo công ăn v ệc àm
cho ngườ

o đ ng


S

ổng cầu c a n n kinh tế

tổ
ù

hay giả

ộ ú

kinh tế Ví

:ă

ếu lạ

ă

ă

p

ớn sẽ

ởng c aù

ỡs ổ

q

ă

ă

nh c a n n

ă

ản xuất c a


ến một chừng m c nhấ

ă

ầu

nh sẽ

ạng sản xuấ
ă

, thu nh p

ếp

ển ch m lại. Do

í

ể khắc ph c

ớc phả

n kinh tế


nh
Đầ

XD B

ộ ộ

ũ

nhi
l

ộng rất lớ

ộng

ng thời nhn

bộ cho v


ời

c

bộ h c hỏ

ý ặc bi

á

ộng ph c v cần rất

ản xuấ

íăc hi

p ải cầ

2 K á

ến vi c tại với nh ng d

quả

c nh ng kinh nghi m trongv đặ đ m của quả

ý vố đ u tư

y

ơ bản từ

ước
2

K á
Quả

ệm

ý
th
pời s ng. Mặ

c a ng ời lao ộng thấp
v

ổi c

ếu t p

ếu t
p

ỗi s

ếu t

ú

ếu t

trạng lạ


cng thời v mặt thời gian c

)
ạ p

d ng v n từ

XD B từ NSN


q

ổng thể

b
(

ể ạ

p p


) p

ế- ã ộ

ển

11

p

(

p

ra trong giai


q

nh tại khoả
í

12/02/2009 c

p

i u 2, Ngh

“Đ i vớ

p ầ

kể cả
viý
ế
” [9

2 2 Đặ đ m của quả

ng từ

p thiết kế, d

ến khi nghi
d

ớc

bộ q

q

pdl a ch

12/2009/ Đ-

d ng v

ớc quả

ơ

nh ch

nh s

b

2]

ý vố đ u tư XDCB từ NSNN

M t à, quản ý vốn đầu tư XDCB từ NSNN à quản ý khoản chi lớn của
NSNN nhưng không có tính ổn định


XD B

ản chi tất yếu nhằ

ã ội cho mỗi quã ội c

pơớc, c

pp

ơ

ơ

ĩ

ơ

Đ ng


n tạo m

ển cho n n kinh tế ờng l

íời kỳ p


ổi gi
ển kinh tế -

nh gi

ỷ tr

c, từng nộ

thời kỳ t p

p

ừng thời kỳ.

XD B

triển kinh tế - ã ội. Th t
ĩ

ò ý

p

ă

a qu c gia theo từng thời kỳ Qtừơ bản ph thuộ

ã ội c

ớc hết,

ơ ở v t chất k thu

ơ bả

nl

ển kinh tế -

ơ

ển kinh tế - ã ội c a mỗ
tạ

p

ơ bản nhằm tạo r

l c sản xuất d ch v cho s p
thờ

ảm bảo s p

XD B

ời kỳ. Chẳng hạn, sau một
ơ ở hạ tầng g

ạ tầ

ã

ời kỳ

ơ

ỉnh.

à, quản ý vốn đầu tư xây dựng cơ bản gắn liền vớ đặc đ ểm củ đầu tư
xây dựng cơ bản
Đầ

XD B bằng v

tr ng ch yếu trong tổng v
c a ti n v
tiếp bởù
ểm c

ể trang trả

p

p í ầ
ơbản.

12

ển c

ột khoản chi lớn
D

ếm tỷ
v

ộng

ơ bản ch u s chi ph i tr c


B

à, quản ý vốn đầu tư XDCB gắn vớ đặc đ ểm củ NSNN và đặc đ ểm của

chi NSNN
B

ểm chung c a quảtừ
quả ầ:

XD B

p

ý ạ

íXD B

XD B

ời s d ng kếtảm chất

ng

ýa, quản

ý q

u

ởh

c

ò


ý

ấp nhi u trong quảýp ả

quả

ý
q ả

XD B

q ả

ảy

ời quả

ă

ý

thất t

q ảXD B
ơq

ý

q ả

ý

ỏ q


q ả

ý

m

XD B bằng v n NSNN.

Bốn à, v ệc quản ý vốn đầu tư XDCB phả thực h ện trên cơ sở thực h ện
ngh êm chỉnh trình tự dự án đầu tư và xây dựng.

ã

úXD B

ú

ế


q

V

q ả

ế

úKể

bằ

b
ế

XD B ừù

bộế

bả

p ả

q

y
XD B V
q ả

ă

ơ bản từ

y

á

ước

t
b

í

í


b


p ý

ế


ã

bằ

bắ
ý vố đ u tưỳ ầ

ú bằ

1.2.1. Lập kế ho ch vố đ u tưú

ếơ

òXD B p ả

ơ ở

b

bả

ú

ý

1.2. Nội dung quảé
Đ

í

ấp

p ả

XD B p ả

ú

p ạ

í

ơq

V
ế

bả

í

b

ă

ếp
q

13

ế

í
ấp b

pả p
Đ

:
1/10

ặ bằă
ả p

ả p
qểp

ù ;Q
ế


qế
ả ă

Đ

ếã ộ

ếp í

p

b

XD B


ơ ộ

b


ă

păq

ấp b

ế

ếp
q ả

ý

ế ĩ

ế

ơ
ể b

ế

q ả

Bộ ơ q

í

bả

ẽ ớế

p

pp ầ ổ

p
è

ă


ă

q

ă

ắp ếp ể b

ể p ả

ế- ã ộ
ú

p ép


í

ã

q;

íế


p

úp

ếVơ
úế ạ
p

ế

q ế


p

p ếúp

ể K -XH
ế

ă

p ế

p ớ q

ã

í
pqơ ở

ă

ế

p

p

ế pĩ

p
q

ổ; Q

ộ p
ạ ;

p ầ
b

ã

ỉ ạ

p ớ ừbả

;Q
V

ấp

qặ bằ

ể K -XH ù

;Qế

ặ bằ

ă

p ù

ă

p ù

p
;b

í
ă

ế

ạ p ả

14òp

ếp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×